Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rikliga menstruationsblödningar

FÖRFATTARE

Överläkare Anneli Jördens, Gynekologmottagningen/Lasarettet i Enköping

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-04-04

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Rikliga menstruationsblödningar definieras av blödningsmängd > 80 ml per menstruation. Det är svårt att uppmäta denna mängd praktiskt och anamnesen är därför viktigast för att fastställa diagnosen. Tidigare delades tillståndet upp i tre kategorier, beroende på när i menstruationscykeln man hade rikliga blödningar. Idag används endast benämningen ”rikliga menstruationsblödningar”, i enlighet med internationella riktlinjer. (I engelsk text HMB, heavy menstrual bleeding eller mer vanligt AUB, abnormal uterine bleeding).

Diagnosen är relativt vanlig på en gynekologmottagning. Det är svårt att uppskatta frekvensen i samhället, med tanke på att det är till stor del subjektivt, om man uppfattar sin menstruation som riklig eller ej.


Etiologi

Orsakerna till rikliga menstruationsblödningar kan delas upp beroende på om de är systemiska eller lokaliserade till kvinnans reproduktionsorgan.
 

 • Lokala orsaker
  • Myom
  • Polyper
  • Adenomyos
    
 • Systemiska orsaker
  • Hypotyreos
  • Koagulationsdefekt
  • Leverskada
  • Inflammatoriska tillstånd i t ex endometriet
    
 • Idiopatisk

 

 

 

SYMTOM

 

Rikliga menstruationer brukar innefatta:
 

 • Blödning:
  • Blödningstid ≥ 7 dagar
  • Genomblödning av sanitetsskydd
  • Byte av sanitetsskydd frekvent, ibland flera gånger per timme
  • Behov av byte av sanitetsskydd en eller flera gånger nattetid
  • Menstruationen kan bestå av större mängder koagulerat blod
    
 • Trötthet till följd av lågt Hb och lågt järnvärde
   
 • Smärtsam menstruation (dysmenorré)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Cervixcancer/Livmoderhalscancer
 • Uteruscancer/Corpuscancer/Livmodercancer
 • Koagulopati

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

Menstruationen
 

 • Uppskattad blödningsmängd
 • Antal dagar med blödning
 • Påverkan på vardagsliv av menstruation (inställda aktiviteter, sjukskrivning e t c)

 

Andra blödningar
 

 • Blödningstid
 • Näsblod, blåmärken, hemartros
 • Hereditet

 

Endokrin orsak
 

 • Trötthet
 • Frusenhet

 

 

Status

Allmänt status
 

 • Tecken på anemi?
  • Blekhet generellt eller i slemhinnor 
 • Hjärtstatus
  • Takykardi?
  • Blåsljud?

 

Gynekologisk undersökning
 

 • Palpation av uterus
  • Palpabla myomknutor?
  • Generellt myomatöst förstorad?
  • Avvikande fynd på cervix?

 

 

Lab

Generella prover
 

 • Fullständigt blodstatus
  • Hb, fullständigt blodstatus
  • LPK
  • TPK
  • Retikulocyter
    
 • Järnstatus
  • TIBC
  • Järn
  • Ferritin
  • Transferrinmättnad
  • Löslig transferrinreceptor

 

Vid järnbristanemi ses låga värden på järn, retikulocyter och ferritin och förhöjt TIBC samt transferrin. Samma bild kan ses oavsett orsaken till järnbristanemin, d v s riklig menstruation eller annan diagnos som medför järnbrist.


Misstänkt koagulopati
 

 • PK(INR)
 • APTT
 • Ev specifika analyser såsom von Willebrand-faktor (vWF) och faktor VII, faktor VIII
 • Blodgrupp

 

Misstänkt hypotyreos
 

 • TSH
 • Fritt T4

 

 

Bilddiagnostik
 

 • Ultraljud transvaginalt
  • Synliga myom eller polyper?
  • Misstanke om intrauterin förändring utan tydlig bild, suspekt malignitet?

 

 

PALM-COEIN

Är ett klassifikationssystem som framarbetats multinationellt och rekommenderas av The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Det är en vägledning för kliniker vid handläggning av patienter med rikliga menstruationsblödningar.

PALM står för komponenter som kan ses vid undersökning eller histopatologi, COEIN är icke strukturella komponenter.
 

 • Polyper
 • Adenomyos
 • Leiomyom
 • Malignitet och hyperplasi
   
 • Koagulopatier
 • Ovariell dysfunktion
 • Endometrium
 • Iatrogen orsak
 • Not classified (icke klassificerat)

 

 

PALM

Misstänkta intrauterina förändringar utreds med antingen hydrosonografi eller diagnostisk hysteroskopi.

För att diagnostisera eller utesluta malignitet, tas endometriebiopsi från corpus. Ska vara förstahandsundersökning vid postmenopausal blödning, men är också av stor vikt att kontrollera i perimenopausen, i de fall då blödningsmönster förändras markant. På motsvarande sätt tas smear och eventuellt direkt kolposkopi med biopsi vad gäller möjlig cervixpatologi.


Koagulopati

Vid misstanke om koagulopati som orsak till riklig menstruationsblödning görs utredning med blodprovstagning enligt ovan. Vid avvikande värden rekommenderas remiss till koagulationsmottagning för kompletterande utredning.

Har man ingen specifik misstanke om någon avvikelse så kan det ändå vara indicerat att ta generella blodprover i den initiala utredningen, åtminstone inkluderande basalt koagulationsstatus, järn och blodstatus.


Ovariell dysfunktion

Karakteriseras av variabla hormonnivåer, kan ses både vid menarche och i perimenopaus.

Anovulatorisk blödning är det vanligaste resultatet av variabla hormonnivåer. Ovulation är en kombination av hormoner i balans och styrs från hypofys och hypothalamus. Varierande faktorer kan störa balansen, t ex stress, anorexi, kraftiga infektioner och detta kan leda till att LH ej utsöndras från hypofysen. Detta medför att ingen ovulation sker i ovarie och därmed produceras ingen adekvat progesteronnivå, då ingen gulkropp bildas. Detta medför kvarstående östrogennivåer som gör att endometrie fortsätter i proliferativ fas, tillväxer och sekretorisk fas kommer inte naturligt. Till slut är endometriet så pass förtjockat att en blödning startar, denna kan då bli lång, utdragen och riklig.


Endometrium

Endometrierelaterade faktorer är till exempel förändring av endometrium under pågående Tamoxifenbehandling mot bröstcancer, då man får östrogenstimulering i uterus med blödning eller polypbildning, ibland även uppkomst av myom. 


Iatrogen

Iatrogen orsak kan t ex vara:
 

 • Icke-hormonell (koppar-) spiral
 • Antikoagulantia
 • Läkemedel som påverkar dopaminmetabolism, t ex SSRI

 

Vissa hälsopreparat kan störa blödningsmönstret, t ex:
 

 • Johannesört
 • Omega-3
 • Grapefruktjuice

 

 

Not classified

Icke klassificerad orsak kan vara t ex kärlanomali i uterus eller hypertrofiskt myometrium.

 

 

 

BEHANDLING

 

Behandlingen indelas i:
 

 • Icke-hormonell behandling
 • Hormonell behandling
 • Kirurgisk behandling

 

Val av behandlingsmetod är alltid individuell och beroende på patientens:
 

 • Symtom
 • Ålder
 • Önskemål

 

Valet beror även på vad man bedömer ger bäst resultat i varje situation, och man kan ej säga något generellt om vilket alternativ som bör väljas. Det finns dock förstahandsval både medicinskt, hormonellt och kirurgiskt. Många gånger sker en kombination av olika behandlingsstrategier.


Icke-hormonell behandling
 

 • Tranexamsyra (Cyklokapron)
  Tranexamsyra (Cyklokapron) är ett antifibrinolytiskt läkemedel. Finns som flera olika generika. Förstahandsval av icke-hormonell behandling. 2-3 tabletter (1-1,5 g) 3-4 gånger per dygn i 3-4 dygn ger reduktion av blödningsmängd med cirka 50 %. Vanliga biverkningar är illamående, diarré och huvudvärk. CAVE pågående venös tromboembolisk sjukdom (VTE).
   
 • NSAIDs
  Dokumenterad effekt på minskning av blödningsmängd med 25-45 % vid användande i full rekommenderad dygnsdos, i 4-5 dagar med start vid blödningsdebut. Biverkningsprofilen är framför allt gastrointestinal, vanligast med gastrit, även risk för ulkus. Kontraindicerat vid astma, likaså vid känd koagulationsdefekt med ökad blödningsrisk. Ska användas med försiktighet vid aktiva graviditetsförsök.
   
 • Desmopressin (Octostim)
  Desmopressin till kvinnor med känd koagulationsdefekt, såsom vWF-brist. Octostim nässpray 150 µg, 1 dos i vardera näsborren 1-2 ggr per dygn i 2-3 dagar. Risk för vätskeretention och hyponatremi föreligger. För närvarande är Octostim nässpray restnoterat, beräknas komma åter först år 2023. Octostim finns fortsatt som injektionsvätska, kan användas som blödningsprofylax vid kirurgiska ingrepp för patienter med von Willebrands sjukdom eller hemofili A (faktor VIII-brist). 

 

 

Hormonell behandling
 

 • Hormonspiral
  Levonorgestrel, LNG (Mirena, Levosert). Förstahandsval vid hormonell behandling. Blödningsreduktion med upp till 95 %. Nedreglerar den receptorberoende endometriehyperplasin, vilket medför minskad blödning vid avstötning. Biverkningar i form av mellanblödningar, något ökad infektionsrisk och utstötningsrisk. Något ökad risk för bröstcancer har setts vid långtidsanvänding av LNG. Viktigt att ta hänsyn till andra predisponerande faktorer för bröstcancerrisk om LNG används, t ex så som hereditet, ålder och övervikt, samt att spiralen skall extraheras efter att menopaus inträtt symtommässigt eller åldersmässigt.
   
 • Gestagena preparat
  Ger ofta god blödningsreduktion men kan ha högre biverkningsprofil än levonorgestrel, då dosen blir högre. Kan ges som:

Vanliga biverkningar är mellanblödningar och humörpåverkan. Det är vanligast att man använder sig av tablettbehandling cykliskt vid till exempelvis anovulatoriska blödningar, de andra formerna av gestagena preparat används i första hand som preventivmedel, men tas med här då de har effekt på blödningsmängd.
 

 • Kombinerade p-piller
  Ger genomsnitt minskad blödningsmängd med cirka 40-50 %. Vissa p-piller är mer inriktade på att ge ökad blödningskontroll och har detta som indikation förutom prevention, till exempel Qlaira. Andra högdoserade gestagendominerade p-piller fungerar på liknande sätt, då man får betydande reduktion av endometriehyperplasin även med dessa. Generella biverkningar vid användande av kombinerade p-piller är bröstspänningar, illamående och humörpåverkan. Det föreligger även ökad trombosrisk vid användning av högdoserade östrogendominerade p-piller.
   
 • Selektiva progesteronmodulatorer (SPRMs)
  Huvudindikation för SPRMs är volymminskning av myomstorlek och samtidig riklig menstruation. Skall således ej användas vid enbart riklig menstruation utan myom. 

  Ulipristalacetat (Esmya) doseras 5 mg x 1 i tre månader. Kan upprepas flera omgångar, till patient som uppnår bra resultat med god blödningskontroll och/eller volymminskning av myom. Mellan varje behandlingsomgång ska man vara tablettfri och ha två blödningstillfällen och påbörjar ny omgång på första dagen av det andra blödningstillfället. Detta på grund av möjlig tillväxt av endometrieslemhinnan av ulipristal acetat, så kallad PAEC, som dock ej har någon koppling till atypi av endometriet.

  Då allvarliga leverskador identifierades på patienter som stod på Esmya, gjordes utredning av EMA 2017-18. Man kom fram till att orsak till leverskador ej med säkerhet kunde kopplas till Esmya, men kunde ej heller säkert uteslutas och därav skall betydligt noggrannare leveranamnes tas innan Esmya insättes. Finns fortsatt tillgängligt att förskriva, indikationen har ändrats till intermittent behandling av måttliga till svåra symtom av myom hos kvinnor som ännu inte uppnått menopaus och där embolisering av myom eller kirurgi inte är lämpligt eller har misslyckats att ge tillfredställande effekt. Vid någon form av genomgången hepatit eller annan leversjukdom, skall Esmya ej förskrivas. Leverstatus kontrolleras före behandlingsstart av Esmya med ASAT, ALAT och bilirubin. Påbörja ej behandling om något av proverna visar mer än 2 gånger den övre referensvärdesgränsen. ASAT och ALAT kontrolleras därefter månadsvis under de första två 3-månaders kurerna och vid fortsatt behandling mellan varje 3-månaders kur. Avsluta behandlingen om något värde visar mer än 3 gånger den övre referensvärdesgränsen.

 

 

Kirurgisk behandling

Det är en fördel att eftersträva minimalinvasiv kirurgi i första hand, för de som är aktuella för kirurgi.
 

 • Endometrieablation
  Tidigare förstahandsval vid kirurgisk behandling. I och med att hysterektomi numera görs primärt med någon minimalinvasiv metod är ablation inte nödvändigtvis 1:a handsval, men fortsatt ett alternativ. Genomförs när kvinnan ej önskar föda fler barn. Uterus ska inte överstiga sondmått 12 cm och inga intrauterina förändringar får finnas, utan dessa ska i sådana fall initialt extirperas hysteroskopiskt. Tidigare sectio är ett observandum, men ej direkt kontraindikation.

  Ett flertal tekniker finns där ballongmetoder har längst dokumentation. En vätskefylld ballong införs då i uterus och upphettas under ett antal minuter. Det finns olika ballongmetoder på marknaden. Mest använda för närvarande Lina Librata, Thermablate. 

  Troligen vanligaste ablationsinstrument numera i Sverige är Novasure, ett solfjäderformat nät som fälls ut i uterus och med bipolär diatermi abladeras endometrie under ca 60-90 sekunder. I andra länder finns ännu fler alternativa metoder, till exempel med kryoteknik, men i Sverige används främst ballong eller diatermimetod. 

  Graviditet är kontraindicerat efter ablation och patienten bör därför rekommenderas att använda hormonellt preventivmedel, barriär eller genomgå sterilisering (kan utföras i samma seans som ablationen laparoskopiskt. Hälften av patienterna uppnår komplett amenorré efter ablation, medan 25 % inte får någon önskvärd reduktion av blödningsmängden. Infektion och långdragen flytning är de vanligaste biverkningarna. Perforation är en ovanlig, dock allvarlig biverkan.

  En Cochrane review från 2021 går igenom och jämför ablation (EA) och resektion (TCER) av endometrie vs hysterektomi. Konklusion av granskningen är att vid EA/TCER är det fler kvinnor som ej får tillfredsställande kontroll av riklig menstruationsblödning och fler som behöver kompletterande kirurgi i form av hysterektomi men färre som får allvarliga komplikationer och kortare återhämtning ses vid EA/TCER. På många enheter görs ablationsbehandling som mottagningsoperation i lokalbedövning vilket är ytterligare en fördel, så valet av kirurgisk metod måste diskuteras med varje enskild patient.
   
 • Transcervikal resektion av myom (TCR-M)
  Hysteroskopisk resektion med diatermislynga. Kan utföras direkt eller med medicinsk förbehandling (GnRH, SPRMs) om myomstorlek överstiger 3-4 cm. Goda resultat där blödningen är kopplad till förekomst av intrakavitärt eller submuköst myom. Kan också utföras med hysteroskop med morcelleringskniv.
   
 • Transcervikal resektion av polyp (TCR-P)
  Kan utföras med diatermislynga, morcelleringskniv eller mindre hysteroskop, så kallade officehysteroskop, med diatermi.
   
 • Transcervikal resektion av endometrie (TCR-E)
  Hysteroskopiskt ingrepp med diatermislynga, där endometriet hyvlas bort intrakavitärt. Graviditetsönskemål är en kontraindikation och risk för perforation föreligger, likaså viss risk att all slemhinna ej fås bort och smärtgivande hematometra kan bildas. Metoden kräver en erfaren hysteroskopist och är användbar i de fall där ablation inte rekommenderas.
   
 • Hysterektomi
  En definitiv åtgärd av riklig menstruationsblödning. Cirka 20 % av alla kvinnor världen över genomgår hysterektomi innan 60 års ålder. I Sverige görs dock färre hysterektomier, man räknar med att en kvinna av 10 genomgår ingreppet. Det är svårt att hitta en exakt siffra för riklig menstruationsblödning som primärindikation, en del studier anger siffran 6-18 % för diagnosen riklig menstruationsblödning UNS.

  Flera operativa tekniker finns:
  • Vaginal
  • Abdominell
  • Laparoskopisk
  • Robotassisterad laparoskopisk

Val av operationsmetod beror på tillgängliga resurser och operatörsvana, storlek på uterus, andra patologier som till exempel myom, tidigare bukingrepp, vaginal förlossning och så vidare. Under de senaste åren har utvecklingen gått generellt mot allt färre abdominella hysterektomier, då man ska sträva efter att även vid hysterektomi tänka minimalinvasivt. GynOp-registret för 2020 visar 63 % minimalinvasivt och 37 % abdominellt. Siffran är i stigande för minimalinvasiv metod, med nationella variationer.

Risken är 3-8 % för att få svåra komplikationer, såsom: 

  • Lungemboli
  • Blödning
  • Skada på omgivande organ
  • Infektion
  • Urinretention
  • Ileus

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Om minimalinvasiv kirurgi utförts som t ex ablation, kan patienten följas upp med antingen telefonkontakt eller återbesök efter 3 månader för utvärdering av uppnådd effekt. Alternativt kan man också komma överens om att patienten får höra av sig själv om blödningsmängden inte reducerats önskvärt. Om ablation har helt utebliven effekt rekommenderas hysterektomi. Upprepad ablation rekommenderas inte, inte heller insättande av LNG-spiral vid utebliven effekt på blödningsmängd. Det pågår en studie med samtidig endometrieablation med Novasure och direkt insättande av Mirena, MIRA 2. 

I de fall där primära utredningar görs ska dessa följas upp med ett återbesök där man bestämmer fortsatt handläggning.


 

ICD-10

Riklig och frekvent menstruation med regelbunden menstruationscykel N92.0
Riklig och frekvent menstruation med oregelbunden menstruationscykel N92.1
Rikliga pubertetsblödningar N92.2
Rikliga blödningar i anslutning till menopausen N92.4
Oregelbunden menstruation, ospecificerad N92.6

 

Referenser
 

Sharma J B, Yadav M. New ground breaking International Federation of Gynecology and Obstetrics´s classification of abnormal uterine bleeding: Optimizing management of patients. J Midlife Health 2013; 4(1): 42-45. Länk
 

Middleton L J et al. Hysterectomy, endometrial destruction, and levonorgestrel releasing intrauterine system (Mirena) for heavy menstrual bleeding: systematic review and meta-analysis of data from individual patients. BMJ 2010; 341: c3929. Länk
 

Qiu J et al. Levonorgestrel-releasing Intrauterine System versus medical Therapy for Menorraghia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Med Sci Monit 2014; 20 : 1700-1713. Länk
 

Matteson K A et al. Non-surgical management of heavy menstrual bleeding: A systematic review and practice guidelines. Obstet Gynecol. 2013; 121(3): 632-643. Länk
 

Leminen H, Hurskainen R. Tranexamic acid for the treatment of heavy menstrual bleeding: efficacy and safety. International Journal of Women´s Health 2012; 4: 413-421. Länk
 

SEUD Congress 2015 7-9 may, Paris. Endometriosis and women´s reproductive life. Several presentations of Abnormal Uterine Bleeding. Journal of Endometriosis and Pelvic Pain disorders 2015; 78Suppl 1): 1-82.
 

M.K Oehler, M.C.P Rees. Menorraghia: an update. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82: 405-422. Länk
 

Conz L, Mota BS, Bahamondes L. Levonorgestrel-releasing intrauterine system and breast cancer risk: A systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand 2020 Jan 28. Länk
 

Bergeron C, Laberge PY, Boutin A. Endometrial ablation or resection versus levonorgestrel intra-uterine system for the treatment of women with heavy menstrual bleeding and a normal uterine cavity: a systematic review with meta-analysis. Hum Reprod Update. 2020 jan 28. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev