Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patologiska graviditeter efter IVF eller AIH

FÖRFATTARE

Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2020-08-20

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
ALLMÄNT
 

IVF = in vitro fertilisering
AIH = intrauterin insemination med makes spermier


Flertalet fall av tidiga spontanaborter eller "missed abortion" efter IVF/AIH behöver ej genomgå exeres/skrapning, men noggrann uppföljning är nödvändig.

Vid positivt graviditetstest efter IVF eller AIH bokas patienterna för ultraljudskontroll, företrädesvis i vecka 7+. Ses ingen normal graviditet på ultraljudskontrollen i graviditetsvecka 7+ är handläggningen enligt nedan.


 

MISSTANKE PÅ UTOMKVEDSHAVANDESKAP
 

 • Om patienten är tidigt gravid i vecka 6-7 och ultraljud ej visar intrauterin uppklarning (hinnsäck) bör utomkvedshavandeskap uteslutas med upprepade ultraljud i kombination med serum hCG och eventuellt progesteron. Noggrann ultraljudsundersökning av adnexa - se efter tecken till onormal förstoring och/eller blödning. Kontroll av förekomst av vätska i fossa Douglasi som tecken på intraabdominell blödning. Eventuellt ny ultraljudskontroll efter en vecka eller motsvarande beroende på symtom/klinik.
   
 • Om serum hCG är > 1000 E/l och patienten ej haft blödningar bör man kunna se en intrauterin hinnsäck, om inte är misstanken på extrauterin graviditet stor.
   
 • Onormalt stigande serum hCG, eller platåvärde (normalt fördubblas s-hCG inom två dygn), speciellt om progesteron är lågt talar för extrauterin graviditet. Uppföljning med s-hCG x 2 med 2-3 dagars mellanrum för att utesluta extrauterin graviditet eller mola.
   
 • Om patienten har smärta eller kliniska symtom på intraabdominell blödning bör akut remiss till sjukhus utfärdas. AKUT ambulanstransport till närmaste sjukhus.
  Direktkontakt med jourhavande gynekolog (eller motsvarande). Omhändertagande med behandling eller åtgärd på sjukhuset (laparoskopi, metotrexatbehandling) beroende på fynd och hemodynamisk stabilitet.


INTRAUTERIN PATOLOGISK GRAVIDITET
 

1. Om man efter ett eller flera ultraljud kan konstatera att det inte finns någon viabel intrauterin graviditet bör:
 

 • Ev lutealfasstöd utsättas.
   
 • Patienten informeras om att blödning sannolikt uppkommer spontant, men kan dröja upp till 3-4 veckor. Planlägger exspektans, då upp till 80 % aborterar sig självt.
   
 • Serum-hCG kan tas som utgångsvärde och eventuellt följas beroende på fynd.
   
 • Ny tid för kontroll avtalas, cirka en vecka senare - då nytt ultraljud, ev kontroll av serum-hCG samt psykologisk bedömning av patienten görs.
   
 • Beroende av lokala rutiner kan remiss för exeres/skrapning utfärdas vid stigande hCG, vid utebliven blödning eller om patienten av psykologiska skäl ej önskar vänta. Patologisk anatomisk diagnos (PAD) kan skickas med frågeställning intrauterin graviditetsmaterial om tveksam graviditetslokalisation. Ett alternativ kan vara behandling med Cytotec och smärtlindring, ges enligt PM på respektive klinik. Vanligtvis ges 3 tabletter Cytotec som engångsdos vaginalt alt sublingualt. Återbesök bokas efter tio dagar för ny ultraljudsundersökning/bedömning.
   
 • Information: Skriftlig och muntlig (förlopp, blödning, smärta, infektionstecken och hygienråd).

2. Tid avtalas efter en vecka/tio dagar för telefonkontakt/mottagningsbesök med alla patienter där man kommit överens om exspektans.

3. Vakuumaspiration (MBA00 alt MBA03)/exeres/skrapning av abortrester är indicerat vid:
 

 • Misslyckad medicinsk missfallsbehandling
 • Cirkulatoriskt påverkad patient
 • Smärtpåverkad patient där adekvat smärtlindring ej kan uppnås
 • Infekterad abort, behandling med intravenös antibiotika bör ges något dygn före operation
 • Kontraindikation till misoprostol (allergi, svår okontrollerad astma)

4. Alla patienter med spontanabort där exeres ej utförts, bör kontrolleras kliniskt med ultraljud och/eller serum hCG.


Alla patienter med patologisk graviditet skall ha tillgång till telefonnummer dit de kan vända sig akut (vid tilltagande blödning/smärta).


 

ICD-10

Extrauteringraviditet, ospecificerad O00.9
Uteblivet missfall O02.1

 

Referenser

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), Familjeplanering (FARG). Medicinska råd angående behandling av missfall, 2011. Länk

NICE Clinical Guideline no 126, Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2019 Apr. Länk

Nanda K, Lopez LM, Grimes DA, Peloggia A, Nanda G. Expectant care versus surgical treatment for miscarriage. Cochrane Systematic Review - Intervention, 2012 Mar 14;(3). Länk

Barash JH, Buchanan EM, Hillson C. Diagnosis and management of ectopic pregnancy. Am Fam Physician. 2014 Jul 1;90(1):34-40. Länk

Carusi D. Pregnancy of unknown location: Evaluation and management. Semin Perinatol. 2019 Mar;43(2):95-100. Länk

Hendriks E, MacNaughton H, MacKenzie MC. First Trimester Bleeding: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2019 Feb 1;99(3):166-174. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev