Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Osteoporos, sekundär

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Allmänläkare Helen von Sydow, /

UPPDATERAD

2019-11-11

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Kära sköra ben
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Sekundär osteoporos beror på bakomliggande sjukdom och/eller läkemedel, d v s andra faktorer än ålder och postmenopausal orsak. Vanligt förekommande är kronisk inflammatorisk sjukdom, primär hyperparatyreoidism, hypertyreos m fl och läkemedel som kortison. Det viktiga är att åtgärda orsaken, då benskörheten kan reverseras till stor del, och därmed minska frakturrisken. Detta är viktigt oavsett ålder då benomsättningen pågår livet ut.

Andelen med sekundär osteoporos är högst bland premenopausala kvinnor och hos män. Det finns alltså anledning att vara noga vid utredning av fraktur/frakturer hos dessa grupper. Man har grovt beräknat att cirka 30 % av postmenopausala kvinnors osteoporos och upp till 65 % av mäns orsaker till benskörhet beror på andra faktorer än ålder och menopaus. Det föreligger sannolikt en underdiagnostik och ett stort mörkertal. Den vanligaste orsaken till sekundär osteoporos är kortisonbehandling där upp till varannan kommer att drabbas av fraktur.

Osteoporos beror oftast på många samverkande faktorer, såsom ålder, hormoner, livsstils- och nutritionsfaktorer. Benomsättningen, den s k remodelleringen, styrs av osteoklaster (bennedbrytande celler) och osteoblaster (benuppbyggande celler) och har cirka tre cykler/år. Vid t ex primär hyperparatyroidism eller tyreotoxikos ökar remodelleringen till det dubbla och kan ge benförlust om tillståndet inte behandlas.

Skelettet behöver anabola hormoner, vitaminer, proteiner och mineraler för sin benomsättning. Vid obalans i denna omsättning uppstår antingen en ökad osteoklastaktivitet och därmed ökad nedbrytning av benet eller en minskad osteoblastaktivitet och därmed en försämrad benuppbyggnad. Oftast sker båda och i en ökad remodellering med benförlust. Kortisonbehandling hos växande barn och ungdomar kan t ex hämma den egna könshormonproduktionen och därmed störa puberteten vilket är viktigt att ha i åtanke för bentillväxten och skelettmognaden.

Till de metabola skelettsjukdomarna hör förutom osteoporos (primär och sekundär), osteomalaci, hereditära dysplasier, Pagets sjukdom och osteogenesis imperfecta. Dessa sjukdomar är generaliserade och kan påverkas av hormoner.

Nedan ges praktiska, kliniska exempel på olika orsaker till sekundär osteoporos. Vitamin D-brist vid malabsorption och celiaki ger oftast osteomalaci, en demineralisering av benet med smärtor som följd, men även här kan en viss minskning av benmassan, osteopeni, förekomma. DXA-apparaten kan inte helt skilja på osteomalaci respektive osteopeni/poros.

Tillväxt och bibehållande av benmatrix kräver:
 

 • Proteiner
 • Kalcium
 • Vitamin C
 • Vitamin D
 • Anabola hormoner – t ex androgener, östrogen och tillväxthormon
 • Fysisk aktivitet

Benresorptionen ökar av:
 

 • Katabola hormoner – t ex kortisol, tyroxin och parathormon
 • Immobilisering

Indelning av osteoporos

Primär osteoporos– Postmenopausal, ofta hormonberoende, drabbar främst trabekulärt ben som kotor och handleder
– Senil, > 70 års ålder, ofta nutritionsbetingad, drabbar båda könen och det kortikala benet såsom i höfter
Sekundär osteoporos– Bakomliggande sjukdom
– Läkemedelsutlöst
Idiopatisk osteoporos– Annan genes utesluten (oftast hos unga män)


Visa behandlingsöversikt Primär osteoporos


Orsaker till sekundär osteoporos

Exempel på tillstånd som kan orsaka sekundär osteoporos:
 

DIAGNOSTIK
 

Anamnes
 

 • Ärftlighet
  - Sjukdomar, dödsorsaker hos föräldrar? Syskon?
   
 • Socialt
  - Arbetsuppgifter, rörliga? Inomhus- eller utomhusarbete?
  - Rökning, alkohol; mängder?
  - Kost: mjölkintag? Lagad mat dagligen? Vegetarian? Bantningsperioder?
  - Motion: typ, aktivitet dagligen?
   
 • Gynekologisk anamnes
  - Gynekologiska operationer, äggstockar kvar?
  - Graviditeter, menses, amenorréperioder, menopausålder, hormonsubstitution?
   
 • Tidigare sjukdomar
  - Tidigare sjukdomar och operationer, testis-prostatasjukdom.
  - Frakturer: när, var och hur det gick till?
   
 • Övrigt
  - Mediciner, vitaminer, hälsokost, behandling med kortison, heparin eller anti-epileptika? Hur lång tid har medicineringen pågått?
  - Allergi
  - Längd respektive vikt vid 20 års ålder, längdminskning > 5 cm talar starkt för kotkompression.
  - Smärtanamnes viktig!

Status
 

 • Konstitution (överviktig, mager, muskulatur, fettfördelning, hållning, kyfotisk, midja, pareser)
 • Behåring, svettig, smidig eller tunn i skinnet, hematom, leta ärr - särskilt på hals (tyreoidea, paratyreoidea) och buk (mag-tarm och gynekologiska operationer)
 • Striae
 • Palpera testes på män
 • Per rektum-undersökning, ange sfinktertonus
 • Extremitetsreflexer
 • Blodtrycksmätning

Provtagning
 

 • Längd, vikt
 • El-, lever- och tyreoideastatus
 • Blodstatus inkl diff, S-Fe, TIBC
 • ALP, bilirubin, protein, blodglukos, S-elfores, Ca/joniserat Ca, 25(OH)-vitamin D, PTH, osteokalcin, S-kortisol, IGF-1, testosteron på män
 • Urinsticka för albumin, glukos och erytrocyter
 • Riktad provtagning om initiala prover och anamnes väcker misstanke i någon riktning. Kan gälla fosfat, PTHrp, tU-kortisol, tU-elfores, tU-Ca, B12, folat, LH, FSH, östradiol, prolaktin.

Uteslut sekundär osteoporos och malignitet i skelettet (myelom, metastaser) med röntgen innan diagnosen primär eller idiopatisk osteoporos sättes. Eventuellt även skelettskintigrafi.

Uteslut osteomalaci:
 

 • S-Ca ofta lågt (men normalt vid renal tubulär rubbning)
 • S-fosfat lågt
 • S-ALP högt, iso-ALP skelettfosfataser
 • tU-Ca mycket lågt
 • tU-fosfat lågt
 • Lågt 25-OH-vitamin D (vanligt vid heltäckande klädsel, skintype 4-5, och vid långvarig inomhusvistelse)
 • Ofta ses så kallad sekundär hyperparatyreoidism (förhöjt PTH, men normalt/lågt S-Ca)
 • Osteomalaci orsakar osteopeni/poros, d v s låg bentäthet på DXA (se nedan). Denna undersökning kan inte differentiera mellan osteomalaci och osteoporos.
 • Röntga långa rörben; fråga efter pseudofrakturer
 • Benbiopsi i höftbenskammen efter tetracyklininmärkning
 • Utred bakomliggande sjukdom/orsak: mag-tarmkanalen (ff a celiaki, post-op) gör gastroskopi, lever-njursjukdom, multipla graviditeter, långvarig laktation m m
 • Remittera till specialist!
 • Osteomalaci kräver ofta höga vitamin D doser och ska monitoreras noggrant

Bentäthetsmätning

DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry) av ländrygg och höfter är golden standard för bestämning av bentätheten vid diagnostik av osteoporos (WHO-kriterier), samt för terapikontroll.


Röntgen bröst-ländrygg

För diagnostik av kotkompressioner, felställningar m m. Röntga alltid vid ryggvärk.


Skelettskintigrafi

För diagnostik av tumörer, metastaser, Mb Paget m m.


 BEHANDLING
 

Behandla alltid underliggande sjukdom! Det finns goda chanser att restituera bentätheten vid hyperkatabola tillstånd och bristsjukdomar, som tyreotoxikos, levotyroxinöverbehandling, hyperparatyreoidism, Cushings syndrom, celiaki och osteomalaci, om patienten är under 50-60 år.
 

 • Vid en del tillstånd kan man stötta med kalcium (kalciumkarbonat) 500-1000 mg och vitamin D (kolekalciferol) 400-1600 IE/dygn i kombinationspreparat p.o. (t ex tablett Calcichew D3, Kalcipos-D) eller enbart D-vitamin i form av D-vitamindroppar/-tabletter, 400-1600 drp dagligen, om patienten ej kan ta tabletterna ovan.
   
 • Dosera individuellt. Vanligen inleder man med en tablett dagligen oavsett preparat. Eventuell dosökning efter en vecka.

  OBS! Försiktig dosering till njurstenspatienter. Byt preparat om besvärliga biverkningar uppstår. En del patienter föredrar brusberedning. Behandlingen kan sättas ut när grundsjukdomen behandlats adekvat och bentätheten normaliserats.
   
 • Om ingen förbättring ses efter ett år trots ovanstående, och om frakturanamnes föreligger, kan man lägga till något av:
  Östrogen postmenopausalt om klimakteriebesvär (gynekologremiss)
  Raloxifen (Evista) 60 mg x 1 p.o.
  Bisfosfonater till både kvinnor och män, t ex alendronat (Fosamax), risedronat (Optinate Septimum) veckotablett alt inf. zoledronsyra (Aclasta) 5 mg i.v. 1 gång/år. Bisfosfonater kan kombineras med östrogen eller raloxifen hos kvinnor. Även kombinationspreparat bisfosfonater/vitamin D finns.
  – RANK-ligandhämmare, denosumab (Prolia 60 mg s.c. 1 gång/halvår).

   
 • Vid manifest osteoporos (osteoporos och minst en kotkompression) och om otillräcklig effekt uppnås med ovanstående regimer eller om fördragbarheten är dålig kan parathormon teriparatid (Forsteo 20 ug x 1 s.c.) under två år prövas hos postmenopausala kvinnor och hos män. Denna behandling är särskilt effektiv vid kortisoninducerad osteoporos med frakturer då teriparatid stimulerar osteoblasterna vilka hämmas av kortison.
   
 • Profylax vid kortikosteroidinducerad osteoporos.
  Kalcium (kalciumkarbonat) och vitamin D (kolekalciferol), doser enligt ovan, rekommenderas till alla vid påbörjan av behandling med > 7,5 mg prednisolon under flera månaders tid (Bisfosfonater enligt ovan kan också vara ett alternativ till alla). Till postmenopausala kvinnor med osteoporos ges eventuellt också Evista. Vid manifest osteoporos hos män och kvinnor kan Forsteo ges om kortisonbehandling > 5 mg/dag planeras för > 6 månader. Kortisonbehandling ska trappas ner/ut så fort som möjligt.
   
 • Fallprevention! Tag bort mattor, ha bra skor, broddar vid vinterväglag, undvik att falla!

Undvik att sätta in flera preparat samtidigt! Om detta görs kan det vara svårt att utvärdera effekter och biverkningar av respektive preparat.

Ompröva alltid diagnosen. Är patienten botad från grundsjukdomen? Finns det flera bakomliggande sjukdomar?


 

ICD-10

Osteoporos vid endokrina sjukdomar M82.1
Läkemedelsutlöst osteoporos M81.4
Idiopatisk osteoporos M81.5

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser

Laine CM, Landin-Wilhelmsen K. Case report: Fast reversal of severe osteoporosis after correction of excessive levothyroxine treatment, and long-term follow-up. Osteoporos Int 2017; Jul;28(7):2247-2250. Länk

Emkey GR, Epstein S. Secondary osteoporosis: pathophysiology & diagnosis. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2014;28:911-35. Länk

Adami G, Rahn EJ, Saag KG. Glucocorticoid-induced osteoporosis: from clinical trials to clinical practice. Ther Adv Musculoskel Dis 2019;11:1-11. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev