Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Badsårsfeber

FÖRFATTARE

Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-09-24

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Orsaker/predisponerande faktorer
 

 • Bad i bräckt (eller sött) vatten
 • Hudskada, t ex bensår
 • Traumatiskt sår under bad
 • Immunsupprimerade
 • Äldre/åldringar
 • Hög badvattentemperatur

 

 

Etiologi och sjukdomsbilder

Vibrioner av olika slag – oftast Vibrio cholerae (non-O 1, non-O 139), Vibrio vulnificus. En liknande sjukdomsbild beskrevs från Halland 2014 och orsakades av Shewanella algae. I USA är antalet fall av Vibrio vulnificus i kraftigt stigande. V. vulnificus kan förekomma som primär sepsis, d v s utan sår som ingångsport. 

Badsårsfeber är en allvarlig sjukdom men bakterien kan orsaka flera andra typer av lindrigare infektioner: diarré (som inte är kolera), sårinfektion, extern otit och någon gång mediaotit. Dessa infektioner är betydligt vanligare och kallas inte badsårsfeber. År 2018 anmäldes 135 inhemskt smittade vibrioinfektioner enligt SmL. Detta var alla tiders högsta antal. Under 2020 registrerades 61 fall. Av dem var 41 inhemska.

 

 

 

SYMTOM

 

 • Smärtsam sårinfektion
 • Akut feber
 • Allmänpåverkan

 

 

 

KLINISKA FYND

 

 • Sårinfektion med feber
 • Ömhet
 • Erysipelas
 • Sepsis med eller utan chock
 • Nekrotiserande fasciit

Badsårsfeber_88_år_jpeg.jpg

Figur 1. En 88-årig man som hade ett bensår som blev infekterat med V. cholerae. Patienten hade 41 graders feber, men blododlingarna var negativa. Kunde skrivas hem efter en veckas vårdtid.

 

Badsårsfeber_jpeg.jpg

Figur 2. En 80-årig man med badsårsfeber. Patienten hade multiorgansvikt. Man fick amputera vänster ben och göra fasciotomi på höger underben för att rädda detta, men patienten avled efter sex veckor trots intensivvård.'

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Badsårsfeber kan inte kliniskt skiljas från:

 

 

 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

 • Anamnes
  Har patienten exponerats för söt- eller bräckt vatten nyligen?
  (inkubationstid 1-3 dagar)
   
 • Ta sårodling!
  Mikrobiologen hittar denna bakterie även om man inte specifikt efterfrågar "vibrioner?"

 

 

 

BEHANDLING

 

Det är viktigt att känna till att vibrioner är gramnegativa bakterier som har naturlig resistens mot antibiotika med grampositivt spektrum, exv fenoximetylpenicillin (Kåvepenin), flukloxacillin (Heracillin) och klindamycin (Dalacin).

Däremot är de i allmänhet känsliga för bredspektrumantibiotika som täcker gramnegativa bakterier, exv meropenem (Meronem), piperacillin/tazobactam, ciprofloxacin (Ciproxin) och cefalosporiner. Nyare studier visar att cefalosporin plus teracyklin kan vara fördelaktigt. Även Shewanella är en gramnegativ bakterie.

Det finns få behandlingsstudier för dessa infektioner. Administrationssätt, doser och behandlingstider följer vanliga regler för respektive infektionstyp; mjukdelar, sepsis o s v.

 

 

 

PROGNOS

 

Prognosen är avhängig bl a sjukdomsduration (initialt felaktig, grampositiv, behandling!), underliggande sjukdomar och ålder. Att förutsäga prognosen tidigt i sjukdomsförloppet är nästan omöjligt; alltifrån fullt tillfrisknande till död. Någon litteratur om detta finns ännu inte.

 

 

 

SMITTSKYDD

 

Badsårsfeber och andra Vibrio cholera (non-O 1, non-O 139) infektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen och anmäls under rubriken "Vibrioinfektion exkl kolera".

OBS! Den V. cholerae som avhandlas här är anmälningspliktig under denna rubrik eftersom det inte är sjukdomen kolera! Schewanellainfektioner är inte anmälningspliktiga men underrätta gärna smittskyddsläkaren.


 

ICD-10

Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud L08.8
A418 Andra specificerade former av sepsis

Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud L08.8
A488 Andra specificerade bakteriesjukdomar


 

Referenser

Andersson Y, de Jong B, Löfdahl S, Granhall C. Emergence of vibrio infections in wounds – change in surveillance or climate? Abstract. Climate change and infections, Vienna, 2007.

Billfeldt J. Oväntat många Shewanella algae-infektioner i Halland. Infektionsläkaren 2014;18(1):3-6. Länk

Eitrem R. Badsårsfeber! Vibrios? Läkartidningen 2006;103:3545. Länk

Granhall C, Eitrem R. Vibrio cholera i Blekinge - fallbeskrivningar. EPI-aktuellt, vol 5, nr 28-30 2006

Vibrioinfektioner, Folkhälsomyndigheten

UpToDate.com 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev