Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bensår, venösa

FÖRFATTARE

Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2021-04-12

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Definition

Svårläkta venösa bensår definieras som "sår nedanför knäleden som inte läker eller förväntas läka inom sex veckor och där orsaken är venös insufficiens".

Ett "bensår" är ett symtom på underliggande sjukdom och inte en diagnos i sig, varför man alltid måste fastställa bakomliggande orsak/orsaker.

 

Orsak

Etiologin till venösa bensår är venös insufficiens, som kan vara djup och/eller ytlig.

Effekten blir försämrat venöst återflöde till hjärtat beroende på försämrad muskelpumpfunktion, stopp eller icke tättslutande klaffar. Trycket i venerna ökar och kapillärerna läcker vätska, proteiner och blodceller ut i vävnaden med inflammation och förändringar i huden och subkutana vävnaden som följd.


Se behandlingsöversikt - Venös insufficiensSYMTOM

 

Symtom som tyder på venös insufficiens
 

 • Dov smärta i sår eller ben och som ökar i stående
 • Tyngdkänsla i benen

 

Kliniska fynd
 

 • Ödem med eller utan inflammation
   
 • Det venösa såret är ytligt och sitter oftast vid vristen, medialsidan är vanligast. Det kan även förekomma på andra delar av underbenet och mer sällan på foten.
   
 • Synliga varicer, bruna/svarta hemosiderinpigmenteringar, 'atrophie blanche'-förändringar samt eksem (hypostatiskt) är andra tecken
   
 • Fibrin finns ofta i sårbotten medan svarta nekroser är ovanligt
   
 • Lipodermatoskleros, en kärlfattig ”brädhård” hud, kommer sent i förloppet och föregås av en inflammatorisk process i det ödematösa benet, som blir rött och kraftigt ömmande. Utseendet misstolkas lätt som erysipelas.

Visa bilder - Venösa bensårDIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Arteriell insufficiens som orsak till sår; typiskt beläget på tår eller fotrygg/fotrand. Se även behandlingsöversikt - Arteriell insufficiens, kronisk
   
 • Diabetessår; typisk beläget på tår, häl och fotrand hos patient med långvarig diabetes där perifer neuropati och angiopati har betydelse. Se även behandlingsöversikt - Diabetesfoten
   
 • Trycksår (Decubitussår); uppkommer på tryckutsatta områden såsom över sakrum, coccyx, höfter och hälar hos sängbundna och ryggmärgsskadade patienter. Se även behandlingsöversikt - Trycksår - prevention och behandling
   
 • Traumatiskt inducerade sår, hydrostatiskt sår
   
 • Tumörsår
   
 • Vaskulitsår
   
 • Rheumatiskt sår
   
 • Pyoderma gangrenosum
   
 • Hypertensivt sår

 • Calcifylaxi
   
 • Necrobiosis lipoidica
   
 • Blandgenes till sår; blandbild av venös insufficiens, arteriell insufficiens och/eller diabetes.

 

 

 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

Anamnes
 

 • Hereditet för bensår
 • Tidigare sår, sårdebut/såruppkomst, sårduration
 • Smärta från benet/benen och när (i högläge, vid aktivitet, i vila, smärta på dagen eller framför allt nattlig smärta?)
 • Tidigare DVT, tidigare hudtumör, känd hjärt-kärlsjukdom, diabetes, RA eller annan inflammatorisk sjukdom, APC-resistens, arteriell insufficiens, claudicatio intermittens
 • Läkemedel
 • Tidigare åderbråcksoperation eller annan kärlkirurgi
 • Känd kontaktallergi
 • Rökning
 • Fysisk aktivitet
 • Kost
 • Sömn

 

 

Sårstatus
 

 • Granulerande (rött), fibrinbelagt (gult), nekrotiskt (brunt/svart), epitelialiserat (grå-lila), pseudomonas-koloniserat (grönt), macererande (vätskande sår)
 • Tecken till eksem runt sår eller infektionstecken
 • Sårets storlek och lokalisation dokumenteras initialt och regelbundet därefter, t ex 1 gång/månad, med foton eller mätning av vinkelräta sårdiametrar

 

 

Perifera pulsar och tryckmätning

Alla patienter med svårläkta bensår bör undersökas med palpation av perifera pulsar, arteriell och venös dopplerundersökning.

Ankel/armtrycks-index beräknas och ger indikation på eventuellt arteriellt inslag. Normalt index är 0,9-1,4. Kvot över 1,4 kan tyda på stela kärl och vara ett uttryck för grav ateroskleros. Ses även vid uttalat ödem. (Se tabell nedan).

Venös doppler påvisar backflöde i v. poplitea, vilket indikerar djup venös insufficiens. Då kombination djup och ytlig venös insufficiens är vanligt krävs kompletterande utredning med venös duplex för att kartlägga venösa cirkulationen. 


ABI (ankel/brachialindex)

> 0,9 - 1,4 Normalt
0,8 - 0,9 Måttlig arteriell insufficiens
0,6 - 0,7 Betydande arteriell insufficiens
≤ 0,5 Kritisk ischemi
> 1,4 Misstänkt falskt högt index (högt arteriellt ankeltryck)


"Falskt högt" index ses vid uttalad arteriell insufficiens, men kan också bero på uttalat ödem eller lipodermatoskleros (kärlen kan inte komprimeras).


Lab

Blodstatus, HbA1c, Kreatinin, SR och CRP


Biopsi

Biopsi görs med 4 mm stans eller knivbiopsi för PAD, vid misstanke om tumörsår. Undantag - om malignt melanom övervägs ska patienten utan fördröjning remitteras till hud- eller kirurgklinik enligt SVF (standardiserat vårdförlopp).


Odling

Bakterie- och/eller svampodling utförs om kliniska tecken på infektion föreligger och om svaret förväntas påverka handläggningen och vid misstanke om resistenta bakterier.

Värmeökning, rodnad, ökad smärta och/eller sårsekretion kan bero på lokal sårinfektion men även ha andra orsaker. Om patienten är immunsupprimerad, har diabetes eller såret är lokaliserat lednära krävs särskild uppmärksamhet.

Sårinfektion är inte resultat av en odling utan en klinisk diagnos!


Remiss

Remiss till hudmottagning för epikutantest/lapptest vid misstanke om kontaktallergi.

Remiss från primärvården till hudklinik eller sårmottagning är motiverat för patienter med svårläkta bensår, som trots fullgod behandling enligt riktlinjerna nedan, inte visar läkningstendens, växer i storlek, vid atypiska sår, tumörsår eller om orsaken är okänd.

Om anamnes, status och venös doppler inger misstanke om venös insufficiens skickas remiss till klinisk fysiologisk avdelning eller kärlkirurgen för venös duplex-undersökning. Om resultatet påvisar ytlig venös insufficiens sker vidare utredning och åtgärd på kärlkirurgen eller varicerklinik. Om djup venös insufficiens återremiss till primärvården för optimering av kompressionsbehandlingen. 

Remiss är även motiverad för ställningstagande till specialistbehandling såsom pinchgraft-transplantation, delhudstranplantation, kirurgisk debridering eller VAC-behandling (Vacum Assisted Closure/Negative pressure wound therapy [NPWT]) i särskilt svårbehandlade fall.


Duplex-undersökning (ultraljud av venerna med färgkodad doppler)

Utredning med venös duplex sker på klinisk fysiologisk eller kärlkirurgisk avdelning. Vem som utför undersökningen varierar mellan regionerna. Venös duplex rekommenderas för kartläggning av venösa cirkulationen inför varicerkirurgi/livslång kompressionsbehandling eller om sårdiagnos är osäker och venös orsak till såret övervägs.


 

BEHANDLING

 

Såromläggningar görs oftast 1-2 gånger/vecka av sjuksköterska eller undersköterska med erfarenhet av behandling av venösa bensår.

Perifert ödem behöver elimineras för att venösa bensår skall kunna läka. Ödem motverkas av högläge i vila, träning av vadmuskelpumpen, graderad kompression/kompressionsstrumpor och vid behov pumpstövel.

Om ytlig venös insufficiens, och inga individuella faktorer talar mot, ska patienten tidigt i förloppet remitteras till kärlkirurg för varicerkirurgi.


Kompression
 

 1. Högelastiska eller lågelastiska bindor
 2. Flerkomponentskompression
 3. Behandlingsstrumpor
 4. Kompressionsstrumpor
 5. Reglerbar kompression
 6. Kompression med pump

 

Polstervadd används för att utjämna trycket under fotknölarna, för att få till stånd en ”normal” form på benet och som skydd över utskjutande ben.

 

Högelastiska eller lågelastiska bindor

Att linda benen korrekt är komplicerat och bör alltid göras av erfaren distriktssköterska/sårsköterska. Få patienter kan själva linda benen korrekt. Användning av reglerbar kompression underlättar för egenvård.

Högelastiska bindor ger högt arbetstryck och högt vilotryck och bör tas av på natten. Lågelastiska bindor ger högt arbetstryck och lågt vilotryck och kan sitta på i flera dagar. Randomiserade studier visar bättre sårläkning vid användning av högelastiska än lågelastiska bindor, men av praktiska skäl väljs ofta lågelastiska. Om patienten inte använder sin muskelpump p g a att patienten är immobiliserad eller rullstolsburen ska högelastisk binda användas. Vid arteriellt inslag är lågelastisk binda att föredra.

 

Flerkomponentsbandage

Flerkomponetsbandagen består av sårkontaktlager, polstringslager samt flera olika kompressionslager. De många lagren gör det lättare att uppnå rätt kompressionstryck, som bibehålls över tid. Omläggning 1-2 gånger per vecka. Bandagen finns i flera olika storlekar. Ankelomfånget mäts för att få rätt storlek. Skydd finns att använda vid dusch.

Tvåkomponentsbandage, salvstrumpa i kombination med kohesiv binda, byts 1-2 gånger per vecka.

 

Pumpstövelbehandling (intermittent pneumatisk kompression)
 

Pumpstövelbehandling används som ett tillägg till sedvanlig kompressionslindning. Behandlingen sker vanligen från 15 minuter upp till 60 minuter, en eller flera gånger dagligen eller några gånger i veckan. Flowtron Hydroven 3 är avsedd för hembehandling och Flowtron Hydroven 12 för mottagningar eller på sjukhus (se www.arjo.com).

Pumpstövelbehandling bör initieras av hudspecialist men kan därefter skötas i hemmet eller på vårdcentral med pumpstövelutrustning.

Kontraindikationer för pumpstövelbehandling är obehandlat hjärtsviktsödem, akut djup ventrombos, ytlig arteriell by-pass och uttalad kritisk ischemi.

Bestämmelser angående vem som står för kostnaden varierar mellan regionerna. De flesta berättigade patienter kan kostnadsfritt få låna pump och stövel.

 

Kompressionsstrumpor

Kompressionsstrumpor (måttanpassade) klass II-III används vanligen först när såren är läkta, för att förhindra recidiv. Även för kompressionsstrumpor varierar kostnadsansvaret mellan regionerna. De flesta som uppfyller indikationen kan kostnadsfritt få kompressionsstrumpor varje halvår.


 

RENGÖRING OCH OMLÄGGNING AV SÅR

 

Sårrengöring görs med ljummet nytappat kranvatten.

Ibland krävs mekanisk rengöring med sax och pincett, kniv eller skarp sårslev/kyrett. Debrisoft är en produkt för skonsam debridering av sår. Om såret är smärtsamt bedövar man först med lidokain (2 % gel eller 5 % salva) eller lidokain/prilokain under minst 30 minuter.

Omläggningsfrekvensen är beroende av sårets lokalstatus. När sår är rikligt vätskande, infekterade eller koloniserade med pseudomonasbakterier behövs initialt tätare omläggningar.

 

Klinisk infektion

Föreligger en klinisk sårinfektion (erysipelas/cellulit) behandlas patienten med antibiotika systemiskt, efter bakterieodling. Om typisk erysipelas eller sårodling som visar växt av grupp A, C eller G streptokocker är fenoximetylpenicillin 1 g x 3 i 10 dagar förstahandsval, annars flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar. Vid PC-allergi ges klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar. Antibiotika är ingen bensårsbehandling utan behandling av en komplikation!

Lokal sårinfektion, d v s förändrat sårstatus med sekretion, smärta, svullnad, rodnad någon cm utanför kanten och avsaknad av feber/allmånpåverkan, behandlas med antiseptiska lösningar och förband samt tätare omläggningar och daglig uppföljning. Grön/gul-smetiga illaluktande sår tyder på förekomst av Pseudomonas aeruginosa i såret. Riklig förekomst, biofilm eller lokal sårinfektion kan hämma sårläkningen. Rekommenderad behandling är ättiksyra-omslag (krävs recept, Apoteksvara, 0,5 % lösning flaska 250 ml, alternativt 1 % extemporeberedning). Kompress indränkt med ättiksyra läggs på såret i tio minuter vid omläggning. Observera: ingen sköljning efteråt.

Vid rikligt till måttligt vätskande sår utan andra infektionstecken kan kaliumpermanganat användas. Kaliumpermanganat 0,1 % är lämpligt att använda som omslag i 10 minuter före omläggning. Kaliumpermanganat 3 % används efter spädning (10 ml till 10 liter vatten) till benbad. Observera att detta kan missfärga hår, hud, kläder och handfat/badkar.

 

Sårbehandlingsprodukter

Under kompressionsbindor (även under flerlagersförband ibland) används sårförband som väljs efter sårstatus (rent, granulerat, smetigt, fibrinbelagt, nekrotiskt eller infekterat), mängd vätska från såret samt hur smärtsamt såret är. Det finns dock ingen evidens för att valet av sårprodukt/omläggningsmaterial påverkar läkningen. Produkter som lätt ger sensibilisering bör undvikas då kontaktallergier är vanligt förekommande vid venösa sår.

Följande är några förslag på produkter att använda:
 

 • Hydrogel till rena, granulerade, fibrinbelagda, inte alltför vätskande, smärtsamma sår tillsammans med sekundärförband.
   
 • Hydrokolloidala förband till rena, granulerade, fibrinbelagda, inte alltför vätskande, smärtsamma sår.
   
 • Hydrofiberförband av karboxymetylcellulosa (CMC) till kraftigt vätskande sår, bildar snabbt gel.
   
 • Högabsorberande förband (superabsorbenter) till kraftigt vätskande sår.
   
 • Alginatförband till kraftigt vätskande och lättblödande sår.
   
 • Polyuretanskumsförband finns i många varianter, lämpade för olika typer av sår.
   
 • Cadexomerjod till infekterade, grönbelagda eller smetiga sår med biofilm (inte till patienter med/eller under utredning för thyreoideasjukdom, inte heller till sår > 300 cm2).
   
 • Silverförband används till infekterade, grönbelagda eller 'gulsmetiga' sår. Skall användas begränsad tid med tanke på risk för bakteriell resistensutveckling.
   
 • Hydrofobt förband till koloniserade och infekterade sår. Kompressen binder hydrofoba mikroorganismer till sig.
   
 • Salvkompresser utan lanolin och utan antibiotika är användbara i de flesta situationer.
   
 • Silikonkompresser vid smärtsamma sår och ömtålig hud.
   
 • PHMB-Prontosan. Spolvätska för rengöring, gel som förband, till sår med biofilm.

Huden runt sår kan skyddas med zinksalva eller silikon hudbarriärfilm.

 

Sårwebben, Sårcentrum Skaraborgs sjukhus

REK-listan sårförbandPATIENTINSTRUKTION

 

Patienten med venöst bensår ska vara välinformerad om diagnos och vara delaktig i sin behandling. Vidare ges särskild instruktion angående högläge av benen i vila, fysisk aktivitet/ träning av vadmuskelpumpen. Rekommendation om rökstopp, kost och motion ges till alla sårpatienter.

Efter att såret läkt ska patienten använda kompressionsstrumpor för att förhindra recidiv. Variceroperation vid ytlig venös insufficiens leder oftast till att kompressionsbehandling är överflödig.


 

PROGNOS OCH BEHANDLINGSMÅL

 

Vid behandling av venösa bensår med fullgod kompressionsbehandling läker cirka 75 % på 6 månader (alla typer av venösa bensår orsakade av ytlig och/eller djup venös insufficiens). Vid enbart ytlig venös insufficiens är varicerkirurgi botande och ska utföras tidigt i förloppet, såvida inte kontraindikationer föreligger eller patienten motsätter sig kirurgi. Vid ytlig venös insufficiens kan patienten efter åderbråcksoperation ofta slippa långvarig kompressionsbehandling.

Målet med behandlingen är att läka såret och bibehålla läkningen. För att förhindra recidiv krävs därför att sårorsaken är behandlad. Vid djup venös insufficiens krävs livslång graderad kompression. Efter att såret är läkt kan måttanpassade kompressionsstrumpor vara ett behandlingsalternativ.

 

ICD-10

Varicer i nedre extremiteterna med bensår I83.0
Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation I83.2
Bensår som ej klassificeras annorstädes L97.9

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

I83 Varicer (åderbråck) i nedre extremiteternaReferenser

Lindholm, Christina, Sår, 4 uppl, uppdaterad och utökad, Studentlitteratur, Lund, 2018.

Sårwebben, Skaraborgs sjukhus. Länk

Vårdhandboken - Venösa bensår. Länk

Vårdhandboken - Sårbehandling. Länk

Information från Läkemedelsverket; årgång 29, nr 3, oktober 2018. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner - Behandlingsrekommendation. Länk

REK-listan Västra Götalandsregionen 2021. Länk

Sårbehandling 2021-2022 – katalog över Sårprodukter

Regional medicinsk riktlinje för behandling av svårläkta sår, 2018, Västra Götaland regionen. Länk

RiksSår, ett svenskt nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev