Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hiv och graviditet

FÖRFATTARE

Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-11-23

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Att leva med hiv
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Risken för smittöverföring av hiv från mamma till barn är ca 15-25 % med en tilläggsrisk vid amning på 10-15 %. Med adekvat profylax minskar risken till < 0,5 %.

Behandling och kontroll av gravida hivinfekterade mammor bör skötas på infektionsklinik av läkare i samråd med gynekolog/obstetriker. Barnet kontrolleras av infektions- och/eller barnläkare med erfarenhet av dessa speciella frågeställningar.

 

 

 

KONTROLLER UNDER GRAVIDITET

 

Bestämning av CD4-celltal
 

 • Enligt ordinarie rutiner

 

Bestämning av HIV-RNA
 

 • En gång varje trimester (se ovan), ca 2-3 veckor före planerad förlossning, samt i samband med förlossningen.

 

Dessutom görs ytterligare provtagning
 

 • Inför behandlingsstart

 • Inför förändringar i behandlingen

 • Fyra veckor efter insatt eller förändrad behandling och därefter var 4:e vecka tills HIV-RNA < 50 kopior/ml. Om behandlingen inleds sent under graviditeten tas provet 1-2 veckor efter behandlingsstart.

 • Vid planerad vaginal förlossning bör HIV-RNA dessutom kontrolleras 1-2 gånger i månaden fr o m vecka 32, samt i samband med förlossningen.

 

Det virologiska målet med behandlingen är att HIV-RNA sjunker till < 20 kopior/ml före partus. En begränsad andel patienter med god följsamhet och framgångsrik behandling har påvisbara virusnivåer (20–200 kopior/ml) med aktuell metod för viruskvantifiering. Om behandling och följsamhet bedöms vara helt adekvata behöver en påvisbar låggradig viremi (< 200 kopior/ml) inte betraktas som behandlingssvikt.

Resistensbestämning rekommenderas före behandlingsstart. Sparade plasma- eller serumprov kan användas. Vid behandlingssvikt bör resistensbestämning göras, resultatet är viktigt både för förändringar av mammans terapi och val av proflax till barnet.

Bestämning av läkemedelskoncentrationer behöver ej göras rutinmässigt.

 

 

 

PROFYLAX MOT MOR-BARNSMITTA AV HIV

 

Kvinnan under graviditet
 

 • Läkemedelsbehandling bör påbörjas så snart som möjligt hos tidigare obehandlad kvinna.
   
 • Kvinna med pågående välfungerande behandling vid konstaterad graviditet fortsätter behandlingen med enstaka undantag (se nedan). Rilpivirin-innehållande produkter (rilpivirin; rilpivirin/TDF eller TAF/FTC) bör bytas ut av farmakokinetiska skäl. Detta gäller även produkter där kobicistat används som booster (elvitegravir/c/TDF eller TAF/FTC; darunavir/c; darunavir/c/TAF/FTC; atazanavir/c).

 • I första hand rekommenderas emtricitabin/tenofovir + dolutegravir.

 • Om abakavir ska ingå i behandlingen bör modern testas för HLA B*5701 före insättandet.

 • Försiktighet med nyare läkemedel som är ofullständigt studerade vid graviditet.

 

 

Vid förlossning
 

 • Vaginal förlossning i fullgången tid rekommenderas om HIV-RNA < 200 kopior/ml och inga obstetriska kontraindikationer föreligger.
   
 • Elektivt kejsarsnitt 10-14 dagar före planerad partus om HIV-RNA > 200, obstetriska skäl föreligger eller på kvinnans önskemål.
   
 • Intravenöst zidovudin behöver inte ges om HIV-RNA < 200 kopior/ml. Detta gäller oberoende av förlossningssätt.
   
 • Om HIV-RNA > 200 kopior/ml, ges intravenös infusion zidovudin (Retrovir) med start 4 timmar före beräknad partus; 2 mg/kg under 1 timme, därefter 1 mg/kg/timme tills barnet är fött, samt nevirapin (Viramune) per os till modern i engångsdos 4-12 timmar före barnets beräknade födelse, se nedan.
   
 • Ordinarie läkemedel ges som vanligt utan avbrott.

 

 

Läkemedelsprofylax till barnet
 

 • Zidovudin (Retrovir) (mixtur 10 mg/ml) 4 mg/kg x 2 per os i 4 veckor.
  Ges så snart som möjligt och senast vid 4 timmars ålder. Om peroral behandling inte är möjlig ges Retrovir 1,5 mg/kg intravenöst x 4.
   
 • Om HIV-RNA > 200 kopior/ml ges även nevirapin (Viramune) till kvinnan i engångsdos enligt nedan, och post-expositionsprofylax med tre preparat till barnet. Vanligtvis ges då zidovudin (Retrovir) + lamivudin (Epivir) + nevirapin (Viramune) men andra kombinationer kan vara aktuella vid bekräftad eller misstänkt resistens.

 


I speciella fall (se ovan) ges nevirapin (Viramune)

(endast som tillägg, ej monoterapi)


Kvinnan

 • Tablett 200 mg (alt 4 ml mixtur 50 mg/ml) per os i engångsdos 4-12 timmar före barnets födelse. Observera att övrig hivbehandling skall fortsätta för att undvika resistens.

 

Barnet

 • Mixtur 50 mg/ml, 2 mg/kg per os som engångsdos vid 2-3 dygns ålder.
   
 • Om kvinnan ej hunnit få nevirapin (Viramune) tidigare än 2 tim före förlossningen ges barnet dessutom en dos om 2 mg/kg så snart som möjligt men senast vid 4 timmars ålder.

 

 

Andra antiretrovirala medel till nyfödda barn
 

 

 

 

UPPFÖLJNING AV BARN TILL HIVINFEKTERADE KVINNOR

 

 • Barnet skall ej ammas!

 


Klinisk kontroll och provtagning

0-3 dagar Hb, LPK, TPK, HIV-RNA PCR (Navelsträngsblod används ej p g a risken för kontamination från moderns blod). Samordnas med fördel med PKU-provtagning vid > 48 tim ålder.
4-6 veckor Hb, LPK, TPK, HIV-RNA PCR
≥ 4 mån Hb, LPK, TPK, HIV-RNA PCR
20-24 mån HIV-ak

 

 

 

ICD-10

HIV-infektion med andra bakterieinfektioner B20.1
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion B20.2
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd B23.8
HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati B23.1
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit B22.1
HIV-infektion med extrem avmagring B22.2
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes B22.7
Akut HIV-infektionssyndrom B23.0
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras annorstädes B23.2
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus B24.9
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] B24
HIV-infektion med andra virusinfektioner B20.3
HIV-infektion med candidainfektion B20.4
HIV-infektion med andra mykoser B20.5
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni B20.6
HIV-infektion med Kaposis sarkom B21.0
HIV-infektion med multipla infektioner B20.7
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar B20.8
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom B21.2
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad B21.3
HIV-infektion med Burkitts lymfom B21.1
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom B20.9
HIV-infektion med multipla maligna tumörer B21.7
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer B21.8
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör B21.9
HIV-infektion med encefalopati B22.0

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

B24 Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]


Referenser

RAV hemsida: http://www.rav.nu

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev