Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Palliativ vård – oro

FÖRFATTARE

Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2021-04-12

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Ångest är ett tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck. Orsakerna till ångest kan vara många. För svårt sjuka personer i livets slutskede kan det handla om rädsla inför hur den sista tiden i livet kan komma att te sig, rädsla för att inte längre finnas till, för döden i sig eller sorg över att behöva skiljas från personer och ting som är viktiga.

För mer information om palliativ vård, se följande översikter:
 

Palliativ vård - allmänt

Palliativ vård - nutrition

Palliativ vård - smärtbehandling

Palliativ vård - andnöd

Palliativ vård - gastrointestinala symtom

Palliativ vård - munvård


Oro för efterlevande

Oro är ett vanligt förekommande symtom vid svår sjukdom som många gånger kan lindras av informerande samtal och stöd. Patienter i ett palliativt skede av sin sjukdom funderar mycket över sin begränsade framtid och förestående död. Det är vanligt med oro för efterlevande. Många oroar sig också för att bli till besvär för sin omgivning.

Det är många gånger mycket praktiska åtgärder som kan lugna, t ex att ta reda på hur ekonomin blir för den kvarlevande eller att få veta att sorgestöd kan ges till närstående efter patientens död. Svenska kyrkan ger ofta sorgestöd, enskilt eller i grupp. I WHO:s definition av palliativ vård ingår sorgestöd till efterlevande, man bör därför inventera var detta kan erbjudas.


Oro för döden

Många är oroliga och rädda inför vad som komma skall under döendeprocessen fram till döden. Vissa är även rädda för själva tillståndet död. Lidande och dödskamp är allmänt känt men få vet hur väl det går att lindra. All sjukvårdspersonal bör kunna samtala om döden.

Patienter behöver ibland få veta vad vi i sjukvården kan göra för dem, när de blir mycket dåliga och inte längre kan tala för sig. Information om att lindring kommer att ges om tecken till smärta, oro, illamående eller andra besvärande symtom som eventuellt kan uppstå, lugnar oftast väl. Det är viktigt att patienten får ge uttryck för var han/hon vill vårdas den sista tiden. För vissa är dödsplatsen viktig. Om patienten har existentiell problematik av mer religiös innebörd bör man erbjuda samtal med någon andlig/religiös företrädare. Möjlighet att få skriva ner sin livsberättelse, att få beskriva i ord vad de varit stolta över i livet, kan dämpa mycken oro.


Oro och smärta

Obearbetad oro kan förvärra ett samtidigt smärttillstånd eller upplevas som smärta. Man kan med fördel använda VAS/NRS (visual analog scale/numerical rating scale) för att skatta patientens oro/ångestnivå.


Oro och depression

Det finns studier som visar att det är vanligt med depression hos palliativa patienter, upp till dubbelt så hög prevalens som hos övriga befolkningen. Depression hos palliativa patienter behandlas på samma sätt som för andra patienter (se Depression hos vuxna eller Depression hos äldre). Man bör dock vara noggrann med diagnos, en adekvat ledsen patient kan ibland tolkas som deprimerad men må bra efter att ha fått gråta.


 

BEHANDLING


Behandlingen bör naturligtvis vara anpassad efter orsaken till oron. Information och samtal är den viktigaste interventionen. Att skapa lugn och att finnas nära patienten är ofta mer effektivt än att ge läkemedel. Kroppskontakt så som att hålla hand och taktil massage är bra behandlingar.

Oro som trots icke-farmakolologisk behandling plågar patienten ska i första hand behandlas med bensodiazepiner, i första hand peroralt.
 

 

Ge tillräckligt höga doser för att VAS/NRS sjunker till för patienten acceptabel nivå utan att sedera allt för mycket. Om samtidig depression föreligger, ge sedvanlig behandling med SSRI, t ex escitalopram eller sertralin. Dessa har ofta en god ångestdämpande effekt. Ett alternativ till SSRI är Mirtazapin som har som biverkan ökad aptit, vilket i tidigt palliativt skede kan vara en fördel. Till natten kan sedativa behövas för att nattro ska kunna uppnås, använd då i första hand zopiklon eller zolpidem.


Terminal oro

Terminal oro kan med fördel behandlas med midazolam (Dormicum) 5 mg/ml administrerat subkutant, antingen som tillfällig injektion 1-2,5 mg eller kontinuerligt via sprutpump, initialdos 0,1 ml/h.

Ibland behöver doserna höjas; målet är att patienten ska komma till ro utan att vara somnolent. För att få sova dubbleras dagdosen till natten för att åter sänkas på morgonen. På grund av att midazolam har kort halveringstid vaknar patienten upp efter 1-2 timmar när sprutpumpen stängts av.

Vid svår terminal oro eller delirium ges inj. haloperidol (Haldol) 1-5 mg s.c. Observeras bör att terminalt delirium kan förekomma utan att patienten ter sig motoriskt orolig.

Ibland ses ökad konfusion vid regelbunden tillförsel av Midazolam. Då kan en kombination av Midazolam och Haldol vara att föredra.

Ett alternativ vid svår terminal oro då Midazolam och Haldol inte är tillräckligt kan vara inj. Nozinan 25 mg i.m., detta är dock ett licenspreparat.


 

ICD-10

Ångesttillstånd, ospecificerat F41.9
Palliativ vård Z51.5

 

Referenser


Läkemedelsboken, Palliativ vård

Cochrane review 2009: Drug therapy for anxiety in adult palliative care patients. Länk

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016, RCC. Länk

Mitchell AJ, Chan M, Bhatti H, Halton M, Grassi L, Johansen C, et al. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. The Lancet Onc. 2011;12(2):160–174. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev