Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Incidentalom, adrenalt

FÖRFATTARE

Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2020-08-20

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND


Med adrenalt incidentalom (AI) avses en förstoring av, eller expansiv process i, en eller båda binjurarna med en största diameter ≥ 1 cm som upptäckts med CT, MRT eller ultraljud på annan indikation än misstanke om binjuresjukdom. Definitionen omfattar inte binjuretumör som upptäckts vid utredning eller kontroll av malign sjukdom. Sådan tumör handläggs primärt enligt riktlinjer för den aktuella primärtumören.

Den ökade användningen av CT, MRT och ultraljud har medfört en ökning av antalet diagnostiserade AI. Prevalensen AI uppskattas till 0,5-7 % hos vuxna patienter som undersöks med CT/MRT. Radiologens uppmärksamhet, undersökningsprotokoll och patienten ålder är de viktigaste orsakerna till den stora spridningen i prevalens.

Med en medelprevalens på 4 % tar AI i anspråk betydande resurser inom radiologi, endokrinologi, biokemisk diagnostik och kirurgi. Vetenskapsrådets planeringsgrupp för endokrina buktumörer publicerade i läkartidningen 1996 de första svenska riktlinjerna gällande AI. Dessa har senare modifierats och publicerats i olika regionala vårdprogram, bl a i Skåne och Stockholm. Planeringsgruppen för Endokrina buktumörer har under 2017 utkommit med nya Nationella riktlinjer för utredningen av adrenala incidentalom i Läkartidningen (Läkartidningen. 2017 Sep 29;114.)

För mer information om sjukdomar i binjurarna, se:
 

Binjurebarkscancer

FeokromocytomORSAKER

Tumörtyp %
Benignt barkadenom (adrenalt adenom)
- inaktivt
- kortisolproducerande
- aldosteronproducerande

76
9
< 1
Feokromocytom 4-7
Myelolipom 2-4
Cystor 2
Metastaser från annan okänd primärtumör 2
Ganglioneurom 1
Primär binjurebarkscancer (adrenokortikal cancer, ACC) < 0,01
Övrigt - tuberkulos, lymfom, histiocytos m m 1


Majoriteten av de adrenala incidentalom, cirka 85 %, utgörs av benigna barkadenom. Cirka tio % av de benigna barkadenomen överproducerar steroidhormoner, merparten kortisol. De flesta barkadenom är under 2 cm och kan förbises vid primärgranskning av CT-bilder.

Aldosteronom orsakar ca 1-3 % av all hypertoni och upptäcks huvudsakligen vid sekundärutredning av hypertoniker.

Allt fler feokromocytom upptäcks som AI. De är vanligen symtomfattiga och orsakar oftast endast en måttlig hypertoni, varför tydlig klinisk misstanke saknas.

Metastaser i binjurarna från tidigare okänd malignitet är de vanligaste maligna tumörerna i incidentalommaterialen. Metastaser är vanligen bilaterala och större än 3 cm. De primärtumörer som vanligen metastaserar till binjuren är:
 

 • Lungcancer
 • Bröstcancer
 • Njurcancer
 • Magtarmkanalscancrar
 • Melanom
 • Lymfom

Primär binjurebarkscancer är en mycket ovanlig, högmalign tumör med en incidens på cirka 1-2 per miljon invånare. 70 % är hormonöverproducerande varav cirka 45 % producerar kortisol och/eller kortisolmetaboliter. 45 % producerar både kortisol och androgener och endast cirka 10 % är enbart androgenproducerande. Aldosteronproducerande binjurebarkscancrar är mycket ovanliga.

De flesta binjurebarkscancrar är större än 4 cm vid diagnos och sannolikheten för cancer ökar med storleken på tumören. Risken för malignitet är cirka 6-8 % för tumörer med största diameter 4-6 cm och 25 % vid tumörstorlek > 6 cm. Prognosen är dålig om inte tumören kan avlägsnas radikalt innan metastasering skett - 5-årsöverlevnaden är 45-50 %.

Då de flesta AI är benigna och inte hormonöverproducerande krävs att utredningsprogrammet är kostnadseffektivt utan att missa de behandlingsbara tumörerna.


 

UTREDNING


Primär utredning

Handläggningen bör individualiseras med beaktande bland annat av patientens ålder, allmäntillstånd och förekomst av andra komplicerande sjukdomar.

Vid patologiska fynd i basal biokemisk provtagning görs kompletterande utredning enligt utredningsprogram för aktuell frågeställning för att bekräfta avvikande fynd innan beslut om åtgärd fattas.

Vid handläggningen av AI skall två huvudfrågeställningar beaktas:
 

 • Kan tumören vara primärt eller sekundärt malign?
   
 • Finns tecken på hormonöverproduktion kliniskt och/eller biokemiskt?


Anamnes och status inriktas mot symtom och tecken talande för malignitet och/eller hormonöverproduktion. Förekomst av tidigare hypertoni skall noteras och aktuellt blodtryck mätas.

Basala laboratorieanalyser tas:
 

 • Blodstatus
 • Elektrolyter
 • Kreatinin
 • ALAT, ALP


Endokrin utredning

Utredning avseende:
 

 • Hyperkortisolism (Cushings syndrom)
 • Hyperaldosteronism (Aldosteronom, Conntumör)
 • Feokromocytom


Hyperkortisolism (Cushings syndrom)

Symtom i form av:
 

 • Bålfetma
 • Månansikte
 • Fettansamling i nacke
 • Muskelatrofi i extremiteter
 • Hirsutism hos kvinnor
 • Osteoporos i kotpelare
 • Hudatrofi
 • Hypertoni
 • Ev typ 2-diabetes

Screeningprov: Dexametasonhämningstest - 1 mg dexametason intas kl 23 och p-kortisol bestäms påföljande morgon kl 08. P-kortisol efter dexametasonintag < 50 nmol/L utesluter endogen hyperkortisolism.

Det är emellertid vanligt med ofullständig hämning med p-kortisolnivåer runt 50-150 nmol/L vid stigande ålder, fetma, alkholöverkonsumtion, depression, stress och snabb nedbrytning av dexametason p g a läkemedels orsakad induktion av specifika leverenzymer. Dessa patienter saknar kliniska tecken på hyperkortisolism, har normal dygnsvariation i kortisolnivåerna och normala dygnsmängder fritt kortisol i urin.

En grupp patienter med nedsatt hämning av dexametason som har något enstaka kliniskt tecken på hyperkortisolism, förändrad dygnsvariation av ACTH och kortisol i plasma, men normal till lätt ökad utsöndring av fritt kortisol. Detta tillstånd har fått namnet subkliniskt Cushings syndrom. Det finns inte konsensus för vilka patienter i denna grupp som har nytta av adrenalektomi. Vid bilaterala incidentalom är det dessutom svårt att lokalisera den dominerande sidan. Patienter med subkliniskt Cushings syndrom bör handläggas multidisciplinärt om operation övervägs.

För vidare utredning, se:
 

Cushings syndrom


Hyperaldosteronism (Aldosteronom, Conntumör)

Diagnostik endast vid hypertoni och/eller hypokalemi.

Screeningprov: Plasma-aldosteron/renin-kvot analyseras. En kvot 100 pmol/ng (60 pmol/mU) talar för primär aldosteronism och genomgår kompletterande utredning med hämningstest

Observera att många blodtrycksläkemedel påverkar kvoten uppåt eller nedåt varför såväl falskt positiv som negativ inverkan förekommer. Aldosteronantagonister skall sättas ut minst 4 veckor innan testning.

För vidare utredning, se:
 

Hypertoni - endokrin


Feokromocytom

Den klassiska symtombilden med svår hypertoni, med eller utan attacker med kraftig blodtryckstegring, svettning, hjärtklappning, huvudvärk och perifer blekhet saknas vanligen i den här patientgruppen. Bilden är oftast symtomfattig och hypertonin måttlig varför tydlig klinisk misstanke saknas.

Screeningprov: Fraktionerade metoxykatekolaminer i plasma eller i dygnsurin.

Mätning av katekolaminer i dygnsurin är ett alternativ vid brist på tillgänglighet av förstahandsanalys, beaktande den lägre sensitiviteten av analysen. Normal nivå av metoxykatekolaminer i plasma utesluter diagnosen. Värden >3 ggr övre normalgränsen talar starkt för diagnosen.

För vidare utredning, se:
 

Feokromocytom


Bilaterala incidentalom

I gruppen bilaterala incidentalom föreligger en ökad förekomst av odiagnostiserade fall av icke klassisk kongenital adrenalhyperplasi. I de europeiska riktlinjer föreslås att man bestämmer basal nivån av en prekursor i steroidsyntesen 17alfa-hydroxiprogesteron (17OHP). Ett värde under 6 nmol/L talar starkt emot diagnosen. Vid förhöjda värden remitteras patienten till endokrinolog för kompletterande utredning.
 


Radiologisk utredning

I första hand görs karaktärisering på befintligt bildmaterial från index.undersökningen och eventuellt tidigare CT eller MRT undersökningar. Förändringens storlek (största transaxiala diameter) och avgränsning mot omgivande vävnad och inre struktur bedöms. En attenuerings mätning av förändringen görs alltid oavsett om undersökningen utförts med eller utan kontrastförstärkning.

Om attenueringen är homogen och mäter ≤ 10 HU på nativ eller kontrastförstärkt bildserie kan förändringen klassas som ett benignt barkadenom med 70 % sensitivitet och 98-99 % specificitet. Om förändringen har högre attenuering > 10 men har oförändrad storlek under minst 6 mån och benigna radiologiska karaktäristika i övrigt kan malignitet uteslutas och ytterligare radiologisk diagnostik är inte nödvändig.

Om karakterisering av AI inte är möjlig på index-undersökningen eller tidigare gjorda undersökningar utförs en binjureinriktad undersökning med nativ bildtagning. I de nya nationella riktlinjerna som harmoniserats med europeiska enddokrinföreningens tidigare publicerade riktlinjer för utredning och behandling av binjureincidentalom utgår sk wash-out beräkning då det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att säkert särskilja benigna förändringar från maligna.. För incidentalom med attenuering > 10 HU och diameter < än 4 cm och i övrigt benigna karaktäristika förordas en 6 mån kontroll för tillväxtkontroll. Om ingen signifikant tillväxt och benignt utseende i övrigt avslutas radiologisk kontroll.

I vissa fall, bl a när man vill minska patientens strålbelastning, kan MRT med chemical shift-teknik användas. Vid misstanke om binjuremetstaser kan 18F-fluorodeoxiglukos (FDG)-PET utföras för säkrare diagnostik i fall då nålbiopsi bör undvikas.


Cytologisk/histopatologisk utredning

För att säkerställa diagnosen binjuremetastas kan ultraljudsledd fin-/mellannålsbiopsi utföras för cytologisk/histopatologisk diagnos. Vid misstanke om primär binjurebarkskancer skall inte nålbiopsi utföras då det riskerar att sprida cancerceller utanför tumörkapseln. Patienten ska opereras primärt. Observera att feokromocytom alltid måste uteslutas innan biopsering av binjureresistens, d v s svaret på adekvat analys skall vara bedömt som negativt.


 

BEHANDLING


Adrenalektomi rekommenderas vid:
 

 • Tumördiameter > 4 cm, om inte uppenbart benignt utseende såsom typiskt adenom, tunnväggig cysta eller myelolipom
   
 • Radiologisk misstanke om malignitet - oskarp avgränsning mot omgivningen, ojämn intern struktur
   
 • Signifikant storlekstillväxt (≥ 20 % och ≥ 5 mm) efter 6 mån uppföljning med CT.
   
 • Alla feokromocytom, även de som saknar biokemisk aktivitet
   
 • Övriga hormonproducerande tumörer efter noggrann utredning och multidisciplinärt konsensusbeslut


Adrenalektomi kan övervägas vid:
 

 • Vissa fall av subklinisk Cushings syndrom efter noggrann utvärdering och multidisciplinärt konsensusbeslut.
   
 • Binjuremetastas där noggrann stadieindelning inte har påvisat spridning till andra lokaler.


UPPFÖLJNING
 

Endokrinologisk uppföljning

Om patienten saknar kliniska tecken på hormonöverproduktion och den primära hormonella utredningen utfallit normalt görs ingen ytterligare biokemisk uppföljning. Endast patienter med fortsatt misstanke om hormonöverproduktion genomgår förnyad biokemisk uppföljning.

Vid låg misstanke eller inkonklusiva tester upprepas dessa tester ev med kompletterande analyser efter 12- 24 mån. Vid större misstanke utreds och följs patienten enligt specifika utredningsprogram för respektive diagnos.


Radiologisk kontroll

Ytterligare radiologisk uppföljning med CT/MR efter binjureinriktad undersökning är inte nödvändig för mindre, lipidrika adenom, enligt nedanstående kriterier:
 

 • Diameter ≤ 4 cm och
   
 • CT: Attenuering på nativ bildserie ≤ 10 HU och en välavgränsad lesion med homogen inre struktur
   
 • MR: Påvisande av tydlig signalreduktion i-fas/ur-fas med chemical shift-teknik
   
 • Ytterligare uppföljning med CT/MR är inte nödvändig om lesionen under 6 mån observationstid har oförändrad storlek och oförändrat utseende.


Uppföljning av övriga patienter enligt nedan:

 

 • Diameter ≤ 4 cm
   
 • Attenuering utan kontrastförstärkning >10 HU eller andra svårvärderade radiologiska fynd som inte motiverar adrenalektomi utförs uppföljande CT utan kontrast efter 6 månader från upptäckt.
   
 • Om förändringen är oförändrad vid 6 mån kontrollen avslutas den radiologiska uppföljningen.
   
 • Svårtolkade fynd och klinisk situation kan i enstaka fall motivera ny binjureinriktad CT 12 mån efter upptäckt.


ICD-10

Tumör av osäker eller okänd natur i binjure D44.1
Benign tumör i andra och icke specificerade endokrina körtlar D35
Malign tumör i binjuremärgen C74.1
Malign tumör i binjurebarken C74.0
Annat specificerat Cushings syndrom E24.8
Primär hyperaldosteronism E26.0
Binjuremärgshyperfunktion E27.5

 

Referenser

Fassnacht M et al. Management of adrenal incidentalomas: European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur J Endocrinol. 2016 Aug;175(2):G1-G34. Länk

Bülow B, Ahrén B, Swedish Research Council Study Group of Endocrine Abdominal
Tumours. Adrenal incidentaloma--experience of a standardized diagnostic programme in the Swedish prospective study. J Intern Med. 2002 Sep;252(3):239-46. Länk

Bülow B, Jansson S, Juhlin C, Steen L, Thorén M, Wahrenberg H, Valdemarsson S,
Wängberg B, Ahrén B. Adrenal incidentaloma - follow-up results from a Swedish
prospective study. Eur J Endocrinol. 2006 Mar;154(3):419-23. Länk

Muth. A. Incidentally discovered adrenal tumours, adrenal metastases, and pheochromocytomas. Clinical and epidemiological aspects. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet 2011. Länk

Muth A, Hammarstedt L, Hellström M, Nyman U, Sundin A, Wahrenberg H, Wängberg B. Nationellt vårdprogram för adrenala incidentalom - Programmet har
harmoniserats med europeiska riktlinjer – ger förenklad handläggning av patienter. Lakartidningen. 2017 Sep 29;114. Länk

Patrova J, Jarocka I, Wahrenberg H, Falhammar H. Clinical outcomes in adrenal incidentaloma: experience from one clinical cente. Endocr pract 2015, 21:870-7. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev