Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leverabscess

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-03

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Pyogena leverabscesser debuterar ofta som oklar feber utan uttalade buksymtom och drabbar framför allt individer med nedsatt allmäntillstånd. Pyogen leverabscess kan förekomma solitärt eller multipelt.

Infektionsfokus vid leverabscesser utgörs av:
 

 • Gallvägar (ca 30 %)
 • Intraabdominellt (ca 25 %)
 • Okänt (ca 20 %)
 • Hematogent (ca 15 %)
 • Trauma
 • Metastas (ca 10 %)

 

Vid multipla abscesser dominerar gallvägsfokus. Underliggande sjukdomar är ofta Mb Crohn eller annan kronisk granulomatös sjukdom, diabetes, malignitet eller alkoholism. Leverabscess drabbar höger leverlob dubbelt så ofta som vänster. Incidensen är högst vid 50-60 års ålder.

Blandflora med 2-4 patogener är vanligt. Förutom olika streptokockarter påminner floran om den vid kolangit (t ex E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus spp och enterokocker). Anaeroba bakterier hittas i cirka hälften av fallen, dominerade av Bacteroidesarter och Fusobakterier. Hos barn är Staphylococcus aureus en viktig patogen. Svamp, vanligen Candidaarter, förekommer framför allt hos immunsupprimerade patienter men är ovanligt.

I många utvecklingsländer är extraintestinal amöba, Entamoeba histolytica, en vanlig orsak till leverabscess. Oftast drabbas höger leverlob. Dessa patienter kan ha ett smygande insjuknande månader eller år efter vistelse i endemiskt område med oklar feber och högersidiga dova buksmärtor som enda symtom. Illamående och tarmsymtom förekommer i cirka 15-35 % av alla fall. Ikterus är ovanligt. Graviditet, malnutrition, steroidbehandling och späd ålder ger ett allvarligare förlopp.

För amöba och echinokockos som orsak till leverabscess, se Differentialdiagnoser nedan.


För mer information om bukabscesser, se behandlingsöversikt - Bukabscess

 

 

 

SYMTOM

 

 • Långdragen trötthet, avtackling
 • Viktnedgång
 • Aptitlöshet
 • Feber - ofta låggradig, kan vara intermittent. Hög feber och septisk allmänpåverkan endast i enstaka fall.
 • Frossa
 • Ibland ikterus
 • Hosta eller hicka kan förekomma vid retning av diafragma
 • Ibland diffusa smärtor lokaliserade till övre högra kvadranten med utstrålning till höger skulderblad ('referred pain')

 

 

 

UTREDNING OCH DIAGNOS

 

 • Bukstatus oftast normalt, alternativt lätt ömmande förstorad lever
 • Hög CRP och SR
 • Förhöjt LPK
 • Leverstatus patologiskt med förhöjda alkaliska fosfataser
 • Lågt S-albuminvärde
 • Ofta anemi
 • Ultraljud eller datortomografi buk
 • Odling av dränagevätska
 • Blododling
 • Amöbaserologi (om symtom mer än 1 vecka har 99 % förhöjda titrar vid amöbaabscess i levern)

 

Leverabscess

Figur 1. Leverabscess vid DT buk.


 

BEHANDLING


Oftast består behandlingen av en kombination av perkutant dränage och längre tids antibiotikabehandling. Vissa abscesser kan läka efter enbart antibiotikabehandling. Dränagekatetern spolas dagligen tills volymen utflöde minskat till ca 10 ml eller att abscesshålan fallit ihop vid DT-kontroll.

Antibiotikavalet styrs av odlingssvaret.

Allmänpåverkad patient vid oklar etiologi eller i väntan på bakterieodling:
 

 


Ej allmänpåverkad patient vid oklar bakteriell etiologi eller i väntan på odlingssvar:
 

Behandlingstid ofta 4-6 veckor. Allmäntillståndet och inflammationsmarkörer i blodet (t ex CRP) är bra markörer för läkning. DT-fynden minskar i storlek, men finns ofta kvar även efter det att infektionen läkt.

Svampabscess behandlas enligt resistensmönster (se behandlingsöversikt - Svampinfektioner (invasiva), behandling).

Amöbaabscess behandlas med metronidazol (Flagyl) upp till 2 g per dygn under 8 dagar. Vid svår infektion används ibland en kombination av klorokinfosfat och doxycyklin (Doxyferm).

Ultraljudskontroll eller DT-kontroll behövs inte om patienten mår bra. Det tar lång tid innan förändringarna går tillbaka även vid botade infektioner.


 

KOMPLIKATIONER

 

 • Fistelbildningar
 • Sepsis
 • Leversvikt

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

ICD-10

Leverabscess K75.0

 

Referenser


Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, sixth edition; Infections of the liver and the bilary system, sid 951-958.

Marshall JC, Innes M. Intensive care unit management of intra-abdominal infection. Crit Care Med, 2003;31 (8):2228-37. Länk

emedicine.medscape.com Liver Abscess. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev