Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Diarré, infektiös

FÖRFATTARE

Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-01-27

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Infektiösa diarrésjukdomar karakteriseras av ett akut insjuknande med diarréer, buksmärtor och ibland kräkningar och feber. Sjukdomsförloppet är relativt kortvarigt och oftast godartat men symtomen kan i vissa fall bli långdragna, ibland över veckor och månader. Det är därför viktigt att alltid utesluta en infektion även vid långvariga tarmsymtom och analysera avföringsprov för eventuella enteropatogener.

Tarminfektioner orsakas av virus, bakterier eller protozoer. Virusinfektioner är sannolikt den vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige, medan bakterier som t ex Salmonella oftare förvärvas utomlands.

Smittspridningen sker fekalt-oralt, vanligen via förorenat livsmedel och vatten.
Smitta från person till person förekommer framför allt vid virusinfektioner, där kräkningar är ett dominerande symtom, men också vid infektion med bakterier som Shigella och EHEC där infektionsdosen kan vara så låg som 10-100 bakterier.


 

ORSAKER
 

De mest frekvent förekommande tarmpatogenerna i svenska patientmaterial är (för statistik avseende anmälningspliktiga sjukdomar se www.folkhälsomyndigheten.se):

Virus
 

 • Rotavirus
  Vanligast etiologi hos barn mellan 6 månader och 2 år
   
 • Calicivirus
  Norovirus och Sapovirus förekommer i alla åldrar (Sapovirus dock framför allt hos barn), vanlig som nosokomial smitta (vinterkräksjuka) och livsmedelssmitta
   
 • Enteriska adenovirus
  Framför allt hos barn
   
 • Astrovirus
  Framför allt hos barn, nosokomial smitta förekommer

Bakterier
 

Bakteriella “klassiska matförgiftningar” (preformerade toxiner)
 

 • Stafylokockus aureus
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus

Protozoer
 

 • Entamöba histolytica
  Ca 90 % utlandssmitta
   
 • Giardia intestinalis
  Ca 75 % utlandssmitta
   
 • Cryptosporidium-species
  Ofta vattenassocierad smitta (ca 50 000 fall vid de dricksvattenburna utbrotten i Östersund och Skellefteå 2010/2011), av sporadiska fall ca 50 % utlandssmitta
   
 • Cyclospora cayetanensis
  Ovanlig, oftast importfall, smittar via t ex förorenade grönsaker
   
 • Dientamöba fragilis
  Oklar klinisk relevans men bedöms ibland kunna orsaka diarré. Rådgör vid behov med infektionsspecialist.
   
 • Blastocystis hominis
  Oklar klinisk relevans men bedöms ibland kunna orsaka diarré. Rådgör vid behov med infektionsspecialist.


SYMTOM
 

Varierande sjukdomsbild, från asymtomatiskt bärarskap till fulminanta diarrétillstånd.
Svårt att på den kliniska bilden avgöra etiologi.

Några särdrag:
 

 • Kräkningar dominerande symtom:
  Virus, “klassisik matförgiftning” med stafylokocker eller Bacillus cereus.
   
 • Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer:
  Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC (saknar dock ofta feber), ibland E. histolytica, Salmonella, Yersinia.
   
 • Subakut, intermittent diarré:
  Giardia intestinalis, E. histolytica
   
 • Sepsis och extraintestinala manifestationer:
  Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Så gott som alla diarrétillstånd kan påminna om infektiös enterit. Snabbt insjuknande utan tidigare tarmsymtom och kortvarigt sjukdomsförlopp talar för infektion.
 

UTREDNING / PROVTAGNING
 

Anamnes
 

 • Epidemiologi
  Utlandsvistelse? Läkemedelsintag (t ex antibiotika)? Fler insjuknade? Riskyrke? Kontakt med husdjur? Livsmedelsanamnes. Vistelse på förskola? Vårdinrättning?
   
 • Symtom
  Tidigare diarrésymtom? Akut insjuknande? Diarréfrekvens? Kräkningar? Blod i avföringen? Tenesmer? Urinmängder? Torra slemhinnor? Feber?

Blodprover
 

 • Vätskebalansprover (Na, K, Hb, serumkreatinin, albumin, ev standardbikarbonat) vid tecken till dehydrering.
   
 • Vid svår sjukdomsbild eller misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom kontrolleras också SR, CRP, TPK, vita, albumin, leverstatus, ferritin och feceskalprotektin. Rådgör med gastroenterolog.
   
 • Buköversikt, endoskopi, CT/MRvid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom - kontakta gastroenterolog.

Mikrobiologisk diagnostik

Ta reda på vilka analyser det lokala laboratoriet utför, skriv om möjligt viktiga anamnestiska uppgifter (alltid smittland) och frågeställning på remissen. Fråga alltid efter EHEC hos patienter med blodig diarré! EHEC analyseras inte rutinmässigt vid alla laboratorier om frågeställningen saknas.
 

 • Fecesodling x 2 (-3)
  Ger svar på växt av Salmonella, Shigella, Y. enterocolitica och Campylobacter. Övriga analyser kan kräva specifik frågeställning.

  Snabb transporttid. Provet kan tas som 'rektalsvabb'. Ange alltid smittland på remissen, även om det är Sverige. Annars sker ingen rutinmässig serotypning av Salmonella.
   
 • PCR-baserad diagnostik, följt av fecesodling vid positivt resultat för patogener, har införts som primärdiagnostik på många laboratorier och kommer sannolikt att blir det rutinmässiga förstahandsvalet i en nära framtid.
   
 • Clostridioides difficile
  Fecesprov för PCR och toxinbestämning. Även odling kan utföras och är nödvändig för genotypning vid epidemiologisk utredning. Genotypning bör alltid efterfrågas vid anhopning av fall och hos patienter med svår kolit (en speciell variant, C. difficile 027, kan ge svåra symtom och högre mortalitet).
   
 • EHEC, ETEC
  Fecesprov för analys av E. coli-associerade virulensfaktorer med PCR. Fråga alltid efter EHEC vid blodig diarré, framför allt hos barn.
   
 • Vibrio cholerae
  Prov sänds ofta i specialsubstrat. Kontakta lokala laboratoriet.
   
 • Virusdiagnostik
  Utförs framför allt vid anhopning av fall. Alla tarmvirus kan diagnostiseras med PCR och även elektronmikroskopi, som dock är en betydligt mer okänslig metod.
   
 • Protozoer
  'Cystor och maskägg' prov x 1-3. Indicerat i första hand vid dysenteri efter tropikvistelse eller vid subakuta/kroniska diarréer, även inhemska. Med mikroskopi kan man inte differentiera mellan cystor av den patogena E. histolytica och den apatogena E. dispar. Endast fynd av trofozoiter med intracellulära erytrocyter indikerar E. histolytica. På sektionen för parasitologisk diagnostik på Folkhälsomyndigheten, Stockholm, kan speciesdifferentiering utföras med hjälp av PCR-teknik. Studier både i Sverige och utomlands har visat att E. dispar svarar för ca 90 % av alla fall med diagnostiserad E. histolytica/dispar. Om diagnostik av Cryptosporidium önskas måste detta stå på remissen eftersom specialfärgning krävs. Var frikostig med frågeställningen cryptosporidios vid vattentunna diarréer och buksmärtor!

  PCR-teknik utförs numera för primärdiagnostik av tarmprotozoer på de flesta laboratorier, vilket gör att man redan primärt kan skilja E. histolytica från E. dispar.
   
 • Serologi
  Vid frågeställning reaktiv artrit (Salmonella, Yersinia, Campylobacter). Amöbaserologi vid leverabscess.


BEHANDLING
 

Behandling av specifika patogener enligt särskilda behandlingsdokument.

Allmänna behandlingsprinciper:
 

 1. Vätske-saltbehandling är hörnstenen. Vätskeersättning för oral rehydrering finns att köpa på apotek.
   
 2. Behandla inte okomplicerad diarrésjukdom med antibiotika! Effekten är marginell och bärarskap av ev Salmonella kan förlängas.
   
 3. Empirisk antibiotikabehandling är sällan indicerat men kan övervägas vid svår sjukdom som t ex kolitsymton med frekventa diarréer och hög feber om bakteriell etiologi misstänks. Behandlingsvalet är då vanligen ciprofloxacin (Ciproxin 500 mg x 2 per os), som regel i 5 dygn. Dock betydande resistens för flera tarmpatogener, framför allt stammar förvärvade i Asien. Om empirisk behandling bedöms indicerad är azithromycin (Azitromax) 500 mg x 1 ett behandlingsalternativ till dessa patienter!

  Gör resistensbestämning om ev patogen isoleras!

  Shigellos, giardiasis och amöbiasis behandlas som regel alltid, C. difficile-infektion endast vid uppenbara symtom (se separata dokument).
   
 4. Undvik motilitetshämmande preparat som loperamid eller racekadotril vid akut infektiös diarré med allmänpåverkan, hög feber och blodig avföring. Kan dock rekommenderas vid okomplicerad turistdiarré.
   
 5. Effekten av probiotika är inte av sådan omfattning att preparaten generellt kan rekommenderas för kliniskt bruk.

Visa behandlingsöversikt: Campylobacter, Shigella, Yersinia

Visa behandlingsöversikt: Clostridioides difficile

Visa behandlingsöversikt: Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen

Visa behandlingsöversikt: SalmonellaUPPFÖLJNING
 

 • De flesta tarminfektioner är självläkande inom 7-14 dagar.
   
 • Anmäl enligt Smittskyddslagen via www.sminet.se utan dröjsmål och senast dagen efter diagnos:
  Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, EHEC, V. cholerae, vibrioinfektion exkl. kolera, E. histolytica, G. intestinalis, infektion med Cryptosporidium.
   
 • Om anmälningspliktig sjukdom: Behandlande läkare ansvarar för smittspårning och att ge patienten information och förhållningsregler enligt smittskyddsblad (Smittskyddsblad).
   
 • Kontrollprovtagning utförs som regel efter salmonellos, shigellos och EHEC, om patienten har ett yrke som medför “riskhantering' (personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel eller yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar), och om det gäller förskolebarn, se smittskyddsblad enligt ovan.
   
 • Ge råd om smittvägar, handhygien!

Länkar

Smittskydd Stockholm har en hemsida med anmälningsblanketter, smittskyddsblad med läkarinformation och patientinformation för diagnoser i smittskyddslagen samt allmänna råd vid tarmsmitta:
 

Smittskydd Stockholm

Hygienråd vid tarmsmitta - Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad - Amöbainfektion

Smittskyddsblad - Campylobacterinfektion

Smittskyddsblad - EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion

Smittskyddsblad - Giardiainfektion

Smittskyddsblad - Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber)

Smittskyddsblad - Shigellainfektion

Smittskyddsblad - YersiniainfektionICD-10

Salmonellaenterit A02.0
Shigella dysenteriae A03.0
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile A04.7
Akut amöbadysenteri A06.0
Enterit orsakad av Campylobacter A04.5
Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica A04.6
Enterit orsakad av rotavirus A08.0
Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor A08.1
Enterit orsakad av adenovirus A08.2
Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak A09.0

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

 

A02 Andra salmonellainfektioner

A04 Andra bakteriella tarminfektionerReferenser

DuPont HL. Acute infectious diarrhea in immunocompetent adults. N Engl J Med 2014;370:1532-40. Länk

Showler AJ, Wilson ME, Kain KC, Boggild AK. Parasitic diseases in travelers: a focus on therapy. Expert Rev Anti Infect Ther 2014;12:497-521. Länk

Steffen R, Hill DR, DuPont HL. Traveler´s diarrhea: a clinical review. JAMA 2015;313:71-80. Länk

Svenungsson B, Hertting O. Infektioner i tarmkanalen. Läkemedelsboken 2018.

Vinterkräksjuka i vården. Folkhälsomyndigheten 2014. www.folkhälsomyndigheten.se

Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of
America Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65:1963-73. Länk

Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults. Am J Gastroenterol 2016;111:602-22. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev