Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Svampinfektioner (invasiva), behandling

FÖRFATTARE

Professor Jan Sjölin, Infektionskliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2022-10-28

SPECIALITET
INNEHÅLL

För klinik och behandlingsindikation vid svampinfektioner:

 

Visa behandlingsöversikt - Svampinfektioner (invasiva), diagnostik

 

 

 

BAKGRUND

 

Invasiva svampinfektioner ökar i frekvens och drabbar främst patienter som:
 

 • Är immunsupprimerade på grund av underliggande sjukdom eller immunsuppressiv behandling

 • Genomgått stor kirurgi

 • Genomgår avancerad medicinsk behandling (dialys, antibiotikaterapi, intravenös nutrition)

 

De vanligaste svamppatogenerna utgörs av Candida- (jästsvampar) och Aspergillus-arter (mögelsvampar). Mindre ofta förekommer infektioner orsakade av andra mögelarter som tillhör Mucorales, Fusarium och Scedosporium.

Infektioner orsakade av kryptokocker förekommer hos patientgrupper med nedsatt T-cellsfunktion.

Invasiva svampinfektioner, d v s infektioner i blod eller djupare liggande organ, är generellt sett svåra att diagnostisera. Felaktig eller försenad behandling kan medföra hög mortalitet.

Pneumocystis jirovecii, som numera hänförs till svampinfektioner, orsakar främst pneumoni och avhandlas under annan rubrik.

 

Visa behandlingsöversikt - Pneumoni

 

 

 

SVAMPINFEKTIONER

 

Vid intensivvård eller efter större kirurgi

Candida-infektioner

Svampinfektioner hos patienter inom intensivvården eller som genomgått större kirurgi orsakas oftast av olika Candida-arter. Den vanligaste formen är candidemi, d v s Candida i blodbanan.

Kliniskt yttrar sig candidemi som sepsis av varierande svårighetsgrad – från antibiotikarefraktär feber till fullt utvecklad septisk chock. En candidemi kan övergå i akut disseminerad candidiasis, varvid metastatiska infektioner med små abscesser i olika organ bildas, t ex i öga, njure och lunga.

I likhet med många bakterier kan Candida även orsaka lokalt invasiv infektion, t ex i buken, urinvägarna, pleura, skelett, leder eller kring proteser.

Behandlingsindikation föreligger alltid vid säkerställd Candida-infektion i form av växt av Candida i:
 

 • Blododling dragen från perifert kärl
 • Normalt steril vätska, t ex likvor, led- eller pleuravätska
 • Prov taget under sterila förhållanden från en icke dränerad abscess
 • Peritonealdialysvätska vid peritonit eller påvisande av jästsvamp i vävnadsbiopsi från steril lokal

 

Vidare bör behandling i princip alltid ges om man funnit jästsvamp i peritonealvätska från en patient med nosokomial peritonit. Detsamma gäller vid växt i blod från CVK eller fynd av jästsvamp på CVK-spets om patienten har eller har haft feber eller symtom på sepsis.

Vid växt av jästsvamp från icke steril lokal, t ex bukabscess med kvarliggande dränage, får behandlingsindikationen ställas i relation till vilka andra agens som isolerats. Ju kortare tid dränaget har suttit desto högre relevans har fyndet. Växt inom ett dygn efter att dränaget satts talar starkt för en infektion. 

Empirisk svampbehandling kan övervägas vid antibiotikarefraktär feber hos svårt sjuka koloniserade patienter med multipla riskfaktorer. Behandlingseffekten verkar dock begränsad hos patienter med stabil cirkulation. Vid nosokomial septisk chock bör däremot möjligheten av svampinfektion alltid övervägas och om patienten har riskfaktorer ska antifungal behandling snarast inledas tillsammans med övrig antibiotikabehandling.

Exempel på riskfaktorer är:
 

 • Genomgången bukkirurgi
 • Nekrotiserande pankreatit
 • Akut eller kronisk njursvikt
 • Mer än en veckas vårdtid på intensivvårdsavdelning
 • Behandling med bredspektrumsantibiotika

 

Kolonisering med Candida kan förekomma på en eller flera lokaler som sår, dränage, luftvägar, urin och feces. Om patienten inte är koloniserad är sannolikheten för invasiv svampinfektion låg.

Positiv urinodling från patienter utan KAD (> 104 cfu/mL) kan indikera akut disseminerad infektion med nedslag i njuren, vilket i så fall bör bli föremål för utredning och behandling. Patienter med KAD löper stor risk för kolonisering med Candida och en sådan kolonisering skall inte behandlas om inte särskilda skäl föreligger.


Behandling Candida-infektion

Förstahandsläkemedel vid candidemi är en echinocandin: caspofungin, anidulafungin eller micafungin. När tillståndet stabiliserats och det är frågan om en känslig stam byts behandlingen till flukonazol. Vid terapisvikt är liposomalt amfotericin B ett alternativ. Rekommenderad behandlingstid 2 veckor efter första negativa odling. Längre behandlingar, upp till 1-3 månader, behövs ibland vid akut disseminerad candidiasis.

Samma initialbehandling gäller infektioner orsakade av Candida-arter med nedsatt känslighet mot flukonazol, t ex C. glabrata och C. krusei. I dessa fall får man ofta fortsätta behandlingen med echinocandiner under hela behandlingstiden. Vorikonazol kan någon gång användas som ett peroralt alternativ i slutet av behandlingen.

Förutom behandling med antimykotika bör patientens CVK avlägsnas och en ny, i de fall en sådan krävs, läggas i ett annat kärl. Denna rekommendation är inte lika stark vid behandling med en echinocandin som vid behandling med flukonazol. CVK ska dock alltid avlägsnas vid persisterande eller recidiverande candidemi, vid tecken på lokal infektion eller om orsakande Candida-art är C. parapsilosis.


Aspergillus-infektioner

Invasiv infektion med Aspergillus eller andra mögelsvampar är mindre vanlig i denna patientgrupp men förekommer ibland. Förutom vid de traditionella patientgrupperna (se nedan), ses Aspergillus-infektioner främst hos patienter med kronisk lungsjukdom. Patienter med lång tid på intensivvårdsavdelningen efter trauma/sepsis kan ha en påtagligt tidnedsatt T-cellsfunktion och ökad känslighet för dessa infektioner. Andra riskfaktorer är levercirros, njursvikt, diabetes och behandling med kortikosteroider. Aspergillus-infektion har även iakttagits hos intensivvårdspatienter som vårdas på grund av influensa eller Covid-19. Kliniskt kan dessa Aspergillus-infektioner yttra sig som subakut eller kroniskt nekrotiserande, fibrotiserande och/eller kaviterande lungsjukdom. Behandlingen sker i princip på samma sätt som hos patienter med hematologisk eller malign sjukdom, se nedan.
 


Efter transplantation, vid hematologisk eller malign sjukdom

I denna grupp är infektioner orsakade av Aspergillus, Mucorales och andra mögelarter vanligare än Candida-infektioner. Ingångsport är oftast lunga eller sinus men ibland kan infektionen utgå även från hud eller tarm. Dokumenterade Candida-infektioner utgörs främst av candidemi. Vid metastatisk Candida-infektion hos neutropena patienter utvecklas inte mikroabscesser som vid akut disseminerad candidiasis utan svampen växer till lokalt och symtom kommer först när antalet neutrofila celler börjar återkomma. Multipla abscesser ses då med CT/MRT i lever, mjälte eller andra organ. Detta tillstånd tar även med adekvat behandling lång tid att läka och har därför kallats för kronisk disseminerad candidiasis eller hepatosplenal candidiasis efter den vanligaste lokalisationen i lever och mjälte.

Diagnostik av invasiva svampinfektioner hos patienter med hematologisk eller malign sjukdom eller patienter som genomgått transplantation är förenad med betydande svårigheter. Såväl klinik som diagnostik påverkas av grad och typ av nedsatt infektionsförsvar. Därför sker behandlingen hos dessa patienter oftast på varierande grad av misstanke om invasiv svampsjukdom.


Behandling Aspergillus-infektion, verifierad eller misstänkt
 

Vorikonazol och isavukonazol är förstahandsmedel. Liposomalt amfotericin B och posakonazol utgör andrahandsalternativ. Caspofungin har också indikationen aspergillos men effekten är sämre än vid behandling med de övriga. Vid terapisvikt på en azol är liposomalt amfotericin B att föredra. 

Behandlingstiderna är mycket varierande beroende på utbredning, kliniskt läkningsförlopp och underliggande infektionsförsvar men i verifierade fall rekommenderas behandlingstiden vara minst 6 veckor.

 

Behandling Mucorales-infektion, verifierad eller misstänkt
 

Liposomalt amfotericin B ges i hög dosering. Isavukonazol är ett peroralt uppföljningsalternativ som också kan prövas som primärbehandling om liposomalt amofotericin B bedöms olämpligt, vilket kan vara fallet vid nedsatt njurfunktion.

Vid svårbehandlade svampinfektioner som t ex Mucorales-infektioner utgör kirurgi, om sådan är möjlig, en viktig komponent för att minska svampmängden. Behandlingstiden är som vid Aspergillus-infektion beroende på utbredning, kliniskt läkningsförlopp och underliggande infektionsförsvar. I verifierade fall rekommenderas behandlingstiden inte understiga 12 veckor.

 

Behandling Candida-infektion

Behandlas i princip efter de riktlinjer som ovan skisserats för patienter inom intensivvården. Behandlingstiden kan dock behöva förlängas i avvaktan på att underliggande infektionsförsvar rekonstitueras.

Behandling av kronisk disseminerad candidiasis är ofta komplicerad och kräver långvarig behandling. Behandlingen inleds oftast med liposomalt amfotericin B för att sedan följas upp med någon av azolerna. Någon gång kan tillägg av steroider bli aktuell.


Empirisk behandling vid misstänkt svampinfektion hos neutropena patienter

På grund av svårigheterna att ställa diagnos och den allvarliga prognosen vid väl etablerad diagnos ges inte sällan empirisk svampbehandling till neutropena eller andra tungt immunosupprimerade patienter vid antibiotikarefraktär feber. Behandlingen insätts efter 4-10 dagar alltefter bedömningen av föreliggande riskfaktorer. Caspofungin eller liposomalt amfotericin B är de preparat som använts mest på denna indikation. Neutropena patienter behandlas oftast tills antalet neutrofiler stigit över 0,5 x 109/L. Med förbättrade diagnostiska möjligheter och användandet av mögelaktiv profylax har behovet av empirisk behandling minskat. Patienter med mögelaktiv profylax som utvecklar feber bör, förutom utredning av eventuell genombrottsinfektion, även utredas med avseende på andra tänkbara orsker till febern. I många fall finns även anledning att kontrollera plasmakoncentrationen av givet profylaxläkemedel.

 

Kryptokock-infektioner

Kryptokocker orsakar i de flesta fall en progredierande meningit. Patienter med nedsatt T-cellsfunktion riskerar att infekteras och därför ses infektionen oftast i samband med hiv/aids. Ibland drabbas även patienter med blodmaligniteter eller som behandlas med immunsuppressiva läkemedel. I enstaka fall förekommer infektionen hos patienter utan påtagligt nedsatt infektionsförsvar. Behandlingen inleds helst med en kombination av liposomalt amfotericin B + flucytosin i 2 veckor. Alternativt ges liposomalt amfotericin B enbart i 4-6 v. Om patienten då svarat på initialbehandlingen och har negativ odling övergår man till underhållsbehandling oftast med flukonazol. Underhållsbehandlingen fortgår så länge T-cellsfunktionen är påtagligt defekt och i minst 6-12 månader.

 

 

 

PREPARATÖVERSIKT

 

Amfotericin B / lipidberedningar

Amfotericin B har ett brett spektrum, täckande i stort sett alla humanpatogena svampar, och en fungicid effekt som medför låg risk för resistensutveckling. Amfotericin B verkar genom bildandet av kanaler i svampens cellmembran.

Medlet absorberas ej vid peroral behandling och måste därför vid systembehandling ges intravenöst.

Behandling med konventionellt amfotericin B är förenat med många biverkningar som akuta infusionsrelaterade reaktioner, elektrolytrubbningar, njurtoxicitet och benmärgspåverkan och används inte längre vid systembehandling. Flera lipidberedningar med lägre toxicitet har utvecklats men av dessa används i Sverige numer enbart liposomalt amfotericin B (AmBisome).
 

Liposomalt amfotericin B har indikationen svåra invasiva svampinfektioner orsakade av Candida eller Aspergillus. Ytterligare indikationer är visceral leishmaniasis samt empirisk behandling av förmodad svampinfektion hos neutropena patienter med feber. Preparatet används i Sverige mycket på indikationen mucormykos. Liposomalt amfotericin B doseras oftast 3 mg/kg/dag. Vid infektion med Aspergillus eller andra mögelsvampar är en dosering på minst 5 mg/kg/dag troligen att föredra. I enstaka fall, t ex vid lokalisering i CNS eller vid Mucorales-infektioner kan högre doser behöva ges. Vid höga doseringar ökar dock risken för amfotericin B-biverkningar, särskilt njurpåverkan. Ingen interaktion med immunsuppressiva droger.

 

Flucytosin

Flucytosin är ett antifungalt läkemedel med effekt mot främst Candida-arter och kryptokocker. Dock finns risk för snabb resistensutveckling.

Flucytosin används främst vid kryptokockmeningit och allvarliga särskilt svårbehandlade Candida-infektioner och då i kombination med liposomalt amofetericin B.

Flucytosin doseras 100-200 mg/kg/dygn uppdelat på 4 doser. Då den intravenösa beredningen inte längre tillverkas finns flucytosin nu endast i tablettform som kan erhållas på licens. Elimination sker via njuren, varför doseringen ska justeras efter njurfunktion. Benmärgstoxicitet ses vid höga serumkoncentrationer, > 100 mg/L, och resistensutveckling vid låga, < 25 mg/L. Därför är det mycket viktigt att koncentrationen i serum följs och att den under hela doseringsintervallet ligger mellan 25 och 100 mg/L.

 

Flukonazol

Flukonazol är ett triazolderivat som verkar på syntesen av svampens cellmembran resulterande i fungistatisk effekt. Antimykotiskt spektrum innefattar Candida-arter och kryptokocker. Preparatet har dålig effekt mot C. glabrata. C. krusei och saknar helt sådan mot Aspergillus. Vid ökad användning av flukonazol, t ex som profylax eller annan liberal användning, ses selektion mot mer resistenta Candida-arter. Lokalt ökande förekomst av mindre känsliga non-albicansarter bör leda till översyn av flukonazolanvändningen. Äkta resistensutveckling förekommer men är mindre vanlig och sker då främst vid långvarig behandling eller efter upprepade kurer.

Flukonazol har indikation invasiva Candida-infektioner och kryptokockmeningit.

Den mest studerade dosen vid invasiv Candida-infektion är 400 mg/dygn. På grund av lång halveringstid bör dosen dubbleras första dagen.

Hos barn äldre än 4 veckor är doseringen 8-12 mg/kg.

Flukonazol utsöndras via njurarna och doseringen bör därför anpassas till aktuell njurfunktion. Observera att vid vissa dialysformer dialyseras flukonazol bort och normal dos bör behållas och får ofta även ökas. Plasmakoncentrationsbestämning är i sådana fall av värde. Kan ges så väl intravenöst som peroralt. Bortsett från viss leverpåverkan är biverkningar sällan ett problem. Viss interaktionsproblematik, t ex med vissa immunsuppressiva läkemedel föreligger. Förlänger QT-tiden.

 

Itrakonazol

Itrakonazol är en azol med aktivitet även mot Aspergillus. I klinisk praxis har itrakonazol till allra största delen kommit att ersättas av de nyare azolerna. Vid olika endemiska mykoser, som t ex histoplasmos, där det ibland kan bli fråga om mycket långa behandlingstider kan itrakonazol vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Dosen är 100-200 mg peroralt två gånger dagligen. Absorptionen av itrakonazol i mixturform är varierande och än mer så efter intag av tabletter. Plasmakoncentrationen bör följas för säkerställande av tillräcklig koncentration och koncentrationer av itrakonzaol plus en aktiv hydroximetabolit på > 1 mg/L före dos bör eftersträvas.

Itrakonazol har många interaktioner med andra läkemedel och förlänger QT-tiden. Viss risk för resistensutveckling vid längre behandlingar.

 

Vorikonazol

Vorikonazol är ett triazolpreparat med fungicid effekt mot Aspergillus och en del andra mögelsvampar. Vorikonazol har fungistatisk effekt mot Candida, inklusive arter med nedsatt känslighet mot flukonazol, t ex C. glabrata och C. krusei. Mot de sistnämnda har dock effekten visat sig vara sämre än mot övriga Candida-arter, varför andra behandlingsalternativ i första hand bör användas. Korsresistens med andra azoler förekommer. Preparatet har ingen effekt mot Mucorales.

Vorikonazol har indikationerna:
 

 • Invasiv aspergillos
 • Candidemi
 • Allvarliga flukonazolresistenta invasiva Candida-infektioner
 • Allvarliga infektioner orsakade av Scedosporium- och Fusarium-arter
 • Som profylax till stamcellstransplanterade patienter med hög risk för att utveckla invasiv svampinfektion

 

Doseras initialt intravenöst 6 mg/kg x 2 dag 1, därefter 3-4 mg/kg x 2 följt av 200 mg x 2 peroralt (vid kroppsvikt < 40 kg 100 mg x 2). Vorikonazol är godkänt för behandling av barn äldre än 2 år. För dosering till barn, se FASS.

Resistensutveckling på liknande sätt som för flukonazol har iakttagits. Vorikonazol kan behöva dosjusteras vid nedsatt leverfunktion och vid nedsatt njurfunktion bör den intravenösa beredningen användas med försiktighet. Vid behandling av svåra svampinfektioner bör plasmakoncentrationerna följas och ligga > 1 mg/L före dos. Koncentrationer > 5-6 mg/L bör undvikas på grund av ökad risk för biverkningar.

Vorikonazol har kliniskt betydelsefulla interaktioner med flera hematologiska och immunsuppressiva läkemedel. Vorikonazol tolereras bra men har mer biverkningar än flukonazol, främst i form av förhöjda leverprover, exantem, CNS-påverkan och QT-förlängning. Reversibla synstörningar är vanliga, särskilt vid inledningen av en behandling.

 

Posakonazol

Posakonazol är ett azolpreparat med fungicid effekt mot Aspergillus och en del andra mögelsvampar, bl a Mucorales. Posakonazol har fungistatisk effekt mot flertalet Candida-arter.

Posakonazol har indikationerna:
 

 • Invasiv Aspergillus-infektion som inte svarat på initialbehandling med amfotericin B
   
 • Invasiv Aspergillus-infektion där behandling med vorikonazol ej är genomförbar på grund av biverkningar eller interaktionsproblematik
   
 • Fusarium-infektioner som ej svarat på amfotericin B
   
 • Profylaktisk behandling av invasiv svampsjukdom hos patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation eller induktionsbehandling av akut myeloisk leukemi eller myelodysplastiskt syndrom

 

Även om indikationen inte är godkänd och dokumentationen bräcklig, har posakonazol tidigare använts som peroral uppföljning efter initial behandling med amfotericin B vid mucormykoser.

Posakonazol finns både som enterotablett och intravenös beredning. Bägge ges i dosen 300 mg x 2 dag 1 och därefter 300 mg x 1. En äldre mixtur har begränsad biotillgänglighet och ger signifikant lägre koncentrationer än enterotabletterna, trots högre dosering, och ska inte användas annat än i fall där enterotabletter eller intravenös beredning inte befinns vara lämpliga.

Posakonazol behöver inte dosjusteras vid nedsatt njurfunktion. Erfarenheterna vid nedsatt leverfunktion är begränsade.

Liksom vorikonazol har posakonazol betydande interaktioner med hematologiska och immunsuppressiva läkemedel. I Sverige är posakonazol det läkemedel som oftast används som mögelaktiv svampinfektionsprofylax och flera av de hematologiska läkemedel som godkänts under senare år metaboliseras via CYP-enzymer som hämmas av posa- och vorikonazol. Till skillnad från immunsuppressiva medel som i flertalet fall kan koncentrationsbestämmas saknas för närvarande denna möjlighet för de hematologiska läkemedlen och eventuell doskorrigering blir därmed osäker.
Posakonazol tolereras i allmänhet bra och biverkningsprofilen påminner om den för flukonazol. Liksom flertalet övriga azoler kan posakonazol ge förlängning av QT-tiden.


Isavukonazol

Isavukonazol är ett azolpreparat med likartat spektrum som posakonazol. Den kliniska effekten vid infektioner orsakade av Aspergillus och Mucorales är dock bättre dokumenterad.

Isavukonazol har indikationerna:
 

 • Invasiv aspergillos
   
 • Mukormykos hos patienter för vilka behandling med amfotericin B inte är lämplig

 

Förutom att användas som uppföljning till liposomalt amfotericin B rekommenderas isavukonazol som första linjens behandling vid mucormykos och nedsatt njurfunktion. Isavukonazol finns både peroralt och intravenöst och ges i samma dosering 200 mg x 3 under de första två dygnen. Därefter 200 mg x 1.

Isavukonazol behöver inte dosjusteras vid nedsatt njurfunktion eller vid lindrig eller måttligt nedsatt leverfunktion. Isavukonazol har interaktioner med andra läkemedel som måste beaktas men interaktionseffekten omfattar färre hematologiska och immunsuppressiva läkemedel än för vori- och posakonazol och i de fall där interaktion förekommer, är den mindre uttalad.

Isavukonazol tolereras i allmänhet bra och biverkningsprofilen påminner om den för posakonazol och flukonazol. Till skillnad mot övriga azoler kan isavukonazol förkorta QT-tiden.

 

Caspofungin

Caspofungin är ett antimykotikum som tillhör gruppen echinocandiner, vilka påverkar svamparnas cellväggssyntes till skillnad mot övriga registrerade svampmedel med effekt på svamparnas cellmembran.

Caspofungin har aktivitet mot Candida och Aspergillus. Mot Candida är effekten fungicid medan den mot Aspergillus är fungistatisk. Det föreligger ingen korsresistens med azoler. Preparatet har ingen aktivitet mot Mucorales.

Caspofungin har indikationerna:
 

 • Invasiv candidiasis
   
 • Som empirisk behandling av trolig svampinfektion hos neutropena patienter med feber
   
 • Aspergillus-infektion som inte svarat på initialbehandling med amfotericin B eller en azol

 

Caspofungin kan endast ges parenteralt. Doseras intravenöst 70 mg dag 1, därefter 50 mg dagligen (vid kroppsvikt > 80 kg fortsatt dosering 70 mg x 1). Godkänt för behandling av barn i alla åldrar men erfarenheten begränsad för barn < 1 år, för barndosering, se FASS.

Preparatet har en relativt begränsad interaktionsproblematik men interaktioner förekommer, bl a med immunsuppressiva droger. Vid nedsatt njurfunktion behöver caspofungin inte dosjusteras. Vid cirrosorsakad nedsättning av leverfunktionen anges oförändrad dosering vid lindring sådan och reducerad vid måttlig medan erfarenheter från svår leverfunktionsnedsättning saknas.

Caspofungin tolereras väl och jämfört med övriga antimykotika är biverkningsprofilen gynnsam.

 

Anidulafungin

Anidulafungin är en echinocandin med samma antimykotiska spektrum som caspofungin. Preparatet har indikationen:

 • Invasiv candidiasis

 

Doseras intravenöst 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg dagligen. Godkänt för barn > 1 månad, för dosering se FASS. Ingen dosjustering krävs vid nedsatt njur- eller leverfunktion. Inga kliniskt relevanta interaktioner har hittills iakttagits.

Anidulafungin tolereras väl och biverkningsprofilen är gynnsam.

 

Micafungin

Micafungin är en echinocandin med samma antimykotiska spektrum som caspofungin och anidulafungin. Preparatet har indikationerna:
 

 • Invasiv candidiasis
   
 • Profylaktisk behandling mot Candida-infektion hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation eller patienter som förväntas ha neutropeni 10 dagar eller längre.

 

Behandlingsdosen för vuxna är 100 mg x 1 intravenöst. Godkänt för barn > 1 månad, för dosering, se FASS. Ingen dosjustering krävs vid nedsatt njurfunktion eller lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Inga kliniskt relevanta interaktioner har hittills iakttagits.

Micafungin tolereras som övriga echinocandiner väl. Experimentella data på råtta indikerar potentiell risk för utveckling av levertumörer. I den europeiska produktresumén rekommenderas användning endast efter noggrann nytta/riskvärdering. Den kliniska relevansen av de experimentella fynden är svårtolkad. En omfattande klinisk erfarenhet av micafungin indikerar en likvärdig säkerhetsprofil med övriga echinocandiner. I europeiska och nordamerikanska behandlingsrekommendationer har echinocandinerna ofta jämställts.

 

 

 

BEHANDLINGSFÖRSLAG

 

Candida

Candiduri (B37.4)

Växt av Candida förekommer ofta hos patienter med KAD. Candiduri brukar kvarstå – oavsett behandling eller ej – tills katetern tas bort. Behandling kan dock bli aktuell i vissa situationer, t ex efter njurtransplantation eller vid anatomiska hinder i urinvägarna.

Candiduri kan också förekomma sekundärt till candidemi och akut disseminerad candidiasis och är då oftast associerad med en infektion i njuren. Lägre urinkoncentrationer av flukonazol och flucytosin vid nedsatt njurfunktion. Lokal behandling med amfotericin B har prövats (se speciallitteratur).

Drog Dos/dygn Duration av behandling
Flukonazol 400-200 mg x 1 dag 1, därefter 200-100 mg x 1 i.v. eller p.o. 2 veckor. Kan i enskilda fall förlängas till 4 v.
Flucytosin 100-200 mg/kg uppdelat på 4 doser i.v. eller p.o. 2 veckor. Kan i enskilda fall förlängas till 4 v.Candidemi (B37.7)

Viktigt att om möjligt byta intravasala katetrar.

Drog Dos/dygn Duration av behandling
Flukonazol 800 mg i.v. x 1 dag 1, därefter 400 mg x 1 i.v. eller p.o. 14 dagar efter 1:a negativa odling, längre behandling vid kvarliggande främmande material som ej kunnat bytas.
Caspofungin 70 mg i.v. x 1 dag 1, därefter 50 mg i.v. x 1 (>  80 kg 70 mg x 1 i.v.) Som ovan.
Anidulafungin 200 mg i.v. x 1 dag 1, därefter 100 mg i.v. x 1 Som ovan.
Micafungin 100 mg i.v x 1 Som ovan
Liposomalt amfotericin B 3 mg/kg i.v. x 1 Som ovan.
Vorikonazol 6 mg/kg i.v. x 2 dag 1, därefter 4 mg/kg x 2 i.v. eller 400 mg x 2 (< 40 kg 200 mg x 2) p.o. dag 1 följt av 200 mg x 2 p.o. (< 40 kg 100 mg x 2 p.o.) Som ovan.Akut disseminerad candidiasis (B37.8C)

Behandlas i princip på samma sätt som candidemi. Behandlingstiden är beroende på lokalisation, läkningsförlopp och underliggande infektionsförsvar. Vid nedslag i ögat bör behandlingen fortgå tills förändringarna försvunnit eller stabiliserats, vilket ofta kan ta 6-12 veckor.


Lokalt invasiv candidiasis (B37.8W)

Behandlas i princip på samma sätt som candidemi. Behandlingstiden är beroende på lokalisation, storlek, läkningsförlopp e t c och måste individualiseras.


Kronisk disseminerad candidiasis (B37.8W)

Individualiserad behandling efter lokalisation, storlek, läkningsförlopp och underliggande infektionsförsvar. Oftast initial behandling med liposomalt amfotericin B följt av behandling med en azol ofta under lång tid – månader upp till något år och i enstaka fall längre.

 

Aspergillus

Invasiv (B44.0, 44.7-9)

Drog Dos/dygn Duration av behandling
Vorikonazol 6 mg/kg i.v. x 2 dag 1, därefter 4 mg/kg x 2 i.v. eller 400 mg x 2 (< 40 kg 200 mg x 2) p.o. dag 1 följt av 200 mg x 2 p.o. (< 40 kg 100 mg x 2 p.o.) Läkningshastighet och underliggande infektionsförsvar styr. Behandlingen bör fortgå i minst 6 veckor.
Isavukonazol 200 mg x 3 dag 1-2, därefter 200 mg x 1 i.v. eller p.o. Som ovan
Liposomalt amfotericin B (3)-5 mg/kg x 1 i.v. Som ovan.
Caspofungin 70 mg i.v. x 1 dag 1, därefter 50 mg i.v. x 1 (> 80 kg 70 mg i.v. x 1) Som ovan.
Posakonazol 300 mg x 2 dag 1 följt av 300 mg x 1 i.v. eller enterotabletter p.o. Som ovan.Kryptokocker

Invasiv kryptokockos (B45.0, 45.1, 45.7)

Drog Dos/dygn Duration av behandling
Liposomalt amfotericin B + flucytocin 3-4 mg/kg x 1 i.v. + 100 mg/kg uppdelat på 4 doser p.o. Beroende på kliniskt förlopp och sterilisering av likvor. Ofta 2 veckor följt av flukonazolbehandling 400 mg x 1 i.v. eller p.o. i 8 veckor följt av 200 mg x 1 p.o. som underhållsbehandling.
Liposomalt amfotericin B 3-4 mg/kg x 1 i.v. 6 veckor följt av flukonazol-behandling 200 mg x 1 p.o. som underhållsbehandling.
Flukonazol 800-1200 mg x 1 i.v. eller p.o. 10-12 veckor följt av 200 mg x 1 p.o. som underhållsbehandling.

 

 

 

ICD-10

Candidainfektion i andra urogenitalorgan B37.4
Candidasepsis B37.7
Disseminerad candidainfektion B37.8C
Candidainfektion med andra lokalisationer B37.8W
Kryptokockos i lunga B45.0
Cerebral kryptokockos B45.1
Disseminerad kryptokockos B45.7
Invasiv lungaspergillos B44.0
Disseminerad aspergillos B44.7
Andra specificerade former av aspergillos B44.8
Aspergillos, ospecificerad B44.9

 

Referenser

Peter G. Pappas, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, Clin Infect Dis. 2016 Feb 15;62(4):e1-50. Länk

Thomas F. Patterson, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 2016 Aug 15;63(4):e1-e60. Länk

Ullmann AJ, et al. Diagnosis and management of Aspergillus diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline. Clin Microbiol Infect. 2018 May;24 Suppl 1:e1-e38. Länk

Cornely OA, et al. ESCMID* guideline for the diagnosis and management of Candida diseases 2012: non-neutropenic adult patients. Clin Microbiol Infect. 2012 Dec;18 Suppl 7:19-37. Länk

Cornely OA, et al. Global guideline for the diagnosis and management of mucormycosis: an initiative of the European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. Lancet Infect Dis. 2019 Dec;19(12):e405-e421. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev