Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Aktinisk keratos

FÖRFATTARE

Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2022-08-25

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Aktiniska keratoser (AK) är ytliga solskador i hudens yttre lager (epidermis). AK är mycket vanligt hos den vuxna, ljushyllta befolkningen i Sverige. Prevalensen i Sverige är dock okänd. I Nederländerna har en studie visat att 38 % av befolkningen > 55 år har en eller flera AK.

Förekomsten korrelerar väl med den sammanlagda exponeringen för solens ultravioletta (UV) strålar under livet. Det är vanligare hos män, möjligtvis beroende på en överrepresentation av män bland utomhusarbetare, vilka exponeras mer för solens UV-strålning. AK kan förekomma vid 20-30 års ålder, men är betydligt vanligare hos patienter över 50 år.

AK är mycket tidiga förstadier till skivepitelcancer (SCC), en malign hudtumör som uppstår ur de keratiniserande cellerna (keratinocyterna) i epidermis eller hudadnexen. På grund av risken för att AK övergår i SCC är behandling den allmänna rekommendationen.

För mer information om skivepitelcancer, se:
 

Visa översikt: Skivepitelcancer i solbelyst hud


Etiologi

Orsaken till AK är alltså kronisk exponering för solens UV-strålning. Riskfaktorer innefattar:
 

 • Ljushyllthet
 • Hög ålder (större risk för kronisk UV-exponering)
 • Boning i, eller frekventa resor till, soliga eller tropiska länder
 • Immunosuppression efter organtransplantation


SYMTOM
 

Vanliga symtom/fynd:
 

 • AK känns oftast sträva eller skrovliga när man känner med fingertoppen.
   
 • Patienten upplever oftast att de har 'ett eksem som inte läker trots smörjning'.
   
 • Ibland ger AK upphov till klåda.

AK har låg risk att progrediera till invasiv SCC. Man har beräknat att risken för enskilda AK att övergå i SCC kan vara 10 procent på 10 år. De kan dock även gå i spontan regression i vissa fall.


 

KLINISKA FYND
 

Benämningen "aktinisk keratos" kommer från grekiska aktinos (stråle) och keros (horn), vilket beskriver den kliniska bilden av enstaka eller multipla, rodnade, fjällande fläckar i hud som har utsatts för solens UV-strålning (t ex ansikte, hals, bröst, underarmar, handryggar och underben).

Vanligtvis är AK 3-10 mm i diameter. I vissa AK dominerar rodnaden medan andra uppvisar en kraftig hyperkeratos (fjällning). Vid kraftig fjällning kan det bildas ett utstående horn över solskadan vilket kallas cornu cutaneum (hudhorn). Det finns även pigmenterade AK.

Kraftigt solskadade individer kan utveckla multipla AK i utbredda hudpartier, exempelvis skalpen hos tunnhåriga äldre män. I dessa fall brukar man tala om field cancerization eller ’fältdysplasi’


Exempel på utseende av aktinisk keratos:
 

Extern länk till bilder på dermis.netDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Diagnosen är oftast klinisk. I vissa fall krävs en hudbiopsi för att säkerställa diagnosen histopatologiskt.

Patologisk anatomisk diagnostik visar intraepidermala proliferationer av atypiska keratinocyter med dysplasi av varierande grad.

Man kan klassificera AK enligt graden av skivepiteldysplasi:
 

 • Grad I - lätt skivepiteldysplasi
 • Grad II - medelsvår skivepiteldysplasi
 • Grad III - svår skivepiteldysplasi (motsvarande SCC in situ)

 

 

BEHANDLING


AK bör i möjligaste mån behandlas för att förhindra övergång till invasiv SCC. Behandlingsalternativen är många och valet av metod beror på:
 

 • Läkarens erfarenhet
 • Antalet lesioner
 • Lesionernas storlek, lokal och distribution
 • Metodens tillgänglighet och kostnad
 • Patientens ålder och allmäntillstånd

Exempelvis bör man ta hänsyn till kosmetiken när lesionen sitter i ansiktet eller läkningsförmågan om lesionen är belägen på ett underben.
 

 • För enstaka AK lämpar sig kryoterapi med flytande kväve efter eventuell curettage (skrapning med skarp slev) av hyperkeratos.
   
 • Vid multipla AK (field cancerization) finns flera välbeprövade terapier: fotodynamisk terapi (PDT) med metylaminolevulinat 160 mg/g (Metvix) eller aminolevulinsyra 78 mg/g (Ameluz), imikvimod-kräm 5 % (Aldara), imikvimod-kräm 3,75 % (Zyclara), fluorouracil (5-FU)-kräm 4 % (Tolak), Diklofenak-kräm (Solaraze) samt ett kombinationspreparat innehållande 0,5 % 5-fluorouracil och 10 % salicylsyra (Actikerall).
   
 • Curettage och elektrodesiccation (skrapa och bränna) är en ytlig destruktiv behandling som är ett alternativ för AK på underben men som på andra lokaler kan ge mer ärrbildning.
   
 • Andra behandlingsalternativ är ablativ laserbehandling (med CO2- eller Erbium-YAG-laser), kemisk peeling och dermabrasio, men det saknas evidens för att kunna rekommendera dessa metoder som förstahandsval.
   
 • Olika behandlingsmetoder kan kombineras.
   
 • Strålbehandling av AK är kontraindicerat.


UPPFÖLJNING
 

Patienten bör informeras om diagnosen, samt att det föreligger stor risk för att utveckla nya AK i framtiden. Det är därför viktigt att förklara riskerna med solens UV-strålning, ge solskyddsråd, samt uppmana till regelbunden egenkontroll av huden.

Uppföljning hos läkare är inte nödvändig i de flesta fallen.
 

Visa faktablad: Solskydd

 

ICD-10

Aktinisk keratos L57.0

 

Referenser

Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV) - Svenska Sällskapet för dermatologisk kirurgi och onkologi (SDKO): Riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer och basalcellscancer (pdf).

Flohil SC, van der Leest RJ, Dowlatshahi EA, Hofman A, de Vries E, Nijsten T. Prevalence of actinic keratosis and its risk factors in the general population: the Rotterdam Study. J Invest Dermatol. 2013; 133: 1971-1978. Länk

Werner RN, Stockfleth E, Connolly SM, Correia O, Erdmann R, Foley P, et al. Evidence- and consensus-based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis - International League of Dermatological Societies in cooperation with the European Dermatology Forum - Short version; International League of Dermatological Societies; European Dermatology Forum. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Nov;29(11):2069-79. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev