Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gallsaltsdiarré

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2021-10-13

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Gallsalter är nödvändiga för resorptionen av fett från tarmen. De cirkulerar i det enterohepatiska kretsloppet, där merparten (95 %) av gallsalterna återresorberas i distala ileum och återtransporteras till levern via portablodflödet. Endast en mindre andel av gallsalterna passerar normalt över till kolon, där de fysiologiskt har en laxerande funktion.

Vid gallsaltsdiarré ses högre koncentrationer av gallsalter i kolon, vilket leder till sekretion av vatten och elektrolyter och påverkan på tarmpermeabilitet och tarmmotorik. Tidigare har man trott att tillståndet enbart orsakades av malabsorption av gallsalter i ileum. Nya data visar på betydelsen av fibroblast growth factor 19 (FGF19), som bildas i terminala ileum och utövar en viktig reglering och feedback på leverns sekretion av gallsalter.

En defekt reglering av FGF19, vilket leder till en ökad syntes av gallsyror i levern, har visats vara en bidragande faktor till gallsaltsdiarré.

 

Epidemiologi

Epidemiologiska studier av gallsaltsdiarré saknas. Tillståndet är dock vanligare än vad man tidigare ansett; upp till 30 % av patienterna med kronisk diarré kan ha gallsaltsdiarré som förklaring. Prevalensen av gallsaltsdiarré har uppskattats till 1 % i populationen, men siffrorna är osäkra i avsaknad av bra epidemiologiska studier.


 

ORSAKER


Traditionellt delas gallsaltsdiarré in i 3 grupper:
 

 • Typ 1 – sekundärt till annan sjukdom i terminala ileum (Crohns sjukdom, genomgången resektion av terminala ileum, strålenterit).
   
 • Typ 2 – "idiopatisk", d v s utan associerad sjukdom i terminala ileum eller tidigare operation.
   
 • Typ 3 – associerad till andra tillstånd (mikroskopisk kolit, genomgången kolecystektomi eller vagotomi, diabetes mellitus, kronisk pankreatit, amyloidos).

 

Orsaken till gallsaltsdiarré typ 1 är oftast kliniskt uppenbar och därmed lätt att diagnostisera, då den del av ileum som står för resorptionen av gallsalter är sjukligt förändrad eller resecerad. Strålbehandling för urologisk-gynekologisk malignitet kan leda till gallsaltsdiarré p g a strålenterit.

Idiopatisk gallsaltsdiarré (typ 2) är lätt att förbise och kan misstolkas som colon irritabile med diarré (IBS-D). Vidare kan gallsaltsdiarré förekomma hos upp till 40 % av patienter med mikroskopisk kolit.

 

 

 

SYMTOM

 

 • Kronisk, vattnig, oblodig diarré
 • Imperativa trängningar till avföring
 • Analinkontinens
 • Perianal irritation
 • Nattlig diarré

 

 

 

DIAGNOSTIK


Diagnosen fastställs med 75SeHCAT-testet - en icke-invasiv isotopmetod. 75SeHCAT är en syntetisk gallsyra som cirkulerar i det enterohepatiska kretsloppet på samma sätt som de endogena gallsyrorna. Patienten intar en kapsel med testsubstansen och basal isotopaktivitet mäts med gammakamera. Efter sju dagar görs en ny mätning och fraktionen kvarvarande isotopaktivitet mäts.

En retention på > 15 % är normalt, värden < 10 % är patologiska och värden i intervallet 10-15 % utgör en gråzon. Stråldosen är liten. Undersökningen får inte göras på gravida och rekommenderas inte vid dekompenserad leversvikt eller kolestas.

S-7-OH-Kolestenon (7-alfa-hydroxi-4-cholesten-3-on) är en intermediär i gallsyrametabolismen. Vid gallsyramalabsorption ses förhöjda serumnivåer, vilket avspeglar en ökad gallsyrasyntes i levern. Analysen utförs på bl a Karolinska Universitetslaboratoriet.

Ett tredje diagnostiskt alternativ är ett ex juvantibus-test (d v s diagnos utifrån behandlingsförsök) med kolestyramin. Detta rekommenderas bara undantagsvis då kolestyramin även har en ospecifik anti-diarroisk effekt, vilket gör resultatet av testet svårvärderat.

Vidare bör koloileoskopi utföras som led i diarréutredning för att utesluta ileumsjukdom, mikroskopisk kolit eller annan kolonsjukdom.

För mer information om differentialdiagnostik, se även:

Behandlingsöversikt - Diarré - utredning

 

 

 

BEHANDLING


Målsättningen med behandlingen är att lindra patientens symtom. I första hand ges gallsaltsbindande medel, vilka har god effekt på symtomen vid påvisad gallsaltsdiarré. Fettreducerad kost bör även rekommenderas. Kombinations-behandling med loperamid (Dimor, Imodium) kan ges i vissa fall.

Två gallsaltsbindande läkemedel finns tillgängliga idag. Inga jämförande studier finns dem emellan.
 

 

Man inleder med låg dos (Kolestyramin 4 g x 1, Kolestipol 5 g x 1) som successivt höjs under några veckor för att minska risken för gastrointestinala biverkningar. Dessa är relativt vanliga och inkluderar illamående, uppkördhetskänsla och flatulens. Den optimala dosen är individuell och lämplig dos får hittas i det enskilda fallet utifrån terapisvar. Båda preparaten finns i pulverform, men kolestipol finns dessutom i tablettform, vilket kan vara bättre tolererat av smakskäl.

Kolestyramin och kolestipol binder även vissa andra läkemedel, vilket kan medföra reducerad plasmakoncentration och minskad effekt av dessa. Medlen bör därför inte administreras samtidigt som andra läkemedel utan tas med flera timmars mellanrum från dessa. Vid höga doser gallsaltsbindare (24 g/dag) kan malabsorption av fettlösliga vitaminer uppstå.

Kolesevelam (Cholestagel) är ett tredje behandlingsalternativ, som har använts i utvalda fall under senare år. Det är en resin i likhet med kolestyramin och kolestipol och har indikationen primär hyperkolesterolemi. Det är inte godkänt på indikationen gallsaltsdiarré och ytterligare kontrollerade studier behövs. Kolesevelam finns i tablettform och kan vara ett alternativ när övriga preparat inte tolereras.

 

 

 

PROGNOS


Långtidsprognosen vid gallsaltsdiarré är ofullständigt studerad och beror bland annat på eventuell underliggande ileumsjukdom. Tillståndet kräver oftast långtidsbehandling med gallsaltsbindare och behandlingseffekten är vanligtvis god och bestående. Huruvida behandlingen kan avslutas på sikt hos en andel patienter är okänt.

 

ICD-10

Annan intestinal malabsorption K90.8

 

Referenser

Mottacki N, Simrén M, Bajor A. Review article: bile acid diarrhoea - pathogenesis, diagnosis and management. Aliment Pharmacol Ther. 2016;43:884-898. Länk

Camilleri M. Bile Acid Diarrhea: prevalence, pathogenesis, and therapy. Gut Liver 2015;9:332-339. Länk

Wilcox C, Turner J, Green J. Systematic review: the management of chronic diarrhoea due to bile acid malabsorption. Aliment Pharmacol Ther 2014;39:923-939. Länk

Johnston I, Nolan J, Pattni SS, Walters JR. New insights into bile acid malabsorption. Curr Gastroenterol Rep 2011;13:418–425. Länk

Gälman C, Angelin B, Rudling M. Pronounced variation in bile acid synthesis in humans is related to gender, hypertriglyceridaemia and circulating levels of fibroblast growth factor 19. J Intern Med 2011;270:580-588. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev