Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

AL-amyloidos

FÖRFATTARE

Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

GRANSKARE

Överläkare, docent Markus Hansson, Hematologkliniken/Skånes Universitetssjukhus

UPPDATERAD

2021-10-26

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Amyloidos är ett begrepp som används för en heterogen samling av sjukdomar och innebär någon form av proteininlagring i ett eller flera organ. De har alla gemensamt att olika mekanismer leder fram till felveckade proteinstrukturer vilka är svårnedbrytbara. Upp mot 25 olika proteintyper som kan ge upphov till systemisk amyloidos har beskrivits hos människan.

Den defekta proteinstrukturen vid AL-amyloidos utgörs av lätta immunglobulinkedjor (AL står således för amyloidosis light chain) producerade av klonala plasmaceller. Det är 2-3 gånger vanligare att den lätta kedjan vid AL-amyloidos är av lambdatyp än av kappa. AL amyloidos är en ovanlig sjukdom med en årlig incidens på ca 1/100 000. Medianåldern vid diagnos är ca 70 år och ses något oftare hos män än kvinnor.


Etiologi

Patienter med AL-amyloidos har en klonal plasmacellsjukdom, oftast MGUS (monoclonal gammopathy of unknown significance) eller mera sällan myelom. Det finns idag inga kända riskfaktorer för att utveckla AL-amyloidos. Sjukdomen är inte ärftlig.SYMTOM

 

En stor svårighet vid diagnostik av AL-amyloidos är att den kliniska bilden kan variera mycket beroende på vilket/vilka organsystem som är påverkade. Sjukdomen bör övervägas i alla fall med oklar genes vid:

 • Proteinuri, framförallt albuminuri
 • Kardiomyopati (främst restriktiv)
 • Sensorisk polyneuropati
 • Hepatomegali


Symtom som har betraktats som närmast patognomona är periorbitala blödningar och makroglossi men detta förekommer bara i en minoritet av fallen.UTREDNING

 

Eftersom flera olika sjukdomar, kan leda fram till proteininlagring är det av största vikt att korrekt subtypning av amyloidosen sker. Vid misstanke om AL-amyloidos skall serum- och urinelektrofores såväl som fria lätta kedjor i serum kontrolleras. Nästan alla patienter med sjukdomen har patologiska värden i ett eller flera av dessa tester men det är betydligt vanligare att ett patologiskt värde beror på en harmlös monoklonal gammopati (MGUS) än AL-amyloidos och dessa analyser räcker inte för att ställa diagnos.

Diagnos kan ställas genom biopsi av drabbat organ (om det är möjligt). Eftersom detta ofta kan vara svårt, t ex biopsi från hjärtat, är det vanligare att diagnosen fås genom benmärgs- och öppen fettvävsbiopsi. I en biopsi kan man särskilja AL-amyloidos från annan amyloidos med immunfärgningar för kappa och lambda. Patologiska laboratoriet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är särskilt inriktat på amyloidosdiagnostik.

Efter att sjukdomen bekräftats skall man göra en kartläggning av sjukdomsutbredning. Här bör man komma ihåg att ett normalt ultraljud av hjärtat inte utesluter hjärtengagemang utan kontroll av markörer såsom troponin T och NT-proBNP är än mer känsliga. MR hjärta är av värde vid vissa fall. Skelettscintigrafi är en värdefull metod för att skilja mellan amyloidosengagemang i hjärtat orsakat av AL-amyloidos respektive av transtyreintyp. Metoden utfaller med positivt fynd för den sistnämnda formen av amyloidos men inte av den första.

Vissa internationella centra använder sig av masspektrometri för att differentiera mellan olika typer av amyloidos och metoden kommer sannolikt att också införas i Sverige. Slutligen finns en unik scintigrafisk metod, SAP-scan, vid National Amyloidosis Centre i London med vars hjälp man kan kartlägga utbredning av amyloidos. Vid differentialdiagnostiska problem kan man vända sig dit (www.ucl.ac.uk).DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • MGUS och proteinuri, kardiomyopati, polyneuropati och/eller hepatomegali av annan orsak är mycket vanligare än AL-amyloidos. Amyloidos påvisad vid hjärtbiopsi kan bero på så kallad senil kardiell amyloidos orsakad av amyloidomvandling av transtyretin, vilken särskiljs via subtypning av amyloiden.
   
 • Amyloidos sekundär till inflammatorisk sjukdom liksom amyloidos av typ AA utesluts genom subtypning av amyloiden (görs främst på patologiska laboratoriet Akademiska sjukhuset i Uppsala).
   
 • Amyloidos sekundär till multipelt myelom kan särskiljas genom att patienten uppfyller diagnoskriterierna för myelom. (Observera att det finns patienter med AL-amyloidos som rent formellt uppfyller kriteriena för myelom genom hög andel plasmaceller i benmärg. Om allt annat i den kliniska bilden talar för AL-amyloidos bör patienten då behandlas efter detta och inte erhålla myelomdiagnos).

 

 

 

BEHANDLING

 

All behandling vid AL-amyloidos bör skötas vid hematologiska enheter med stor erfarenhet av sjukdomen. Behandlingen går ut på att försöka stänga av den monoklonala produktionen av lätta kedjor. Lyckas man kan den inlagrade AL-amyloiden långsamt lösas upp och symtomen förbättras. Eftersom det förefaller som om organskada inte bara uppstår till följd av inlagrat protein utan också av en direkt toxisk effekt av involverad lätt kedja så är snabb effekt av behandlingen eftersträvansvärd.

Då AL-amyloidos är en så pass ovanlig sjukdom finns det mycket få randomiserade studier att bygga behandlingsrekommendationer på. Ännu finns ingen behandling som kan påskynda upplösning av inlagrat protein utan man är enbart hänvisad till att sänka produktionen av proteinet så pass mycket att den underskrider den nedbrytning som långsamt pågår. Fas II studier med bl a monoklonala antikroppar riktade mot den amyloida inlagringen pågår. Preliminära ännu ej publicerade data tyder på att de kan ha effekt vid avancerad sjukdom.

Eftersom sjukdomen utgår från plasmaceller har det varit naturligt att behandlingar med visad effekt vid multipelt myelom också prövats vid AL-amyloidos. Vanligen ger man någon form av kombinationsbehandling baserad på bortezomib (Velcade).

Den bäst dokumenterade behandling är melfalan (Alkeran) 0,25 mg/kg kroppsvikt x 1 i fyra dagar p.o. i kombination med högdos dexametason 40 mg x 1 i fyra dagar som upprepas var 4:e vecka (MDex). Ca 50 % av de patienter som behandlas får ett hematologiskt svar i form av minskande M-komponent. Dock är den ofta otillräcklig då den endast långsamt minskar antalet celler i den patologiska klonen, vilket leder till att patientens organpåverkan fortsätter att försämras upp till ett halvt år efter behandlingsstart.

Till yngre patienter som inte har svår hjärtpåverkan övervägs ofta högdos melfalan 200 mg/m2 i.v. följt av infusion av autologa stamceller, så kallad autolog stamcellstransplantation (ASCT).

Vidare har en fas III-studie visat att tillägg av bortezomib (Velcade) 1,3 mg/m2 s.c. fyra doser under en fyra-veckorscykel till MDex ger signifikant bättre behandlingssvar än enbart MDex. Dock ser man inga skillnader i överlevnad ännu.

 

Tidiga data från en studie där man jämför kombinationen cyklofosfamid, bortezomib och dexametason (CyBorD) mot CyBordD plus daratumumab (Darzalex), en monoklonal antikropp riktad mot CD38, ett antigen som finns anrikat på plasmaceller, har visat att tillägget av daratumumab ger signifikant bättre svar hematologiskt, se nedan, samt i målorgan utan att toxiciteten ökar. Mer utförliga resultat från studien är att invänta inom kort.

Vidare finns det Fas II-studier med positiva data för i stort sett samtliga läkemedel som används vid myelom, inklusive nya proteasomhämmare och immunmodulerare (IMIDs). Det man bör tänka på om man överväger att använda något av dessa läkemedel främst avsedda för myelom, är att tolerabiliteten kan skilja sig såtillvida att en patient med AL-amyloidos oftast tolererar läkemedel som kan ge cytopenier väl eftersom de har en frisk benmärg. Däremot behöver man iakta extra försiktighet med läkemedel som kan vara kardiotoxiska eller ger neuropatier. Man bör också reducera kortisondoserna till patienter med hjärtpåverkan. Ett intressant preparat för vilket mer data inväntas inom kort är venetoclax (Venclyxto), en BCL2-hämmare med effekt vid ett flertal hematologiska sjukdomar. När det gäller plasmacellssjukdomar så har lovande resultat visats vid myelom vilka uppvisar kromosomavvikelsen t11:14. Denna avvikelse ses hos upp till 50 % av patienterna med AL amyloidos varför en större studie nu pågår. Det pågår även studier med melfalan flufenamid (Melflufen), ett läkemedel som målstyrt kan distrubuera melfalan till främst plasmaceller.

Behandlingen utvärderas främst genom att man följer hur väl nivåerna av fria lätta kedjor och/eller M-komponent i serum normaliseras, hematologiskt svar. Detta sker oftast inom några månader efter behandlingsstart. Det kan dock dröja 6-12 månader innan man märker någon positiv effekt på funktionen i drabbade organ, organsvar, vilket gör att patienter som har utbredd sjukdom och framför allt hjärtpåverkan ofta har en dålig prognos. Sjunkande NT-proBNP är emellertid något som kan ses tidigt och det skall då tas som intäkt för att behandlingen är effektiv och av stort värde för patienten.

I en singel-centerstudie har behandling med tetracyklin 100 mg x 2 visat förlängd överlevnad för patienter med hjärtengagemang och behandling med dessa har redan blivit klinisk praxis i Sverige även om evidensgraden är låg.

Om sjukdomen varit stabil under en längre tid efter behandlingen kan patienter med avancerad njurpåverkan bli accepterade för njurtransplantation. I enstaka nydiagnosticerade fall kan patienter med svår hjärtpåverkan bli accepterade för hjärttransplantation följd av systemisk behandling, främst ASCT.LOKALISERAD AL-AMYLOIDOS


AL-amyloidos kan förekomma i lokaliserad form. Sjukdomen sitter då främst i ögonlock, luft- eller urinvägarna men kan förekomma var som helst i kroppen.

Man bör i dessa fall kontrollera elfores i serum och urin samt fria lätta kedjor i serum för att utesluta generell klonal plasmacellsjukdom. I vissa fall kan man behöva genomföra en komplett utredning med benmärgs- och fettvävsbiopsi och eventuell skelettöversikt. Om man inte finner tecken på generaliserad sjukdom behandlas lokaliserad AL-amyloidos med lokal excision.

Risken för utveckling av generaliserad sjukdom är mycket liten men man kan behöva följa upp patienten med några års mellanrum samt vid förnyade symtom då lokala recidiv inte är ovanliga.

I maj 2014 publicerades nationella riktlinjer för utredning och behandling av AL-amyloidos. De finns att läsa på Svensk förening för Hematologis hemsida:
 

Riktlinjer för behandling av AL-amyloidosICD-10

Annan amyloidos E85.8

 

Referenser

Merlini G. AL amyloidosis: from molecular mechanisms to targeted therapies. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2017 Dec 8;2017(1):1-12. Länk

Kastritis E, Dimopoulos MA. Recent advances in the management of AL Amyloidosis. Br J Haematol 2016;172:170-186. Länk

Gertz MA. Immunoglobulin light chain amyloidosis: 2020 update on diagnosis, prognosis and treatment. Am J Hematol 2020;95:848-860. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev