Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Helene Hallböök, Sektionen för Hematologi/Akademiska sjukhuset

GRANSKARE

Professor Gunnar Juliusson, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund

UPPDATERAD

2022-02-21

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

ALL (Akut Lymfatisk Leukemi) innebär en klonal expansion av celler som utgör förstadier (prekursorer) i bildningen av B- eller T-lymfocyter. Specifika kromosomrubbningar är vanligt förekommande och av stor klinisk betydelse.

Sjukdomen uppträder vanligen som en leukemi med benmärgsengagemang men kan också manifesteras som ett lymfoblastiskt lymfom (tumörer bestående av lymfoblaster, men mindre än 20 % lymfoblaster i benmärgen).

Leukemi bestående av mer mogna B-lymfoblaster, Burkitt leukemi, är sällsynt. De kallades tidigare mogen B-ALL (ALL av L3-typ), men klassificeras sedan WHO-klassifikationen från 2008 tillsammans med Burkitt lymfom och handläggs på särskilt sätt med intensiv kombinations-kemoterapi.

ALL uppstår till följd av förvärvade genetiska förändringar i blodbildande stamceller eller tidiga förstadier inom lymfopoesen. Den påvisade DNA-skadan kan vara en enstaka specifik avvikelse, men även kloner med multipla DNA-skador förekommer. Det finns dock hållpunkter för att mer än en genetisk avvikelse krävs för uppkomst av den kliniska bilden, vilket dokumenterats i analyser av enäggstvillingar där den ena drabbats av ALL.

ALL är en sällsynt sjukdom, som drabbar drygt 100 per år i Sverige. Samtidigt är ALL den vanligaste tumörsjukdomen hos barn. Hos vuxna (> 18 år) är incidensen cirka 5 fall per miljon invånare och år. Sjukdomen är således vanligast hos barn, och bland vuxna ökar incidensen endast något i högre åldrar (till skillnad från AML).

Medianålder vid insjuknande är 5 år hos barn, 51 år hos vuxna. ALL (fr a T-ALL) är något vanligare hos män/pojkar än hos kvinnor/flickor.SYMTOM

 

 • Ofta ospecifika symtom vid insjuknandet:
  - Trötthet
  - Sjukdomskänsla
  - Eventuellt feber
 • Lymfadenopati och hepatosplenomegali är vanligt
 • Skelett-/ledsmärtor och CNS symtom förekommer
 • Hudinfiltrat kan förekomma (mer vanligt vid återfall)
 • Ibland debut med blödningar eller infektioner
 • Som regel avvikande blodstatus:
  - Anemi och trombocytopeni, kan finnas men behöver inte vara påtaglig
  - Leukocyttalet kan variera från mycket lågt till mycket högt
 • Vid högt leukocyttal ses oftast blaster vid mikroskopi av blodutstryk


Patienter med misstänkt akut leukemi skall alltid omedelbart remitteras till hematologisk/barnonkologisk specialistklinik.
UTREDNING

 

 • Blodstatus med diff (differentialräkning, B-celler, mikroskopi av blodutstryk)
  Blaster och omogna lymfoida celler påvisas ofta, men inte alltid.
   
 • Benmärgsaspiration
  Den viktigaste undersökningen. Vanligen från bakre höftbenskammen.

  Analysen skall inkludera flödescytometri (hos patienter med tydlig leukocytos och blastförekomst i blodet kan detta göras på blod).

  Benmärgen är oftast hypercellulär med ökad förekomst av monoklonala lymfatiska blaster.

  Kromosomanalys är oerhört väsentlig, och skall kompletteras med molekylära analyser och/eller fluorescens in situ hybridisering (FISH) enligt speciella utredningsscheman. Det är även önskvärt att spara utstryk och vitalfrysta benmärgsceller/blaster från blod för senare kompletterande analyser.
   
 • Utredning avseende lymfadenopati och hepatosplenomegali samt palpation av testiklar
 • Röntgen i form av lungröntgen eller CT-thorax/buk
   
 • Lumbalpunktion för cytologisk analys av spinalvätska skall göras, varvid intratekal behandling med cytostatika alltid skall ges.
   
 • Utredning avseende infektioner och påverkan på koagulationen.
   
 • Kontroll av Na, K, jon-Ca, kreatinin, urat och LD för att värdera risk för tumörlyssyndrom.
   
 • HLA-typning kan övervägas för att kunna söka donator till eventuell stamcellstransplantation.
   
 • Före behandlingsstart bör man hos patienter med framtida barnönskemål ta kontakt med fertilitetsklinik för infrysning av sperma och diskussion angående möjlighet till infrysning av ägg/äggstocksvävnad.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

BEHANDLING

 

Initial behandling

Behandling ges alltid enligt noggrant utarbetade protokoll, som löper över många månader, och innehåller kombinationer av följande läkemedel:

 1. Prednisolon / dexametason eller annan steroid (betametason (Betapred)
   
 2. Vinkristin (Oncovin)
   
 3. En antracyklin (eller liknande substans):
  - Daunorubicin (Cerubidin), doxorubicin (Adriamycin), idarubicin (Zavedos), amsakrin (Amekrin), mitoxantron (Novantron)
   
 4. Cyklofosfamid (Sendoxan)
   
 5. Cytosin-arabinosid (ara-C) (Cytarabine)
   
 6. Högdos metotrexat (Methotrexate, Emthexat)
   
 7. Asparaginas (Erwinase) eller PEG-asparaginas (Oncaspar)


Val av specifikt behandlingsschema bestäms utifrån fenotyp (B-ALL/T-ALL eller Burkitt leukemi), ålder och riskbedömning, som bland annat inkluderar genetiska förändringar. Vid Philadelphia-positiv ALL, d v s om hybridgenen BCR/ABL1 kan påvisas, kompletteras cytostatikabehandlingen med en tyrosinkinas inhibitor, såsom imatinib (Glivec).

Många yngre vuxna med Philadelphia-negativ B- och T-ALL (under cirka 45 år) behandlas enligt ett europeiskt behandlingsprotokoll (ALLTogether) och ett nordiskt protokoll (NOPHO ALL 2008) ges med dosjusteringar till patienter mellan 45-65 år

CNS-profylax ges med upprepade intratekala injektioner av metotrexat, alternativt trippelterapi inkluderande även ara-C och steroider. Protokollen omfattar även intravenös behandling med högdos ara-C och/eller metotrexat, som passerar över till cerebrospinalvätskan. Vid påvisad CNS-sjukdom intensifieras intratekal terapi. Strålbehandling rekommenderas i särskilda situationer.

Behandlingsresultatet utvärderas med upprepade benmärgsprov och analys av s k measurable residual disease (MRD), (tecken på kvarvarande leukemisjukdom ofta i nivå 1 leukemicell per 1000 eller 10 000 kärnförande benmärgsceller), som värderas med flödescytometri och/eller molekylära metoder vid flera fördefinierade tidpunkter. Förekomst av kvarvarande sjukdom medför högre risk för återfall och kan leda till intensifierad behandling, ofta med tillägg av allogen stamcellstransplantation om möjligt.

 

Underhållsbehandling
 

Efter avslutad induktionsbehandling och konsolideringar ges underhållsbehandling med tablett 6-merkaptopurin (Puri-nethol) dagligen och tablett metotrexat en gång per vecka till en total behandlingstid av 2-2,5 år. Doseringen justeras efter blodvärden. Dessutom ges upprepade s k reinduktionsbehandlingar.

För patienter med vissa högriskkriterier (fr a patienter med dåligt initialt svar på behandling och förekomst av Philadelphia-kromosom) kan istället stamcellstransplantation övervägas som en del av den initiala behandlingen om inte kontraindikationer finns t ex i form av samsjuklighet.

I första hand görs allogen stamcellstransplantation med HLA-identiskt syskon som givare (se översikt AML, länk nedan), och om sådan inte finns söks en obesläktad HLA-matchad givare i de internationella donatorsregistren.
 

Visa översikt: Akut Myeloisk Leukemi (AML)


Återfall och refraktär sjukdom
 

Vid återfall som inträffar efter avslutad behandling kan ny remission relativt ofta uppnås med intensiv cytostatikaterapi. För vuxna patienter blir remissiondurationen efter återfall oftast kortare. Allogen stamcellstransplantation bör därför om möjligt göras för att konsolidera en andra remission för vuxna patienter. För barn finns speciella behandlingsprotokoll vid återfall, alternativt kan allogen stamcellstransplantation övervägas.För patienter med refraktär sjukdom samt vid recidiv efter stamcellstransplantation är möjligheterna små.

Vid T-ALL kan nelarabin (Atriance) övervägas, eventuellt i kombination med andra cytostatika. Klofarabin (Evoltra) kan övervägas som tredje linjens behandling av barn. BiTE-antikroppen blinatumomab (Blincyto) är godkänd för refraktär/relapserande B-ALL och kan övervägas då målsättningen är att nå stamcellstransplantation. I denna situation kan även inotuzumabozogamicin (Besponsa), en monoklonal antikropp riktad mot CD22 med en cytotoxisk substans bunden till sig övervägas. Immunterapi med så kallade CAR-T-celler vid ALL har visat lovande resultat och en CAR-T behandling, tisagenlekleucel (Kymriah), är nu godkänd för ALL-patienter upp till 25 år med refraktär sjukdom, recidiv efter transplantation eller vid andra eller senare recidiv.

För patienter med Philadelphia-positiv ALL och BCR-ABL1 like ALL kan byte av tyrosinkinashämmare från imatinib (Glivec) till dasatinib (Sprycel) eller ponatinib (Iclusig) göras.
 

Visa översikt: CAR-T-celler, immunologisk cancerbehandlingPROGNOS

 

Nästan alla patienter under 65 år uppnår komplett remission efter en till två månaders intensiv induktionsbehandling. Hos äldre patienter uppnås komplett remission i två tredjedelar av fallen.

Behandlingsresultaten hos barn har kraftigt förbättrats sedan 1960-talet, då bara 10 % överlevde 6 år, fram till slutet av 1970-talet då 60 % blev långtidsöverlevande. För barn är nu långtidsresultaten mycket goda med över 90 % långtidsöverlevnad.

Det svenska nationella akutleukemiregistret för perioden 1997-2006 visade att två tredjedelar av vuxna patienter under 30 år med ALL blev långtidsöverlevande, medan resultaten för äldre var betydligt sämre; bara en fjärdedel av patienterna mellan 30 och 60 år överlevde lång tid (10 år). I den senaste svenska analysen av patienter med diagnos 2007 och senare noteras glädjande en tydlig förbättring av utfallet även för vuxna patienter, fr a upp till 45 år. Historiskt sett har prognosen för Philadelphia-positiv ALL och T-ALL varit sämre än för övriga patienter men är numera väsentligen likvärdig med övriga undergrupper, under förutsättning att specifik, intensiv, behandling kan ges.


Prognosfaktorer
 

Viktiga prognosfaktorer är:

 • Cytogenetiska avvikelser
 • Ålder
 • Remissionsstatus efter en induktionsbehandling 'Measurable residual disease' MRD


Gynnsamma prognosfaktorer:

 • Ålder 1-10 år
 • B-ALL
 • Hyperdiploid kromosombild (mer än 50 kromosomer, för patienter < 18 år)
 • Kromosomtranslokationen t(12;21)(p13;q22), hybridgenen TEL/AML1 (ETV6–RUNX1).
 • Lågt leukocyttal
 • Mindre än 5 % blaster dag 14 efter behandlingsstart
 • MRD-negativitet, dvs inga immunfenotypiskt påvisbara leukemiceller och/eller negativ PCR-analys dag 28

 

Ogynnsamma prognosfaktorer

Förekomst av Philadelphia-kromosomen t(9;22)(q34;q11.2) med hybridgenen BCR/ABL1 är sällsynt hos barn under 10 år, men förekommer hos ca 25 % av vuxna patienter. Prognosen har dock förbättrats sedan behandling med tyrosinkinashämmare infördes. För äldre patienter utgör Philadelphia-kromosomen inte längre en negativ prognosmarkör.

Förekomst av t(4;11)(q21;q23), med hybridgenen AF4/MLL (KTM2A/AFF1), är vanlig hos barn under 1 år, och finns i låg frekvens hos vuxna patienter.

Hypodiploidi (low hypodiploidy/near triploidy) medför ogynnsam prognos, medan t(1;19)(q23;p13.3) (hybridgenen PBX/E2A) utgör intermediär/högriskfaktor.

Ovanstående kromosomförändringar förekommer främst vid B-ALL.

För T-ALL utgör pro-, pre- och mature T-ALL prognostiskt ogynnsamma grupper (CD1a-, CD3-, CD3+).

Avsaknad av komplett remission efter första induktionsbehandlingen.

Hög MRD-nivå, definierat som ≥ 0,1% eller ≥ 0,01 % vecka 4-22 (beroende på behandlingsprotokoll), utgör en oberoende högriskfaktor för både B- och T-ALL men ej säkert för Burkitt-leukemi.

Högre ålder, fr a över 60 år, utgör en negativ prognosfaktor.KLASSIFIKATION


Klassifikation enligt WHO 2008.

 • B lymphoblastic leukaemia/lymphoma

  With recurrent genetic abnormalities:
  - T(9;22)(q34;q11.2); BCR/ABL1
  - T(v;11q23); MLL rearranged
  - T(12;21)(p13;q22); TEL/AML1
  - Hyperdiploidy
  - Hypodiploidy
  - T(5;14)(q31;q32); IL3/IGH
  - T(1;19)(q23;p13.3); E2A/PBX1 (TCF3/PBX1)
   
 • T lymphoblastic leukaemia/lymphoma

 

ICD-10

Akut lymfatisk leukemi C91.0


Referenser

Diagnostik:Diagnostik: World Health Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Editors Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. IARC Press, Lyon, 2017.

Lennmyr E et al. Survival in adult acute lymphoblastic leukaemia (ALL): A report from the Swedish ALL Registry. Eur J Haematol. 2019 Aug;103(2):88-98. Länk

Bassan R, Hoelzer D. Modern Therapy of Acute Lymphoblastic Leukemia. Journal of clinical oncology. 2011; 29(5) 532-43. Länk

Fielding AK. Current treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. Hematology / the Education Program of the American Society of Hematology American Society of Hematology Education Program. 2011;2011:231-7. Länk

Hunger SP, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukemia in children. N Engl J Med 2015;373:1541-52. Länk

Armstrong GT et al. Reduction in late mortality among 5-year survivors of childhood cancer. N Engl J Med 2016; Jan 13. Länk

Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet. 2013;381(9881):1943-55. Länk

Bhojwani D, Pui CH. Relapsed childhood acute lymphoblastic leukaemia. The lancet oncology. 2013;14(6):e205-17. Länk

Kozlowski P et al. High curability via intensive reinduction chemotherapy and stem cell transplantation in young adults with relapsed acute lymphoblastic leukemia in Sweden 2003-2007. Haematologica. 2012;97(9):1414-21. Länk

Hallbook H et al. High-dose cytarabine in upfront therapy for adult patients with acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol. 2002 Sep;118(3):748-54. Länk

Juliusson et al, for the Swedish Acute Leukemia Registry Group, the Swedish Acute Myeloid Leukemia Group, the Swedish Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Group. Hematopoietic stem cell transplantation rates and long-term survival in acute myeloid and lymphoblastic leukemia : Real-World Population-Based Data From the Swedish Acute Leukemia Registry 1997-2006. Cancer. 2011 Sep 15;117(18):4238-4246. Länk

Hallböök H. Akut lymfatisk leukemi. I 'Blodets sjukdomar', redaktörer Gahrton G, Juliusson G. Studentlitteratur 2012

Nationella riktlinjer för behandling av akut lymfatisk leukemi hos vuxna patienter. www.sfhem.se/filarkiv

Blodcancerregistret. Akut Lymfatisk Leukemi (ALL). Årsrapport nationellt kvalitetsregister. Diagnosår (1997) 2007-2020. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev