Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Proximal hamstringsruptur

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Karl Eriksson, Ortopedkliniken/Södersjukhuset, Stockholm

GRANSKARE

Överläkare/Universitetslektor Uffe Hylin, /Södersjukhuset

UPPDATERAD

2022-02-24

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Proximal hamstringsruptur uppkommer ofta i samband med idrottsutövning men även vid vanliga halkolyckor. Senorna för m. semimembranosus, m. semitendinosus och m. biceps femoris (caput longum) berörs. Skador distalt på hamstringsmuskulaturen behandlas nästan alltid konservativt och bör inte förväxlas med proximala skador, där spontanläkningsförmågan är oförutsägbar. Av den anledningen är kirurgi ett behandlingsalternativ vid proximala skador, som med moderna metoder innebär låg risk och har visat sig effektivt.


Demografi

Medelåldern vid skada är ca 40 år (25-65). Ingen tydlig könsskillnad föreligger. Det finns två grupper som är särskilt drabbade:
 

 • Elitaktiva idrottare i 25-30 års ålder
 • Motionsaktiva i 40-60 års ålder

 

Den senare gruppen är överrepresenterad.


Etiologi

Oftast en excentrisk belastning där en snabb förlängning av vävnaden i samband med plötslig excentrisk höftflexion resulterar i avulsion av hamstringsfästet från tuber ischiadicum, t ex vid:
 

 • Vattenskidåkning (hastigt ryck i startögonblicket)
 • Kampsport
 • Dans (gå ner i split)
 • Halkolyckor

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

Vid akut skada
 

 • Kartlägg skadeförloppet
  Typ av aktivitet? I vilket läge belastades benet? Smärta? Bristningskänsla?

  Typiskt är att patienten utsatts för hastig extension i höften, exempelvis när ena benet glidit fram vid halkning och patienten gått ner i split. Ofta känsla av bristning med akut smärta. Svårigheter att belasta fullt samt rörelsesmärtor i höftled.

 

 

Vid äldre skada
 

 • Kartlägg skadeförloppet
  När debuterade symtomen? Hur utvecklades dem och när blev de stabila?

  Ofta lider patienten primärt av belastningsbesvär, hälta och smärtor som delvis klingat av. Andra vanliga besvär är:
  • Sämre balans
  • Upplevelse av sämre koordination mellan höftled och knäled
  • Värk vid aktivitet
  • Värk vid sittande
  • Svagare muskelstyrka

Vid gamla skador är patientens beskrivning av funktionsbortfallets karaktär viktigare än vid akuta. Ofta beskrivs besvären som en svaghet och kontrollförlust av benet vid såväl gång som försök till löpning. Besvären accentueras vid förflyttning på ojämnt underlag. Oftast beskrivs även molvärk och ökad trötthet i baksidan av låret.

 

 

Status
 

 • Inspektion
  Vid akut/subakut skada ses ofta viss svullnad dorsalt på låret samt redan efter något dygn även hematom. Ibland kan viss substansdefekt noteras proximalt, d v s viss asymmetri jämfört med oskadad sida.

  Vid äldre skada ses sällan någon tydlig skillnad mellan skadad och oskadad sida förutom eventuell atrofi av hamstringsmuskulaturen.
   
 • Palpation
  Ömhet över hamstringsmuskulaturen proximalt och fr a upp mot tuber ischiadicum. Ibland palpabel retraktion av de avulserade senorna. Man palperar såväl under muskelkontraktion som relaxation. Graden av svullnad kan variera men efter något till några dygn kan man notera ett uttalat sänkningshematom på lårets baksida.
   
 • Rörelseomfång
  Bedömning i ryggläge med patienten liggande på en brits. Värdera passiv och aktiv höftflexion med rakt respektive flekterat knä. Vid akut skada ofta smärtsam och nedsatt höftflexion, fr a med rakt ben.
   
 • Bedömning av muskelfunktion
  Svaghet i hamstringsmuskulaturen är ett kliniskt fynd vid proximal hamstringruptur. Funktionsbedömning av muskulaturen görs i bukläge med aktiv höftextension med rakt ben samt med initiering av flexion i knäleden med eller utan motstånd. Jämförelse med friska sidan ger en grov indikation på funktionsbortfallet.

  Enbart hamstringskontraktion (knäflexion) mot motstånd, när knäleden redan är lätt flekterad är mindre sensitivt eftersom såväl m. gracilis, m. biceps femoris (caput breve), m. gastrocnemius, m. popliteus som m. sartorius fortfarande kan flektera med god kraft.
   
 • Distalstatus
  I undantagsfall kan viss ischiaspåverkan (smärtor, parestesier) sekundärt till traktion och svullnad föreligga, men oftast är distalstatus normalt. I enstaka fall kan även den sekundära svullnaden och hematomet påverka n. cutaneus femoralis posterior med nedsatt sensibilitet på lårets baksida som följd.

 

 

Radiologi

Innefattar såväl slätröntgen som MR (både vid akuta och gamla skador), mer sällan DT.
 

 • Slätröntgen
  Slätröntgen görs med tanke på eventuellt avulsionsfragment vilket ofta förekommer hos yngre, ej färdigvuxna individer.
   
 • MR
  MR görs för att få en detaljerad diagnosbild och bedömning av skadans omfattning. Operationsbehovet bedöms utifrån vilken sena som avulserat samt dess avstånd till fästet. Storleken på eventuellt ödem ger en god vägledning på skadans omfattning. Vid misstanke på signifikant proximal hamstringsskada bör MR utföras skyndsamt för att vägleda behandlingsbeslutet.
   
 • DT
  Vid invetererade skador försvåras MR-bedömningen av ärrvävnad och hos yngre kan pseudoartros från tidigare avulsionsfragment förekomma. Då görs en datortomografi som komplettering.

 

 

Lab
 

 • Hb
  Inför kirurgi eventuellt behov av allmänt labstatus utifrån anestesiologönskemål men i övrigt inget behov av lab-prover för att värdera skadan i sig

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Muskelruptur eller bristning i hamstringsmuskulaturen nedom fästet på tuber ischiadicum

 • Muskelbristning eller avulsion av adduktormuskulaturen

 • Fraktur av bäcken eller femur (stressfraktur, patologisk fraktur)

 

 

 

BEHANDLING

 

Kirurgisk behandling

Vem behandlas?

Individuell bedömning, men kirurgisk behandling är ofta indicerad när:
 

 • Minst 2 av de 3 senorna är avulserade
 • Retraktionen är > 2 cm från infästningen på tuber ischiadicum

 

Tidig diagnos är av stort värde, då resultatet av kirurgin ofta blir bättre och rehabiliteringstiden kortare när operationen görs inom 2-4 veckor efter skadetillfället. Hos patienter som inte uppfyller kriterierna för operation och har god hamstringskraft är fysioterapi indicerat. Vid osäkerhet kring funktionsbortfallet kan patienten undersökas på nytt efter 10-14 dagar, vilket ofta ger klarare bild.


Preoperativt
 

 • Antibiotikaprofylax
  Kloxacillin (Ekvacillin) 2 g i.v. ges preoperativt alternativt klindamycin (Dalacin) 600 mg i.v. vid PC-allergi. Om operationstiden överstiger 1 timme ofta ytterligare 1 dos 3 timmar efter den första dosen.

 

 

Peroperativt

Principen bakom behandlingen är att återinfästa de avulserade senorna mot tuber ischiadicum. Operationen görs i bukläge och man gör incisionen i glutealvecket. Tidig operation innebär tydligare anatomi och mindre spänning i senorna, vilket tillåter en mer aktiv rehabilitering och bättre slutresultat. Vid äldre skador är den kirurgiska friläggningen mer mödosam p g a ärrvävnad, vilket ibland kräver sentransplantat och större incision ner på låret. Vissa patienter tappar känseln på lårets baksida p g a påverkan på n. cutaneus femoralis posterior, men morbiditeten är låg.


Postoperativt

Som regel krävs 1-2 dygns sjukhusvård efter kirurgi. Postoperativt ges trombosprofylax enligt nedan. Patienten får initialt belasta med kryckor till smärtgräns, men avråds från aktiv höftflexion och extension samt djup, passiv höftflexion (d v s bör sitta högt). Efter operation av äldre skador är den initiala mobiliseringen försiktigare. Patienten bör få med sig hjälpmedel som toalettförhöjning, sittdyna och griptång till hemmet. Rehabilitering sker hos fysioterapeut med gradvis ökad belastningsgrad, rörelseuttag och muskelaktivering.
 

Första dosen ges postoperativt på operationsdagen och därefter 10-20 dagars behandling (beroende på omfattningen av kirurgin och den förväntade mobiliseringsförmågan).

 

 

Icke kirurgisk behandling

Fysioterapi enligt program med stegvis ökad belastningsgrad, successivt ökat rörelseomfång samt ökad muskulär belastning med syfte att förbättra funktionen, befrämja vävnadsläkning men samtidigt undvika ny skada.


 

UPPFÖLJNING

 

 • Klinisk kontroll hos läkare efter 6-8 veckor
 • Regelbunden kontakt med fysioterapeut för rehabilitering under ca 6 månader vid behov

 

 

 

PROGNOS

 

God prognos med ofta fullt normaliserad funktion avseende rörlighet och styrka. Styrkan tar längre tid att återfå än rörligheten. Dock lång rehabilitering, ofta i kombination med vissa obehag vid längre tids sittande under första året efter skadan.

Gamla skador ofta något sämre prognos, fr a vad avser styrka.

 

ICD-10

Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå S76.3

 

Referenser

Askling, C.M., et al., Total proximal hamstring ruptures: clinical and MRI aspects including guidelines for postoperative rehabilitation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2013. 21(3): p. 515-33. Länk

Belk JW, Kraeutler MJ, Mei-Dan O, Houck DA, McCarty EC, Mulcahey MK. Return to Sport After Proximal Hamstring Tendon Repair: A Systematic Review. Orthop J Sports Med. 2019;7(6):2325967119853218. Länk

Bodendorfer, BM, Curley, AJ, Kotler, JA, et al. Outcomes After Operative and Nonoperative Treatment of Proximal Hamstring Avulsions: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Sports Med. 2018;46(11):2798–808. Länk

Cohen, S.B., et al., Functional results and outcomes after repair of proximal hamstring avulsions. Am J Sports Med, 2012. 40(9): p. 2092-8. Länk

Eriksson, K., et al., Kirurgi vid proximal hamstringsruptur ger oftast bra resultat. Läkartidningen, 2014;111: p 1450-1453. Länk

Harris, J.D., et al., Treatment of proximal hamstring ruptures - a systematic review. Int J Sports Med, 2011. 32(7): p. 490-5. Länk

Lefevre, N., et al., Returning to sports after surgical repair of acute proximal hamstring ruptures. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2013. 21(3): p. 534-9. Länk

van der Made, AD, Holmich, P, Kerkhoffs, GMMJ, Gouttebarge, V, D’Hooghe, P, Tol, JL. Proximal hamstring tendon avulsion treatment choice depends on a combination of clinical and imaging-related factors: a worldwide survey on current clinical practice and decision-making. Journal of ISAKOS: Joint Disorders & Orthopaedic Sports Medicine. 2019;4:175–80. Länk

Irger M, Willinger L, Lacheta L, Pogorzelski J, Imhoff AB, Feucht MJ. Proximal hamstring tendon avulsion injuries occur predominately in middle-aged patients with distinct gender differences: epidemiologic analysis of 263 surgically treated cases. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020; 28(4):1221–9. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev