Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anemi, B12- och folatbrist

FÖRFATTARE

Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2022-07-25

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Anemi orsakad av B12- och/eller folatbrist är den vanligaste anledningen till makrocytär (megaloblastisk) anemi. Anemi är makrocytär om erytrocyternas medelvolym (MCV) är över 100 fl. Makrocytär anemi kan vara första tecknet på myelodysplastiskt syndrom (MDS). Makrocytos utan anemi ses vid kroniskt hög alkoholkonsumtion, samt ibland efter cytostatikabehandling.


För mer information om B12- och folatbrist utan anemi, se behandlingsöversikt - B12- och folatbrist utan anemi


Orsaker till B12-brist med anemi


Vanliga orsaker
 

 • Perniciös anemi, d v s svår atrofisk gastrit med avsaknad av intrinsic factor.

  - Autoimmun - ofta antrumsparande, hereditär och kopplad till diabetes typ I, autoimmun tyreoideasjukdom, vitiligo och Mb Addison. Prevalens 1 %, totalt 2 % över 70 års ålder. Kvinnor:män 1,4:1.

  Överväg serologisk screening av förstahandssläktingar avseende atrofisk gastrit (gastrin, pepsinogen, se nedan). Atrofisk gastrit är en symtomfri, kronisk men långsamt progredierande sjukdom och det kan utvecklas många år innan 'slutstadiet' perniciös (=dödande) anemi infaller.

  - Förvärvad, efter många års infektion med Helicobacter pylori.
   
 • Celiaki

 

 

Mindre vanliga orsaker
 

 • Ventrikel-/tunntarmsresektion (genomgången ventrikelresektion är mycket vanligare bland män)
 • Gastric by-pass utan B12-profylax
 • Tunntarmsmalabsorption
 • Bakteriell överväxt i tunntarm
 • Binnikemask
 • Lustgasförgiftning/missbruk

 

Långtidsmedicinering med biguanider (t ex metformin) eller syrahämmare ger något försämrat B12-upptag men är sällan enda orsaken till en anemi.

Strikt vegetarisk/vegan-diet kan ge B12-brist, men sällan enda orsaken till en anemi.

Lustgasnarkos samt missbruk d v s upprepad exposition för lustgas (N2O) kan ge akuta, fr a neurologiska och psykiska, symtom på B12-brist, fr a hos patienter som har nedsatta B12-depåer.

Vid grav B12-bristanemi hittar man oftast en avgörande orsak, men mindre vanliga orsaker enligt ovan kan tillsammans medföra brist.

Järnbrist är vanligt förekommande vid anemi p g a B12-brist, särskilt vid atrofisk gastrit och celiaki men kan gå med "normala" järnvärden. MCV sjunker och kan t o m vara "normalt", d v s anemin blir normocytär (se Utredning nedan).

 

Orsaker till folatbrist


Vanliga orsaker
 

 • Celiaki - dominerande orsak, ofta med samtidig B12- och järnbrist
 • Graviditet - ökat behov (se nedan om behovet av adekvat folatstatus vid konceptionen)
 • Hemolytisk anemi - ökat behov

 

 

Ovanliga/sällsynta orsaker
 

 • Nedsatt intag av folat via födan (fr a nedgångna alkoholister och personer med ensidig kost)
 • Tunntarmssjukdom
 • Tunntarmsresektion
 • Diabetesenteropati
 • Amyloidos
 • Långtidsbehandling med trimetoprim (folatantagonist)

 

 

 

SYMTOM


Symtom på B12- och folatbrist:
 

 • Tungsveda (p g a glossit)
 • Parestesier i händer/fötter
 • Nedsatt känsel i händer/fötter (B12-brist)
 • Nedsatt finmotorik (B12-brist)
 • Sömnbesvär, depression, nedsatt kognition, försämring av psykisk sjukdom (folat-brist)
 • Vid grav, obehandlad brist: bredspårig ataktisk gång, svaghet, pareser, demensutveckling. Neurologiska symtom vid B12-brist kan i värsta fall bli irreversibla

 

Nedsatt spermieproduktion (manlig infertilitet kan vara första symtomet på B12-brist).

För mer information om anemisymtom, se behandlingsöversikt - Anemi – allmän utredning, akut behandling

 

 

 

KLINISKA FYND

 

 • Glossit (inflammerad tunga; röd, svullen, glatt)
 • Munvinkelragader = sprickor i mungiporna (ses även vid järnbrist)
 • Nedsatt vibrationssinne perifert
 • Nedsatt ytlig sensibilitet (nedsatt tvåpunktsdiskrimination)
 • Nedsatt ledsensibilitet perifert (vid B12–brist kan nedsatt förmåga att känna passiv flexion/extension i t ex stortån förekomma)

För ytterligare kliniska fynd, se behandlingsöversikt - Anemi – allmän utredning, akut behandling

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER


MCV över 100 fl betyder alltid makrocytos. Uttalad makrocytos (MCV > 120 fl) ses bara vid grav B12- eller folatbrist. Samtidig järnbrist gör att MCV blir mindre förhöjt och kan t o m ligga inom referensintervallet 80-100 fl. En sådan dimorf eller storleksvarierad erytrocytpopulation (anisocytos) syns tydligt i erytrocyternas storleksfördelning som analysinstrumentet producerar i diagramform, eller som anisocytos i ett färgat blodutstryk.

Differentialdiagnoser vid makrocytär anemi:
 

 • Alkoholism - Alkohol är benmärgstoxiskt. Vid långvarigt missbruk ses makrocytos, initialt även vid 'normalt' Hb. Senare orsakas, förutom makrocytär anemi, även trombocytopeni. De benmärgstoxiska effekterna av alkohol börjar gå tillbaka efter 1-2 månaders abstinens.
   
 • Leversjukdom
   
 • Vid blödning eller hemolys ses ett ökat antal retikulocyter, vilket kan ge lätt MCV-ökning; retikulocyten är något större än erytrocyten
   
 • Läkemedel: antiepileptika, p-piller, cytostatika
   
 • Primär benmärgssjukdom, t ex myelodysplastiskt syndrom (MDS)
   
 • Tidigare cytostatikabehandling med t ex alkylerare

 

B12- och folatbrist drabbar alla celler som delar sig snabbt, vilket förutom makrocytär anemi kan leda till lågt LPK och TPK, d v s pancytopeni, precis som vid toxisk benmärgspåverkan eller primär benmärgssjukdom, t ex MDS. Spermieproduktion och cytologi vid screening för livmoderhalscancer kan påverkas.


 

UTREDNING


Det typiska fyndet i den initiala anemiutredningen är en makrocytär anemi (MCV­ förhöjt). Leukopeni och trombocytopeni p g a B12-brist är inte helt ovanligt.
 

 • Anamnes - Atrofisk gastrit, diabetes, vitiligo eller tyreoideasjukdom i släkten? Kosthållning? Läkemedel - protonpumpshämmare, biguanider, (lustgas)? Kirurgi?
   
 • Status - Tecken till neuropati/baksträngsmyelopati? Glossit? Operationsärr efter ventrikel-/tarmkirurgi?
   
 • S-B12, ev holo-transkobalamin (biologiskt tillgängligt B12) - Alltid låga värden vid B12-bristanemi, dock ej alltid vid B12-brist utan anemi. Holotranskobalamin fr a av värde vid B12-bristutredning under graviditet.
   
 • P-folat - folatomsättningen är B12-beroende. Vid grav B12-brist utan samtidig folatbrist stiger P-folat. Rubbningen normaliseras av B12-behandling.
   
 • B-folater - analyseras numera inte, p g a att metoden för detta inte är tillräckligt bra.
   
 • S-Fe, S-TIBC och S-ferritin - Vid B12-bristanemi är S-Fe, transferrinmättnad (S-Fe/S-TIBC) och ferritin förhöjda p g a ineffektiv erytropoes, normala järnvärden indikerar här en egentlig järnbrist. S-Fe sjunker redan inom 1-2 dygn av B12-behandling - vilket utgör ett viktigt bevis för hematologisk B12-brist. Järnbrist är vanligt vid atrofisk gastrit/perniciosa men kan bli tydlig, demaskeras, först efter insatt B12-behandling.
   
 • Benmärgsundersökning - görs inte primärt vid B12-brist. Om påverkan på flera cellinjer (LPK och/eller TPK sänkt) bör man överväga benmärgsundersökning (aspiration och biopsi) för att utesluta andra orsaker, t ex MDS eller aplastisk anemi. Benmärgsundersökning skall definitvt göras om hematologisk respons på vitamin B12 enligt ovan uteblir – detta ser man redan efter 1-2 dygn, då S-Fe sjunker.
   
 • LD, bilirubin - Ofta förhöjda (LD kan öka kraftigt p g a benmärgshemolys) vid B12-brist, sjunker snabbt vid behandling.
   
 • Retikulocyter - Låga initialt men stiger kraftigt efter 5-6 dagars B12-substitution.
   
 • P-homocystein (P-Hcy) och S-metylmalonsyra (S-MMA) - Känsliga test som stiger vid B12-brist. Vid manifest anemi är dessa analyser sällan indicerade, används istället när man misstänker B12-brist utan grav anemi och med S-B12-värden i ”gråzonen” 100-200 pmol/L. Beslutsgränsen för höga värden är i princip dubbla övre referensgränsen, viktig orsak till lätt förhöjda värden är nedsatt njurfunktion. Se ””B12- och folatbrist utan anemi””, samt ”Regionala medicinska riktlinjer för VGR” , Obs: även friska personer får lägre P-Hcy och S-MMA av farmakologiska doser av vitamin B12 (båda) eller folsyra (P-Hyc).
   
 • Alla patienter med B12-brist:
  - S-gastrin (högt vid antrumsparande gastrit, lågt vid pangastrit), S-pepsinogen (lågt) - Dessa prover har hög sensitivitet och specificitet för diagnosen atrofisk gastrit. OBS! gastrin stiger även vid medicinering med syrahämmare.
  - Gastroskopi med adekvata px från corpus, antrum och duodenum är enligt uppdaterade riktlinjer indicerat i alla fall av B12-brist. Frågeställning: Atrofisk gastrit? Blödningskälla? Villusatrofi? Vid skopin analyseras magsaft för pH och bakteriell överväxt.
  OBS! Atrofisk gastrit innebär ökad risk för ventrikelcancer! Att avstå från gastroskopi på exempelvis en äldre, skör patient är ett aktivt beslut.

 

Vid misstanke om celiaki, se behandlingsöversikt - Celiaki, hos vuxna eller Celiaki, hos barn
 

 

 

BEHANDLING


Behandling av B12-brist

Vitamin B12 kan ges i tablettform eller via intramuskulär injektion. Syftet är att fylla på förråden och att tillgodose det dagliga behovet.

Vid manifest anemi och vid neurologiska symtom startar man med höga doser:
 

 • Remissionsbehandling kan ges peroralt med t ex tablett cyanokobalamin (t ex Behepan, Betolvex eller Betolvidon) 1 mg 2 x 2 i en månad.
   
 • Parenteral remissionsbehandling, fr a vid stor tarmresektion eller när man snabbt vill se ett behandlingssvar: inj. Hydroxokobalamin (Behepan) 1 mg x 1 i.m. upp till 1-2 veckor, därefter peroral underhållsbehandling.
   
 • Undvik samtidig behandling med folsyra men var beredd att komplettera med järnbehandling. Folsyra i farmakologiska doser är kontraindicerat vid grav B12-brist, se nedan.
   
 • Om det från början även var folsyrabrist blir det hematologiska svaret på vitamin B12 nedsatt. P-folaterna blir låga och homocystein sjunker inte, men kan stiga.
   
 • Underhållsbehandling med vitamin B12 ges i första hand peroralt med minst 0,5 mg vitamin B12 per dag. Den traditionella dosen 1 mg per dag ger viss säkerhetsmarginal. Patienter som har en irreversibel tunntarmsmalabsorption ges istället injektionsbehandling med 1 mg Hydroxokobalamin (Behepan eller Hydroxocobalamin Alternova) i.m. varannan månad. Vid överkänslighet (mycket sällsynt men kan vara acneiforma utslag, feber) rekommenderas apotekstillverkat Mekobalamin APL. Parenteralt Betolvex finns inte längre.

 

Parenteral behandling leder hos vissa patienter till ett behov av allt tätare injektioner utan att B12-brist föreligger. Orsaken är troligen en ospecifikt stärkande effekt av injektionerna. Peroral behandling i doser motsvarande remissionsbehandling och successivt utglesande av injektionsintervallen kan vara ett sätt att lösa detta problem.


Utsättning av vitamin B12 –behandling
 

 • Vid framgångsrik behandling av celiaki
   
 • Vid oklar indikation: om patienten inte har genomgått magtarmresektion eller gastric bypass: kontrollera S-gastrin och S-pepsinogen. Om de indikerar atrofisk gastrit, skall patienten även fortsättningsvis ha B12-underhållsbehandling. Om båda dessa är normala, överväg utsättning med minst årskontroller av P-homocystein, Hb, MCV och S-B12 /P-holotranskobalamin. Det kan ta flera år innan B12-depåerna är tömda även om patienten av andra skäl har nedsatt B12-upptag.

 

 

Behandling av folatbrist
 

Folsyra ges i tablettform, initialt 5 mg (Folacin, Folvidon, Folsyra Evolan).

Som remissionsbehandling ges ovanstående preparat 1 tabl x 1-2 i två veckor, därefter underhållsbehandling med 1 tabl 2-3 ggr per vecka, alternativt annat preparat (Folacin, tabletter 1 mg x 1); en dos på 0,8-1 mg/dag är fullt tillräcklig. Överdosering av folsyra i underhållsfasen skall undvikas. Om orsaken till folatbristen är reversibel (t ex bristande diet eller framgångsrikt dietbehandlad celiaki) kan folsyra sättas ut.

OBS! Vid samtidig B12-brist skall B12-bristen korrigeras först, annars kan man med folsyreterapi riskera att utlösa/förvärra neurologiska symtom. Dessutom bekräftar behandlingssvaret på en vitamin i taget brist på just denna vitamin.

Patienter som behandlas med metotrexat (Methotrexate), vissa antiepilepsimediciner eller har grav njursvikt eller kronisk hemolys behandlas profylaktiskt med folsyra enligt särskilda direktiv. Metotrexat är en folsyraantagonist; för att undvika långdragen cytopeni ges t ex folsyra eller folsyrederivat (kalciumfolinat) 1,5 dygn efter högdos metotrexat till dess metotrexat har försvunnit ur kroppen. Andra direktiv gäller vid t ex peroral metotrexatbehandling av reumatoid artrit.

Fertila kvinnor med nedsatt folatstatus just när de blir gravida löper en ökad risk att få barn med neuralrörsdefekt. Om kosten inte kan tillförsäkra bra folatstatus rekommenderas kosttillskott i storleksordningen 0,4 mg per dag till fertila kvinnor utan säker antikonception.


 

BEHANDLINGSKONTROLL OCH UPPFÖLJNING


Behandlingskontroll och uppföljning av B12- eller folatbrist:
 

 • All nyinsatt behandling med farmakologiska doser vitamin B12 eller folsyra skall följas av behandlingskontroll. Ett hematologiskt svar utgör bevis för att brist förelåg.
   
 • Efter påbörjad behandling med vitamin B12 eller folsyra sjunker S-Fe snabbt, inom 12-24 timmar. Retikulocyterna stiger efter 3-4 dagar och når sitt max runt dag 6-8. Genom att följa transferrinmättnaden kan man dels kvittera ett snabbt behandlingssvar, dels demaskeras ev järnbrist, vilken också måste behandlas för optimalt hematologiskt svar. Även sådan järnbrist skall utredas förutsättningslöst. Hypokalemi förekommer vid snabb cellökning.
   
 • Hb stiger som mest med 1 g/L/dag och normaliseras, liksom MCV, först efter 2-3 månader. Uteblivet behandlingssvar innebär kompletterande anemiutredning, ev benmärgsundersökning.
   
 • Glöm inte underhållsbehandling! Patienter med t ex svår atrofisk gastrit (klassisk perniciosa) mår som regel bra, men får inte tappas bort från kliniska kontroller. Om underhållsbehandlingen upphör, uppstår bristsymtom efter 1,5-4 år.
   
 • Behandla ev infektion med H. pylori. Kronisk infektion leder till progress av atrofisk gastrit och ökad risk för ventrikelcancer. OBS! andningsprov och direkta tester kan vara falskt negativa vid svår atrofisk gastrit. HP-serologi rekommenderas som komplement.
   
 • Behandling med vitamin B12 hos patienter med atrofisk gastrit eller kirurgisk magtarmresektion/bypass skall ges livslångt. Indikation för behandling vid dessa tillstånd finns givetvis även om vitaminbrist (blod, neurologi, slemhinnor) inte har hunnit utvecklas; man kan då redan initialt ge underhållsbehandling.
   
 • Underhållsbehandling med folsyra kan ev sättas ut (se ovan) och då är ett bibehållet normalt P-tHcy ett enkelt sätt att utesluta ev ny folatbrist.
   
 • Vid kontinuerlig underhållsbehandling med vitamin B12 eller folsyra skall årligen kontrolleras vikt, Hb, MCV, järnvariabler och P-tHcy eller S-MMA. Bibehållet normala P-tHcy eller S-MMA visar att vitamindoserna är tillräckliga.
   
 • För uppföljning av celiaki, se behandlingsöversikt - Celiaki hos vuxna
   
 • Ny gastroskopi på klinisk indikation vid magsäckssymtom, uppdykande järnbrist eller återfall i infektion med H. pylori.
   
 • Ny gastroskopikontroll vid atrofisk gastrit: vid grav atrofi/perniciosa är den årliga incidensen av ventrikelcancer 0,3–0,5 %. Detta motiverar ny gastroskopi efter 3-5 år, i synnerhet hos personer > 50 års ålder. Vid dysplasi sker förnyad kontroll enligt direktiv från gastroenterologin.

För mer information, se behandlingsöversikt - B12- och folatbrist utan anemiICD-10

Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes G32.0
Kronisk atrofisk gastrit K29.4
B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor D51.0
Annan dietär B12-bristanemi D51.3
Andra specificerade B12-bristanemier D51.8
B12-bristanemi, ospecificerad D51.9
Dietär folatbristanemi D52.0
Läkemedelsutlöst folatbristanemi D52.1
Andra specificerade folatbristanemier D52.8
Folatbristanemi, ospecificerad D52.9

 

Referenser
 

Hoffbrand A. V, ”Chapter 105. Megaloblastic anemias” (Chapter). Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: Harrison´s Principles of Internal Medicine, 17th Edition: www.accessmedicine.com

Nilsson-Ehle H, Landahl S, Lindstedt G, Netterblad L, Stockbruegger R, Westin J, Ahren C. Low serum cobalamin levels in a population study of 70- and 75-year-old subjects. Gastrointestinal causes and hematological effects. Dig Dis Sci 1989;34(5):716-23. Länk

Nilsson-Ehle H. Megaloblastiska anemier. i Internmedicin, 5:e upplagan Liber 2011

Sipponen P, Graham DY. Importance of atrophic gastritis in diagnostics and prevention of gastric cancer: application of plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 2007;42 (1): 2-10. Länk

Nilsson-Ehle H. Makrocytär anemi. i Blodets sjukdomar, Studentlitteratur 2012.

Regionala medicinska riktlinjer för VGR

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev