Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Morbus de Quervain (stenoserande tendovaginit)

FÖRFATTARE

Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset

GRANSKARE

Professor Olle Svensson, Avdelningen för ortopedi/Norrlands universitetssjukhus

UPPDATERAD

2022-10-14

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Mb de Quervain är en lokal inflammatorisk process med smärta och ibland svullnad över det 1:a dorsala senskidefacket vid processus styloideus radii. Tillståndet är namngivet efter den schweiziske kirurgen Fritz de Quervain som först beskrev tillståndet 1895. Synonymer är stenoserande tendovaginit, radial handledstenosynovit, de Quervains tendinit.

I 1:a senskidefacket, dorso-radialt över handleden, löper senan till m. abductor pollicis longus (APL) och m. extensor pollicis brevis (EPB). Hos cirka 10 % av patienterna löper senorna i var sitt senskidefack. Ovana, monotont repetitiva rörelser i handled/tumme ger upphov till en lokal inflammation som leder till en svullnad och stenosering i senskidan, vilket gör att senorna får svårt att glida i senskidan. Lokal ömhet och rörelsesmärta i handleden uppstår.

Alla kan drabbas men tillståndet är vanligare hos kvinnor, framför allt hos nyförlösta mammor och kvinnor i övergångsåldern.


Orsaker

Den egentliga orsaken är okänd och tillståndet beskrivs inte sällan som idiopatiskt. Ett ensidigt belastningsmönster med ovana repetitiva rörelser i handled-tumme (målning, maskinskrivning, trädgårdsarbete e t c) finns ofta i anamnesen.

 

 

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Rörelsebetingad smärta vid tumbasen och tumsidan av handleden, framför allt vid belastning av tummen. Ibland förekommer lätt lokal svullnad vid processus styloideus radii och krepitationer i 1:a dorsala senfacket.

Ofta beskriver patienten att det är smärtsamt att greppa med tummen vilket kan orsaka problem med att lyfta och greppa saker som t ex ett mjölkpaket. Symtomen upplevs initialt mest som ett obehag, men besvären tilltar då handen används.

Finkelsteins tecken är kanske den mest kända undersökningen vid Mb de Quervain. Det utförs genom passiv ulnardeviation i handleden, med tummen invikt (flekterad) i handen. Ett positivt Finkelsteins test utlöser då kraftig smärta i nivå med 1:a dorsala senfacket. Palpationsömhet över 1:a dorsala senfacket stärker diagnosen ytterligare.

Eichoffs och framför allt Brunellis tester är varianter på Finkelsteins tecken och beskrivs ibland som mer specifika. De utförs på liknande sätt med opponerad tumme och ulnardeviation i handled. Viktigast är dock att använda ett test som man känner sig förtrogen med. Inget av testerna är helt tillförlitliga men ger en ofta mycket god indikation på sjukdomen.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Tumbasartros - smärta vid axiell kompression i CMC-leden. Typiskt röntgenfynd.
   
 • STT-artros - artros i scaphoideum-trapezoideum-trapezium-leden vilket ger smärta vid kompression av handleden och deviation i ulnar och radial riktning.
   
 • Oläkt scaphoideumfraktur - smärta vid palpation i 'snusgropen' - fossa tabatière.
   
 • Wartenbergs syndrom - entrapment av n. radialis sensoriska del där den kommer fram under m. brachioradialis fasciekant/senspegel, cirka 10-15 cm proximalt om handleden.

 

 

 

UTREDNING


Mb de Quervain är en klinisk diagnos.

Eventuellt kan röntgen hand-handled göras för att bedöma om det finns artros i 1:a eller 2:a radiokarpalraden eller i CMC 1-leden.

 

BEHANDLING


Konservativ behandling

Konservativ behandling är vila och avlastning med ortosbehandling av handled och tumbas i 4-6 veckor kombinerat med antiflogistika i tablett- eller gelform i 2-3 veckor

Ett alternativ är lokal steroidinjektion i senfacket, inte sällan kombinerat med 4-6 veckors immobilisering av tummen. T ex inj. metylprednisolon (Depo-Medrol) 40 mg/ml, 1 ml. Läkemedlet ska deponeras i senskidan, inte i senan. Det är svårt att avgöra nålspetsens läge och författarna använder sig av tekniken att med en tunn nål, cirka 15 mm proximalt om styloideus radii, sticka genom hud och sena ned till benet och därefter backa nålen cirka 1 mm och där deponera läkemedlet.


Kirurgisk behandling

Om konservativ behandling inte hjälper återstår operation. Man klyver då taket på 1:a senskidefacket. I senfacket löper EPB och APL (hos 10 % av patienterna löper de i separata fack). Under operation skall respektive sena identifieras, d v s man måste säkerställa att facken till båda senorna verkligen har klyvts. Det är viktigt att man under operation drar i både APL (sträcker i CMC 1-leden) och EPB (sträcker fullt ut i MCP 1-leden). Vid behov exstirperas även eventuell synovit.

Operationen utförs polikliniskt i lokalbedövning och gärna i blodtomhet (blodtrycksmanschett på överarmen) med en mediolateral incision över 1:a dorsala senfacket varefter taket av senfacket klyvs i hela sin längd och senorna åter får fritt spelrum. Ibland rekonstrueras senfacket med en liten lambåplastik i taket av senfacket med två adapterande suturer för att förhindra luxation av APL och EPB vid flexion-extension i handleden. Oavsett om denna rekonstruktion utförs eller ej rekommenderas ett stadigt förband, alternativt gipsskena, över handleden i tre veckor postoperativt och därefter försiktig mobilisering enligt nedan. 

UPPFÖLJNING


Stadigt förband eller dorsal gipsskena anläggs över handleden i tre veckor (vecka 1-3). Därefter avlägsnas suturerna och patienten informeras, gärna av handkirurgiskt intresserad arbetsterapeut eller fysioterapeut, om obelastad mobilisering av handled vecka 4-6. Vid användning/belastning av handen ska patienten ha ett stabilt handledsstöd i väntan på att senfacket blir tillräckligt starkt för att belasta handen. Samtidigt ska patienten öva att sträcka och böja handleden. Denna regim är till för att förhindra subluxation av APL och EPB, vilket traumatiserar de sensoriska grenarna av n. radialis. Patienterna informeras vidare om hyperestesiträning av eventuell ömhet i ärr.

Vid ömhet/överkänslighet i operationsärr och/eller operationsområde är det viktigt att patienten instrueras i att massera och ta i känsligt område med stigande friktion (initialt bomull, vid förbättring ett hårdare/grövre material) och intensitet allt eftersom ömheten och överkänsligheten minskar.

Det är viktigt med högläge av handen (ovan hjärthöjd) efter operation. Det minskar risken för svullnad och värk, samt ger bättre läkningsförhållanden. Den postoperativa smärtan brukar vara lindrig och kräver oftast bara receptfria läkemedel av typ paracetamol de första dagarna, eventuellt i kombination med antiflogistika.

Sjukskrivningstiden baseras på typen av arbete och förutsättningarna för anpassning (av aktiviteter), men överskrider sällan 4 veckor. Vid manuellt arbete där handledsstöd inte kan användas krävs dock minst 6 veckors sjukskrivningstid.


Komplikationer/risker
 

 • Långvarig ömhet i operationsärret (hyperestesi).
 • Nedsatt kraft initialt, fr a pga ömhet i ärret.
 • Överkänslighet i och/eller skada på sensoriska grenar av n. radialis.
 • (Sub)luxation av EPB och APL om senfacket inte får läka före mobilisering.
 • Teoretiskt föreligger vid alla operationer viss infektionsrisk, men det är mycket ovanligt.


ICD-10

Radial handledstenosynovit M65.4

 

Åtgärdskod


Klyvning av senskida i handled eller hand NDM49

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev