Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Abort

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Kristina Gemzell-Danielsson, Inst för kvinnor och barns hälsa/Karolinska Institutet

Docent, överläkare Helena Kopp Kallner, Kvinnokliniken/Danderyds Sjukhus

GRANSKARE

Professor Mats Brännström, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-07-25

SPECIALITET
INNEHÅLL

ALLMÄNT
 

Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett team av kuratorer, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Det medicinska ansvaret för ordination av läkemedel och för att abortbehandlingen blir komplett ligger hos den medicinskt ansvariga läkaren. Fördelning av arbetsuppgifter av abortvården vid medicinsk abort kan göras till barnmorska som genomgått SFOGs (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) utbildning och certifierats.

 

Abortlagen

Rätten till abort regleras i abortlagen. Fram till och med v 18+0 bestämmer kvinnor själva om de vill göra en abort. Därefter (vid mifepristonintag fr o m v 18+1) sker en ansökan till Socialstyrelsen vars rättsliga råd beslutar om kvinnan uppfyller särskilda skäl för att få tillstånd till abort. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg om att fostret inte anses livsdugligt och ett kuratorsutlåtande. När fostret kan anses livsdugligt kan abort inte beviljas. I praktiken ges idag tillstånd med mifepristonintag senast v 21+6 för friska foster men kan ges senare vid fosterskada som inte är förenlig med liv. Rättsliga rådet beslutar om de anser att särskilda skäl till aborten föreligger. Dessa kan vara social situation, psykiskt eller fysisk sjukdom, fostermissbildning m m. Kvinnan har rätt att ansöka om abort och kliniken måste då bistå.

Vid tillstånd då graviditeten måste avbrytas på grund av att kvinnans hälsa eller liv hotas kallas detta “avbrytande av havandeskap”. Målet är då att rädda kvinnans liv men också fostrets/barnets.

Abort ska enligt lagen utföras av läkare (se ovan) på sjukhus eller klinik som godkänts av Socialstyrelsen. Utländska kvinnor har rätt att göra abort i Sverige.

För minderåriga träder flera lagar in i tillägg till abortlagen. Detta innebär i praktiken att föräldrar eller annan vårdnadshavare eller närstående vuxen ska informeras - framförallt om flickan är under femton år. Vid abortbehandling av så unga flickor är teamarbetet med t ex kurator, läkare, skolsjukvård och ungdomsmottagning extra viktigt.

 

Tidsbokningen

I de flesta fall ringer kvinnan själv till abortmottagningen och bokar tid. Det är av största vikt att ett besök på abortmottagningen kan erbjudas utan fördröjning, inom några dagar. Vid telefonsamtalet är det också viktigt att ge information om var man kan läsa mer om abortbehandling och preventivmedel efter aborten. Kvinnor som önskar det ska kunna ta med partner, annan anhörig eller vän till mottagningsbesöket. Om tolk behövs ska detta alltid ordnas via professionell tolk och inte via anhörig.


 

METODER
 

Medicinsk abort

Grunden för medicinsk abort är en kombinationsbehandling med mifepriston och en prostaglandinanalog. Behandlingen inleds med mifepriston som binder till och blockerar progesteronreceptorn och gör att livmodern börjar dra sig samman. Mifepriston mjukar också upp cervix och gör livmodern mer känslig för prostaglandiner. Därefter (24-48 timmar efter mifepriston beroende på graviditetslängd) ges behandling med en prostaglandinanalog i form av misoprostol vilket leder till att fostret stöts ut.

Mifepriston kan inte förskrivas på recept. Det kan bara ordineras av läkare i samband med abortbehandling på klinik med tillstånd att utföra dessa behandlingar.


Kirurgisk

Vid kirurgisk abort inleds ingreppet med att livmoderhalsen vidgas så att man kan föra in en tunn sugkateter. Med hjälp av vakuum töms livmodern på sitt innehåll. För att minska risken för skador i samband med dilatationen ges förbehandling sublingualt med misoprostol en timme innan operationen eller vaginalt 3 timmar innan ingreppet som kan göras i lokalbedövning eller under narkos.


 

BESÖKET PÅ ABORTMOTTAGNINGEN
 

Anamnes
 

 • Antal graviditeter och utfall av dessa?
   
 • Kontraindikationer såsom överkänslighet mot mifepriston/misoprostol, blödningsrubbning, binjurebarksinsufficiens, okontrollerad svår astma?
   
 • Hereditet för högt blodtryck och VTE?
   
 • Tidigare erfarenheter av preventivmedel? (för framgångsrik preventivmedelsrådgivning)
   
 • Livsstil? (inkl rökning för bedömning av STI-screening och för preventivmedelsrådgivning)
   
 • Tidigare/aktuella sjukdomar, eventuella relevanta operationer och medicinering?
   
 • Behov av stödsamtal?

Abortbesöket skall innehålla information om preventivmedel då de flesta oönskade graviditeter beror på misslyckad preventivmedelsanvändning och studier visat att motivationen att påbörja prevention är som störst i direkt anslutning till aborten. Målet skall vara att kvinnan har fått möjlighet att välja en fungerande preventivmetod då hon lämnar abortmottagningen.

Kvinnan har rätt att välja abortmetod såvida den inte är direkt medicinskt olämplig. Till och med vecka 7 är medicinskt avbrytande den mest effektiva metoden.

 

Status
 

 • Sedvanligt gynstatus med särskilt angivande huruvida uterus är retro- eller anteflekterad då detta har stor betydelse vid kirurgisk abort
   
 • Ultraljudsundersökning bör utföras för att fastställa graviditetslängd

Provtagning
 

 • Undersökning och provtagning med avseende på infektion
   
 • Kontroll av pH och eventuellt wet smear för diagnostik av bakteriell vaginos
   
 • Övrig STI-provtagning görs på indikation

Vid bakteriell vaginos bör patienten ha påbörjat antibiotikabehandling innan aborten (men denna ska inte fördröjas). Antibiotikabehandlingen för klamydia skall insättas före kirurgisk abort. Om svar ej föreligger kan man överväga att ge behandling perioperativt (aborten ska inte fördröjas). Vid medicinsk abort kan behandlingen för klamydia ges snarast då provsvar föreligger. Detta behöver inte inväntas innan start av abortbehandlingen.


 

MEDICINSK ABORT T O M VECKA 9+0
 

Behandling

Enligt den gällande definitionen utförs aborten den dag då mifepriston-tabletten sväljs även om det kan ta längre tid innan graviditeten stöts ut.

Om kvinnan är frisk kan hon välja att genomföra misoprostolbehandlingen på sjukhus/klinik eller hemma. Detta är vanligt upp till vecka 9+0 men kan också erbjudas upp till vecka 10+0 (se nedan).
 

 • Mifepriston 200 mg x 1 p.o.
   
 • Efter 24-48 timmar administreras misoprostol 0,8 mg vaginalt av patient eller personal, hemma eller på kliniken. Om kvinnan inte börjat blöda inom 3 timmar efter att hon tagit misoprostol ges ytterligare 0,4 mg misoprostol vaginalt (alternativt sublingualt eller peroralt).
   
 • Kvinnan observeras tills hon börjat blöda. I de fall hon inte aborterat på mottagningen skall hon informeras noggrant innan hemgång. Hon bör särskilt informeras om att ta kontakt vid fortsatta graviditetssymtom eller tecken på komplikation (infektionstecken, svår smärta, påverkat allmäntillstånd, riklig blödning eller utebliven blödning). Hon ska särskilt göras uppmärksam på att aborten inte är avslutad förrän efterkontroll med besök eller gravtest säkerställt detta.

Smärtlindring

Smärtlindring bör ges i samband med administration av misoprostol med NSAID (till exempel 600 mg ibuprofen) och paracetamol (1 g) och ev tillägg av oralt morfinderivat (om ej kontraindikation föreligger).


Efterkontroll vid medicinsk abort t o m vecka 10+0

Vårdgivaren skall ansvara för att det finns rutiner som säkerställer att efterkontroll utförs för att fastställa att graviditeten är avslutad. Då begreppet efterkontroll ej är tydligt definierat kan denna utföras på olika sätt utifrån kompetens (möjlighet att göra och tolka en ultraljudsundersökning) och geografi o s v (finns möjlighet att göra ultraljud, kvinnans resväg, möjlighet till serum-hCG) med hjälp av urin (U)- eller serum (S)-hCG och/eller ultraljud. En väl accepterad möjlighet är att kvinnan själv gör ett lågkänsligt U-hCG test cirka två veckor efter abortbehandlingen. Om man vid behandlingen observerat ett utsött foster krävs inte något återbesök.

Vid fortsatt graviditet erbjuds patienten kirurgisk abort alternativt kan hon erbjudas en ny medicinsk abort efter eget önskemål, graviditetslängd och medicinsk bedömning.


Medicinsk abort vid mycket tidig graviditet

Om hinnsäck utan foster/gulesäck eller ingen tydlig hinnsäck ses och ingen misstanke om ektopisk graviditet (blödning, smärta) eller mola föreligger skall läkarbedömning göras om ultraljudsbilden kan stämma med senaste mensdata. Om data överensstämmer kontrolleras ett S-hCG innan mifepristonintag och om detta kan anses normalt för tiden tas ett nytt inom 1 vecka därefter för att kontrollera att S-hCG är i sjunkande. Patienten skall informeras om att extrauterin graviditet ej kunnat uteslutas och vid vilka symtom hon skall uppsöka sjukhus.


 

MEDICINSK ABORT VECKA 10+1 T O M VECKA 12+0
 

Behandling
 

 • Mifepriston 200 mg x 1 p.o.
   
 • Efter 36-48 timmar administreras misoprostol 0,8 mg vaginalt av patient eller personal. Observera att intervallet från mifepriston till misoprostol skall vara minst 36 timmar för bästa effekt.
   
 • Om patienten ej aborterat inom 4 timmar, upprepas misoprostol med 0,4 mg peroralt var tredje timme. Om kvinnan börjat blöda ska misoprostol administreras sublingualt eller per oralt (men inte vaginalt på grund av försämrat upptag).

Smärtlindring bör ges i samband med inläggande av misoprostol (se ovan). Vid behov kan paracervikal blockad (PCB) ge god smärtlindring. Om kvinnan ej aborterat under dagen, planeras för vakuumaspiration dagen efter.


 

MEDICINSK HEMABORT (T O M VECKA 10+0)
 

Definiton

Abort som inleds på sjukhus med intag av mifepriston och fullföljs hemma med administration av misoprostol enligt ovan. Godkänt av socialstyrelsen upp till v 9+0 och av FDA (baserat på gällande evidens) upp till v 10+0.

Kvinnan skall:
 

 • Vara fullt frisk
 • Ha någon myndig närstående med under aborten
 • Kunna förstå instruktioner och göra sig förstådd per telefon

Effekten av misoprostol kan utvärderas per telefon med kvinnan. Hon bör särskilt informeras om att ta kontakt vid fortsatta graviditetssymtom.

Efterkontroll i form av hemtest av u-hCG cirka 2 veckor efter aborten kan göras (vid synlig intrauteringraviditet innan aborten) upp till vecka 10+0. Återbesök vid kliniken/mottagningen skall erbjudas vid behov (för övrigt, se ovan).


 

MEDICINSK ABORT VECKA 12+1 T O M VECKA 22+0
 

Hos patienter med tidigare sectio bör risken för uterusruptur beaktas vid graviditetslängd över v 18+0. Observera även denna risk vid användning av oxytocin. Lägre misoprostoldoser kan övervägas för att få mildare kontraktioner.

Vid mifepristonintag fr o m v 18+1 skall ansökan om tillstånd till abort göras till Socialstyrelsens rättsliga råd (se ovan).


Behandling
 

 • Mifepriston 200 mg x 1 p.o.
   
 • Efter 36-48 timmar administreras misoprostol 0,8 mg vaginalt av kvinnan själv eller av personal. (Om kvinnan börjat blöda ges misoprostol sublingualt). Observera att intervallet från mifepriston till misoprostol skall vara minst 36 timmar för bästa effekt.
   
 • Om patienten ej aborterat inom 3 timmar upprepas misoprostol med 0,4 mg peroralt eller vaginalt var tredje timme. Om kvinnan börjat blöda ska misoprostol administreras sublingualt eller per oralt (men inte vaginalt på grund av försämrat upptag).
   
 • Laktationshämning kan behövas vid graviditetslängd över 15-16 veckor
   
 • Rh-profylax skall ges vid behov

Om kvinnan ej aborterat under dagen:
 

 • Ge ytterligare en tablett mifepriston 200 mg p.o, på kvällen - så snart som möjligt efter att 3 timmar passerat efter sista dosen misoprostol.
   
 • Avvakta till morgondagen och starta om enligt ovan med 0,8 mg misoprostol vaginalt samt upprepa misoprostoladministrationen med 0,4 mg sublingualt var tredje timme med ytterligare 4 doser misoprostol.
   
 • Vid utebliven abort upprepa enligt ovan. Tillägg med osmotisk dilator som t ex Laminaria eller dilapan kan övervägas, alternativt ballongvidning som vid förlossningsinduktion vid omogen cervix. Om medicinsk behandling misslyckas och aborten behöver avslutas kirurgiskt skall detta ske genom dilatation och extraktion (D&E) av van kirurg (from v 13+1, se nedan).

Smärtlindring bör ges i samband med behandlingsstart av misoprostol (se ovan).

Övriga smärtlindringsmetoder: paracervikal blockad (PCB) och epiduralbedövning. Efter fostrets framfödande kan 1 ml oxytocin (8,3 mikrogram) ges i.v.

Om placenta ej avgår spontant skall patienten undersökas i gynstol. I de fall man ser placenta skall denna fattas med ringtång eller fingrar och med hjälp av Credés handgrepp försöka lösas spontant. I de fall detta misslyckas men patienten inte blöder kan man avvakta och eventuellt ge ytterligare misoprostol.

Exaceres/vakuumaspiration skall utföras om:
 

 • Patienten blöder
 • Om placenta ej avgår trots åtgärder


 

KIRURGISK ABORT
 

Behandling
 

 • Vakuumaspiration (VA) till och med v 12+0. Rekommenderas i första hand inte tidigare än v 7+0 och efter v 13+0. I v 12+0 till 13+0 endast av gynekolog med särskild kompetens.
   
 • Från v 13+1 utförs kirurgisk abort endast vid misslyckad medicinsk abort och då som Dilatation & Extraktion (D&E). Övriga kirurgiska metoder skall ej användas
   
 • Rh-profylax skall ges vid behov.

Förbehandling av cervix inför kirurgisk abort

Skall ges till alla patienter för att minska risken för komplikationer i samband med dilatation och VA.
 

 • 0,4 mg misoprostol sublingualt 1 timme preoperativt (alternativt vaginalt 3 timmar preoperativt)
   
 • Alternativt: 200 mg mifepriston 24-48 timmar preoperativt.

Oxytocin 8,3 mikrogram i.v. kan ges vid behov under operationen efter ordination av operatören.

Vid kirurgiska aborter skall man förvissa sig om att graviditeten är avslutad. Detta kan ske med ultraljudsundersökning i omedelbar anslutning till operationen alternativt inspektion av operationsmaterialet.


 

UPPFÖLJNING
 

Efterkontroll skall erbjudas alla kvinnor som önskar det. Efterkontroll kan ske vid ett mottagningsbesök, via telefon eller genom ett hemtest utfört av kvinnan (upp till graviditetsvecka 9). Skriftlig och muntlig information om behandlingen och förväntade effekter samt tecken på komplikationer ska ges till alla patienter.


Preventivmedel efter abort

Efter en abortbehandling (medicinsk eller kirurgisk) kan ägglossning ske redan efter 8 dagar. Därför bör preventivmedel påbörjas snarast eller absolut senast inom en vecka. Vid senare start bör back-up barriärmetod (kondom eller pessar) användas. Långverkande preventivmedel har visat sig minska risk för en ny abort. Användning och insättning av dessa metoder skall därför eftersträvas. Samtliga hormonella metoder bör påbörjas direkt efter kirurgisk abort. Implantat kan sättas in vid operationen. Vid medicinsk abort kan implantat sättas in en timme efter mifepristonbehandlingen. Övrig hormonell antikonception kan påbörjas samma dag eller dagen efter misoprostolbehandlingen. Spiral kan sättas in i samband med operation eller inom en vecka efter medicinsk abort. Naturlig familjeplanering kan inte påbörjas innan menstruationen har återkommit.

 

 

ICD-10

Legal abort O04

 

Referenser

ARG rapport 78 om Inducerad abort. Länk

Abortlagen, SFS 1974:595, ändring 1980:222, 1995:660. Länk

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2009:15(M). Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev