Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hepatit A – vaccination

FÖRFATTARE

Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-12-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Idag finns 5 kända virus som orsakar hepatit: hepatit A, B, C, D och E virus. Dessa orsakar stor morbiditet och mortalitet. Antalet kroniska bärare av de blodöverförda formerna hepatit B och hepatit C beräknas till ca 257 respektive 70 miljoner. Dessa är båda vanlig orsak till levercirros och hepatocellulär cancer i stora delar av världen.

De fekal-oralt överförda hepatitformerna A och E orsakar återkommande epidemier, ibland av kolossalformat.

Effektiva vacciner finns idag för hepatit A virus (HAV) och hepatit B virus (HBV), men ännu inte något kommersiellt tillgängligt för övriga hepatitvirus. Ett vaccin för hepatit E finns men har inte blivit tillgängligt av ekonomiska skäl.HEPATIT A-VACCINATION

 

Svenskar, som inte är invandrade från endemiska länder, har mycket låg prevalens av antikroppar mot hepatit A virus (anti-HAV) - de facto den lägsta i världen. Vaccinationsbehovet är således stort vid resor till endemiska områden eller för personer med smittfarligt beteende eller yrkesmässig exposition.

Från den industrialiserade världen reser 30 miljoner människor till endemiska länder varje år. Risken för den ordinäre resenären är relativt låg 3 fall/1000/månad, men högre för äventyraren 200 fall/1000/månad.

 

Riskgrupper för hepatit A

  • Resenärer
  • Militär personal
  • Högriskgrupper (daghemspersonal, kökspersonal, personal på infektions- och barnkliniker, intravenösa missbrukare och msm personer)

 

Frågan är om inte alla svenskar borde vara vaccinerade, då de flesta mer än en gång reser till endemiska områden. I USA har man tidigare rekommenderat allmän barnvaccination i stater med hög incidens.

 

Profylaxmöjligheter
 

  • Ig (=gammaglobulin), post-expositionsprofylax
  • Vaccination, pre- och post-expositionsprofylax

 

Immunglobulin (Ig) som pre-expositonsprofylax är förlegat och bör helt ersättas av vaccination, som erbjuder ett långvarigt skydd till skillnad från det kortvariga som erhålls med Ig. Ig används idag enbart som post-expositionsprofylax för de fall där vaccination inte anses räcka.

Vaccination med endast en dos 14 dagar före utresan ger ett gott skydd, som blir mycket långvarigt om en boosterdos ges inom 6–12 månader. Efter 2 doser kan man räkna med en skyddseffekt under 10-20 år.

Vaccination som post-expositionsprofylax jämfört med Ig har visats ge lika gott skydd som Ig och kan ersätta Ig i de flesta situationerna, möjligen med undantag för särskilt känsliga individer som kroniskt leversjuka, gravida och äldre, icke-immuna individer där skyddseffekten anses något bättre med immunoglobulin.

Flera vacciner finns registrerade i FASS : Havrix (GlaxoSmithKline, J07B C02), Vaqta (MSD J07B C02) och Avaxim (Sanofi AB, J07B C02).
Nedan beskrivs Havrix som funnits längst på marknaden.

 

Pre-expositionsprofylax (reseprofylax)

Vid utlandsresor varierar behovet av vaccination med resmål, ressätt, resans längd och resenärens ålder. Profylax ges främst till resenärer som åker till högendemiska områden som Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika samt Östeuropa. Man bör emellertid vara mycket liberal och vaccinera alla som så önskar.

Till invandrarbarn (ner till 6 månaders ålder) födda i Sverige, rekommenderas alltid profylax vid resa till hemlandet. Vid återkomsten till Sverige riskeras annars spridning i daghemsmiljö via en subklinisk infektion.

På grund av risken för smitta till omgivningen, gäller allmänt att man bör ge barn samma profylax som vuxna, trots att barn i regel får en lindrigt förlöpande sjukdom.

 

Vaccinationsschema

En dos Havrix om 1440 ELISA enheter ges i.m. i deltoideusområdet till vuxna.
För barn 1-15 år ges halva dosen.

Boosterdos ges efter 6-12 månader.

Skyddseffekten är minst 10 år och biverkningarna är få (se FASS).KOMBINATIONSVACCIN FÖR HEPATIT A OCH B

 

För resenärer som kan behöva vaccin för både hepatit A och B, finns också kombinationsvacciner tillgängliga.
För vuxna: Twinrix Vuxen
För barn: Twinrix Paediatric och Ambirix avsett för barn och ungdomar.

Twinrix vacciner ges enligt FASS i ett 3-doserat schema: 0, 1 och 6 månader.
Flera studier indikerar att det kan gå lika bra med ett 2-doserat schema.


 

ICD-10

Hepatit A utan leverkoma B15.9
Akut hepatit C B17.1

 
Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: B15 Akut hepatit och B17 Annan akut virushepatit

Referenser

Prevention of Hepatitis A Through Active or Passive Immunization:
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) MMWR October 01, 1999 / 48(RR12);1-37. Länk

Victor JC, Monto AS, Surdina TY, SuleimenovaSZ, Vaughan G, Nainan OV, et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposureprophylaxis. N Engl J Med. 2007;357(17):1685-94. Länk

Parrón I et al. Effectiveness of hepatitis A vaccination as post-exposure prophylaxis. Hum Vaccin Immunother. 2017 Feb;13(2):423-427. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev