Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Neutropen feber – primär handläggning

FÖRFATTARE

Professor Per Ola Andersson, Sektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

GRANSKARE

Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2016-08-30

SPECIALITET
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Infektionsrisken ökar påtagligt när antalet neutrofila granulocyter är mindre än 1,0 x 109/L, för att sedan stiga närmast exponentiellt med sjunkande antal neutrofiler.

Neutropeni definieras allmänt som ett absolut antal neutrofiler < 0,5 x 109/L (eller < 1,0 x 109/L och beräknas vara i sjunkande).

Neutropen feber anses vara neutropeni och muntemperatur ≥ 38,5° taget vid ett enstaka tillfälle eller ≥ 38,0° som varat minst 1 timme.

 

Orsaker till neutropeni
 

 • Nyligen genomgången cytostatikabehandling
 • Myelodysplastiskt syndrom (dvs mognadsstörning i benmärgen)
 • Läkemedelsutlöst neutropeni (t ex sulfa, NSAID, fenytoin, tyreostatika, ticlopedin)
 • Blodsjukdomar som påverkar den normala bildningen av vita blodkroppar (t ex akut leukemi, lymfom, myelom, aplastisk anemi)
 • Kronisk kongenital neutropeni
 • Cyklisk neutropeni
 • Immun neutropeni
 • Neutropeni vid autoimmuna sjukdomar (t ex SLE, Feltys syndrom)
 • Cancersjukdomar som metastaserar till benmärgen (t ex prostatacancer, bröstcancer)

Orsaker till feber hos neutropena patienter
 

 • En klar lokalisation av infektionen är ofta svår att finna, men vanligast är infektioner utgående från GI-kanalen (fr a vid cytostatikainducerad neutropeni), hud, tänder och kvarliggande katetrar (fr a CVK).
   
 • I upp mot 70 % av fallen med neutropen feber finner man ingen klar bakomliggande mikroorganism, trots adekvata odlingar/undersökningar. De övriga, dvs där man finner ett dokumenterat mikrobiologiskt agens är de vanligaste bakterierna aeroba gram-positiva kocker (såsom koagulas-negativa stafylokocker [KNS el Staf. epidermidis], viridans-streptokocker eller Staf. aureus) eller aeroba gram-negativer (såsom E. coli, Klebsiella, enterobakterier, Pseudomonas aeruginosa).
   
 • Svampinfektion (fr a Candida, Aspergillus) är ovanlig som primärinfektion, utan är oftast sekundär, dvs hos patienter som erhållit kur(er) med bredspektrumantibiotika, men har fortsatt oklar feber och långvarig neutropeni.
   
 • Herpes simplex eller varicella zoster orsakar sällan feber hos neutropena patienter men däremot hud/slemhinnemanifestationer varför behandling är indicerad.
   
 • Systemisk CMV-infektion (cytomegalovirus) är likaså en ovanlig feberorsak, förutom hos patienter som genomgår/har genomgått allogen stamcellstransplantation och patienter som fått T-cellsdeprimerande behandling (t ex fludarabin (Fludara), CD52-antikropp (alemtuzumab)) eller annan immunhämmande behandling (t ex kortison i högre doser).
   
 • Emellanåt ses RS-virus och influensa A som feberorsak hos neutropena patienter med övre luftvägsymtom. RSV bör misstänkas vid hosta, dyspné, obstruktivitet och ev. lunginfiltrat – innebär hög mortalitet varför snabbdiagnostik skall används.
   
 • Oklara lunginfiltrat orsakas ofta av opportunister, varför följande patogener bör tas i åtanke: Pneumocystis jiroveci, Legionella, Candida/Aspergillus, CMV, mykobakterier.


SYMTOM
 

Eftersom neutropeni är associerad med minskat inflammatoriskt svar är, förutom feber, fokala infektionssymtom ofta obetydliga eller inga alls.

Vanligast är dock:

 • GI-besvär
 • Symtom från mun och svalg
 • Hudsymtom


KLINISKA FYND
 

 • Hudmanifestationer (blåsor) [herpes/varicella]?, runda eller nekrotiserande infiltrat [Candida/Aspergillus]?, finprickiga infiltrat [streptokocker]?, perianala sår [anaerober]?)
 • Munslemhinneförändringar (blåsor - herpes?, tung/svalgbeläggning - Candida?)
 • Rodnad och/eller smärta vid CVK-insticksstället (KNS? Staf. aureus?)
 • Diarré (Clostr. difficile?)


UTREDNING och PROVTAGNING
 

OBS! Bara misstanken om neutropen feber skall leda till snabb handläggning och snart insättande av empirisk antibiotikaterapi eftersom de snabbt kan utveckla livshotande septiska tillstånd.

Efter adekvata blododlingar påbörjas behandling - vänta inte in röntgen och/eller labresultat!!
 

 • Noggrant status (se kliniska fynd)
 • Sätt i.v. nål
 • I.v. vätska
 • Syrgas ges om takypné eller hypoxi
 • Blododla så fort som möjligt från perifer ven. Om kvarliggande CVK – odla även därifrån!
 • Lab: Hb, LPK, diff, TPK, CRP, Elstatus, Leverstatus, U-sticka
 • Odling från NPH och urin utförs om möjligt, men får inte försena start av antibiotikabehandling. Om minsta symtom/tecken föreligger tas även odling från mun och svalg, faeces eller insticksställe vid CVK.
 • Lungröntgen – även om luftvägssymtom ej föreligger, som utgångsundersökning.
 • Om lunginfiltrat: Ställningstagande till BAL (bronkoalveolärt lavage) med frågeställning Pneumocystis jiroveci, Legionella, Candida/Aspergillus, CMV, mycobakterier.
 • Diskutera gärna akut med onkolog/hematolog/infektionsläkare om handläggningen!
 • Patienter med s k lågrisk-neutropen feber (yngre, opåverkade, respiratoriskt och cirkulatoriskt stabila, låg feber, kort förväntad neutropeni, inga tidigare komplikationer, frånvaro av lungsjukdom) kan i vissa fall handläggas polikliniskt med peroral antibiotika – diskutera dock alltid sådan handläggning akut med hematolog/onkolog!BEHANDLING
 

Empirisk bredspektrumantibiotika-behandling reducerar mortaliteten påtagligt vid oklar neutropen feber, varför behandling skall starta utan dröjsmål.

Ett stort antal studier med olika antibiotikakombinationer har utförts. Inga signifikanta skillnader har kunnat påvisas mellan de olika regimerna.

Det antibakteriella spektrat skall täcka grampositiver och gramnegativer (inklusive Pseudomonas).

I Sverige är resistensutveckling än så länge inte ett stort kliniskt problem.

Med hänsyn tagen till patienten (njurfunktion/leverfunktion/ev allergi osv) finns det traditionellt två regimer som rekommenderas:


 

 1. Enkelregim (vanligast och rekommenderas):
  Meropenem (Meronem) 0,5 g x 4 i.v. eller imipenem (Tienam) 0,5 g x 4 i.v. eller piperacillin/tazobactam 4 g x 3-4 i.v. eller ceftazidim (Fortum) 2 g x 3 i.v.
   
 2. Kombinationsregim (innebär i de flesta fall tillägg av aminoglykosid):
  T ex ceftazidim eller piperacillin/tazobactam (doser enligt ovan) i kombination med aminoglykosid såsom tobramycin (Nebcina) eller gentamicin (Gensumycin) 4,5-6 mg/kg x 1 i.v.
  (Tillägg av aminoglykosid är av tveksamt värde, dock rekommenderar vissa tillägget vid hotande chock. Dosering av aminoglykosider ges 1 gång/dygn istället för 3 doser/dygn. Det anses ge snabbare antibakteriell effekt samt mindre toxicitet.)
 • Vid pc-allergi (typ 1) samt cefalosporinallergi ges någon av följande kombinationer:
  - klindamycin (Dalacin) 600 mg x 3 iv och aminoglykosid enligt ovan
  - Bactrim 10 ml x 2 iv och aminoglykosid enligt ovan (OBS! Se upp för njurtoxicitet med den kombinationen!)
  -ciprofloxacin (Ciproxin) 400 mg x 3 iv och aminoglykosid enligt ovan (OBS! Ges ej om patienten fått ciprofloxacinprofylax!).
   
 • Vid misstänkt svår herpes/varicella-infektion, ge förutom antibiotika även tillägg av aciklovir (Zovirax alt Geavir), 5 mg/kg (herpes) eller 10 mg/kg (varicella) x 3 iv.

OBS! Om misstanke om primär svampinfektion, vid oklara lunginfiltrat eller vid hypoxi - påbörja empirisk antibiotikabehandling enligt ovan och diskutera akut fortsatt handläggning med jourhavande hematolog alternativt infektionsjour.


Fortsatt omhändertagande
 

Diskutera snarast möjligt med hematolog angående fortsatt handläggning.

Om septisk bild – diskutera med IVA-jouren!
Om stabil patient – monitorera vitala funktioner noggrant - situationen kan snabbt ändras.

Om det finns en klar diagnos till neutropenin, kan man ofta hantera situationen på hemortssjukhuset. Om inte, blir det oftast aktuellt med övertag till specialistklinik.

 

ICD-10

Neutropeni UNS D70.9C

 

Referenser
 

Villafuerte-Gutierrez et al. Treatment of Febrile Neutropenia and Prophylaxis in Hematologic Malignancies: A Critical Review and Update. Advances in Hematology, Volume 2014, Article ID 986938, 9 pages,
http://www.hindawi.com/journals/ah/2014/986938/

Bow EJ. Infection in neutropenic patients with cancer. Crit Care Clin. 2013 Jul;29(3):411-41.
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev