Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lever- och gallvägstumörer, benigna

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2020-04-14

SPECIALITET
INNEHÅLL

UTREDNING
 

Benigna levertumörer är vanliga och erbjuder differentialdiagnostiska problem i samband med att de ofta accidentellt upptäcks vid ultraljudsundersökning eller datortomografi.

Trots adekvat utredning kan man i vissa fall ej säkert säga om det rör sig om ett benignt eller malignt tillstånd och kan då tvingas till kirurgisk åtgärd.
Ultraljud med intravenös kontrast har visat sig med stor säkerhet kunna karakterisera leverförändringar. Dock blir ett antal kvar som behöver utredas med MR och remitteras till leverkirurgisk multidisciplinär bedömning. Då de oklara tumörerna ofta visar sig vara maligna bör utredningen ske skyndsamt för att förhindra progress och eventuell metastasering.
 

Images
HEMANGIOM
 

 • Vanligaste förekommande benigna levertumören.
   
 • Små kapillära hemangiom är vanliga och saknar helt klinisk betydelse. Större kavernösa hemangiom kan uppta en större del av levern och är sannolikt kongenitala missbildningar.
   
 • Större hemangiom kan vara associerade med ikterus, smärtor samt blödningar.
   
 • Asymtomatiska hemangiom kräver inte någon behandling oberoende av storlek, medan större i mycket selekterade fall kan kräva kirurgisk behandling.


ADENOM
 

 • Förekommer framför allt hos kvinnor i fertil ålder, men kan även förekomma hos män.
   
 • Adenom bör remitteras till leverkirurgisk enhet för ställningstagande till kirurgisk behandling.
   
 • Okarakteristiska buksymtom som ger anledning till utredning är vanligast, men symtomdebuten kan också ske med mer akuta smärtor i epigastriet som följd av en tumörnekros eller blödning.
   
 • Adenom kan vara svåra att skilja från hepatocellulär cancer (HCC), varför de ofta leder till operation.
   
 • Adenom > 5 cm finns indikation för operation framförallt om de är Beta-katenin positiva.


FOKAL NODULÄR HYPERPLASI

 • Fokal nodulär hyperplasi (FNH) är en tumörliknande förändring i levern som kan uppträda i multipel form.
   
 • Upptäcks ofta av en tillfällighet vid undersökning med ultraljud eller datortomografi.
   
 • Förändringen är hypervaskulär och liksom vid ett levercellsadenom kan det vara svårt att utesluta malignitet.
   
 • Ultraljud med kontrast kan med hög säkerhet bekräfta diagnosen.
   
 • Till skillnad från adenom ger FNH sällan symtom men då också i form av smärta.
   
 • Har diagnosen FNH säkerställts behöver ej operation genomföras och ej heller någon ytterligare uppföljning.


CYSTISK LEVERSJUKDOM
 

 • Cystor i levern är vanligen benigna.
   
 • Förekommer både som enkla och multipla och kan även i vissa fall kommunicera med gallvägarna.
   
 • Symtom i form av ökat bukomfång, smärta, blödning, infektion och i enstaka fall ikterus kan förekomma. Oftast upptäcks dock cystorna av en tillfällighet.
   
 • Om patienten har symtom bör i första hand laparaskopisk ”deroofing” av cystan erbjudas. I de fall då de kommunicerar med gallvägarna bör fullständig excision väljas.
   
 • Cystor < 8 cm ger vanligen ej symtom. Ultraljudsledd punktion och tömning kan vara av diagnostiskt men inte terapeutiskt värde.
   
 • Innan eventuell operation skall radiologisk utredning med CT eller MR göras för att utesluta cystadenom.
   
 • Den ovanliga tumören cystadenom anses vara ett förstadium till cystadenocarcinom och kan inte skiljas åt radiologiskt, skall därför excideras radikalt.
   
 • Operationsbeslut bör ske tillsammans med leverkirurgisk enhet.


HYDATID / ECHINOKOCKCYSTOR
 

 • Vanligaste formen av levercystor i världen. På grund av invandring ser man en ökad frekvens även i Sverige.
   
 • Echinococcus granulosus har hundar, boskap och får som mellanvärd.
   
 • Vanliga symtom är smärtor och fyllnadskänsla i buken och cystan är då vanligen >5 cm stor. Följdsymtom som infektion, ruptur, anafylaxi och gallobstruktion förekommer.
   
 • Diagnosen ställs med stor säkerhet både med ultraljud och datortomografi. Serologi är positiv i 85 % av fallen.
   
 • Punktion bör undvikas då klar risk för spridning då uppstår.
   
 • Behandlingen, som är kirurgisk efter preoperativ medicinering med albendazol, innebär resektion eller aspiration samt fyllnad av cystan med skleroserande agens och ”deroofing”. Med denna strategi blir patienten botad i 90 % av fallen.
   
 • Patienten bör remitteras till infektions- och leverkirurgisk enhet.


ENTAMÖBA HISTOLYTICA
 

 • Finns i hela världen där man har dålig hygien. Man infekteras genom att via mat eller vatten svälja cystor.
   
 • Kan ge leverabscesser. Vanligtvis inga symtom, men i vissa fall utvecklas amöbadysenteri.
   
 • Serologi för är positivt i nära 100 %.
   
 • Behandling startas direkt med tablett Metronidazol 750 mg x 3 i 10-14 dagar.


CYSTISK GALLVÄGSSJUKDOM
 

 • Cystbildningar i gallvägarna förekommer både intra- och extrahepatiskt.
   
 • Obstruktion, cholangit, stenbildning och canceromvandling förekommer.
   
 • Behandlingen är kirugisk när det är möjligt. Om förändringarna är intrahepatiska bör man överväga resektion. Vid choledocuscystor är det oftast möjligt att recesera och rekonstruera med en hepaticojejunostomi.
   
 • Patienter med dessa sjukdomar skall remitteras till leverkirurgisk enhet.


ICD-10

Benign tumör i levern D13.4
Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna D37.6

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev