Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anisakiasis (inklusive torskmask)

FÖRFATTARE

Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-03-29

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Anisakiasis är en maskinfektion som kan orsakas av, bland andra, arterna Anisakis simplex (sillmask) och Pseudoterranova decipiens (torskmask). Dessa arter är nematoder (rundmaskar) i ordningen Ascaridida, familjen Anisakidae.

P. decipiens är mycket vanlig i södra Östersjön. Över 70 % av de undersökta torskarna utanför Skånes kust har varit infekterade. Masken förekommer inte norr om Stockholm. I lägre frekvens förekommer masken på västkusten. I Östersjön har man förutom i torsk påträffat P. decipiens i rötsimpa och oxsimpa.

A. simplex finns i sill på västkusten och i Östersjöns södra delar.

Arter tillhörande familjen Anisakidae finns spridda över hela världen. De flesta beskrivningarna kommer från kulturer där det är vanligt att äta råa fiskrätter, såsom i vissa delar av bortre Asien och Sydamerika. Även i dessa regioner är anisakiasis sällsynt. I USA diagnostiseras färre än 10 fall per år. Holland och Spanien har tidigare haft en del fall, vilka dock minskat i antal på senare tid parallellt med att fiskhanteringen skärpts i dessa länder.

Torskmaskinfektion, human pseudoterranovosis, har beskrivits i Chile, Japan och Korea, men är mycket sällsynt. Det finns inga rapporter om humana fall i Sverige.

Anisakiasis är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

 

Maskarnas livscykel

Masken har en komplex livscykel (se bild). Den adulta masken lever i havslevande däggdjur, i våra vatten sälar, vars feces innehåller ägg. I äggen finns larver som mognar till nästa stadium, L2. Äggen kläcks och L2-larver simmar fritt. De äts av kräftdjur i vilka de utvecklas vidare till L3-larver. Kräftdjuren äts av fiskar – många olika arter – som i sin tur äts av havslevande däggdjur där L3-larverna utvecklas till adulta maskar som lägger ägg i däggdjurets tarm. Detta fullbordar maskens livscykel.

Ibland kan människan träda in i däggdjurens ställe; L3-larver kan då utvecklas till ett fjärde stadium, L4, men därefter kan larverna inte utvecklas vidare till adulta maskar. Människan blir därför i de fall den infekteras slutstation i maskens livscykel.

Den vuxna masken ser hos marina däggdjur ut som en spolmask (se bilder). Larvernas storlek varierar beroende på värden, men L3-larverna är vanligen cirka 3 cm långa. A. simplex är cirka 0,5 mm tjock, P. decipiens cirka 1 mm tjock.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

De allra flesta förtäringar/infektioner av Anisakidae går troligen obemärkta förbi, eller, om symtom föreligger, förblir odiagnostiserade och självläker.

Om masken (A. simplex eller P. decipiens) förtärs levande i larvstadium L3 kan svåra magsmärtor i epigastriet, samt illamående och kräkningar debutera ett par timmar efter intag. Förtäring av en eller två maskar räcker för att symtom ska kunna utvecklas. Larverna, som hakar fast i magsäckens slemhinna, kan i detta skede ses vid gastroskopi.

Ibland kan larverna regurgiteras och krypa över från matstrupe till luftstrupe, varvid de hostas upp eller ger upphov till en krypande/kittlande känsla i bakre svalget när de rör sig där.

A. simplex är den mer patogena av de två arterna. Den kan passera vidare ner i tarmen och efter en till två veckor orsaka eosinofil granulomatös sjukdom som kan likna Crohns sjukdom. Akut buk, tunntarmsobstruktion och perforation har beskrivits. A. simplex kan även lämna tarmen och orsaka abscesser i bukhålan och dess parenkymatösa organ.

Akuta allergiska manifestationer, såsom urtikaria och anafylaxi, har beskrivits vid A. simplex-infektion - även i avsaknad av buksymtom. Kroniska förlopp förekommer också. Även döda larver kan orsaka akuta överkänslighetsreaktioner med feber och eosinofili som följd. Anisakisallergi med luftvägssymtom och dermatit hos fiskrensare har rapporterats.

Infektion med P. decipiens (torskmaskinfektion, human pseudoterranovosis) kan ge upphov till samma kliniska bild som beskrivits ovan för A. simplex. Det finns två fall av invasiv pseudoterranovosis beskrivna från USA. Det ena var en 44-årig man med ALS. Larven penetrerade matstrupen och kom ut från en ulceration på halsen (I viss svensk text står att masken kom ut "i nacken", vilket torde bero på att halsens utsidas både fram och bak heter "neck" på engelska, men att vi på svenska skiljer på "hals" och "nacke". Att masken kom ut "i nacken" torde alltså bero på en felöversättning.) Det andra fallet var fynd av en larv i ett a. iliaca-aneurysm hos en 76-årig man.

Hos ett fall från Japan visade det sig att det som togs för en levertumör visade sig vara granulom orsakad av P. decipiens.


 

DIAGNOS
 

Diagnos ställs vanligen genom att mask hostas upp eller spottas ut. Ibland upptäcks infektionen vid gastroskopi. Misstanke om anisakiasis har någon gång uppstått efter fynd på kontraströntgen. Serologiska metoder finns att tillgå. Fecesmikroskopi har ingen plats i diagnostiken.


 

BEHANDLING


Människan är en slutstation för Anisakidae; larverna kan inte överleva i en human värd. Symtomatisk behandling, inklusive bortplockning via gastroskop, är tillräcklig i de flesta fall.

Kirurgi kan bli nödvändigt vid tarmobstruktion p g a A. simplex-infektion. Behandling med albendazol p.o. 400 mg x 2 i det breda intervallet 3 till 21 dagar (!) har rekommenderats, kan vara ett alternativ.


 

PROFYLAX


Fisk som tillagats adekvat är riskfri med avseende på levande larver. Larverna dör vid upphettning till 70 grader eller frysning under två dygn. Vid saltning av sill dör masken efter en månad vid 22-24 % salthalt. För gravad fisk gäller motsvarande. För surströmming kan man med all sannolikhet förmoda att masken är död efter någon månad. Masken dör i varmrökt fisk, men inte i kallrökt. All sushi-fisk skall ha frusits före förtäring.


 

ICD-10

Anisakiasis B81.0

 

Referenser

Tack till Silvia Botero och Antonio Barragan, SMI, samt Dan Christensson, SVA, för kompletterande upplysningar.

Murata Y, Ando K, Usui M et al. A case of hepatic anisakiasis caused by Pseudoterranova decipiens mimicking metastatic liver cancer. BMC Infect Dis. 2018 Dec 4;18(1):619. Länk

Amin O, Eidelman W, Domke W, Bailey J, Pfeiffer G. An unusual case of anisakiasis in California, U.S.A. Comp Parasitol 2000;67:71-5.

Little M, MacPhail J. Large nematode larva from the abdominal cavity of a man in Massachusetts. Am J Trop Med Hyg 1972;21:948-50. Länk

Torres P, Jercic M, Weitz J, Dobrew E, Mercado R. Human pseudoterranovosis, an emerging infection in Chile. J Parasitol 2007;93:440-3. Länk

Mercado R, Torres P, Munoz V, Apt W. Human infection by Pseudoterranova decipiens (Nematoda, Anisakidae) in Chile: Report of seven cases. Mem Inst Oswaldo Cruz 2001;96:653-5. Länk

UpToDate: Miscellaneous nematodes

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev