Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hypertoni vid diabetes

FÖRFATTARE

Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-01-10

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Blodtrycket
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Blodtrycksgränsen för definition av hypertoni vid diabetes är medelvärdet av upprepade mätningar ≥ 140/90 mmHg. Prevalensen är fortfarande mycket hög, enligt Nationella Diabetesregistret (NDR) så har hela 88 % av patienterna hypertoni, om hypertoni definieras som antingen behandling med BT-medicin eller obehandlat BT ≥ 140/90 mmHg. Dessa siffror påverkas av tidigare använd blodtrycksgräns 130/80 mmHg som använts vid start av antihypertensiv behandling. Denna blodtrycksgräns har dock pånytt kommit att förespråkas av europeiska riktlinjer (2018).

Ett flertal observationsstudier har visat att risken för hjärtkärlsjukdom vanligtvis är 2-3 gånger högre hos patienter med diabetes än de utan diabetes. Detta betingas av en ansamling av riskfaktorer, där hypertoni spelar en framträdande roll i samverkan med hyperlipidemi, glukosmetabol-kontroll och rökning. Risken ökar med antalet riskfaktorer. Observationsstudier inom NDR visar ett linjärt samband mellan systoliska blodtrycksnivåer och ökande kardiovaskulär risk över en bred skala hos patienter med typ 2 diabetes utan kardiovaskulära komplikationer, vilket även UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) tidigare visat.

Ett kardiovaskulärt kännetecken för patienter med diabetes är tilltagande kärlstyvhet (artärer) som progredierar med stigande ålder och längre diabetesduration. Kärlstyvheten medför ofta att det systoliska blodtrycket, och därmed också det så kallade pulstrycket (systoliskt minus diastoliskt tryck), är påtagligt förhöjt, medan det diastoliska trycket kan vara sänkt. Nya studier med 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning visar att mellan 20-30 % av typ 2 diabetes patienter med normala mottagningsblodtryck kan ha förhöjda nattliga blodtryck, s k maskerad hypertoni, på basen av bl a fetma och snark-syndrom.

 

Definition

Förhöjt blodtryck (hypertoni) vid diabetes hos medelålders och äldre patienter definieras, liksom för andra patienter, som medelblodtrycksnivåer ≥ 140/90 mmHg efter upprepade undersökningar. För patienter med samtidig njurpåverkan (makroalbuminuri) är den praktiska gränsen för åtgärder > 130/80 mmHg, liksom för yngre patienter (< 65 år) enligt nyare europeiska rekommendationer.

 

Orsaker

Etiologin till högt blodtryck vid diabetes anses vara multifaktoriell med en tydlig koppling till njurfunktionen och grad av proteinuri. Kända bidragande faktorer är övervikt/fetma med tillhörande insulinresistens samt hög konsumtion av koksalt. Psykosocial stress bidrar och medför såväl hemodynamisk som metabol påfrestning. Nya genetiska fynd styrker betydelsen av ärftliga faktorer i vissa familjer.

Låg födelsevikt till följd av intrauterin tillväxthämning, med senare snabb tillväxt under barndomen (s k mis-match mönster), kan sannolikt predisponera för både diabetesutveckling och ökad kardiovaskulär risk, bl a på basen av ökad förekomst av hypertoni.SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Symtom

Hypertoni är oftast ett asymtomatiskt tillstånd. Ibland kan patienter uppge trötthet, huvudvärk eller andra ospecifika symtom.

Hypertoni upptäcks vanligen vid hälsoundersökning eller vid fysikalisk undersökning i samband med årliga diabeteskontroller.

 

Kliniska fynd

1. Bland yngre patienter med måttlig blodtrycksförhöjning görs ofta inga statusfynd.

2. Vid svårare former, samt vid olika tecken till ateroskleros och organpåverkan:

 • Hjärta: arytmier, lateralförskjuten iktus
   
 • Kärl: bortfall av pulsar
   
 • Ögonbottnar: breddökad reflexstrimma (FH1), korsningsfenomen (FH2), blödning, exsudat och papillödem (FH3-4; jfr malign hypertoni)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Sekundära hypertoniformer på basen av andra endokrina rubbningar (Cushing, akromegali) med samtidigt förekomst av diabetes.
   
 • Inverkan av läkemedel som höjer blodtrycket, t ex NSAID och p-piller, eller avvikande kostintag (ökat intag av lakrits)
   
 • Oro och excitation vid undersökningstillfället. Sjukhus- och läkarskräck (vitrockshypertoni).
   
 • Smärttillstånd

 

 

 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

Utredning och provtagning genomförs som del av basundersökningen i samband med diabetessjukdom och består av:

 1. Längd, vikt
   
 2. Midja-stussmått
   
 3. Blodprover:
  - S-kalium
  - S-kreatinin
  - B- eller P-glukos (fastande)
  - B-HbA1c
  - S-kolesterol
  - S-triglycerider, S-lipoproteinstatus
   
 4. Urinprover: sticktest för proteinuri, glukosuri och hematuri, gradering av mikroalbuminuri årligen
   
 5. EKG för bedömning av arytmier och vänsterkammarhypertrofi
   
 6. 24-timmars ambulatoriskt blodtryck bör användas på vida indikationer och senare kompletteras med hem-BT om patienten är motiverad för detta.

 

 

 

BEHANDLING

 

Patientens hela riskfaktorprofil skall värderas och behandlingen prioriteras efter denna. Ett rekommenderat riskskattningsinstrument vid typ 2 diabetes är i Sverige numera en riskalgoritm från NDR (se www.ndr.nu/risk). Det sistnämnda rekommenderas av Läkemedelsverket 2014 och Socialstyrelsen 2017 för bruk gällande svenska patienter.
 

Icke-farmakologiska livsstilsåtgärder bör alltid ingå som en del i behandlingen och syftar främst till kalorireduktion för viktkontroll, med målet viktstabilitet i de flesta fall, samt diet- och motionsråd för kolesterol- och triglyceridsänkning. Saltrestriktion ger blodtryckssänkning om intaget av koksalt reduceras till < 70 mmol/dygn (< 6 gram/dag).

Ett konsekvent rök- och snusstopp är av största betydelse för att minska den kardiovaskulära totalrisken.

 

Behandlingsmål

Mål för medelblodtryck efter flera mätningar var tidigare satt till < 140/85 mmHg (Läkemedelsverket 2014, Socialstyrelsen 2017, ESH/ESC 2013), men i nya europeiska riktlinjer (ESH/ESC 2018, ESC/EASD 2019, ESC m fl 2021) till < 130/80 mmHg för patienter under 65 år och angivandet av ett systoliskt målområde 130-140 mmHg för patienter 65 år eller äldre. För yngre patienter med kort diabetesduration samt utan samsjuklighet kan sålunda ett lägre behandlingsmål prövas i samråd med patienten, dock inte lägre än 120/70 mmHg. Metaanalyser anger att det finns vinster vid behandling om utgångsvärdet är ett systoliskt blodtryck över 140 mmHg, men inte om detta är lägre. Då kan vissa kardiovaskulära risker öka. För njursjuka patienter med makroalbuminuri kan ett mål-BT på < 130/80 mmHg övervägas, men då bör patienten följas noga för att koronarinsufficiens med angina inte skall uppträda.

 

Läkemedelsbehandling

Huvudregeln vid läkemedelsval är att varje patient är unik och att behandlingen skall individualiseras och optimeras med avseende på blodtryckseffekt och tolerans.

I regel är graden av blodtryckskontroll viktigare än sättet på vilket man åstadkommer detta. De fyra olika läkemedelsgrupperna tiazid-diuretika, ACE-hämmare, angiotensin-II-receptorblockerare och kalciumantagonister (dihydropyridiner) har alla påvisad preventiv effekt och kan användas som förstahandspreparat för patienter med diabetes. Dock anger internationella riktlinjer en svagare roll för beta-receptorblockerare, inte minst för sämre skyddseffekt på stroke jämfört med andra antihypertensiva läkemedel. De bör därför användas på speciella tilläggsindikationer (angina, migrän, takykardi, hjärtsvikt) och knappast som ensamt förstahandsmedel. Angiotensin-II receptorblockerare rekommenderas primärpreventivt selektivt vid vänsterkammarhypertrofi samt mikroalbuminuri vid typ 2 diabetes, samt vid biverkningar (hosta) av ACE-hämmarbehandling. Samtliga dessa läkemedel finns numera som billiga generika. Man bör notera att tiazid-diuretika kan öka risken för impotens och gikt hos medelålders manliga patienter och därför lämpar sig bättre för äldre (> 55 år) individer. Tiazid-diuretika bör inte användas vid njursvikt (kreatinin > 150 µmol/l), istället rekommenderas loop-diuretika samt ACE-hämmare och angiotensin-II-receptor blockerare (ARB), vilka har väldokumenterad klinisk effekt vid detta tillstånd. Dessa läkemedel (ACE-hämmare och ARB) bör dock inte kombineras p g a risk för negativ njurbiverkan med stigande kreatininvärden. I övrigt gäller en rekommendation om att tidigt använda kombinationsbehandling istället för monoterapi som i de flesta fall inte ensamt kan åstadkomma en god blodtryckskontroll för patienter med diabetes.

Mest effektiva och väl tolererade kombinationsbehandlingar vid hypertoni hos patienter med diabetes är:
 

 • Tiaziddiuretika i lågdos + ACE-hämmare, ex hydroklortiazid + enalapril (Enalapril Comp) alt angiotensin-II-receptor blockerare, ex losartan vid intolerans mot ACE-hämmare
   
 • ACE-hämmare + kalciumantagonist (dihydropyridiner), ex enalapril + amlodipin
   
 • Betablockad + kalciumantagonist (dihydropyridiner), ex metoprolol + felodipin
   
 • Tiaziddiuretika i lågdos + betablockad i lågdos
  (bör dock användas endast i låga doser p g a risken för metabola biverkningar i höga doser)

Riskpatienter som inte når ett målblodtryck < 140/85 mmHg med maximala doser av tre läkemedel bör i regel remitteras till specialist för vidare utredning, inkluderande 24-tim ambulatorisk blodtrycksmätning samt speciella undersökningar, t ex avseende njurfunktion och sekundär hypertoni. Tillägg med spironolakton (en kompetitiv aldosteronreceptorblockerare) har visat sig vara ett bra alternativ vid svårbehandlad och terapiresistent hypertoni, särskilt vid samtidig diabetes då olika grader av hyperaldosteronism kan föreligga.

Ett ökat bruk av hemblodtrycksmätning har visat att detta hos riskpatienter, bl a med diabetes, kan förbättra blodtryckskontrollen, inte minst om patienten kan ges inflytande över sin egen behandling med dosändring efter behov. Nya studier anger att tablettintag vid sänggåendet kan förbättra dygnsmedel-BT. Av särskild betydelse för patienter som annars inte går ner i BT under natten (s k "non-dippers"), ofta associerat med organskada, fetma och sömnapnésyndrom.

Av särskilt intresse är att nya läkemedel mot typ 2 diabetes (SGLT-2 hämmare och GLP-1 receptoragonister) även har förmåga att sänka blodtrycket, antingen till följd av ökad diuretisk effekt (SGLT-2 hämmare) eller viktreduktion (GLP-1 receptoragonister). Även andra mekanismer kan vara av betydelse, men denna effekt kan bidra till minskad risk för kardiovaskulära händelser, fr a sekundärpreventivt, och njurpåverkan, välbelagda i ett flertal studier.

 

Rekommendationer för vissa subgrupper av patienter
 

 • Patienter med ischemisk hjärtsjukdom bör alltid behandlas med selektiv beta-receptorblockad, t ex metoprolol 50-100 mg x1 p.o som basbehandling. Tilläggsbehandling kan vara diuretika, t ex bendroflumetiazid 2,5-5 mg x 1 p.o, alt hydroklortiazid 12,5 mg x 1 p.o. eller kärlselektiva kalciumantagonister, t ex felodipin 2,5-5 mg x 1 p.o. ACE-hämmaren ramipril har i adekvat dos (10 mg) god dokumentation för att skydda sekundärpreventivt för patienter med diabetes, med eller utan hypertoni.
   
 • Patienter med hypertoni och vänsterkammarhypertrofi har god nytta av angiotensin-II-receptorblockeraren losartan 50 mg x 2 p.o, helst i kombination med lågdostiazid.
   
 • Patienter med diabetes och flera andra riskfaktorer eller med diabetesnefropati bör behandlas med ACE-hämmare, t ex enalapril 20 mg/dygn p.o eller ramipril 5 mg x1 p.o, oftast i kombination med loop-diuretika. Vid intolerans mot ACE-hämmare kan behandling med angiotensin-II-receptorblockerare ges, t ex losartan, telmisartan, candesartan eller irbesartan. Studier har visat att losartan och irbesartan kan förhindra progress av nedsatt njurfunktion hos patienter med diabetes.
   
 • Patienter med nedsatt njurfunktion (S-kreatinin > 150 µmol/L, eGFR < 50-60) bör behandlas med loop-diuretika, ex furosemid.
   
 • Vid svårbehandlad hypertoni kan ofta en aldosteronhämmare, ex spironolakton användas som tilläggsbehandling vid bevarad njurfunktion.

 

 

 

ICD-10

Sekundär hypertoni, ospecificerad I15.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
I15 Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom)

Nationella riktlinjer
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården


Författaren

Professor Peter M Nilsson är aktiv inom International Society of Hypertension (ISH) och verksam för dess arbete inom Europa regionen. Han var medförfattare till riktlinjer för kardiovaskulär prevention som publicerats i ”ESH-ESC Guidelines on Arterial Hypertension” i J Hypertens 2013. Detta synsätt på definition av hypertoni samt blodtrycksmål vid hypertonibehandling av diabetes (< 140/80-85 mmHg) fanns även med i dåvarande svenska riktlinjer från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen som utkom 2014, vilka kan komma att revideras, på basen av mer aktuella internationella riktlinjer om hypertonibehandling från 2018-2021.


Referenser

ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, Byington RP, Goff DC Jr, Grimm RH et al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2010; 362(17):1575-85. Länk

Adamsson Eryd S, Gudbjörnsdottir S, Manhem K, Rosengren A, Svensson AM, et al. Blood pressure and complications in individuals with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease: national population based cohort study. BMJ. 2016; 354:i4070. Länk

Adler AI, Stratton IM, Neil HA, Yudkin JS, Matthews DR, Cull CA, Wright AD, et al. Association of systolic blood pressure with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 36): prospective observational study. BMJ. 2000; 321(7258):412-9. Länk

Brenner B, Cooper ME, de Zeeuw D, Keane WF, Mitch WE, Parving H-H, et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001;345:861-9. Länk

Brunström M, Carlberg B. Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses. BMJ. 2016 Feb 24;352:i717. Länk

Cederholm J, Gudbjörnsdottir S, Eliasson B, Zethelius B, Eeg-Olofsson K, Nilsson PM; on behalf of the NDR. Systolic blood pressure and risk of cardiovascular diseases in type 2 diabetes: an observational study from the Swedish national diabetes register. J Hypertens. 2010; 28(10):2026-35. Länk

Chow CK, Atkins ER, Hillis GS, Nelson MR, Reid CM, Schlaich MP, Hay P, Rogers K, Billot L, Burke M, Chalmers J, Neal B, Patel A, Usherwood T, Webster R, Rodgers A; QUARTET Investigators. Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial. Lancet. 2021 Sep 18;398(10305):1043-1052. Länk


Cederholm J, Gudbjörnsdottir S, Eliasson B, Zethelius B, Eeg-Olofsson K, Nilsson PM; on behalf of the NDR. Blood pressure and risk of cardiovascular diseases in type 2 diabetes: further findings from the Swedish National Diabetes Register (NDR-BP II). J Hypertens. 2012;30:2020-30. Länk

Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V, Federici M, Filippatos G, Grobbee DE, Hansen TB, Huikuri HV, Johansson I, Jüni P, Lettino M, Marx N, Mellbin LG, Östgren CJ, Rocca B, Roffi M, Sattar N, Seferović PM, Sousa-Uva M, Valensi P, Wheeler DC; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J. 2020 Jan 7;41(2):255-323. Länk

Dahlöf B, Sever P, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2005; 366:895-906. Länk

Kjeldsen SE, Mariampillai JE, Nilsson PM. Optimal Blood Pressure Target in Diabetic and Nondiabetic Hypertensive Patients. Circ Res. 2018; 123(5):528-530. Länk

Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, Berl T, Pohl MA, Lewis JB, et al. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-9. Länk

Liakos CI, Papadopoulos DP, Sanidas EA, Markou MI, Hatziagelaki EE, Grassos CA, Velliou ML, Barbetseas JD. Blood Pressure-Lowering Effect of Newer Antihyperglycemic Agents (SGLT-2 Inhibitors, GLP-1 Receptor Agonists, and DPP-4 Inhibitors). Am J Cardiovasc Drugs. 2020 Aug 11. Länk

Lindholm LH, Ibsen H, Dahlöf B, Devereux RB, Beeevers G, de Faire U et al Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:1004-8. Länk

Läkemedelsverket. Att förebygga aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom med läkemedel. Uppsala, 2014. Länk

McManus RJ, Mant J, Haque MS, Bray EP, Bryan S, Greenfield SM, et al. Effect of self-monitoring and medication self-titration on systolic blood pressure in hypertensive patients at high risk of cardiovascular disease: the TASMIN-SR randomized clinical trial. JAMA. 2014 Aug 27;312(8):799-808. Länk

Nilsson PM, Cederholm J, Zethelius B, Eliasson B, Eeg-Olofsson K, Gudbjörnsdottir S. Trends in blood pressure control in patients with type 2 diabetes - Data from the Swedish National Diabetes Register (NDR). Blood Press. 2011;20(6):348-54. Länk

ONTARGET Investigators, Yusuf S, Teo KK, Pogue J, Dyal L, Copland I, Schumacher H, Dagenais G, Sleight P, Anderson C. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 2008;358:1547-59. Länk

Parving H-H, Lehnert H, Bröckner-Mortensen J, Gomis R, Andersen S, Arner P. The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:870-8. Länk

Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts): Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur J Prev Cardiol. 2016;23(11):NP1-NP96. Länk

Rossen NB, Knudsen ST, Fleischer J, Hvas AM, Ebbehøj E, Poulsen PL, Hansen KW. Targeting nocturnal hypertension in type 2 diabetes mellitus. Hypertension. 2014;64:1080-7. Länk

Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-13. Länk

Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood-pressure-lowering treatment on outcome incidence in hypertension: 10 - Should blood pressure management differ in hypertensive patients with and without diabetes mellitus? Overview and meta-analyses of randomized trials. J Hypertens. 2017; 35(5):922-944. Länk

Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group . 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018; 39(33):3021-3104. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev