Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stroke, primärprevention

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-07-25

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Primärprevention av stroke innebär att förhindra eller fördröja insjuknande i stroke eller TIA hos tidigare friska personer och upptäcka och behandla riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Hälsosamma levnadsvanor är en viktig del i primärprevention av stroke och kan minska den individuella risken för stroke avsevärt. Att inte röka, inte dricka för mycket alkohol, röra på sig, undvika övervikt och äta bra minskar inte bara risken för stroke utan även för andra sjukdomar.

Råd och stöd till ökad fysisk aktivitet och god kost med mycket frukt, nötter och grönsaker, olivolja istället för smör e t c, kan minska bukfetma, insulinresistens och höga blodfetter och ha positiv effekt på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke. Genom att samtidigt påverka flera riskfaktorer fås en större preventiv effekt
 

IDENTIFIERA RISKER

 

Ett flertal faktorer har identifierats som ökar risken för stroke. Vissa risker, som hög ålder och ärftlighet, är inte påverkbara, men det finns levnadsvanor och sjukdomar som om de identifieras och åtgärdas uppskattas kunna mer än halvera risken för stroke.
 

 • Rökning
  En stark riskfaktor för alla typer av stroke, både infarkter och blödningar. Kombination av rökning och p-piller eller liknande hormonbehandling är särskilt ogynnsamt.
   
 • Hypertoni
  Den starkaste påverkbara riskfaktorn för alla typer av stroke är hypertoni. Att upptäcka och behandla hypertoni kan minska risken för stroke avsevärt. En stor metaanalys har visat att blodtryckssänkning vid hypertoni ner till nivåer på 115 mmHg systoliskt minskar risken för stroke. I 40-69 årsåldern uppskattas en sänkning på 20 mmHg systoliskt eller 10 mmHg diastoliskt vara associerat med en tvåfaldig minskning i strokedöd och även vad gäller död från andra kardiovaskulära orsaker.
   
 • Förmaksflimmer
  Att hitta och behandla förmaksflimmer som är en stark riskfaktor för ischemisk stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA) är viktigt ur strokepreventiv synpunkt.

  Risken för stroke vid obehandlat förmaksflimmer varierar beroende på personens övriga riskprofil och kan uppskattas med scoringinstrument som CHA2DS2-VASc. Vid förmaksflimmer och en övrig riskfaktor beräknas den årliga strokerisken vara 1,3 %, vid flera övriga riskfaktorer såsom hög ålder, hypertoni, diabetes kommer den årliga risken upp i 10-15 % utan adekvat antikoagulantiabehandling. Se även CHADS-VASc.
   
 • Blodfettsubbningar
  Höga blodfetter, fr a LDL-kolesterol, i synnerhet hos individer med ökad risk för kärlsjukdom är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom.
   
 • Karotisstenos
  Förekomst av asymtomatisk signifikant karotisstenos innebär en ökad risk för ischemisk stroke och TIA. Behandling med högeffektiva statiner rekommenderas i första hand.
   
 • Sömnapnésyndrom
  Sömnapnésyndrom ökar risken för kardiovaskulär sjukdom och bör efterfrågas och vid behov utredas behandlas.
   
 • Stress
  Stress som riskfaktor för stroke har visats, både vid psykosocial stress av olika slag och vid långa arbetsveckor samt arbetsrelaterad stress. En metaanalys visar på att riskökningen för stroke vid psykosocial stress är högre för kvinnor. Att om möjligt minska på detta kan sänka risken för stroke, både ischemisk och hemorragisk.
   
 • Diabetes mellitus
  Diabetes ökar risken för stroke. Även icke-diabetisk insulinresistens ökar risken för stroke. Överlag är typ 2 diabetes vanligare hos män men risken för stroke är högre för kvinnor.
   
 • Omgivningsfaktorer
  Det finns även omgivningsfaktorer som luftföroreningar som kan öka risken för stroke. I Sverige är risken ganska låg jämfört med många andra länder. Ur primärpreventiv synpunkt globalt är en minskning av detta viktig.
   
 • Fysisk aktivitet
  Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för stroke. Att öka den dagliga fysiska aktiviteten har visats minska risken för stroke, både ischemisk och hemorragisk.

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Rökning
  Att ge stöd och hjälp till rökstopp är en viktig del av primärpreventivt arbete.

  Se även behandlingsöversikt - Rökavvänjning
   
 • Hypertoni
  Vid behandling av hypertoni bör ACE-hämmare, angiotensin-receptor-blockerare (ARB), kalciumkanalhämmare eller tiaziddiuretika användas. Dessa läkemedel har visat bättre strokeförebyggandeeffekt vid behandling av hypertoni än betablockare och bör därför väljas i första hand, i synnerhet hos äldre.

  Se även behandlingsöversikt - Hypertoni, primär (essentiell)
   
 • Förmaksflimmer
  För personer med annan riskfaktor för stroke, t ex högre ålder, tidigare ischemisk händelse, hypertoni, diabetes mellitus, hjärtsvikt eller annan kärlsjukdom rekommenderas antikoagulantia som minskar risken för ischemisk stroke påtagligt. Non vitamin K beroende orala antikoagulantia (NOAK) har visat lika god effekt som warfarin för att förebygga ischemisk stroke/TIA vid förmaksflimmer men med klart lägre risk för intrakraniell blödning.

  Se även behandlingsöversikt - Förmaksflimmer/fladder
   
 • Höga blodfetter
  Behandling av höga blodfetter, fr a LDL-kolesterol, i synnerhet hos individer med ökad risk för kärlsjukdom kan också bidra till att minska risken för ischemisk stroke och TIA. Statinbehandling har visat god effekt på att förebygga hjärtkärlsjukdom.

  Se även behandlingsöversikt - Hyperkolesterolemi
   
 • Karotisstenos
  Statinbehandling har visat mycket god effekt på att förebygga stroke vid asymtomatisk karotisstenos och kan även ha positiv effekt på själva stenosen. Operation kan i vissa fall bli aktuellt. 

  Se även behandlingsöversikt - Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom
   
 • Sömnapnésyndrom
  Ett annat tillstånd som visats gå med ökad risk för stroke är sömnapnésyndrom och att identifiera och behandla detta kan minska strokerisken.

  Se även behandlingsöversikt - Obstruktiv sömnapné
   
 • Stress
  Reduktion av stress både privat och på arbetsplatsen kan minska strokerisken.
   
 • Diabetes mellitus
  Vid både typ 1 och typ 2 diabetes mellitus är god blodsockerkontroll viktigt för att minska risken för stroke. Att identifiera och åtgärda andra riskfaktorer för stroke är särskilt viktigt hos personer med diabetes. Vid val av antidiabetika finns data som indikerar att behandling med GLP-1 receptoranaloger minskar risken för stroke.

  Se även behandlingsöversikt - Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning
   
 • Fysisk aktivitet
  Att öka den dagliga fysiska aktiviteten kan minska risken för stroke, både ischemisk och hemorrhagisk. Även om det finns ett dos-respons samband så att ju högre fysisk aktivitet desto lägre risk för stroke så finns den största skillnaden mellan att vara fysisk inaktiv och öka den fysiska aktiviteten till en måttlig nivå (promenera raskt minst 150 minuter per vecka eller springa minst 75 minuter per vecka). Fysisk aktivitet sänker dessutom vanligen blodtrycket.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Identifiering av modifierbara riskfaktorer, mätning av blodtryck och uppföljning av eventuell behandling är av stor betydelse för att minska risken för stroke. Detta är en viktig uppgift för primärvården. 

ICD-10

Rådgivning, ospecificerad Z71.9
Problem som har samband med livsstil Z72

 

Referenser

Howard DPJ, Gaziano L, Rothwell PM; Oxford Vascular Study. Risk of stroke in relation to degree of asymptomatic carotid stenosis: a population-based cohort study, systematic review, and meta-analysis. Lancet Neurol. 2021 Mar;20(3):193-202. Länk

O’Donnell MJ, Chin SL, Rangarajan S, et al, for the INTERSTROKE investigators. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet 2016; 388: 761–75. Länk

Feigin VL, Roth GA, Naghavi M, for the Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2013 and Stroke Experts Writing Group. Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Neurol 2016; 15: 913–24. Länk

Tikk K, Sookthai D, Monni S, Gross ML, Lichy C, Kloss M, Kaaks R. Primary preventive potential for stroke by avoidance of major lifestyle risk factors: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition–Heidelberg cohort. Stroke 2014:45; 2041–2046. Länk

Xie X, Atkins E, Lv J, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2016; 387: 435–43. Länk

Ruff CT et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet 2014:383; 955–962. Länk

Collins R et al. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet. 2016 Sep 8. pii: S0140-6736(16)31357-5. Länk

Raman G, Moorthy D, Hadar N, et al. Management strategies for asymptomatic carotid stenosis: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2013; 158: 676–85. Länk

Mons U, Muezzinler A, Gellert C, et al, for the CHANCES Consortium. Impact of smoking and smoking cessation on cardiovascular events and mortality among older adults: meta-analysis of individual participant data from prospective cohort studies of the CHANCES consortium. BMJ 2015; 350: h1551. Länk

Zhang C, Qin YY, Chen Q, et al. Alcohol intake and risk of stroke: a dose response meta-analysis of prospective studies. Int J Cardiol 2014; 174: 669–77. Länk

Goldstein LB et al. Guidelines for the primary prevention of stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association. Stroke 2011:42; 517–584. Länk

Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R; Prospective Studies Collaboration.Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002;360(9349):1903-13. Länk

Kyu HH et al. Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. BMJ. 2016 Aug 9;354:i3857. Länk

Booth J, Connelly L, Lawrence M, Chalmers C, Joice S, Becker C, Dougall N.Booth J, et al. Evidence of perceived psychosocial stress as a risk factor for stroke in adults: a meta-analysis. BMC Neurol. 2015;15:233. Länk

 

Howard DPJ, Gaziano L, Rothwell PM; Oxford Vascular Study. Risk of stroke in relation to degree of asymptomatic carotid stenosis: a population-based cohort study, systematic review, and meta-analysis. Lancet Neurol. 2021;20:193-202. Länk

 

Fransson EI, Nyberg ST, Heikkilä K, Alfredsson L, Bjorner JB, Borritz M, Burr H, Dragano N, Geuskens GA, Goldberg M, Hamer M, Hooftman WE, Houtman IL, Joensuu M, Jokela M, Knutsson A, Koskenvuo M, Koskinen A, Kumari M, Leineweber C, Lunau T, Madsen IE, Hanson LL, Nielsen ML, Nordin M, Oksanen T, Pentti J, Pejtersen JH, Rugulies R, Salo P, Shipley MJ, Steptoe A, Suominen SB, Theorell T, Toppinen-Tanner S, Vahtera J, Virtanen M, Väänänen A, Westerholm PJ, Westerlund H, Zins M, Britton A, Brunner EJ, Singh-Manoux A, Batty GD, Kivimäki M. Job strain and the risk of stroke: an individual-participant data meta-analysis. Stroke. 2015 Feb;46(2):557-9. Länk

 

Jood K, Karlsson N, Medin J, Pessah-Rasmussen H, Wester P, Ekberg K. The psychosocial work environment is associated with risk of stroke at working age. Scand J Work Environ Health. 2017;43(4):367-374. Länk

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev