Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Acanthosis nigricans

FÖRFATTARE

Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2021-09-17

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Acanthosis nigricans (AN) bör betraktas som ett kutant tecken, snarare än en sjukdom. Tillståndet drabbar framför allt individer med obesitas och/eller det metabola syndromet (hyperinsulinemi). Specifikt gäller att obesitas är en viktig riskfaktor för AN, samt att förekomst av AN hos en överviktig patient i sig är en markör för hyperinsulinemi. Tillståndet kan också vara kopplat till endokrina tillstånd såsom polycystisk ovariesyndrom (PCOS), akromegali, hypotyreos samt Cushing’s syndrom.

AN drabbar män och kvinnor lika, men är vanligare hos individer med mörkare hudtyper. Eftersom tillståndet ofta förlöper asymtomatiskt söker sällan patienter för denna specifika problemställning. Istället ses tillståndet ofta i förbifarten hos individer med obesitas och/eller diabetes. Förekomst av AN bör väcka frågan om bakomliggande genes, i synnerhet hos vuxna individer med snabb debut och utan andra associerade riskfaktorer. Detta i synnerhet då AN som paraneoplastiskt fenomen finns beskrivet. Malign AN är huvudsakligen kopplat till gastrointestinala adenocarcinom även om flera andra cancerformer också är beskrivna. Malign AN kan förekomma med andra paraneoplastiska tecken såsom:
 

 • Tripe palm: Mycket ovanligt paramalignt tecken. Handflator får ett papilomatöst utseende som liknar den 'knottriga' strukturen som kan ses i magslemhinna.
   
 • Leser-Trélats tecken: Snabb uppkomst (veckor till ett par månader) av multipla seborroiska keratoser, särskilt i kombination med synkron acanthosis nigricans, kallas för Leser-Trélat-tecken.

 

Vidare kan tillståndet vara associerade med en rad syndrom och brukar då ha en tidigare debut. Läkemedel som driver på hyperinsulinemi (exempelvis glukokortikoider) kan orsaka eller förvärra AN.


 

SYMTOM

 

 • Sjukdomen är ofta asymtomatisk
 • Kosmetiskt störande pigmentering
 • Lätt klåda kan förekommaKliniska fynd

De vanligaste engagerade lokalerna är hudveck, då i synnerhet halsområdet och armhålor. I drabbade områden ses en makulär eller lätt upphöjd diffus pigmentering. Pigmenteringen medför att hudvecken blir mer tydliga. Inom drabbade områden ses inte sällan skin tags (acrochordon) vilka också är associerade med obesitas. Vid palpation kan huden uppfattas ha en sammetsliknande textur.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Confluent and reticulated papillomatosis: Ovanlig inflammatorisk hudsjukdom med oklar genes. Drabbar typiskt bål och område runt armhålor. Hyperpigmenterade plack eller papler kan konfluera i ett nätliknande utseende.
   
 • Terra firma-forme dermatos: Utseende som påminner om 'smutsig hud'. Tillståndet förklaras av en abnorm keratinisering. Skrubb med exempelvis handsprit eller isopropylalkohol gör att områdena försvinner och är diagnostiskt.
   
 • Erythrasma (brukar vara mer rodnat och fjälla)
   
 • Dermatologiska manifestationer av Addisons sjukdom eller hemokromatos

 

 

 

UTREDNING

 

 • Den kliniska bilden är ofta karaktäristisk och biopsi för PAD behövs sällan.
   
 • Frågan vad som utlöst tillståndet bör alltid ställas och fortsatt utredning ska justeras efter detta.
   
 • Fortsatt utredning inkluderar genomgång av läkemedel och vid behov riktad provtagning med särskild fokus på det metabola syndromet och hyperinsulinemi.
   
 • Vid misstanke om malign AN bör särskild fokus läggas på utredning av cancer i GI-kanalen.Anamnes
 

 • Sjukdomsdebut och utveckling av utslag?
   
 • Aktuella läkemedel? Läkemedel som förstärker hyperinsulinemi exempelvis systemiska glukokortikoider, P-piller, insulinbehandling och testosteron kan orsaka AN.
   
 • Förekomst av symtom på diabetes?
   
 • Menstruationsmönster? Koppling till PCOS.Status

Liksom vid alla hudsjukdomar eftersträvas helkroppsinspektion. Förekomst av AN på hals och/eller axiller är vanligast, men utslag på handryggar, perioralt samt slemhinnor, exempelvis läppar, kan i mer ovanliga fall förekomma.


Lab

Om inte diabetes föreligger vid diagnostidpunkt är det värdefullt att komplettera med relevanta prover såsom exempelvis faste-glukos, glukosbelastning eller HbA1c. Vid misstanke om malign bakomliggande genes (paraneoplastisk AN) bör relevanta labbprover tas inkluderande fekalt Hb.


 

BEHANDLING

 

Behandlingsinsatser mot AN brukar sällan vara nödvändiga. Istället bör fokus riktas på bakomliggande orsak(er). Vid övervikt och diabetes är givetvis relevanta livsstilsförändringar av central betydelse och kan även reversera tillståndet.


 

UPPFÖLJNING/VÅRDNIVÅ

 

Diagnos av AN kan som huvudregel skötas i primärvården. Vid osäkerhet om diagnos kan remiss skickas till hudläkare för bedömning. Vuxna som debuterar i AN utan annan förklaring bör utredas med avseende på eventuell bakomliggande malignitet. Misstanke om malign AN bör vara särskilt hög när normalviktiga individer drabbas och som har ett snabbt insjuknande med extensiv utbredning.


 

PROGNOS

 

AN kan gå i väsentlig regress om den bakomliggande sjukdomen behandlas. Vid obesitas tenderar tillståndet att gå tillbaka vid viktreduktion. Detta gäller även vid insättning av behandlingsinsatser mot diabetes. Vid malign AN kan utslaget gå i komplett remission vid framgångsrik behandling.


 

BILDER

 

DermIS: Acanthosis Nigricans Benigna

DermIS: Acanthosis Nigricans Maligna

 

ICD-10

Acanthosis nigricans L83.9
Acanthosis nigricans maligna L83.9B
Acanthosis nigricans benigna, förvärvad L83.9C
Pseudoacanthosis nigricans (obesitas) L83.9D
Läkemedelsinducerad acanthosis nigricans L83.9E
Acanthosis nigricans, ospecificerad L83.9X

 


Referenser

Karadağ AS et al. Acanthosis nigricans and the metabolic syndrome. Clin Dermatol. 2018 Jan-Feb;36(1):48-53. Länk

Zhang N, Qian Y, Feng AP. Acanthosis nigricans, tripe palms, and sign of Leser-Trélat in a patient with gastric adenocarcinoma: case report and literature review in China. Int J Dermatol. 2015 Mar;54(3):338-42. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev