Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Amöbaencefalit, primär (Naegleria-infektion)

FÖRFATTARE

Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-03-21

SPECIALITET
INNEHÅLL

 

 

 

BAKGRUND


Av och till uppmärksammas i media dramatiska, dödliga, fall av primär amöbaencefalit (PAM) hos tidigare friska unga personer. Infektionen är mycket sällsynt.

Bad i varmt, stillastående insjövatten är den viktigaste smittkällan för PAM. Vatten kommer in i näsan och amöborna av arten Naegleria fowleri tar sig vidare in i hjärnan genom nässlemhinnan, lamina cribrosa och n. olfactorius. Infektionen smittar inte från person till person.

 

Etiologi

Naegleria fowleri, den enda Naegleria-art som är patogen för människa, tillhör de frilevande amöborna. Frilevande amöbor är sådana som kan föröka sig i miljön, d v s de kräver ingen värd för sin förökning (jämför Entamoeba histolytica, se Protozoinfektioner i magtarmkanalen).

I naturen förekommer N. fowleri i tre former; cystor, trofozoiter och flagellater (se bild av livscykeln). Trofozoiterna omvandlas till cystor när livsbetingelserna blir svåra. Flagellater kan bildas från trofozoiter på ett par minuter när jonkoncentrationen förändras. Flagellatbildningens roll är troligen att sprida N. fowleri i miljön. Amöban förökar sig genom trofozoitdelning, lever av bakterier och rör sig med hjälp av pseudopodier. Patogeniciteten i amöbainfektionen uppstår när trofozoiterna fagocyterar blodkroppar och hjärnvävnad.

Det finns några andra frilevande amöbor av släktena Balamuthia, Sappinia och Acantamöba som har en annan klinisk sjukdomsbild. De avhandlas inte här.

 

Epidemiologi

N. fowleri lever normalt i sötvatten och fuktig jord över hela världen. Den kan förekomma i all sorts sötvatten; dammar, sjöar, floder och varma källor. Amöban kan även leva i otillräckligt klorerade pooler.

Socialstyrelsen avråder från trädetaljer i och kring bassänger eftersom amöbor kan växa i sådan miljö. Det är inte undersökt huruvida N. fowleri finns i svenska vatten, men man får bedöma detta som troligt.

PAM beskrevs första gången 1965. Trots att exponering är vanlig är sjukdom sällsynt. Det har gjorts uppskattningen att det inträffar 2,6 fall per miljon exponerade. Oftast har det rört sig om enstaka fall, men ett långvarigt utbrott under tre år med 16 dödsfall finns beskrivet från Tjeckoslovakien. I augusti 2011 inträffade två infektioner med letal utgång i USA; en 16-årig flicka och en 9-årig pojke. Två andra dödsfall hos patienter som gjort nässköljningar med kranvatten beskrevs i USA 2012. Ett dödligt fall konstaterades i december 2014 i Oslo. Det var en kvinna som under vistelse Thailand gjort nässköljningar med okokt kranvatten. I Sverige har det än så länge, såvitt känt för mig, inte diagnostiserats något fall.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Typfallet av PAM är att ett tidigare helt friskt barn eller en yngre tonåring insjuknar akut efter sötvattenexposition, eventuellt initialt med lukthallucinationer, men i övrigt som en bakteriell meningit:
 

  • Akut huvudvärk
  • Feber
  • Nackstelhet
  • Illamående
  • Kräkningar

 

Därefter sker en snabb progress till delirium och koma. Dödligheten är 99 % inom några dagar.

Inkubationstiden är vanligen 3-7 dagar.


 

DIAGNOS


Fynden i likvor är som vid en purulent meningit med högt antal polymorfkärniga leukocyter, förhöjt protein och lågt glukos. Färsk, ofärgad likvor innehåller oftast levande trofozoiter. Giemsafärgat preparat, vanlig likvorfärgning på kem-lab, kan också påvisa amöborna, men de syns inte i den Gramfärgning man gör på bakt-lab.

Tidig diagnostik, ibland accidentell, kan vara livräddande eftersom behandling måste sättas in snabbt för att vara verksam. Sektionen för parasitologisk diagnostik vid Folkhälsomyndigheten (FHM) kan stå till tjänst med PCR på likvor eller hjärnbiopsi, men detta får inte fördröja behandlingen. Ring FHM för råd om lokal mikroskopi (se länk under referenser).


 

BEHANDLING


Fram t o m 2018 finns det i litteraturen beskrivet elva fall av PAM som överlevt.

Då sjukdomen är så sällsynt finns inga speciella behandlingsrekommendationer. Terapin för överlevande fall finns beskriven i referenslistan. Amfotericin B och rifampicin har ingått i behandlingen av alla fallen men den har i några fall kompletterats med ett azolpreparat. Akut, innan man hunnit konsultera litteraturen, föreslås att man börjar med amfotericin B (FungiZone, AmBisome, Abelcet) 1,5 mg/kg x 1 i.v. och rifampicin (Rifadin, Rimactan) 10 mg/kg x 1 p.o., fluconazole (Diflucan) 10 mg/kg x 1 p.o., azitromycin (Azitromax) 500 mg x 1 i.v. Dessutom miltefosin men det finns inte att få akut i Sverige.

N. fowleri är inte särskilt reglerad i Smittskyddsförordningens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar. Anmälan ska ändå göras eftersom även sjukdomar som är eller misstänks vara smittsamma och som uppträder i elakartad form ska anmälas (SmL 2 kap. 5§). Ett syfte är att smittskyddsläkaren i samråd med miljökontoret kan undersöka det sötvatten patienten exponerats för.


 

PROFYLAX

 

Pooler ska vara adekvat klorerade. PAM kan endast utvecklas om N. fowleri via smittat sötvatten kommer upp i näsan. Förtäring av kontaminerat sötvatten kan inte ge upphov till PAM.


 

ICD-10

Naegleriasis B60.2

 

Referenser


Provtagningsanvisningar enligt Folkhälsomyndigheten. Länk

Uptodate om "Free-living amebas and Prototheca". Länk

Heymann D. Control of communicable disease manual. Am Publ Health Ass, 2008

Schuster F, Visevesvara G. Opportunistic amoebae: challenges in profylaxis and treatment. Drug Resistance Updates 2004;7:41-51. Länk

Vargas-Zepeda J, Gómez-Alcalá AV, Vásquez-Morales JA et. al. Successful treatment of Naegleria fowleri meningoencephalitis by using intravenous amphotericin B, fluconazole and rifampicin. Arch Med Res 2005;36:83-6. Länk

Yoderi J, et al. Primary amebic meningoencephalitis deaths associated with sinus irrigation using contaminated tap water. Clin Inf Dis 2012;55 (6):1-7. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev