Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hypofysär underproduktion, hypopituitarism

FÖRFATTARE

Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2021-02-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

De hypofysceller som först brukar svikta vid sjukliga processer i hypothalamus-hypofysområdet är de tillväxthormon (GH)- och gonadotropinproducerande cellerna.

Betydligt senare sviktar ACTH, TSH och prolaktin.

 

Bristtillstånd
 

 • Tillväxthormonbrist
 • Hypogonadism beroende på LH-, FSH-brist
 • Kortisolbrist beroende på ACTH-brist
 • Hypotyreos beroende på TSH-brist
 • Prolaktinbrist

 

Orsaker (se nedan)
 

Rubbningar/sjukdomar i hypothalamus/hypofysområdet som kan ge upphov till hypopituitarism:

 • Tumörer
 • Iatrogen hypopituitarism efter operation eller strålning
 • Långvarigt opiatintag ger främst LH-, FSH-brist
 • Metastaser, sarkoidos, tuberkulos, granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos)
 • Infarkt / hypofysapoplexi
 • Hypofysär nekros i samband med partus - Sheehans syndrom
 • Traumatisk hjärnskada
 • Kongenitala anomalier
   - Ektopisk baklob
   - Mutationer, t ex. Pit-1, Prop-1
   - Idiopatisk hypoplasi
 • Lymfocytär hypofysit
 • Inlagringssjukdomar, histiocytos amyloidos
 • Arteriella aneurysm, subaraknoidalblödning
 • Långvarig och svår allmänsjukdom, intensivvårdspatienter
 • HIV-infektion


 

TILLVÄXTHORMONBRIST
 

Symtom
 

Kommer tidigt i hypofysära sjukdomsförlopp men är svårdiagnostiserad.

GH-bristen är svår att upptäcka både för patienten och läkaren:

 • Ökad fettansamling
 • Minskad muskelmassa
 • Tunn krackelerad hud
 • Okarakteristiskt nedsatt livskvalitet med trötthet, uttröttbarhet, dålig sömn såväl som dålig vakenhetsperiod
 • Hypoglykemitendens – klarar inte längre svältperioder

 

Diagnos
 

GH-brist kan inte fastställas med enstaka GH-analyser. Ett enstaka GH-värde överstigande 3 mikrogram/L (6 U/L) "utesluter" svår GH-brist.

För en säker/säkrare diagnos krävs stimuleringstester. De mest använda är insulininducerad hypoglykemi, arginin + growth hormone releasing hormone (GHRH), eller enbart arginin.

Insulin-like growth factor-1 (IGF-1), som speglar tillväxthormonsöndringen över dygnet, är inte heller diagnostiskt för GH-brist hos vare sig barn eller vuxna. Ett för åldern lågt IGF-1-värde hos en person med normalt matintag talar starkt för GH-brist, men ett normalt IGF-1 utesluter inte GH-brist.

 

Behandling
 

Ges enbart vid uttalad GH-brist tillsammans med substitutionen av övriga sviktande hypofysaxlar. Rekombinant GH ges i dagliga subkutana injektioner. Dosen, initialt mycket låg hos vuxna för att undvika besvärande vätskeretention, höjs successivt tills IGF-1 ligger inom normalområdet för patientens åldersgrupp.


 

HYPOGONADISM BEROENDE PÅ LH-, FSH-BRIST
 

Symtom
 

För att hitta hypofyssjukdomar tidigt, finn patientens hypogonadism:

 • Utebliven/försenad pubertet
 • Förlångsammad eller förlängd tillväxt
 • Dålig sexuell lust (många patienter förstår inte ordet libido, som skall ha betoningen på andra stavelsen)
 • Impotens
 • Försämrad skäggväxt, slappare testiklar, dålig virilisering
 • Oligo/amenorré
 • Barnlöshet
 • Allmänt dålig vitalitet

Det är viktigt att en icke-gravid kvinna i fertil ålder, som inte har regelbundna menstruationer med blödningar var 25-35 dag, utreds med avseende på hypogonadism. Sjukvårdaren måste många gånger själv föra eventuell hypogonadism på tal.

Män med hypofysär hypogonadism saknar ett starkt kliniskt tecken på hypogonadism. Anamnes på devitaliseringssymtom ger också vägledning till diagnos.

 

Behandling
 

Kvinnor substitueras med östrogen och med varierande tillägg av progesteron beroende på vilket blödningsmönster hon önskar. Kvinnors eventuella brist på testosteron kan substitueras med T. Prasteron (DHEA) eller med testosteron i gel eller plåster.

Hypogonadism hos män behandlas med testosteron som kan tillföras dagligen i gelform (Testogel eller Tostrex) eller i intramuskulära injektioner ungefär kvartalsvis (Nebido).

Fertilitetsönskan behandlas hos båda könen med gonadotropinfrisättande hypotalamushormon eller med hypofysära eller andra gonadstimulatorer.


 

 

KORTISOLBRIST BEROENDE PÅ ACTH-BRIST
 

Symtom
 

 • Trötthet
 • Uttröttbarhet
 • Sjukdomskänsla
 • Värk och stelhet generellt i kroppen, dock mest i händer, underarmar och underben.

Många patienter med odiagnostiserad kortisolbrist har gått omvägen över reumatologiska utredningar p g a ledvärk.

Trots aptitlöshet och allmän sjukdomskänsla minskar patienterna inte mycket i vikt.
ACTH- och MSH (Melanocytstimulerande hormon)-bristen medför oförmåga att pigmentereras i solsken (solbränna). Viktminskning och hyperpigmentering är däremot typiska symtom vid kortisolbrist beroende på binjurebarkfel, Morbus Addison.

 

Diagnos
 

Om S-kortisol överstiger 400 nmol/L har patienten troligen inte kortisolsvikt (motsvarar medelvärdet för S-kortisol morgontid kl 8-9 hos båda könen oavsett ålder).

Vid nivåer < 400 nmol/L och misstanke på kortisolbrist utförs ACTH-test.

Vid det hittills mest använda testet ges 250 mikrogram Synacthen i.v. som bolus. Efter 30 minuter skall s-kortisol normalt överstiga 500-550 nmol/L. Testet kan utföras polikliniskt när som helst under dygnet, ger inga biverkningar och patienten behöver inte vara fastande. Testet kan också utföras med 1 µg Synacthen med samma krav för normalitet.

Testet används också för att upptäcka kortisolbrist som beror på binjurebarksjukdom (Morbus Addison) samt vid den vanligaste formen av kortisolbrist; iatrogen p g a perioder av steroidbehandling. ACTH-testet ger sålunda hållpunkt för kortisolbrist men säger inte var på kortisolaxeln felet sitter.

Om anamnesen inte ger orsaken till kortisolbristen, krävs ytterligare utredning för att lokalisera orsaken till kortisolbristen såsom samtidig analys av ACTH och kortisol samt MRT hypofys. Karolinska Solna har också tillgång till CRH-analyser; hypotalamiska ACTH-stimuleraren CRH är icke detekterbar eller låg i serum vid kortisolbrist beroende på borrelia och viroser som får CRH-cellerna att atrofiera.

 

Behandling
 

Substitution med kortisonacetat eller hydrokortison = kortisol 20-35 mg /dag i 1-3 doser. Högre doser krävs vid hög feber, kräkningar, diarré och hårt arbete. T. Plenadren (hydrokortison) behöver bara ges en gång per dygn.

Vid behov (hög feber, kräkningar, diarréer) kan patienten läras upp att spruta sig själv med kortisol subkutant eller intramuskulärt, exempelvis vid fjällvandringar eller utlandsresa. Kortvarig, 1-3 dagar, överdosering med 100 mg kortisol dagligen för säkerhets skull, påverkar inte på något negativt sätt eventuellt andra pågående sjukdomar.


 

HYPOTHYREOS BEROENDE PÅ TSH-BRIST
 

Symtom
 

Symtomen liknar de vid primär hypothyreos (som beror på sjukdom i själva sköldkörteln), men är ofta mycket mindre uttalade:
 

 • Trötthet
 • Frusenhet
 • Tröghet i tanke och rörelser
 • Torr hud

 

Diagnos
 

Ingen ytterligare provtagning behövs för diagnosen än den som är bruklig vid thyreoideadysfunktion (TSH, fritt T4 eller fritt T3).

 

Behandling
 

Hypothyreosen substitueras på samma sätt som den hypothyreos som beror på fel i själva sköldkörteln. När GH-substitution tillkommer, kan thyroxindosen behöva minskas.


 

PROLAKTINBRIST
 

Det enda kliniska tecknet är oförmåga att få i gång och fortsätta amning.

Prolaktinbrist kommer mycket sent under utvecklingen av en panhypopituitarism. Den kan inte behandlas eftersom PRL inte framställs som läkemedel. Hos en nyförlöst kvinna som veckan efter partus inte fått i gång amningen måste Sheehans syndrom uteslutas.


 

ORSAKER TILL HYPOPITUITARISM
 

INFARCERING AV HYPOFYSEN
(Hypofysapoplexi)
 

En typisk sjukhistoria vid hypofysinfarkt är att patienten akut drabbas av:
 

 • Mycket svår huvudvärk
 • Dimsyn
 • Uttalad oro
 • Allmänpåverkan
 • Kräver sjukhusvård

Oftalmologiskt status: okarakteristisk optikuspåverkan
DT/MR: ökad hypofysvolym

Om infarkten är associerad med en expansiv process kan utöver n. opticus också n. III, IV, VI drabbas liksom carotis interna och dess grenar med pareser och sensoriska bortfall som följd.

Ju mer av hypotalamus som påverkas, desto mer omtöckning, feber och påverkad vätskebalans.

Om högdossteroider medför att patienten mår bra och att visus och synfält normaliseras, kan expansiviteten i sellaregionen följas radiologiskt. Diagnosen (infarkt i tumör eller i normalhypofys) kan ställas i lugnare skede.

Om infarkten skett i ett prolaktinom skall patienten omedelbart behandlas med dopaminagonist.

Andra hypofystumörer exstirperas om de ger lokalsymtom trots farmakologisk steroidbehandling. Det finns inte evidens för att akut operation av expansiviteten är bättre än operation efter det att steroidbehandling misslyckats.


Mb Sheehan

Mb Sheehan kallas den hypofysnekros/infarcering som uppstår i samband med förlossning som komplicerats av stora uterusblödningar och långvarig hypotoni.

Vid exempelvis heparinbehandling under graviditet ökar risken för Mb Sheehan.

Den typiska patienten
 

 • Får inte i gång amningen
 • Får inte tillbaka menstruationerna inom förväntad tid
 • Är extremt orkeslös, deprimerad
 • Visar successivt tecknen på panhypopituitarism:
  - Bristande hyperpigmenteringsförmåga/blekhet (ACTH/MSH-brist)
  - Utglesad behåring på pubes, i axiller, i ögonbryn (androgen-brist)
  - Tunn krackelerad ansiktshud (GH-brist)
  - Frusenhet
  - Torrhet
  - Långsamhet (TSH-brist)

Akut, total infarcering av hypofysen är ovanligt; incidensen är cirka två patienter per million och år.

 


LYMFOCYTÄR HYPOFYSIT
 

Lymfocytär hypofysit med varierande hypofyshormonsvikter är en ovanlig diagnos. Den ses främst hos kvinnor under eller efter graviditet. Hypofysit kan vara associerad med andra autoimmuna sjukdomar som thyreoidit och diabetes mellitus.

MRT kan visa både tumörlikt förstorad, normalstor eller atrofierad hypofys.
Man brukar följa upp förändringen med glesa MR-undersökningar.

Om förändringen tillväxer och hotar exempelvis chiasma utförs hypofysoperation.


 

KONGENITALA ANOMALIER
 

Pituitary stalk interruption syndrom (PSIS): Barn kan under fostertiden drabbas av en anläggningsanomali att bakloben inte vandrar ned adekvat till sin plats i bakre sella turcica. MR kan ange läget av denna ektopiska baklob alltifrån övre delen av stjälken, längs hypofysstjälken eller bredvid det adekvata baklobsläget.

Patienterna drabbas av varierande hypofyssvikter, vanligast GH, LH, FSH och ACTH.

Mutationer i genen för den hypofysära transskriptionsfaktorn Pit-1 medför att GH, PRL och TSH cellerna inte färdigdifferentieras, varför syntesdefekter av dessa hormon uppstår.

Mutationer i genen för transskriptionsfaktorn Prop-1 medför också multipla hypofyssvikter, GH-brist, LH-brist, FSH-svikt samt en eller flera ytterligare svikter, mestadels TSH. Den livshotande ACTH-kortisolsvikten kan uppträda sent i livet hos dessa patienter. Ytterligare ett tiotal mutationer i andra gener orsakande hypopituitarism är kända, men ännu kvarstår idiopatiska hypofyshypoplasier, vars orsaker inte är kända.


 

IATROGEN HYPOPITUITARISM
 

Patienter som genomgått helkroppsbestrålning, hjärnparenkymbestrålning eller cytostatikabehandling av onkologiska skäl eller inför transplantation utvecklar ofta en tillväxthormonbrist och ibland ytterligare svikter.

Effekten av strålning pågår under många år och svikterna kan därmed bli diagnostiserbara först lång tid (år - decennier) efter behandlingen. Eftersom allt fler patienter överlever maligniteter och deras behandlingar är detta en ökande grupp.


 

SARKOIDOS, TUBERKULOS, METASTASER
 

Metastaser främst från cancer i bröst, njure och prostata, kan också drabba hypotalamus-hypofysområdet.

Vanligen är de lätta att misstänkliggöra med MR som visar för dessa förändringar karakteristiska bilder.


 

TRAUMATISK HJÄRNSKADA
 

Personer som varit med om svåra olyckor, subaraknoidalblödningar och liknande, vilket krävt intensivvårdsbehandling kan utveckla hög frekvens av en eller flera hypofysära svikter (10-50 %) vilka kvarstår ännu 1 år efter incidenten.


 

ENDOKRINT INAKTIVA TUMÖRER/ADENOM
 

De här tumörerna, tidigare kallade kromofoba adenom, diagnostiseras oftast mycket sent och är vid upptäckten väl synliga på MR och växer ofta extrasellärt.

Patienten har sökt sjukvården antingen för lokala symtom från tumören - huvudvärk, synförsämring eller synfältpåverkan eller för varierande grad av hypopituitarism.

De endokrint inaktiva tumörerna kan producera varierande mängder av såväl gonadotropinerna LH och FSH som av den α-polypeptidkedja som är identisk i LH och FSH och humant koriongonadotropin (HCG).


 

LÅNGVARIGT OPIATINTAG
 

Opioiders påverkan på hormonbalansen

Opioider har använts inom medicinen sedan mycket länge. Idag används de främst för lindring av skelettsmärta vid cancersjukdom samt vid icke-maligna tillstånd med smärta, såsom lumbago och neuropatisk smärta. Opioider kan även ingå i preparat mot svår diarré och svår hosta. Tabell 1 visar de opioider som används inom svensk sjukvård.

Opioidreceptorer, my (µ), kappa (k), och delta (δ), förekommer i centrala och perifera nervsystemet, med en särskild ansamling i talamus. Receptorerna är G-proteinkopplade. Endogena opioidpeptider (enkefaliner, endorfiner, dynorfiner, endomorfiner och nociceptin) kan utöva opiodeffekter.

Långvarigt bruk av opioider medför ofta hormonella biverkningar, främst hypogonadism. Hämningen av gonadaxeln beror på opioidernas direkteffekt på opiatreceptorer i GnRH-nerver i hypothalamus, vilket i sin tur medför låg sekretion av hypofysärt LH och FSH, som i sin tur medför lågt testosteron hos män och lågt östradiol hos kvinnor. Långvarigt opiatintag påverkar inte nämnvärt sekretionen av sköldkörtelhormon, tillväxthormon eller ACTH-kortisol.

I en sammanställning av effekter av långvarig exposition av intrathekal tillförsel av opioider (ca 30 ggr mindre mängd morfin behövs jämfört med systemisk tillförsel för att nå samma grad av smärtlindring) till 73 patienter med svårt smärta p g a icke-malign sjukdom, uppvisade majoriteten en hypogonadotrop hypogonadism. Thyreoideahormoner och prolaktinnivåer var oförändrade, medan en något låg kortisolbalans och lågt GH noterades hos ca 15 % av patienterna (Abs et al 2000).

Tabell 1. Opioider som används inom svensk sjukvård
 

 1. Opiumalkaloider (opiater)
  - morfin, oxikodon, kodein (ej förskrivna: heroin, opium)
 2. Semisyntetiska opioider
  - Bupernorfin, hydromorfin,atropin
 3. Helsyntetiska opioider
  - Ketobemidon,peptidin,metadon, tramadol, fentanyl


Tabell 2. Hormonella effekter av opioider som beskrivits i litteraturen
 

 • Central hypogonadism p g a minskad frisättning av GnRH
 • Sänkt insöndring av LH och FSH från hypofysen hos båda könen
 • Sänkta nivåer av DHEAS p g a minskning av binjurebarkens androgenproduktion hos båda könen.
 • Minskat östradiol och progesteron från ovarierna
 • Minskat testosteron från testiklarna
 • Ingen påverkan på prolaktinnivåer. Några rapporter visar svag ökning
 • Ingen påverkan på kortisolinsöndringen. Några rapporter visar svag minskning
 • Ingen påverkan på insöndringen av tillväxthormon
 • Ingen påverkan på thyreoideahormonbalansen

 

 

ICD-10

Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen D44.3
Annan specificerad hypotyreos E03.8
Bristande produktion av tillväxthormon (idopatisk) E23.0A
Hypofunktion hypofys UNS E23.0X

 

Sjukskrivning


Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

E03 Annan hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)


Referenser

Katz N, Mazer NA. The impact of opioids on the endocrine system. Clin J Pain 2009; Feb; 25 2): 170-75. Länk

Rhodin A, Stridsberg M, Gordh T. Opioid endocrinopathy: a clinical problem in patients with chronic pain and long-term oral opioid treatment. Clin J Pain 2010 Jun; 26(5):374-80. Länk

Abs R, Verhelst J, Maeyaert J, Van Buyten JP, Opsomer F, Adriaensen H, Verlooy J, Van Havenbergh T, Smet M, Van Acker K. Endocrine consequences of long-term intrathecal administration of opioids. J Clin Endocrinol Metab 2000 Jun; 85(6):2215-22. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev