Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Myelom (multipelt myelom, myelomatos)

FÖRFATTARE

Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

GRANSKARE

Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2021-03-07

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND

 

Myelom är en hematologisk malign sjukdom som uppkommer i det lymfatiska B-cellssystemet, där myelomcellen utgörs av en malignt omvandlad plasmacell som infiltrerar benmärgen.

Symtomen härrör oftast från skelettet beroende på att myelomcellerna producerar cytokiner som stimulerar en urkalkning av skelettet, med såväl generell osteopeni som fokala osteolytiska destruktioner som följd. I regel är dock sjukdomsprogressen långsam och myelomsjukdomen kan vara asymtomatisk i flera år innan symtom tillstöter.

I Sverige rapporteras ca 660 nya fall av myelom varje år. Vanligen insjuknar äldre personer (över 65 års ålder), men sporadiska fall ända ner i 20-årsåldern förekommer. Sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor.

Modern myelombehandling har medfört att prognosen vid sjukdomen har förbättrats påtagligt de senaste 2 decennierna och långtidsöverlevnad är inte längre ovanligt.

 

Orsaker

Etiologin är okänd men sannolikt föregås sjukdomen alltid av ett stadium med endast M-komponent (MGUS). Se behandlingsöversikt Monoklonal gammopati (MGUS).


 

SYMTOM
 

Myelomsjukdomen är, som ovan nämnts, ofta asymtomatisk i tidigt skede och upptäcks inte sällan en passent (i förbigående) i samband med annan provtagning vid fynd av mycket hög SR.

 • Skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben) är det vanligaste symtomet.
  - Kotkompressionsfrakturer, oftast lumbalt
  - Patologiska revbensfrakturer
  - Patologiska frakturer i långa rörben (mindre vanligt)
   
 • Trötthet (p g a bl a anemi)
   
 • Feber och infektioner (p g a neutropeni och/eller brist på normala polyklonala immunglobuliner)
   
 • Blödningsbenägenhet (p g a trombocytopeni)
   
 • Törst, intorkning, förvirring (bl a p g a hyperkalcemi)
   
 • Neurologiska symtom
  - Rhizopati med sensoriska eller motoriska symtom (p g a kotfraktur)
  - Myelopati med t ex parapares (p g a kotbågsfraktur)
  - Polyneuropati med symmetrisk perifer sensibilitetsnedsättning i nedre extremiteterna
   
 • Oliguri/anuri (mindre vanligt)

 

 

 

UTREDNING OCH PROVTAGNING

 

 • SR är i regel förhöjd, ofta tresiffrig
   
 • Hb, LPK, TPK och B-celler - anemi är relativt vanligt vid debuten medan leukopeni/neutropeni och trombocytopeni ses mer sällan
   
 • S-kreatinin, S-urea, S-Na och S-K - njursvikt ses hos ca 20 % av patienterna vid diagnos
   
 • S-albumin kan vara sänkt
   
 • S-Kalcium och albuminkorrigerat S-Kalcium kan vara förhöjda
   
 • S-beta-2-mikroglobulin -viktig prognosfaktor!
   
 • S-urat
   
 • LD ingår oftast inte i utredningen men förhöjt värde tyder på sämre prognos
   
 • Bilddiagnostik från röntgen helkroppsskelett (skallsida, hela ryggraden, bäcken, thorax, långa rörben bilateralt) visar på; enstaka eller multipla osteolytiska förändringar som kan sitta i alla skelettdelar, generaliserad osteopeni, kotkompressioner och andra patologiska frakturer. Datortomografi är den rekommenderade metoden och de flesta röntgenenheter har en standardundersökning för 'DT myelomskelett'. Magnetisk resonanstomografi är av stort värde vid osäkra fynd i kotpelaren, vid tecken på medullapåverkan samt för upptäckt av så kallad extramedullära sjukdomsmanifestationer. PET-scan är ännu inte en allmän rutinundersökning vid myelom i Sverige. Skelettscintigrafi har ingen plats i myelomdiagnostiken och bör därför endast göras vid differentialdiagnostiska problem gentemot skelettmetastaser från annan cancer, se 'Differentialdiagnoser' nedan.
   
 • Benmärgsundersökning (cristapunktion) för morfologisk bedömning och cytogenetisk undersökning visar på ökade mängder plasmaceller som ofta har patologisk morfologi. Cytogenetisk undersökning med t ex FISH (fluorescense in-situ hybridization) kan påvisa kromsomförändringar, i första hand t (4:14), t (14:16) eller del 17p, i ca hälften av fallen, och sådana förändringar är prognostiskt ogynnsamma.
   
 • Serum-proteinelektrofores: monoklonalt immunoglobulin (M-komponent, oftast av IgG- eller IgA-subtyp) ses hos ca 90 % av patienterna. Ofta ses också sänkta halter av polyklonalt immunglobulin.
   
 • Urin-proteinelektrofores: fria, lätta kappa- eller lambda-kedjor ses hos ca 10 % av patienterna (vilka i regel saknar komplett M-komponent i serum). OBS: Ca 5 % av myelompatienterna har ett icke-sekretoriskt myelom med avsaknad av M-komponent i både serum och urin!
   
 • Fria lätta kedjor i serum: Metoden kan med fördel användas tillsammans med serum-elfores vid screening av misstänkt myelom och den ersätter i dessa fall urin-elfores. Vidare har den övervägande majoriteten av patienterna som saknar M-komponent en patologisk kvot av fria lätta kedjor vilket minskar andelen med icke sekretorisk sjukdom till 1 %.DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Skelettmetastaser från annan cancer (bröst, prostata)
   
 • Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS)/Benign monoklonal gammopati (BMG) utgör differentialdiagnos mot symtomfritt myelom i tidigt skede. Vid detta tillstånd ses M-komponent i låg koncentration utan symtom eller andra kliniska fynd enligt ovan.
   
 • Non-Hodgkinlymfom med M-komponent av typ IgG eller IgA
   
 • Annan plasmacellssjukdom såsom AL-amyloidos
   
 • Mb Waldenström. Vid denna sjukdom kan man också se anemi och hög sänka men M-komponenten är alltid av typ IgM vilket är mycket sällsynt vid myelom

 

 

 

BEHANDLING
 

Myelomsjukdomen är oftast mycket cytostatikakänslig, men svår, kanske i dagens läge omöjlig, att helt eliminera. Behandlingsmål är därför i de flesta fall bästa möjliga kontroll av persisterande sjukdom. Behandling ges endast vid symtomgivande sjukdom och/eller objektiva kliniska fynd. Tidig sjukdom med förekomst endast av paraprotein i serum eller urin utan andra kliniska fynd behandlas således ej; då tillämpas istället aktiv expektans med regelbundna kontroller, t ex varje till var 3:e månad.


Första linjens behandlingar

Det finns idag flera olika behandlingskombinationer att välja på idag. Valet styrs av patientens biologiska ålder, komorbiditeter, biverkningsprofil samt behandlingskostnad. Eftersom nivån på M-komponenten avspeglar sjukdomsaktiviteten är målet med behandlingen att minska denna så mycket som möjligt.

 

 • Förstahandsbehandlingarna för patienter som inte kommer att bli aktuella för högdosbehandling (se nedan), d v s i första hand för patienter över ca 65-70 års ålder, är MPV-regim: Melfalan (Alkeran) 0,25 mg/kg/dag p.o. + prednisolon (eller annan typ av kortison i motsvarande dos) 2 mg/kg/dag p.o. (s k MP-regim) i 4-dagarscykler som upprepas var sjätte vecka + bortezomib (Velcade), en proteasominhibitor, i dosen 1,3 mg/m2 som s.c. injektion dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 och 32 i varje sexveckorscykel i upp till fyra sådana cykler. Fr o m femte cykeln ges bortezomib en gång per vecka på dag 1, 8, 22 och 29. Till sköra patienter är det vanligt att man behandlar med bortezomib en gång per vecka med kortison i två dagar, givet i fyra veckor följt av en veckas uppehåll.
   
 • Lenalidomid (Revlimid) 25 mg en tablett dagligen i tre veckor följt av uppehåll en vecka kombinerat dexametason 20-40 mg en dag per vecka.
   
 • MP-kurer enligt ovan kan också ges tillsammans med talidomid 50-200 mg till natten kontinuerligt (s k MPT-regim).
   
 • MP-regim, d v s enbart Melfalan (Alkeran) och prednisolon är mindre effektivt och övervägs enbart vid mer pallativt inriktad behandling t ex vid hög ålder eller komorbiditet. Oftast kan dessa patienter tolerera reducerad bortezomib-behandling enligt ovan. För att minska benmärgspåverkan av cytostatika kan man i samtliga kurer byta ut melfalan mot cyklofosfamid (Sendoxan). Behandling med de beskrivna regimerna pågår till dess paraproteinet sjunkit till en platåfas eller försvunnit. Därefter kan behandlingsuppehåll göras till dess paraproteinet åter stiger signifikant. Lenalidomid skall dock ges fram tills progress eller icke tolererbar toxicitet.
   
 • Till äldre patienter med cytogenetiska högriskkriterier kan behandling med bortezomib (Velcade), Lenalidomid (Revlimid) och kortison som initial behandling, följt av lenalidomid och kortison vara ett effektivt alternativ.
   
 • Kombinationsterapi innefattande bortezomib (Velcade) någon immunmodulerare (talidomid eller Lenalidomid) eller cyklofosfamid (Sendoxan) samt högdossteroider är förstahandsbehandling till patienter som kan bli aktuella för högdosbehandling, d v s i första hand patienter upp till 65-70 års ålder utan komorbiditet.
   
 • Efterföljande högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation tillgår så att autologa blodstamceller skördas efter förbehandling med kemoterapi (vanligast cyklofosfamid (Sendoxan) i intermediär eller hög dos) + granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF). Därefter administreras högdos Melfalan (Alkeran), vanligen 200 mg/m2, följt av reinfusion av de autologa stamcellerna. Dosen av Melfalan (Alkeran) reduceras till 140 mg/m2 för patienter med njursvikt. Immunmodulerande läkemedel (IMID) såsom talidomid 50-100 mg tn eller Lenalidomid (Revlimid) 10-15 mg givet som underhållsbehandling efter högdosbehandling kan förlänga tiden med sjukdomskontroll.
   
 • Om patienten inte uppnår minst mycket god partiell respons, M-komponenten minskad med > 90 %, kan konsolideringsbehandling med en andra högdosbehandling eller ytterligare cykler med kombinationer enligt ovan bli aktuellt. Underhållsbehandling med lenalidomid bör ges i de flesta fall.
   
 • Daratumumab är en monoklonal antikropp riktad mot CD38, ett antigen som förekommer bl a på maligna plasmaceller. Läkemedlet, som tidigare enbart var godkänt som monoterapi kan nu ges i kombination med bl a bortezomib och talidomid. Dessa kombinationer kommer att vara med som alternativ för första linjens behandling i det vårdprogram som kommer ut i en uppdaterad form under 2021.


Övrig behandling

 

 • Bisfosfonater bör ges till alla patienter med behandlingskrävande myelom. Dessa preparat motverkar skelettnedbrytningen och minskar på lång sikt risken för skelettrelaterade besvär, såsom patologiska frakturer och smärtor. Perorala preparat är sannolikt mindre effektiva varför intravenös beredning rekommenderas.
  - zoledronsyra 4 mg som i.v. infusion på 10-15 min var fjärde vecka
  - pamidronat 30 mg som 30 min i.v. infusion var fjärde vecka
   
 • Vid hyperkalcemi ges sedvanlig behandling med rehydrering e t c + pamidronat (Aredia) 30-90 mg i.v. eller zoledronsyra (Zometa) 4 mg i.v. som engångsdos.
   
 • Njurinsufficiens handläggs på sedvanligt sätt. Det är extra viktigt att upprätthålla en hög diures vid njurpåverkan till följd av myelom, eftersom detta motverkar att lätta kedjor skall faller ut i tubuli och orsakar så kallad ”cast nephropathy”. Vid grav uremi görs ställningstagande till hemodialys. Injektionsbehandling med erytropoietin är effektivt mot anemi vid samtidig njurpåverkan för myelompatienter.
   
 • Strålbehandling - myelommanifestationer är strålkänsliga och palliativ strålbehandling har en mycket god smärtlindrande effekt vid skelettskada till följd av sjukdomen. Oftast ges då doser på 4-5 Gray upp till 20 Gray.


Senare linjers behandlingar
 

 • Bortezomib (Velcade) är indicerat för behandling efter terapisvikt på minst en behandlingsregim, t ex progress efter autolog stamcellstransplantation. Behandlingen bör alltid kombineras med steroider vilket förstärker effekten. Dosering enligt ovan.
   
 • Nya proteasominhibitorer, carlfilzomib (Kyprolis) och ixazomib (Ninlaro) finns nu tillgängliga. Carlfilzomib har visat bättre effekt än bortezomib vid direkt jämförelse. Ixazomib har fördelen att den kan ges i oral form och den är godkänd i kombination med lenalidomid.
   
 • Lenalidomid (Revlimid) doserat enligt ovan är också en vanlig behandling vid progress.
   
 • Talidomid används även vid terapisvikt. Medlet är speciellt lämpligt till patient med cytopenier eftersom det har ringa benmärgspåverkan.
   
 • Bendamustin (Ribovact) är ett cytostatikum som räknas till gruppen alkylerare. Det togs fram redan på 60-talet i dåtidens Östtyskland. På senare år har preparatet fått stor användning vid behandling av sjukdomar som lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Bendamustin är godkänt som första linjens behandling vid myelom men används oftast vid sjukdomsprogress. Biverkningarna påminner om de som orsakas av andra alkyerande medel, illamående, cytopenier e t c, men förefaller vara mer tolerabla.
   
 • Pomalidomid (Imnovid) är ett läkemedel besläktat med talidomid och lenalidomid och det är godkänt som behandling för patienter som erhållit både bortezomib och lenalidomid och som progredieratunder senaste linjens behandling.
   
 • Daratumumab (Darzalex) är en monoklonal antikropp riktad mot CD38 som finns bl a på plasmaceller och kan ges som monoterapi eller kombinerad med proteasominhibitor och/eller immunmodulerande behandling. Isatuximab (Sarclisa) är en ny CD38-antikropp som sannolikt kommer att bli tillgänglig för kombinationsbehandlingar under 2021.
   
 • Elotuzumab ((Empliciti) är en monoklonal antikropp riktad mot SLAMF7 vilket uttrycks starkt på myelomceller. Preparatet är godkänt i kombination med lenalidomid och dexametason till patienter som erhållit minst en tidigare linjes behandling.
   
 • Panobinostat (Farydak) är en histondeacetylas (HDAC)-inhibitor som i kombination med bortezomib och dexametason är godkänd för behandling av patienter med myelom som erhållit minst två linjers tidigare behandling.
   
 • Allogen stamcellstransplantation utförs endast i utvalda fall eller inom ramen för kontrollerade studier p g a stor risk för letala komplikationer (i synnerhet efter högdos cytostatika + helkroppsbestrålning). Icke-myeloablativ allogen transplantation ('mini-transplantation') med låga cytostatika- och stråldoser är mindre komplikationsfyllt, men effekten i jämförelse med annan alternativ behandling är omdiskuterad och studieresultat är tvetydiga. Metoden är föremål för utvärdering i kliniska studier.
   
 • Behandlingar som genomgår utvärderande studier innefattar både Car-T-celler (se behandlingsavsnitt CAR-T-celler, immunologisk cancerbehandling) samt bispecifika antikroppar och resultaten ser hoppingivande ut.


Biverkningar
 

 • Alyklerare (melfalan, cyklofosfamid) kan ge benmärgspåverkan med framför allt neutropeni som följd. Cyklofosfamid ger oftast mindre påverkan på blodvärden.
   
 • Då melfalan ges i högdos i samband med autolog stamcellstransplantation ses uttalad pancytopeni. Det är också vanligt med mucosit. Man kan lindra effekterna i munhålan genom att låta patienten suga på is i samband med melfalaninfusionen.
   
 • Proteasominhibitorer (bortezomib, carlfilzomib, ixazomib) ger ökad risk för reaktivering av virus från herpesgruppen och därför ges acikovir som profylax vid denna typ av behandling. Dessutom kan man se neuropati vid användning av bortezomib, kardiell påverkan av carlfilzomib respektive magbesvär av ixazomib.
   
 • Immunmodulerare (talidomid, lenalidomid, pomalidomid) är teratogena. De ökar också risken för tromboembolism vilket gör att man måste ge antikoagulantiaprofylax. Neuropati är en vanlig biverkan av talidomid. Lenalidomid och pomalidomid kan ge leukopeni.
   
 • Daratumumab ger ofta upphov till infusionreaktioner men främst vid första behandlingstillfället.
   
 • Steroider används ofta i höga doser vid myelombehandling. Detta kan leda till uttalad effekt på stämningsläget, oftast en förhöjning, samt hyperglykemi.
   
 • Bisfosfonater kan orsaka osteonekros i underkäken. Man kan minska risken för detta påtagligt genom att låta tandläkare undersöka och åtgärda eventuella tandskador innan start av behandling.

 

 

 

UPPFÖLJNING
 

Myelom är en kronisk sjukdom som kräver livslång, regelbunden uppföljning.

Vid rutinkontroller följes Hb, LPK, TPK, S- och U-proteinelfores, S-kalcium och njurfunktionsprover. Bilddiagnostik utförs årligen, vid nytillkomna symtom eller andra tecken på sjukdomsprogress ännu oftare. Benmärgsundersökning behöver inte göras regelbundet utan endast vid primärdiagnostik eller vid särskild frågeställning; t ex om en upptäckt cytopeni beror på grundsjukdomen eller cytostatikaorsakad benmärgsdepression.

I de flesta fall uppkommer en smärtproblematik och inställning av analgetikamedicinering blir nödvändig. Inte sällan krävs opiater, med användning av perorala depåpreparat eller preparat för transdermal administrering.

 

ICD-10

Multipelt myelom C90.0

 

Referenser

Rajkumar SV et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol 2014;15;538-48. Länk

Myelom. Nationella riktlinjer på Svensk förening för hematologis hemsida. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev