Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Aplastisk anemi

FÖRFATTARE

Överläkare Krista Vaht, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhus

GRANSKARE

Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

UPPDATERAD

2022-04-15

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Aplastisk anemi (AA) är en allvarlig blodsjukdom, som definieras som pancytopeni i blodet och cellfattig benmärg utan tecken till ökad fibros, eller malign cellinfiltration. Utan behandling har sjukdomen hög mortalitet. Idiopatisk aplastisk anemi är primärt en autoimmun sjukdom med oligoklonal expansion av cytotoxiska T-celler inriktade mot hematopoietiska stamceller. Dessa T-celler utsöndrar gamma-interferon, TNF-alfa och har Th1-karakteristika. Därutöver är antalet regulatoriska T-celler sänkt och antalet IL-17-producerande celler ökat hos patienter med svår aplastisk anemi. En del patienter med svår aplastisk anemi har korta telomerer, samt mutationer i TERT- eller TERC-generna som ingår i telomerasgenkomplexet och kan påvisas hos knappt 10 % av patienterna.

Incidiensen av aplastisk anemi i Europa och Nordamerika har uppskattats till två fall per miljon invånare och år och är 2–3 gånger högre i Asien. Incidensen i Sverige är 2,35 fall per miljon invånare och år. Åldersfördelningen är bifasisk med toppar mellan 15–20 år (2,87/million) och i åldrar över 60 år (4,36/million), enligt en nyligen genomförd populationsbaserad studie.


Etiologi

Aplastisk anemi kan delas in i tre undergrupper:

 • Kongenital aplastisk anemi (ca 15–20 %)
  • Fanconi anemi
  • Dyskeratosis congenita
  • Shwachman-Diamond syndrom
  • GATA2-mutation
  • Telomeras-mutationer

 • Idiopatisk aplastisk anemi (ca 70–80 % av fallen)

 • Sekundär aplastisk anemi

   

 

 


SYMTOM

 

 • Upprepade infektioner (p g a lågt antal neutrofila), bakteriella eller svampinfektioner
   
 • Blödningar från slemhinnor/hud orsakad av låga trombocyter
   
 • Trötthet eller kardiovaskulära symtom till följd av anemi
   
 • Patienter med medfödda syndrom kan ha somatiska manifestationer (mikrocefali, förändringar i hud och naglar (dystrofi), utvecklingsabnormiteter)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Andra tillstånd som kan uppvisa pancytopeni:

 • Makrocytär anemi (perniciös anemi eller malnutrition) kan orsaka djup pancytopeni och cellfattig benmärg
   
 • Benmärgsinfiltration med malignitet (myelodysplastiskt syndrom (MDS), akut leukemi, lymfom, myelom, carcinomatos), fibros (myeloproliferativa sjukdomar) eller infektion (tuberkulos, svampinfektion)
   
 • Reversibel benmärgssvikt – efter kemoterapi eller strålbehandling, vid svår sepsis eller akut virusinfektion
   
 • Hypersplenism – cytopenier som orsakas av splenomegali till följd av levercirros eller trombos i v. porta
   
 • Hypoplastisk MDS
   
 • Pure red cell aplasia” eller “pure white cell aplasia
   
 • Storcellig granulerad lymfatisk leukemi (LGL)

 

Alla patienter med pancytopeni som inte orsakas av brist på vitamin B12 eller folsyra skall remitteras till hematologispecialist.UTREDNING

 

Anamnes

Anamnesen kan hjälpa till att hitta orsaken till sjukdomen; läkemedel, kontakt med kemikalier, yrkesanamnes. Frågor om låga blodvärden hos familjemedlemmar kan hjälpa vid medfödda syndrom. Patienter med telomeras-mutationer kan ha familjeanamnes till oklar lever- och lungpatologi (fibros).


Status

Patienter med aplastisk anemi har normalt sett inga förstorade lymfkörtlar eller mjälte/lever. Vid sådana fynd är andra diagnoser mer sannolika.


Labb

 • Hb
 • MCV
 • LPK
 • diff
 • TPK
 • Retikulocyter
 • B12 och folat
 • Fe och TIBC (transferrin)
 • Järnmättnad
 • Ferritin
 • Löslig transferrinreceptor
 • Leverstatus
 • Benmärgsbiopsi från två lokaler upprepas
 • Aspiration av benmärg för bedömning av mognadsstörningar
 • Cytogenetik och NGS (next generation sequencing) för differentialdiagnostisk gentemot hypoplastisk MDS
 • Andra genetiska analyser vid misstänkta medfödda syndrom
 • Virusserologier (HIV, hepatit B och C, CMV, EBV, ev parvovirus B19)

 


Diagnoskriterier

 • Lågt cellhalt (< 25 % hematopoetiska celler) utan fibros eller annan cellinfiltration i benmärgen

  samt ≥ 2 av följande:
   
 • Hb < 100 g/l
 • TPK < 50 x 109/l
 • Neutrofila leukocyter (ANC) < 1,5 x 109/lBEHANDLING
 

Aplastisk anemi behandlas på hematologiska avdelningar. Åtgärder som kan vara aktuella akut även på andra avdelningar är behandling av neutropen sepsis med bredspektrumantibiotika (meropenem 1 g x 3, eller piperacillin/tazobaktam 4 g x 4), och transfusioner med erytrocyt- och/eller trombocytkoncentrat.

Eftersom idiopatisk aplastisk anemi räknas vara en autoimmun sjukdom behandlas den vanligen med immunhämmande läkemedel (antithymocytglobulin (ATG) i kombination med kalcineurininhibitorer (ciklosporin)). Behandlingssvar beror på sjukdomens svårighetsgrad, vilken typ av ATG-preparat som används och patientens ålder där yngre patienter samt patienter med NSAA tenderar att svara bättre.

Allogen stamcellstransplantation som förstalinjesbehandling är ett alternativ för yngre patienter (< 50 år) med primär aplastisk anemi eller medfött syndrom. Äldre patienter kan i utvalda fall bli aktuella vid behandlingssvikt på immunhämmande läkemedelUPPFÖLJNING

 

Patienter följs livslångt på hematologisk enhet.PROGNOS

 

Fem-årsöverlevnaden hos alla svenska patienter med aplastisk anemi som diagnostiserades mellan 2000–2011 var 60,7 % men mycket varierande beroende på ålder. Den var över 90 % hos patienter yngre än 30 år, men knappt 30 % hos patienter över 70 år.

Risken för återfall efter svar på immunhämmande behandling är ca 10 %, lika stor är risken till s k klonal evolution (utveckling av cytogenetiska förändringar, MDS eller AML, eller PNH).

Överlevnaden efter allogen stamcellstransplantation korrelerar till patientens ålder. I ett svenskt material hade patienter 40 år eller yngre vid transplantation en fem-årsöverlevnad på över 90 %, jämfört med ca 70 % hos de som var äldre.ICD-10

Idiopatisk aplastisk anemi D61.3
Aplastisk anemi, ospecificerad D61.9

 

Referenser

Utredning och behandling av aplastisk anemi hos vuxna, Swedish Group for Blood and Marrow Transplantation (SBMTG), Nationell vårdprogram

Vaht K, Goransson M, Carlson K, Isaksson C, Lenhoff S, Sandstedt A et al. Incidence and outcome of acquired aplastic anemia: real-world data from patients diagnosed in Sweden from 2000-2011. Haematologica 2017; 102(10): 1683-1690. Länk

Vaht K, Goransson M, Carlson K, Isaksson C, Lenhoff S, Sandstedt A et al. Low response rate to ATG-based immunosuppressive therapy in very severe aplastic anaemia - A Swedish nationwide cohort study. European journal of haematology 2018; 100(6): 613-620. Länk

 

Vaht K, Göransson M, Carlson K, Isaksson C, Lenhoff S, Sandstedt A, Uggla B, Winiarski J, Ljungman P, Andersson PO, Brune M. High Graft-versus-Host Disease-Free, Relapse/Rejection-Free Survival and Similar Outcome of Related and Unrelated Allogeneic Stem Cell Transplantation for Aplastic Anemia: A Nationwide Swedish. Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Oct;25(10):1970-1974. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev