Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Vaccination av gravida kvinnor och prematura barn

FÖRFATTARE

Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

GRANSKARE

Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

UPPDATERAD

2019-02-19

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND


I många u-länder vaccinerar man gravida kvinnor mot tetanus för att det nyfödda barnet skall skyddas av antikroppar som passerar från modern genom placenta till fostret. Fostret skyddas på så sätt från neonatal tetanus tack vare att de maternella antikropparna endast långsamt bryts ned under barnets första levnadsmånader (halveringstid ca 6 veckor). I USA rekommenderar man numera vaccination mot kikhosta och influensa under graviditeten (se nedan). I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen sedan oktober 2013 vaccination av gravida från graviditetsvecka 16 mot säsongsinfluensa.

Oftast vill man dock undvika att vaccinera gravida. Därför bör kvinnor i fertil ålder - inklusive tonåriga skolflickor - före vaccinering tillfrågas om de är gravida.

Följande gäller (för detaljer, se INFPREG):
 

 • För alla vacciner gäller att risken med att vaccineras under graviditet anses försumbar.
   
 • Enligt försiktighetsprincipen och av psykologiska skäl bör för- och nackdelar med vaccinering under graviditet noga övervägas och levande vaccin bör oftast undvikas.
   
 • Accidentell vaccinering under graviditet är inte en abortindikation oavsett vilket vaccin som använts.

För ytterligare information om vaccinering av barn, se:
 

Vaccination av barn - översikt

Vaccination av barn - spädbarnsvacciner

Vaccination av barn - riskbarn

Vaccination av barn - MPR 

VACCINATIONER UNDER GRAVIDITET


Kontraindicerade vacciner

Vacciner som är kontraindicerade och aldrig ska ges under graviditet:
 

 • Mässling, påssjuka, röda hund som kombinationsvaccin (MPR) eller var för sig
   
 • Vaccin mot vattkoppor

Den vaccinerade bör inte heller bli gravid den första månaden efter vaccineringen. Det finns dock inga rapporter om fosterskador efter accidentell vaccinering. Sådan är därför inte skäl för abort.
 

 • Vaccin mot humant papillomvirus (HPV): Graviditeter under klinisk prövning gick bra men nyttan av vaccinerna är begränsad eftersom vaccinerna bör ges före sexualdebut.
   
 • Vaccin mot japansk encefalit: För IXIARO gäller att ”som en försiktighetsåtgärd ska IXIARO undvikas under graviditet” (Fass 2017).
   
 • Vaccin mot meningokocker grupp B (Bexsero): Alltför lite studerat för att ges till gravida.

Onödiga vacciner under graviditet

Vaccin mot:
 

 • TBE
 • Haemophilus influenzae (HIB)


Vid reell smittrisk

Vaccin som endast ges under graviditet vid reell smittrisk är vaccin mot:
 

 • Tuberkulos
 • Gula febern
 • Pneumokocker
 • Rabies
 • Hepatit B
 • Meningokocksjukdom
 • Tyfoid


Vaccin som kan ges utan hänsyn till graviditet

Vaccin mot:
 

 • Polio
 • Difteri


Vacciner som ibland med fördel kan användas under graviditet
 

 • Hepatit A
 • Kolera (Dukoral)
 • Kikhosta
 • Stelkramp
 • Influensa


Kikhosta (pertussis) och stelkramp (tetanus)

Tdap (Boostrix, även kallat dTap) är ett vaccin mot stelkramp med liten mängd vaccin mot difteri och kikhosta som är avsett att ges som boosterdos till tonåriga och vuxna som har grundimmunisering med DTaP. I USA rekommenderas en dos Tdap efter minst 20 veckors graviditet av smittskyddsinstitutet (ACIP) och gynekologföreningen (ACOG) till alla gravida kvinnor som inte tidigare fått Tdap, framför allt för att skydda det nyfödda barnet mot kikhosta. En stor kohortstudie i USA visade att vaccination av den gravida kvinnan gav 91% skydd mot kikhosta hos barnet under de första 2 månaderna (95% konfidensintervall: 20-99) (Baxter 2017).

Även tonåringar och vuxna som förväntas vara i nära kontakt med babyn och aldrig fått Tdap rekommenderas en dos (kokongvård, se nedan).

Motsvarande rekommendationer finns inte i Sverige. I FASS (2019) uppges om Boostrix Polio och graviditet: "Användning av Boostrix Polio kan övervägas under graviditetens tredje trimester."

I Sverige finns inga särskilda rekommendationer om tetanusprofylax till gravida med förorenade sår. Rekommendationerna om tetanusprofylax bör gälla under hela graviditeten (vilket är rekommendationen i USA).


Influensa

Socialstyrelsen rekommenderar sedan oktober 2013 vaccination av gravida från graviditetsvecka 16 mot säsongsinfluensa (Folkhälsomyndigheten 2017). Gravida riskerar att bli allvarligt sjuka av den så kallade svininfluensan A(H1N1)pdm09 och tidigare vaccination mot svininfluensa ger inte längre tillräckligt skydd. Såhär skrev Folkhälsomyndigheten 2017: ”Alla gravida rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 16 under den period då vaccinationskampanjen pågår (höst– vinter). Vaccinationen är extra viktig för gravida med underliggande kroniska sjukdomar eftersom de har ytterligare förhöjd risk för svår sjukdom. De rekommenderas därför vaccination även före graviditetsvecka 16.”

Gravida som drabbades av pandemi-influensan 2009 i Norge fick nästan dubblad risk för fosterdöd. Vaccination av gravida mot pandemiinfluensan minskade risken för att få influensan med 70 %. Fosterdöd minskade också men den minskningen var inte signifikant (Håberg 2013).


Vaccination mot pneumokocker

Pneumoni är den vanligaste dödsorsaken bland barn: nästan 2 miljoner dödsfall årligen globalt. Vaccination av den gravida kvinnan kan tänkas skydda barnet under de första levnadsmånaderna, precis som vid influensavaccination. Kliniska studier av vaccination mot pneumokocker under graviditet har varit för små för att slutsatser ska kunna dras.

 

Kokongvård mot kikhosta och influensa

Med kokongvård (engelska cocooning) menas att familjemedlemmar och barnvårdare vaccineras mot kikhosta och influensa så att de inte smittar familjens spädbarn med dessa infektioner. Anledningen till att dessa två infektioner är aktuella för kokongvård beror på att vaccinerna mot dessa infektioner aldrig ger fullständigt skydd och att skyddet dessutom avtar påtagligt redan efter några år (särskilt för influensa p g a snabba mutationer av ytantigenet).

Om gravida vaccineras mot kikhosta och influensa minskar risken för att det nyfödda och späda barnet får dessa infektioner. Det är troligt, men inte säkert visat, att vaccination också av den nyförlösta mamman och övriga familjen minskar risken för att spädbarnet blir infekterat. Man bör i första hand vaccinera den gravida kvinnan eftersom det är enklare (endast en person) och visat effektivt. Kokongvård används om mamman inte vaccinerades under graviditeten (Forsyth 2015). I Sverige vaccineras gravida för säsongsinfluensa (se ovan) men endast i undantagsfall för kikhosta och kokongvård används i begränsad utsträckning vid kikhosta i grannskapet. För Boostrix (vaccin för booster mot kikhosta, difteri och tetanus) säger FASS (2019) ”Användning av Boostrix kan övervägas under graviditetens tredje trimester”.

I USA (från 2011) och Storbritannien (från 2012) rekommenderas generell vaccination av gravida mot kikhosta i mitten av graviditeten (efter vecka 20 i USA respektive vecka 28-38 i Storbritannien). Motsvarande rekommendation föreligger ännu inte i Sverige.

För profylax med erytromycin till spädbarn och anhöriga, se INFPREG, kapitlet ”Pertussis (Kikhosta)”.


 

PREMATURA BARN
 

Grundregeln är att utgå från när barnet verkligen föddes! Vaccinering ska följa den verkliga, okorrigerade åldern eftersom immunsystemet börjar mogna när barnet lämnat livmodern. Skulle ett barn beräknas födas i mars, men sedan föddes redan i januari, skall 3-månaderssprutan alltså ges redan i april. Vaccinationer av lätt-måttligt prematura barn ger i regel tillräckligt bra antikroppssvar och skiljer sig inte nämnvärt från de fullgångnas.
Kravet för vaccination av prematura barn är att barnet ska vara medicinskt stabilt, d v s inte vårdas i respirator eller vara svårt sjuk i t ex sepsis, och att det ska ha en normal tillväxt.

Preterma barn vaccineras i.m. i anterolaterala lårmuskulaturen. Det kan vara lämpligt att använda en kortare nål än till fullgångna barn.

Extremt omogna barn (< 32 graviditetsveckor) och/eller barn med födelsevikt< 1500 gram och barn födda i graviditetsveckorna 32-36 med komplicerande neonatal sjukdom bör få en extra dos av alla spädbarnsvacciner. Doserna bör ges vid 2, 3, 5 och 12 månaders okorrigerad ålder.

 

Vaccination mot pneumokocker

Prevenar 13 och Synflorix är konjugerade vacciner mot pneumokocker, PC13 respektive PCV10. Enligt FASS (2019):
 

 • Till prematura spädbarn som fötts efter minst 27 graviditetsveckor rekommenderas en vaccinationsserie bestående av 4 doser på vardera 0,5 ml. Den primära vaccinationsserien för spädbarn består av 3 doser där den första dosen ges vid 2 månaders ålder och med ett intervall på minst 1 månad mellan doserna. En boosterdos (fjärde dos) rekommenderas minst 6 månader efter den sista primärvaccinationsdosen.


ICD-10

Vaccination avseende tuberkulos Z23.2
Vaccination avseende kolera enbart Z23.0
Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart Z23.1
Vaccination avseende stelkramp enbart Z23.5
Vaccination avseende difteri enbart Z23.6
Vaccination avseende kikhosta enbart Z23.7
Vaccination avseende polio Z24.0
Vaccination avseende rabies Z24.2
Vaccination avseende virushepatit Z24.6
Vaccination avseende gula febern Z24.3
Vaccination avseende influensa Z25.1

 


Referenser


AAP - American Academy of Pediatrics. Immunization of preterm and low birth weight infants. Pediatrics 2003;112:193-198. Länk

ACOG Committee Opinion No. 521: Update on immunization and pregnancy: tetanus, diphtheria, and pertussis vaccination. Committee on Obstetric Practice. Obstet Gynecol. 2012 Mar;119(3):690-1. Länk

Baxter R, Barlett J, Fireman B, et al. Effectiveness of vaccination during pregnancy to prevent infant pertussis. Pediatrics 2017;139(5):e20164091.Länk

Chaithongwongwatthana S et al. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Cochrane Database Syst Rev. 2015, Issue 1. Art. No.: CD004903. Länk

Folkhälsomyndigheten. Vaccination av gravida mot influensa - Kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal. 2017. Länk

Forsyth, Plotkin, Tan, Wirsing von König. Strategies to decrease pertussis transmission to infants. Pediatrics. 2015 Jun;135(6):e1475-82. Länk

Håberg SE et al. Risk of fetal death after pandemic influenza virus infection or vaccination. N Engl J Med. 2013 Jan 24;368(4):333-40.Länk

Lessin HR, Edwards KM, and the Committee on Practice and Ambulatory Medicine and The Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics. Immunizing Parents and Other Close Family Contacts in the Pediatric Office Setting. Pediatrics 2012; 129(1):e247. Länk

Läkemedelsboken 2014, kapitlet "Akutmedicin på vårdcentral…" innehåller rekommendationer om tetanusvaccination vid sårskada.

NHS. Whooping cough vaccination in pregnancy Länk

Socialstyrelsen. Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp. 2009.

INFPREG

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev