Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Brucellos

FÖRFATTARE

Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2019-10-10

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND


Brucellos ("Maltafeber", "undulantfeber") är en systemisk infektion som sprids från djur till människa (zoonos). Infektionen orsakas av intracellulära Brucella-bakterier där smittan oftast överförs peroralt via livsmedel, vanligen opastöriserade mjölkprodukter men även enstaka fall från otillräckligt värmebehandlat kött. Andra smittvägar är inhalation (risk för laboratoriesmitta), inokulation, amning och direktkontakt med infekterade djur, särskilt via kastade foster och efterbörd. Överföring av smittämne mellan människor kan ske i ovanliga fall genom blodtransfusion eller transplacentär smitta mor till barn.

Bakterierna är härdiga och kan överleva i föda som opastöriserad ost upp till åtta veckor och i jord över en månad. Smittdosen är låg, endast 10-100 bakterier kan räcka för att orsaka sjukdom. Flera arter av Brucella kan ge upphov till infektion hos människa. Mest förekommande är B. melitensis (oftast med smitta från get, får, idisslare eller svin) som orsakar den mest allvarliga formen av brucellos.

B. abortus (främst från nötkreatur) går med ett mildare kliniskt förlopp som sällan leder till återfall eller orsakar någon mortalitet. Mer ovanlig etiologi till human brucellos är B. suis (från gris) och B. canis (från hund).

Nyckeln till korrekt diagnos i Sverige är ofta en noggrann reseanamnes om vistelse i brucella-endemiska länder och livsmedelsanamnes. Brucellos hos människa är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.


Epidemiologi

Utbredningen är världsvid, främst i Mellanöstern, Turkiet, Syd- och Centralamerika, Centralasien, Nordafrika och Karibien. Över 500 000 humanfall rapporteras till WHO årligen. Brucellos är en av de vanligaste zoonotiska infektionerna globalt. I Sverige är infektionen dock ovanlig (6-19 fall/år under 2009-2018) och smitta har ofta skett under vistelse i Mellanöstern. I endemiska länder ses infektionen oftast hos personer som arbetar med djur/slakt eller som konsumerar opastöriserade mjölkprodukter.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Brucellos är en vanlig sjukdomsimitatör med ett brett spektrum av symtom. Infektionen debuterar oftast smygande med intermittent hög feber utan fokala symtom. Andra vanliga symtom är:
 

 • Svettningar
 • Huvudvärk
 • Frossa
 • Buk- och muskelvärk
 • Viktnedgång
 • Nedsatt aptit


Infektionen kan vara akut, subakut eller mer långdragen och smygande.

Fokala symtom kan uppträda som led i hematogen spridning och sekundära nedslag av bakterier. De vanligaste symtomen efter feber är värk och lokal svullnad som tecken på infektionsnedslag i skelett eller leder. Viktiga fokala infektionsbilder vid brucellos är:
 

 • Spondylit, sacroiliit eller annan osteomyelit
 • Septisk monoartrit
 • Epididymit, orkit, nefrit eller fokal njurabscess
 • Vid gravidtet: Intrauterin infektion och risk för spontanabort
 • Lungförändringar med infiltrat eller pleurautgjutning
 • Endokardit och perikardit
 • Mykotiska aneurysm
 • Dermatologiska symtom
 • Neurobrucellos med meningoencefalit och andra neurologiska symtom (ovanligt)

Inkubationstiden är lång och mycket varierande. Ofta 1-3 veckor, men kan variera från 5 dygn till flera månader.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Brucellos kan ge upphov till ett brett spektrum av kliniska symtom och är en ”infektionsimitatör”. Differentialdiagnostiskt bör alltid annan sepsis-etiologi, endokardit och maligna sjukdomar övervägas. Vid fokala symtom är tuberkulos eller annan bakteriell abscess viktiga differentialdiagnoser. Andra infektioner med liknande allmänsymtom tidigt i förloppet är tyfoidfeber, visceral leishmaniasis, leptospiros och rickettsioser.


 

DIAGNOSTIK
 

 • Reseanamnes – resor de senaste månaderna? Djurkontakt?
 • Livsmedelsanamnes – intag av opastöriserade mjölkprodukter?
 • Blododling med förlängd odlingstid under flera veckor (sensitivitet 40-70 %)

  Obs! Ange ALLTID på odlingsremissen 'misstanke brucellos'. Arbete med brucellabakterier från odlingsmedium utan adekvata säkerhetsåtgärder innebär en stor risk för smitta till laboratoriepersonal!

 • Odling från benmärgsaspirat med förlängd odlingstid
 • Urinodling
 • Odling från annan lokal (CNS, ledvätska, biopsi)
 • Serologi (agglutinationstest, sensitivitet 47-84 % beroende på cut-off nivå. Andra serologiska metoder är ELISA, FPA och LFA som har en högre sensitivitet)
 • Förhöjd SR och CRP, ibland leverpåverkan
 • Diff: Ofta normal bild, ibland leukopeni med relativ lymfocytos
 • Radiologisk diagnostik beroende på klinisk bild


BEHANDLING
 

Ofta komplicerad. Aldrig monoterapi. Behandling till vuxna:
 

 • Om tecken på fokala infektionsnedslag saknas: doxycyklin (Doxyferm, Doxycyklin) 100 mg x 2 i minst 6 veckor, i kombination med gentamicin (Gensumycin) 5 mg/kg x 1 intramuskulärt de första 7-14 behandlingsdygnen. Den klassiska behandlingsregimen har varit doxycyklin 100 mg x 2 i 6 veckor + streptomycin 15 mg/kg x 1 intramuskulärt under de första 2-3 veckorna, men streptomycin är idag restnoterat.
   
 • Alternativ behandlingsregim är kombinationen doxycyklin 100 mg x 2 i 6 veckor + rifampicin (Rifadin, Rimactan) 600-900 mg x 1 samtidigt under 6 veckor. Vid behandlingsregim med en aminoglykosid har dock påvisats en mindre risk för återinsjuknande.
   
 • Vid fokal infektion (spondylit, endokardit) ges trippelbehandling med doxycyklin, rifampicin och aminoglykosid under längre perioder upp till 6 månader. Kirurgiskt dränage av abscesser. Vid endokardit rekommenderas klaffkirurgi.
   
 • Kinoloner är inte förstahandsmedel, men kan övervägas som tilläggsmedel vid resistens, överkänslighet eller uttalade biverkningar.
   
 • Vid neurobrucellos rekommenderas inj ceftriaxon i.v. 2 g x 2 i minst en månad, i kombination peroral doxycyklin samt rifampicin i minst 4-5 månader.


Behandling till små barn och gravida kvinnor:
 


Komplikationer

Generellt är utläkningen god vid adekvat antibiotikabehandling, särskilt vid tidig diagnos. Återfall efter behandling är vanligt förekommande vid infektioner orsakad av B. melitensis, särskilt vid otillräcklig behandling eller fokala infektioner. Trots adekvat antibiotikabehandling ses infektionsrecidiv i 5-15 % av fallen, oftast inom 6-12 månader efter den initiala infektionen. Ju senare i förloppet behandlingen inleds, desto större risk för recidiv. Mortalitet 2 %, oftast vid endokardit.


 

PROFYLAX
 

ICD-10

Brucellos orsakad av Brucella melitensis A23.0
Brucellos orsakad av Brucella abortus A23.1
Brucellos orsakad av Brucella suis A23.2
Brucellos orsakad av Brucella canis A23.3
Annan specificerad brucellos A23.8
Brucellos, ospecificerad A23.9

 

Referenser


Human brucellosis. Lancet Infect Dis 2007; 7: 775–86. Länk

Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. Int J of Infect Dis 2010;14: e469–e478. Länk

Clinical Manifestations of Human Brucellosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS Neglected Tropical Diseases 2012;6(12):e1929-1929. Länk

Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2008;336(7646):701-4. Länk

Antibiotics for treating human brucellosis (Review). Cochrane review, 2012;10:1-89. Länk

Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials in the Treatment of Human Brucellosis. PLoS ONE 2012 7(2): e32090. Länk

Brucella arteritis: clinical manifestations, treatment and prognosis. Lancet Inf Dis 2014;14:520-526. Länk

Human-to-human transmission of brucella – a systematic review. Trop Med Int Health. 2017;22(5):539-546. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev