Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leverbiopsi

FÖRFATTARE

Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2020-06-26

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Många leversjukdomar ger upphov till generell leverpåverkan. Leverbiopsi är då informativt och betraktas därför som "golden standard" vid ett flertal tillstånd. Sampling error (icke representativt prov) förekommer och måste alltid beaktas.

Leverbiopsi utförs av läkare med vana av ingreppet. Finns tillgång till ultraljud bör detta användas för lägeskontroll innan stick och därmed ökad säkerhet.

 

Metoder
 

 • Perkutan biopsi med eller utan initial ultraljudskontroll.
   
 • Ultraljudsledd biopsi på röntgen med gelplugg som blödningsskydd
   
 • Ultraljudsledd biopsi
  - Vid tumörutredning (vissa fall)
   
 • Transvenös biopsi
  - Medger mätning av hepatic venous pressure gradient (HVPG)


INDIKATIONER
 

 • Persisterande leverpåverkan av hepatocellulär eller kolestatisk typ där lab och röntgen inte lett till diagnos. Misstanke om small-duct PSC, granulomatös leversjukdom, läkemedelsskada vid nya läkemedel.
   
 • Diagnostik av alkoholhepatit då ev steroidbehandling övervägs.
   
 • Diagnostik av autoimmun hepatit, histologi ingår i scoring för diagnos. Uppföljning och behandlingsutvärdering av AiH vid terapisvikt.
   
 • Bestämning av fibros- och inflammationsgrad vid kronisk hepatit B respektive kronisk hepatit C, om elastografi inte kan användas. Prognostisk värdering.
   
 • Utredning av Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH)
   
 • Biopsi för kopparanalys på torr vävnad, för Wilsondiagnostik.
   
 • Riktad (ultraljudsledd) biopsi vid utredning av vissa fall av fokala förändringar.


KOMPLIKATIONER
 

Risken för komplikationer ökar om fler än 1 stick behövs.
 

 • Smärta. Oftast lätthanterlig. Om svår smärta, misstänk annan komplikation, t ex galläckage.
   
 • Blödning
  - Subkapsulär blödning är oftast självbegränsande. Blödning ut i fri bukhåla kan vara livshotande. Incidensen i internationella material är ca 1/2500 till 1/10 000. Mindre men ändå allvarlig blödning, som orsakar takykardi och blodtryckspåverkan men som inte är åtgärdskrävande med t ex blodtransfusion, kan ses i ca 1 av 500 biopsier.
   
 • Pneumothorax
  - Asymtomatisk penetration av pleura sker vid ca 20 % av biopsierna, enstaka fall av åtgärdskrävande pneumothorax ses.
   
 • Gallblåseperforation


KONTRAINDIKATIONER


 • Icke kooperabel patient
   
 • Ökad blödningsrisk. Vid PK ≥ 2 eller TPK < 70; överväg gelpluggsbiopsi eller transvenös biopsi, tillförsel av trombocyter. Eftersom PK ej avspeglar blödningsrisken hos leversjuk patient (påverkan av både koagulativa och antikoagulativa systemen ger ofta jämvikt i koagulationen), bör individuell bedömning göras. Pågående infektion eller njursvikt kan bidra till ökad blödningsrisk.
   
 • Ascites (om parascentes kan ske först, kan biopsi utföras därefter)
   
 • Hemangiom vid punktionsstället
   
 • Dilaterade gallvägar vid punktionsstället 

UTFÖRANDE
 

Materialexempel
 

LB165.jpg


1. Märkpenna
2. Tvätt med klorhexidinsprit
3. Xylocain 20 mg/ml
4. Spruta 10 ml, uppdragskanyl (rosa 1,2 x 50 mm) och injektionsnål (svart 0,7 x 50 mm)
5. Koksalt
6. Hepafix-kit (innehåller skalpell, biopsinål och uppdragningskanyl för NaCl)
7. Rör till biopsi med formalin
8. Kompresser

 

Förberedelser
 

 1. Patienten skall inte vara fastande (gallblåsan tömd).
 2. Venös infart, blodtryck o pulskontroll. Schema för efterkontroller (se 'Övervakning' nedan).
 3. Kontrollera att patient ej tagit något blodförtunnande medel, t ex ASA eller NSAID, inom 7 dagar före ingreppet.


Genomförande
 

 1. Leverdämpning perkuteras fram i revbensinterstitium, i främre axillarlinjen.

 2. - Be patienten andas in -> tympanistisk perkussionston.
  - Be patienten andas ut maximalt -> dämpad ton och be patienten hålla andan där.
  Träna på dessa steg. Andningsljudet skall vara så ljudligt att du hör patientens andning utan att se på patientens ansikte. En förutsättning för att biopsi erhålls är att patienten är trygg nog att andas ut och hålla andan på samma sätt vid lägeskontroll, bedövning och biopsitagning. Att identifiera rätt punktionsläge lär man sig vid handledning.
   
 3. Sikta på övre kraniella delen av högerloben, eller ett interstitium distalt om leverdämpningens början. Vilket interstitium man använder är helt patientberoende. Markera läget. Uppskatta visuellt thoraxväggens tjocklek, kan ej kännas med nål. 1-2 cm?


  Punktionsstället utmärkt mellan två svarta punkter. Tvättning med klorhexidinsprit
   
 4. Lägg lokalanestesi, 5-10 ml xylocain 20 mg/ml intrakutant och i revbensmuskulatur (ovankant av revben för att undvika kärl).


  Lägg först en ytlig kvaddel från sidan.


  Vänd nålen och lägg sedan bedövning interkostalt.

  Medan du står med nålen i thoraxväggens yttre delar, be patienten andas ut och håll andan. Bedöva in mot leverkapseln (enligt din tidigare uppskattning av thoraxväggens tjocklek. 1-2 cm?) med 4-5 ml, men gå inte in i levern. Retrahera nålen, patienten får andas.
   
 5. Byt till sterila handskar, montera biopsinål, aspirera någon ml steril NaCl i sprutan.


   
 6. Gör ett 1-2 mm snitt i huden med skalpell.
   
 7. För in biopsinålen i huden, rikta. Be pat andas ut igen, håll andan. Samma andningsläge som tidigare skall uppnås. För nålen genom thoraxväggen till uppskattad passage genom musklerna, stoppa, töm NaCl, spänn vacuumhaken, gör ett huggormssnabbt stick in och ut. Sen kan patienten andas igen.


  Biopsinålen förs in. Notera att vänster hands baksida används som mot-håll (och därefter betraktas som osteril).
   
 8. Spruta ut biopsin i märkt formalinrör.
   
 9. Bandagera sticket. Starta omedelbart kontroller.
 

ÖVERVAKNING
 

Övervakning i sängläge 3-4 timmar. Puls och blodtryck var 15:e minut första timmen, därefter var 30:e minut.
 

 • Vid värk:
  - Ge t ex T paracetamol med kodein (Panocod) alt sc inj. Morfin 2,5-5 mg
   
 • Vid blodtrycksfall:
  - Ge intravenös vätska, överväg vasovagal reaktion
   
 • Vid misstanke om blödning:
  - Vätska, ev plasma och/eller erytrocyttransfusion
  - Utför CT thorax
   
 • Vid hosta eller misstanke om pneumothorax:
  - Utför lungröntgen


ÅTGÄRDSKOD
 

JJA20 Biopsi av lever


 

ICD-10

Wilsons sjukdom E83.0B
Leversjukdom, ospecificerad K76.9
Autoimmun hepatit K75.4
Fettlever som ej klassificeras annorstädes K76.0
Alkoholhepatit K70.1
Kronisk hepatit C B18.2
Kronisk hepatit B utan hepatit D B18.1

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev