Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Babesios (babesia) och Candidatus Neoehrlichia mikurensis – fästingöverförda sjukdomar, ovanliga

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-09-16

SPECIALITET
INNEHÅLL

BABESIOS

 

BAKGRUND

 

Babesios (piroplasmos) orsakas av en protozo, "babesia", som liknar malariaparasiten. Smittan sprids via fästingar och infekterar röda blodkroppar. Babesios är en zoonos (i Sverige utgör främst hjortdjur och tamboskap smittreservoar) och människor smittas mycket sällan. Risken för immun- och mjältfriska personer att drabbas är i det närmaste obefintlig.

Babesios ger upphov till malarialiknande symtom, d v s feber, hemolys och hemoglobinuri. I de flesta fall blir dock symtomen diskreta och subkliniska. De svåraste fallen ses hos patienter med svår immunbrist och de som saknar mjälte.

Sjukdomen är välkänd inom veterinärmedicinen, men har de senaste åren också uppmärksammats genom enstaka fall i Sverige. Dessa få fall har varit personer som saknat mjälte. Smittämnet beskrevs första gången 1885 av rumänen Viktor Babes som i mikroskop såg organismen i blod från sjuka kor. Idag finns fler än 100 olika babesiaarter beskrivna.

Babesia har påvisats hos fästingar i Sverige men hur stor del av fästingpopulation som bär på smittämnet är oklart. Hos några friska personer har antikroppsreaktion mot babesia uppkommit efter fästingbett. Det är viktigt att skilja antikroppsreaktion mot sjukdom vid flera fästingöverförda infektioner eftersom fästingbettet kan ge exposition av ett smittämne utan att sjukdom utbryter, samma princip som en vaccination. Det finns ett tyskt laboratorium som använder icke-validerade metoder för överdiagnostik av babesios.

Blodtransfusionssmitta har förekommit.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig, men misstänkta fall bör ändå rapporteras för epidemiologisk övervakning.


 SYMTOM

 

 • Hög feber
 • Frossa
 • Trötthet
 • Muskelvärk
 • Hematuri och njursvikt hos svåra fall

 

 

KOMPLIKATIONER

 

 • Risk för komplikation i form av hemolytisk anemi

 

 

INKUBATIONSTID
 

 • 1-4 veckor efter fästingbettet

 

 

DIAGNOS

 

 • Blodutstryk och mikroskopi, ringformer som liknar falciparum-malaria ses i röda blodkroppar
 • Antikroppsreaktion uppstår sent. Serologisk och PCR metod finns på Folkhälsomyndigheten.
 • Anemi
 • Lätt förhöjt leverstatus vanligt
 • S-LD förhöjt

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

BEHANDLING

 

 

Alternativ behandling
 

 

Intravenös behandling med klindamycin i den högre dosen 600 mg x 3 och intravenöst azithromycin 500 mg x 1 kan behövas initialt vid svår sjukdom. Behandlingstid 7-10 dagar (behöver ibland förlängas vid svår sjukdom).

Andra antimalariamedel, t ex klorokin, tetracyklin, primaquin och pyrimethamine-sulfadoxin har ingen effekt.

 

 

PROFYLAX

 

Ta bort fästingar på huden så snabbt som möjligt. Tät klädsel, trä t ex strumporna utanpå byxorna vid svamp- eller bärplockning. Inget vaccin finns.

 

ICD-10

Babesios B60.0

 

Referenser

Kletsova EA, Spitzer ED, Fries BC, Marcos LA. Babesiosis in Long Island: Review of 62 cases focusing on treatment with azithromycin and atovaquone. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2017; 16:26. Länk 

CANDIDATUS NEOEHRLICHIA MIKURENSIS

 

BAKGRUND

 

Candidatus Neoehrlichia mikurensis är en liten intracellulärt växande Gramnegativ bakterie som tillhör familjen anaplasmataceae. Den liknar närmast Anaplasma- och Ehrlichia-bakterierna.

Bakterien upptäcktes 1999 i nederländska fästingar. Efter fynd på japanska råttor 2004 på ön Mikura fick den namnet mikurensis. Det första sjukdomsfallet beskrevs 2009 hos en patient i Göteborg med immunbrist och avsaknad av mjälte. Hittills finns endast enstaka fall beskrivna i världen. Alla svårt sjuka patienter har haft ett kraftigt nedsatt immunförsvar p g a kronisk sjukdom, t ex lymfom, leukemi, eller svår reumatisk sjukdom. Flertalet patienter saknade även mjälte. Några fall av febersjukdom hos immunkompetenta finns rapporterat från Kina.

Ca 9 % av fästingar och gnagare i södra Sverige bär på smittan. Sannolikt är bärarfrekvensen likartad i övriga Sverige. Trots att bakterien således är vanlig är risken att drabbas av sjukdom ytterst liten och för immunfriska i stort sett obefintlig.

Bakterien har nyligen kunnat odlas fram och endotel anses vara målceller.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig, men misstänkta fall bör ändå rapporteras för epidemiologisk övervakning.

 

 

SYMTOM

 

 • Hög feber
 • Led-/muskelvärk
 • Ventrombos (i ca hälften av fallen)
 • Hudutslag har beskrivits

 

 

KOMPLIKATIONER

 

 • Risk för komplikation i form av tromboemboliska komplikationer

 

 

INKUBATIONSTID

 

 • Okänd

 

 

DIAGNOS

 

 • 16S rRNA PCR-test på blod med efterföljande sekvensering
 • Bakterieodling finns inte i rutindiagnostik
 • Antikroppstest finns ännu inte.
 • CRP-stegring (50-100 mg/L) finns rapporterat
 • Leukocytos (neutrofila)
 • Anemi

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Viros
 • Anaplasma och andra bakteriella infektioner
 • Malignitet

 

 

BEHANDLING

 

 

Betalaktamantibiotika (t ex penicillin, cefalosporiner) är verkningslösa.

 

PROFYLAX

 

Ta bort fästingar på huden så snabbt som möjligt. Tät klädsel, t ex ta strumporna utanpå byxorna vid svamp- eller bärplockning. Inget vaccin finns.

 

Referenser


First case of human "Candidatus Neoehrlichia mikurensis" infection in a febrile patient with chronic lymphocytic leukemia. Welinder-Olsson C, Kjellin E, Vaht K, Jacobsson S, Wenneras C. J Clin Microbiol 2010; 48 (5):1956-1959. Länk

Andersson M, Råberg L. Wild rodents and novel human pathogen candidatus Neoehrlichia mikurensis, southern Sweden. Emerg Infect Dis.2011 Sep;17 (9):1716-1718. Länk

Human infection with Candidatus Neoehrlichia mikurensis, China. Li H et al Emerg Infect Dis. 2012 Oct;18(10):1636-9. Länk

Folkhälsomyndigheten: Babesios

Mandell. Infectious Diseases, Sixth edition sid 3209-3214.

Wennerås C et al. Cultivation of the causative agent of human neoehrlichiosis from clinical isolates identifies vascular endothelium as a target of infection. Emerg Microbes Infect. 2019;8(1):413-425. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev