Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

PCOS – Polycystiskt ovarialsyndrom

FÖRFATTARE

Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-08-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

PCOS är en av de vanligaste orsakerna till mensrubbning hos kvinnor i fertil ålder. Prevalenssiffror mellan 5 och 10 % har uppmätts beroende på population och rådande diagnoskriterier. Kriterierna har ändrats över tid vilket bidragit till varierande prevalenssiffror.

Hälften av alla kvinnor med PCOS är överviktiga vid diagnos och det finns en koppling till det metabola syndromet. Förhöjd perifer insulinresistens anses ligga bakom både ovulationsrubbningen och risken för utveckling av det metabola syndromet på lång sikt.


Orsaker

Den rådande uppfattningen är att PCOS orsakas av en genetisk predisposition i kombination med miljöfaktorer (fr a fetma).


 

SYMTOM


Mensrubbning beroende på anovulation (amenorré/oligomenorré) och/eller hirsutism är de vanligaste orsakerna till att kvinnor med PCOS söker gynekolog.

Definitionen på amenorré är avsaknad av menstruation minst 3 månader, medan oligomenorré definieras som mensintervall mellan 35 dagar och 3 månader. Hirsutism innebär ökad behåring på manliga lokalisationer (ansikte, bröstkorg, mage). Även håravfall på huvudet av manlig typ och akne kan förekomma.

Övervikt/obesitas förekommer hos ca 50 %, bukfetma är då vanligt och ibland har viktuppgången varit snabb.


Långtidsrisker vid PCOS

Kvinnor med PCOS löper ökad risk att utveckla följdsjukdomar kopplade till det metabola syndromet, d v s hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes och hypertoni. Riskerna är starkt korrelerade till övervikt, men ökad insulinresistens föreligger även hos normalviktiga PCOS kvinnor.

Vid anovulation finns en ökad risk för endometriecancer - i huvudsak för obesa PCOS kvinnor.


Positiva effekter av PCOS

Det finns belägg för att det kan ske en spontan normalisering av ovulationsförmågan med åldern vid PCOS. Kvinnor med PCOS kan behålla sin fertilitet längre upp i åldern än andra kvinnor eftersom ovarialreserven är stor. I ett livstidsperspektiv föder PCOS-diagnostiserade kvinnor barn i samma utsträckning som andra, men de behöver oftare fertilitetsbehandling.

Kvinnor med PCOS har, till följd av den anabola effekten, en ökad fysisk prestationsförmåga och bygger lättare upp muskulatur och skelett, vilket är en fördel t ex vid idrottsaktiviteter.


 

KLINISKA FYND
 

 • Förhöjt BMI, bukfetma
 • Hirsutism
 • Akne
 • Manligt håravfall
 • Polycystiska ovarier på ultraljud

Diagnosen baseras på följande kriterier (Rotterdam-kriterierna):
 

 • Anovulation/oligoovulation
 • Klinisk och/eller biokemisk hyperandrogenicitet (förhöjt FAI, se nedan)
 • Minst ett polycystiskt ovarium på ultraljud

Två av tre ska finnas och differentialdiagnoser ska uteslutas.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Avseende anovulation:
 

 • Hypotalam amenorré
 • Hyperprolaktinemi
 • Prematur ovariell insufficiens


Avseende hirsutism:
 

 • Genetiskt betingad hypertrikos
 • Mb Cushing
 • Sent debuterande kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH)
 • Androgenproducerande tumör


UTREDNING
 

 • Längd och vikt för beräkning av BMI, midjemått.
   
 • Bedömning av kroppsbehåring, eventuellt med stöd av Ferriman-Gallwey skalan.
   
 • Transvaginalt ultraljud för bedömning av ovarier och endometrietjocklek vid oligo-/amenorré.
   
 • S-testosteron och S-SHBG för beräkning av fritt androgenindex, FAI (= totaltestosteron/SHBG). Ett förhöjt FAI (> 0,05-0,1) innebär biokemisk hyperandrogenicitet.
   
 • S-LH, S-FSH för differentialdiagnostik och beräkning av LH/FSH-kvot. Bör tas i tidig follikelfas om regelbundna menstruationer föreligger. En förhöjd LH/FSH-kvot är vanligt vis PCOS men är i sig inte diagnostisk.
   
 • S-prolaktin, S-TSH, S-T4 för differentialdiagnostik. 17-OH-progesteron för uteslutande av CAH tas hos unga kvinnor med uttalad hirsutism. S-DHEAS kan vara lätt förhöjt men provet tillför inget ytterligare till diagnostiken.
   
 • Vid förhöjt BMI eller andra riskfaktorer för metabolt syndrom görs kontroll av fasteglukos och fasteinsulin alternativt oral glukosbelastning.


BEHANDLING
 

Vid övervikt/obesitas och PCOS har viktreduktion en central roll. Tyvärr försvåras viktreduktionen av den anabola effekt som hyperandrogeniciteten medför. I svåra fall kan fetmakirurgi vara den enda verksamma åtgärden.

Ofta återställs ovulationerna och därmed fertiliteten efter en relativt blygsam viktnedgång. Parallellt med att ovulationerna återkommer minskar även hyperandrogeniciteten. Risken för följdsjukdomar som typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och endometriecancer minskar också om vikten kan kontrolleras. De flesta fertilitetskliniker har en övre BMI-gräns för fertilitetsbehandling.

Övrig behandling mot hirsutism:
 

 • I första hand: Östrogenprofilerat p-piller (t ex Desolett, Yasmin) alt Diane (kombination etinylestradiol och cyproteron som även har kontraceptiv effekt men inte är registrerat som p-piller i Sverige). Samtliga tas 1 tablett dagligen i 21 dagar med uppehåll i 7 dagar under vilka en blödning oftast uppstår.
   
 • Om otillräcklig effekt kan cyproteronacetat (Androcur, Cyproteron) 50 mg/dag i 10 dagar per månad tas, i kombination med ett p-piller.
   
 • I andra hand: Spironolakton 100 mg till natten. 
   
 • Vid farmakologisk behandling mot hirsutism tar det mer än sex månader innan patienten märker någon effekt på behåringen, vilken hon bör upplysas om i förväg.
   
 • Laserbehandling

För mer information, se:
 

Behandlingsöversikt: Hirsutism


Fertilitetsbehandling (handläggs av specialist):
 

 • Ovulationsstimulering med aromatashämmare eller gonadotropiner enligt schema.
   
 • IVF


För reglering av blödningar och profylax mot endometriehyperplasi/-cancer i avvaktan på viktreduktion:
 

 • Cykliska gestagener, medroxiprogesteron (Provera) eller noretisteron (Primolut-Nor) 10 mg/dag i 10-12 dagar per månad
   
 • Hormonspiral
   
 • P-piller (se ovan)
   
 • Metformin i doser 1500-2000 mg dagligen kan återställa menstruationsmönstret men har ingen visad effekt mot hirsutism eller obesitas.


UPPFÖLJNING
 

Regelbundna återbesök med kontroll av vikten och uppföljning av livsstilsförändringar samt remiss till dietist är ofta nödvändigt för viktreduktion. Vid misstanke om metabolt syndrom bör patienten remitteras till hälsocentral eller medicinklinik för fortsatt utredning/uppföljning.

Vid behandling med p-piller och obesitas (BMI > 30) är trombosrisken ökad men vid PCOS anses fördelarna överväga riskerna (om inte andra kontraindikationer eller riskfaktorer för trombos finns).

Hos obesa kvinnor med PCOS, som inte kan eller vill använda p-piller, bör cykliska gestagener eller hormonspiral ges som skydd mot endometriecancer. Extra undersökningar med transvaginalt ultraljud av endometriet och endometriebiopsier bör göras om inte blödningsmönstret normaliseras.

Normalviktiga kvinnor med PCOS, som har god effekt av p-piller, kan följas upp med längre intervall, lämpligen vartannat år.


 

ICD-10

Polycystiska ovarier E28.2

 

Referenser

Speroff´s Clinical Gynecological Endocrinology and Infertility. H.S. Taylor, L. Pal, E. Seli eds. Lippincott Williams & Wilkins, 2019

Bixo M & Bäckström T (red). Problemorienterad gynekologi och obstetrik, Liber AB, 2014.

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS). Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Arbets- och referensgrupp för endokrinologi, Rapport nr 58, 2008. Länk

Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS concensus Workshop Group. Revised 2003 concensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS). Hum Reprod 2004;9:41-47. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev