Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anemi, allmän utredning, akut behandling

FÖRFATTARE

Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

GRANSKARE

Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2022-07-25

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Anemi anges ofta som Hb under referensområdet eller enligt WHO:s klassifikation (Hb < 130 g/L hos män, < 120 g/L hos kvinnor).

Emellertid kan relativt stora sänkningar i Hb ändå innebära att patienten fortfarande ligger inom referensområdet, och har då en individuell anemi som inte fångas av vanliga anemikriterier. Kunskap om tidigare Hb-värden är värdefull om man misstänker individuell anemi.

Bland friska utan bristtillstånd uppvisar män ca 20 g/L högre Hb än kvinnor. Från 70 års ålder sker hos män en successiv nedgång och vid ca 90 års ålder föreligger inte längre någon könsskillnad i Hb. Kvinnor som inte har järnbrist i fertil ålder har relativt konstant Hb under sin livstid. Anemi på populationsnivå korrelerar till sjuklighet och hos äldre förkortad överlevnad samt ”skörhet” med ökad risk för fallolyckor.

Hb-värdet påverkas av provtagningsbetingelserna med upp till 10-15 %, analysen av det venösa provet varierar 1-3 %, kapillärt prov ännu mer. Provtagning tidigt på dagen, efter intorkning eller kroppsansträngning, rökning och alkoholintag ger högre värden medan (även tillfälligt) sängläge ger lägre värden. Alla studier där Hb-mätning ingår kräver därför rigorös standardisering av provtagningen. I praktiken motsvarar en observerad skillnad i Hb på > 15 g/L en verklig förändring vilket bör föranleda ytterligare Hb-mätning eller direkt anemiutredning.


 

ORSAKER

 

Det finns tre huvudorsaker till anemi:
 

 • Blödning
   
 • Nedsatt produktion av normalt Hb (t ex brist på järn, vitamin B12 eller folsyra; benmärgssvikt; generell inflammation; nedsatt erytropoetinproduktion (njursvikt); hemoglobinopati)
   
 • Ökad nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys)

 

Ofta förekommer en kombination av dessa mekanismer, t ex järnbrist vid grav B12-brist, inflammation eller talassemia minor, blödning vid canceranemi, hemolys vid lymfom och leukemier med benmärgssvikt. Utredningen syftar till att kartlägga dels mekanism och dels bakomliggande sjukdomar. Även om grundsjukdomen inte är behandlingsbar kan kartläggning av anemimekanismer leda till rätt symtomatisk behandling av det låga Hb-värdet.


 

SYMTOM

 

Symtomen beror på hur snabbt anemin har utvecklats och det förekommer att patienter kan vara opåverkade trots extremt låga Hb-värden. Symtomen ökar oftast med sjunkande Hb men är i sig inte helt anemispecifika. Mätning av Hb är ett av de vanligaste proverna i sjukvården och bör definitivt vidtas vid följande symtom eller kliniska fynd:
 

 • Trötthet, muskelsvaghet
 • Yrsel (framför allt vid uppresning)
 • Blodtrycksfall
 • Huvudvärk
 • Hjärtklappning
 • Svimning
 • Andfåddhet
 • Angina pectoris eller andra ischemiska symtom
 • Tungsveda
 • Neuropati
 • Restless legs
 • Avmagring

 

 

 

KLINISKA FYND

 

 • Blekhet (hud, bleka konjunktiva)
 • Takykardi
 • Blåsljud
 • Hjärtsviktstecken
 • Hypotoni
 • Ikterus (vid hemolys)
 • Munvinkelragader (järnbrist, B12-brist)
 • Atrofisk tungslemhinna (B12-brist)
 • Nedsatt vibrationssinne och reflexer perifert, baksträngsmyelopati (B12-brist)

 

 

 

SYMTOMUTVECKLING OCH DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Uttalade symtom talar för kort sjukhistoria
 

 • Akut blödning (ulcus, tarmblödning, kärlruptur, trauma)
 • Hemolys (läkemedel, blodsjukdom, autoimmun)
 • Akut blodsjukdom (leukemi, högmalignt lymfom)

 

Mindre uttalade symtom ses vid långsammare nedgång i Hb
 

 

Opåverkad patient med extremt lågt Hb-värde (ned mot 30 g/L) kan ses vid t ex grav B12-brist, som tar flera år att utveckla.


 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

 1. Fullständig anamnes, glöm inte:
  Svart/blodig avföring?
  Ändrade avföringsvanor?
  Buksmärtor?
  Menses? Mellanblödningar?
  Blödningsanamnes: tandkött, blåmärken, skärsår (rakning), näsblod
  Läkemedel (fråga även efter receptfria preparat)
  NSAID/ASA? Kortison? Antikoagulantia?
  Hemolys: vissa antibiotika, psykofarmaka, tiazider, kinidin, fava-bönor.
  Hereditet? Se kapitel om B12-brist, hemolys och hemoglobinopatier
   
 2. Status
  Framför allt: munhåla/svalg (atrofisk tungslemhinna, sprickor i mungipor), lymfkörtlar, lever/mjälte, sklerae, hjärta, lungor, PR.
   
 3. Hb, LPK, differentialräkning, TPK
   
 4. Erytrocytindices (MCV, MCH) och retikulocyter
  Bestäms direkt i moderna cellräknare och ger vägledning för fortsatt utredning. Om anemin har utvecklats under mer än 120 dagar (erytrocytens livslängd) kommer alla erytrocyter att ha präglats av anemimekanismen vilket ger maximal påverkan på MCV. OBS att samtidig förekomst av mikro- och makrocytos (tex järnbrist och B12-brist) kan ge ett normalt medelvärde (MCV), vilket avslöjas i cellräknarnas storleksdiagram över erytrocyterna eller som anisocytos i ett färgat blodutstryk. Retikulocyter illustrerar erytropoesens aktivitet och skall alltid bestämmas.

  Mikrocytär, hypokrom anemi (MCV låg, MCH låg):
  Anemi vid inflammation/infektion – ofta lätt sänkt MCV; järnbrist – tydligt sänkt MCV; talassemia minor – uttalat sänkt MCV. Retikulocyter låga vid järnbrist eller benmärgshämning/inflammation, ökade vid talassemi.

  Normocytär, normokrom anemi (MCV och MCH normalt):
  Bedöm retikulocyter: om ökade, misstänk blödning och/eller hemolys. Om låga: benmärgshämning – brist? B12/folatbrist med samtidig järnbrist? Sekundär anemi? Benmärgssjukdom? Njursjukdom (EPO-brist)?

  Makrocytär anemi (MCV hög):
  Låga retikulocyter: B12/folatbrist? Alkohol? Leversjukdom? Myelodysplastiskt syndrom (MDS)? Cytostatika?

  OBS! Retikulocytökning ger lätt ökat MCV (en retikulocyt är något större än en erytrocyt). 
   
 5. LD, bilirubin
  Båda stiger vid hemolys. Okonjugerat bilirubin vid grav hemolytisk anemi i princip inte över 100, misstänk i så fall annan orsak till bilirubinstegringen. LD ofta kraftigt ökat vid benmärgshemolys (B12-brist)
   
 6. S-Haptoglobin
  Mycket lågt vid hemolys, av värde fr a vid benmärgshämning då retikulocyterna inte kan bli höga. Ingår ofta i S-fraktionerade proteiner (S-elfores).
   
 7. ASAT, ALAT, ALP
   
 8. F-Hb x flera
  Kan vara negativa vid intermittenta småblödningar. F-Actim bygger på antikroppar mot humant hemoglobin och kan vara negativt vid övre GI-blödning men är mer specifikt för colorektal blödning.
   
 9. Elstatus inkl kreatinin, totalt och joniserat kalcium
   
 10. Koagulationsstatus (PK, APTT)
   
 11. TSH, fritt T4
   
 12. U-sticka
  Röda? Protein?
   
 13. Om lågt Hb och ev blodtransfusion planeras, tag BAS-test (= blodgruppering och antikroppscreening)
   
 14. S-Fe, TIBC, S-ferritin, om möjligt S-sTfR (löslig transferrinreceptor), S-B12, P-Folat och P-homocystein
  Om blodtransfusion planeras ska dessa tas innan. Se Anemi, järnbrist och Anemi, B12- och folatbrist
   
 15. Vid misstanke om hemolys
  Tag även DAT/IAT (direkt/indirekt antiglobulintest, tas via blodcentralen - autoimmun hemolys?)
   
 16. Inflammationsmått: SR, CRP, S-fraktionerade proteiner (S-elfores).

 

 

 

AKUT BEHANDLING

 

Första frågan man bör ställa: Är blodtransfusion nödvändig?

Om anemiutvecklingen varit långsam kan man adaptera till mycket låga Hb-värden.

Vid uttalad anemi (Hb < 60-65 g/L), cirkulatorisk påverkan eller organischemi är blodtransfusion indicerad. För patienter som av religiösa eller andra skäl inte kan ta emot blod kan intravenöst järn, erytropoetin och hyperbar syrgas övervägas.

För varje enhet blod (erytrocytkoncentrat) som transfunderas kan man förvänta en uppgång i Hb om cirka 10 g/L (om ej pågående förluster).

OBS! Ordna adekvat provtagning enligt ovan innan blodtransfusioner!

 

Om ischemiska symtom, t ex bröstsmärtor/koronarinsufficiens

Den viktigaste akuta åtgärden är att minska syrgasbehovet genom strikt sängläge, smärtlindring, lugn och ro. Blodgruppera och BAS-testa. Två enheter blod kan oftast ges i tät följd. Kontrollera ev hjärtsviktsymtom och var beredd att ge diuretika (20–40 mg furosemid i.v.). Följ Hb dagligen, sikta på Hb > 100 g/L.


Om hjärtsvikt föreligger (manifest eller tidigare behandlad)
 

 • Ge diuretika och transfundera varje enhet på ca 3-4 timmar.

 

Cirkulatorisk påverkan och misstänkt hypovolemisk anemi
 

 1. Ge 10 l syrgas på mask.
 2. Ordna 2 venösa infarter, blodgruppera, korstesta och beställ 4-6 enheter blod.
 3. Sätt 1 l Ringeracetat.
 4. I nödfall ges noll-negativt (0-) blod akut. Kontakta blodcentalen!
 5. Diskutera med IVA-jour/narkosjour!

 

 

Misstänkt grav hemolys

Kontakta blodcentral före transfusion, diskutera fortsatt akut omhändertagande med hematolog.


 

FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE


Om blodtransfusion inte är nödvändig kan man oftast invänta svar från den initiala provtagningen för att planera specifik behandling samt takt och typ av fortsatt utredning av bakomliggande sjukdom. All anemibehandling skall följas upp, och ett adekvat svar på t ex järn- eller B12 –behandling kan bevisa bristen ifråga även om den initiala provtagningen visar gråzonsvärden eller om det föreligger mer än en anemimekanism.

 

Länkar
 

Anemi, sekundär

Anemi, järnbrist

Anemi, B12- och folatbrist

Anemi, hemolytisk

Anemi vid njursvikt

Anemi vid cancersjukdomar

Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Transfusionsmedicin (blodtransfusion)

B12– och folatbrist utan anemi

 

ICD-10

Anemi, ospecificerad D64.9

 

Referenser
 

Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A. Blood haemoglobin declines in the elderly: implications for reference intervals from age 70 to 88. Eur J Haematol 2000;65(5):297-305. Länk

Blodsjukdomar i Internmedicin 6:e upplagan, Liber 2018

Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin 10:e upplagan, Studentlitteratur 2018

Blodets sjukdomar Studentlitteratur 2012

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev