Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hepatit E

FÖRFATTARE

Professor Heléne Norder, Avd.klin Mikrobiologi/Institutionen för biomedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2019-05-19

SPECIALITET
INNEHÅLL




BAKGRUND
 

Hepatit E är en globalt utbredd virussjukdom. De flesta fall av endemisk hepatit E i Europa är subkliniska.

Tidigare anmäldes omkring 7-15 fall av hepatit E till Smittskyddsinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten) men antalet anmälningar har ökat de senaste åren, 46 anmälda under 2017. De flesta fallen var tidigare importsmittor, men allt fler fall är nu endemiska, d v s smittade i Sverige. Det är troligtvis mycket vanligare med endemisk hepatit E än man tidigare trott, eftersom så många som 16-17 % av den svenska befolkningen har antikroppar mot hepatit E, även om man vet att de flesta (cirka 70 %) av de som smittas har subklinisk eller mild infektion. Det är trots detta få fall som diagnosticeras jämfört med den höga seroprevalensen. Detta kan bero på att patienter med transaminasstegring av okänd orsak sällan utreds med avseende på hepatit E och att hepatit E kan orsaka en mycket varierad symtombild.

Symtomen kan variera från en klassisk hepatitbild med förhöjda transaminaser och bilirubin till svåra buksmärtor p g a att hepatit E orsakar kolecystit. Infektionen kan även yttra sig med huvudvärk och feber, ofta med svagt förhöjda transaminaser eller med svår klåda på armar och ben. En del patienter har diagnosticerats som atypiska autoimmuna hepatiter. Hepatit E kan även orsaka kronisk hepatit, speciellt hos immunsupprimerade. Troligtvis finns ett flertal odiagnosticerade kroniska bärare, då de som erhållit blod eller blodprodukter sällan undersöks för hepatit E. Hepatit E infektionen kan ge persisterande viremi utan serologiskt svar, ofta hos patienter med subklinisk infektion.

 

Etiologi

Hepatit E orsakas av hepatit E-virus (HEV); ett icke-höljeförsett RNA-virus, ca 27-34 nm stort som klassificerats till en egen virusfamilj, Hepeviridae. Det finns fem genotyper av HEV (HEV1-HEV4, HEV7) som vi vet smittar människa. Den kliniska bilden varierar något beroende på infekterande genotyp. HEV1 och 2 kan endast infektera människa, och orsakar hög dödlighet, 30 % av smittade gravida i tredje trimestern och små barn, HEV3 och 4 infekterar både människa och djur (se nedan).

HEV förökas i levern och utsöndras via gallvägarna till tarmen. Viruset utsöndras i feces från två veckor innan levertransaminaserna stiger och ikterus utvecklas, upp till tre veckor efter insjuknandet. Under denna tid är man smittsam. Den viremiska fasen kan pågå upp till fyra veckor, varav två till tre är belägna före ikterusdebuten. Även de som inte är ikteriska utsöndrar virus och har en viremisk fas, som hos vissa kan uppgå till 7 veckor.


HEV1 och 2

HEV1 och 2 infekterar endast människa och förekommer i Asien, Afrika och Mexiko. I Sverige ses infektion med HEV1 som importsmitta med resenärer, ofta från Indien, Pakistan eller Afrika. Detta var tidigare den vanligaste typen bland de diagnostiserade hepatit E fallen i Sverige.

Spridning av HEV1 och 2 sker främst genom kontaminerat vatten och kan ge upphov till stora vattenburna utbrott. Bland gravida och barn < 2 år har smitta med genotyp 1 och 2 hög mortalitet, 25-30 %.


HEV3 och 4

HEV3 förekommer globalt, HEV4 finns främst i Kina och Japan. Smitta med HEV3 och 4 har troligtvis låg mortalitet.

HEV3 kan infektera både människa och djur, t ex gris, vildsvin, hjort, kanin och råtta. HEV4 kan infektera människa och gris. Zoonotisk spridning förekommer ofta även i Sverige. En typ som liknar HEV3 och 4 har isolerats från 25 % av undersökta svenska älgar och svenska unga vildsvin är smittade med HEV3. Kroniska bärare som smittats i Sverige är samtliga smittade med HEV3. Det finns två huvudtyper av HEV3 som sprids i Sverige, 3f/3e som finns hos svenska grisar och vildsvin samt 3c/i som ofta isoleras från svenska kroniska bärare som kräver ribavirin behandling för att läka ut infektionen.


HEV7

HEV7 förekommer i Mellanöstern och smittar kameler och människor. Hittills har vi inte importerat något fall av HEV7 till Sverige.

 

Smittvägar

Den främsta smittvägen är fekal-oral, oftast från förorenade födoämnen som otillräckligt tillagat kött från smittade djur eller bär som vattnats med kontaminerat vatten. Person-till-person-smitta via nära kontakt förekommer sällan.

Infektion via smittat livsmedel har inte påvisats i Sverige (men i flera andra länder). Virusstammar från patienter som smittats i Sverige och virus från svenska griskultingar och vildsvin är samtliga dock HEV3, subtyp 3f/3e, och liknar varandra. Ca 20 % av de svenska gris- och vildsvinskultingarna och 5-7 % av de vuxna djuren utsöndrar hepatit E-virus. Hepatit E har även påvisats hos svenska älgar, hos vilka det är minst lika vanligt som hos vildsvin. Det är inte visat att HEV från älg kan smitta människa.

Hepatit E har även visats smitta via blodtransfusion i bl a Frankrike och England. Det har visats att en transplanterad patient som utvecklade kronisk hepatit E i Sverige blev smittad vid transplantationen, med stor sannolikhet via blodtransfusion. En tysk studie visade att 1/8 000 svenska bloddonationer är positiva för HEV RNA.


 

KLINISK BILD
 

Inkubationstiden vid hepatit E är 2-6 veckor. Infektionen är vanligen asymtomatisk. Patienter med underliggande leversjukdom, såsom t ex kronisk hepatit B/C eller alkoholcirrhos, utvecklar oftare klinisk hepatit E med risk för leversvikt.

Hepatit E liknar kliniskt hepatit A med lång tids bilirubinstegring. Levertransaminaserna (ASAT/ALAT) normaliseras oftast inom 4 månader efter ikterusdebut.

Hepatit E läker oftast ut, men har visats leda till kronisk sjukdom hos immunsupprimerade. Omkring 60 % av hepatit E-smittade organtransplanterade patienter i Frankrike och England har i studier utvecklat kronisk hepatit E, 10 % av dessa utvecklade cirrhos. Även i Sverige har transplanterade hepatit E smittade patienter utvecklat kronisk hepatit E. Huvuddelen av de kroniska bärarna som diagnosticerats i Sverige har smittats efter transplantationen.

HEV-RNA påvisas i serum och i feces hos smittade patienter. Det har även påvisats i likvor hos både kroniskt och akut infekterade med neurologiska symtombilder, såsom Guillain-Barré, ataxi, encefalit och meningoencefalit. Patienter med hepatit E med neurologiska symtom är sällan ikteriska.


 

DIAGNOSTIK
 

IgM-antikroppar mot HEV kan påvisas upp till 6 mån efter det akuta insjuknandet. IgG-antikroppar bildas någon vecka senare än IgM och kvarstår under flera år. Det är okänt om genomgången infektion resulterar i livslång immunitet mot nyinsjuknande.

HEV RNA kan påvisas i serum upp till 2 veckor efter symtomdebut, hos vissa med subklinisk infektion även längre som upp till 7 veckor, och i feces ytterligare 2 veckor. Omkring 70 % av patienter som har påvisbart anti-HEV IgM och 5 % med endast anti-HEV IgG, har påvisbart HEV-RNA i serum.

Vissa patienter med HEV-infektion, främst kroniskt infekterade eller de med subklinisk infektion, utvecklar inte påvisbara anti-HEV IgM eller IgG. Infektionen kan hos dessa patienter endast diagnostiseras genom påvisande av HEV-RNA i serum eller feces.

Serologisk diagnostik för HEV och påvisande av HEV-RNA utförs på Viruslaboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Där utförs även typning av virusstammen.


 

BEHANDLING
 

De flesta fall av akut hepatit E självläker och behöver ingen behandling. Någon rekommendation för behandling av hepatit E har ännu inte fastställts. Patienter med fulminant hepatit E har behandlats med ribavirin (Copegus) med gott resultat.

För immunsupprimerade med kronisk hepatit E har i första hand reducering av immunsupprimerande medicinering, om sådan ges, övervägts. Immunsupprimerade patienter som behandlats med ribavirin under tre månader har blivit virusfria. De patienter som varit smittade med subtyp 3f/3e har oftast läkt ut infektionen efter reducering av immunsupprimerande medicinering, medan de som varit smittade med subtyp 3c/i oftare kräver ribavirin behandling för att infektionen ska läka ut.


 

PROFYLAX
 

Det finns idag ett licensierat rekombinant hepatit E-vaccin, HEV239. Vaccinet är utvecklat i Kina och har visats säkert och skyddande. Det är osäkert om detta vaccin kommer att finnas tillgängligt i andra länder.

 

Smittskydd
 

Akuta hepatit E-fall ska enligt smittskyddslagen (SmL) anmälas av den läkare som sköter patienten till:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Smittskyddsläkaren

Det är viktigt att genomföra smittspårning runt det akuta fallet för att identifiera hittills okända smittvägar.

 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Hepatit E



ICD-10

Akut hepatit E B17.2

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
B17 Annan akut virushepatit

Referenser

Baylis SA, Gärtner T, Nick S, Ovemyr J, Blümel J. Occurrence of hepatitis E virus RNA in plasma donations from Sweden, Germany and the United States. Vox Sang. 2012 . doi: 10.1111/j.1423-0410.2011.01583.x. Länk

Colson P, Borentai P n, Queyriaux B et al. Pig liver sausage as a source of hepatitis E virus transmission to humans. J Infect Dis, 202 (2010), pp. 825–834. Länk

Kamar N, Rostaing L, Abravanel F et al. Ribavirin therapy inhibits viral eplication on patients with chronic hepatitis E virus infection. Gastroenterology, 139 (2010), pp. 1612–1618. Länk

Kamar N, Selves J, Mansuy JM et al. Hepatitis E virus and chronic hepatitis in organ-transplant recipients. N Engl J Med, 358 (2008), pp. 811–817. Länk

Lin J, Norder H, Uhlhorn H, Belák S, Widén F. Novel hepatitis E like virus found in Swedish moose. J Gen Virol. 95 (2014), pp. 557-70. Länk

Norder H, Sundqvist L, Magnusson L, Østergaard Breum S, Löfdahl M, Larsen LE, Hjulsager CK, Magnius L, Böttiger BE, Widén F. Endemic hepatitis E in two Nordic countries. Euro Surveill. 2009 14. pii: 19211. Länk

Olsen B, Axelsson-Olsson D, Thelin A, Weiland O. Unexpected high prevalence of IgG-antibodies to hepatitis E virus in Swedish pig farmers and controls. Scand J Infect Dis. 2006; 38:55-8. Länk

Tei S, Kitajima N, Takahashi K, Mishiro S. Zoonotic transmission of hepatitis E virus from deer to human beings. Lancet, 362 (2003), pp. 371–373. Länk

Widén F, Sundqvist L, Matyi-Toth A, Metreveli G, Belák S, Hallgren G, Norder H. Molecular epidemiology of hepatitis E virus in humans, pigs and wild boars in Sweden. Epidemiol Infect. 2011 39:361-71. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev