Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anemi, hemolytisk

FÖRFATTARE

Professor Per Ola Andersson, Sektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

GRANSKARE

Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2016-08-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Anemi orsakad av ökad nedbrytning av erytrocyter, d v s kortare erytrocytöverlevnad än normalt.

Man kan skilja på intravasal hemolys där nedbrytningen sker i blodet, och extravasal hemolys där nedbrytning fr a sker i mjälten och levern.

Man kan också göra en indelning av hemolytiska anemier i immun och icke-immun hemolys.


 

ORSAKER
 

 • Autoimmun varm hemolys (vid autoimmuna sjukdomar t ex SLE, lymfom, KLL, vissa läkemedel)
 • Hereditär sfärocytos
 • Köldagglutininsyndrom (autoimmun kall hemolys)
 • Immun hemolys orsakad av läkemedel
 • Infektionsorsakad hemolys
 • Hemoglobinopatier (thalassemier, sickle-cell anemi)
 • Glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist (orsakar s k favism, d v s hemolys vid intag av bondböna)
 • Mekanisk hemolys (t ex hjärtklaffar, vid maratonlöpning)
 • Kemiska/toxiska ämnen (t ex ormbett, bly, arsenik)
 • TTP (trombotisk trombocytopen purpura)
 • DIC (”disseminated intravascular coagulation”)
 • Splenomegali


SYMTOM


Eftersom orsakerna till hemolytisk anemi är så olika finns det stora variationer i symtombilden, allt från milda anemisymtom till allvarlig allmänpåverkan med feber, ikterus och cirkulatorisk chock.

Vissa former har dock mer specifika symtom:

 • Köldagglutininsyndrom
  Vid exposition för kyla uppstår perifer hypoxi med cyanotisk missfärgning av fingar, tår, ansikte och även Raynaud-fenomen.
 • TTP
  Feber, hudblödningar (pga sänkt TPK), neurologiska symtom (huvudvärk, förvirring, hemipares, sänkt medvetande).
 • Hereditär sfärocytos
  Ofta gallvägsbesvär i unga år (utvecklar gallsten pga ökad bilirubinutsöndring)


KLINISKA FYND
 

 • Ikterus
 • Splenomegali (vanligt vid sfärocytos, varm autoimmun hemolys)
 • Feber
 • Perifer cyanos (köldagglutininsyndrom)
 • Neurologiska symtom (vid TTP): förvirring, hemipares, sänkt medvetande
Visa övriga kliniska fynd (anemi - allmänt)DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Visa övriga differentialdiagnoser (anemi - allmänt)PROVTAGNING/UTREDNING
 

Om den primära anemiutredningen visar misstanke om hemolys, kompletteras med följande:

 • Anamnes: hereditet för anemi (Sfärocytos? G-6-PD-brist/favism? Läkemedel som kan orsaka hemolys? Talassemi? Sickle-cellanemi?)
 • Blodutstryk (fråga efter: sfärocyter, fragmentocyter (ökat vid TTP), retikulocytos, sickle-celler?)
 • B-retikulocyter (högt p g a kompensatorisk ökad produktion av erytrocyter)
 • LD (högt p g a erytrocyter innehåller stora mängder LD)
 • S-haptoglobin (lågt/ej påvisbart – binder fritt hemoglobin i blodet)
 • DAT (Direkt Antiglobulin Test) påvisar antikroppar bundna till erytrocyter - positivt vid varm autoimmun hemolys (av typen anti-IgG/C3) men finns även vid kall autoimmun hemolys (av typen anti-C3)
 • Vid misstanke om köldagglutininsyndrom: tag köldagglutininer
 • U-sticka: proteinuri (vid TTP)?, hemoglobinuri?
 • Vid misstanke om DIC: APTT, PK, fibrinogen, D-dimer, ev. antitrombin III
 • Misstanke om talassemi/sickle-cell anemi: beställ Hb-elfores


BEHANDLING
 

Pga att de olika patofysiologiska orsakerna till hemolytisk anemi, är det givetvis svårt att ge generella behandlingsråd.
Vissa tillstånd behöver dock behandlas akut varför behandlingsförslag indelas efter diagnos.


Varm autoimmun hemolys

Om misstanke (prover tydande på hemolys samt DAT-positiv) ges kortison i hög dos, prednisolon 1-2 mg/kg (peroralt t ex Tabl Deltison 50 mg 2-3 x 1 eller parenteralt t ex Solu-Medrol 100-150 mg x 1 i v eller Betapred 12-16 mg x 1 i v)
Dosen bibehålls tills LD och bilirubin sjunker samt Hb stiger, trappas därefter ut under lång tid (3-4 mån).

Traditionellt har man varit återhållsam med blodtransfusion pga risken för transfusionreaktion (alloantikroppar) samt risk för njur- och cirkulatorisk påverkan.
På senare tid har man dock blivit mer generös med blodtransfusion vid autoimmun hemolys då allvarliga transfusionsrelaterade komplikationer trotsallt är relativt ovanliga. Givetvis skall alltid blodtransfusion ske med försiktighet och noggrann övervakning. Indikationen för transfusion är individuell, men vid Hb-nivåer nedan 60-nivån är det oftast indicerat.
Diskutera med blodcentralen innan, gör eventuellt biologiskt förprov (ca 25 ml blod tillförs, därefter mycket långsam dropptakt – om ingen reaktion inom 20 minuter: fortsätt transfusionen).

Om patienten inte svarar på kortisonbehandling finns det flera
behandlingsalternativ - dessa patienter bör dock handläggas av en hematolog!


Allvarlig icke-immun hemolys

Upprätthåll adekvat diures för att undvika njurskada pga hemoglobinuri (ge kristalloida lösningar, t ex Ringeracetat). Ställningstagande till blodtransfusion(er).


TTP (hemolys, TPK sänkt, feber, njurpåverkan, neurologi):

Plasmaferesbehandling är effektiv och skall påbörjas vid misstanke – diskutera akut med hematolog- eller njurmedicinjour för fortsatt handläggning!


DIC

Oftast svårt sjuk patient och handläggningen får diskuteras i samråd med IVA/narkosjour.


Köldagglutininsyndrom

Om transfusion är nödvändig – använd blodvärmare. Svarar dåligt på kortisonbehandling.

 UPPFÖLJNING/BEHANDLINGSKONTROLL
 

Hemolysgrad och behandlingseffekt kan förutom med Hb följas med regelbunden provtagning av retikulocyter, bilirubin och LD.

Förutom de hemolytiska tillstånd som behöver akut behandling enligt ovan, kan man i lugnare tempo och efter kontakt med hematolog planera fortsatt behandling samt utredning/omhändertagande.

 

ICD-10

Andra specificerade hereditära hemolytiska anemier D58.8
Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad D58.9
Läkemedelsutlöst autoimmun hemolytisk anemi D59.0
Andra autoimmuna hemolytiska anemier D59.1
Förvärvad hemolytisk anemi pga köldantikroppar D59.1A
Förvärvad hemolytisk anemi pga värmeantikroppar D59.1B
Förvärvad hemolytisk anemi, autoimmun UNS D59.1X
Läkemedelsutlöst icke autoimmun hemolytisk anemi D59.2
Hemolytiskt-uremiskt syndrom D59.3
Andra icke autoimmuna hemolytiska anemier D59.4
Andra förvärvade hemolytiska anemier D59.8
Förvärvad hemolytisk anemi, ospecificerad D59.9

 

Referenser
 

Bass GF, Tuscano ET, Tuscano JM. Diagnosis and classification of autoimmune hemolytic anemia. Autoimmun Rev. 2014;13(4-5):560-564

Swiecicki PL, Hegerova LT, Gertz MA. Cold agglutinin disease.
Blood. 2013 Aug 15;122(7):1114-21.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev