Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Binjurebarkscancer

FÖRFATTARE

Med dr, specialistläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2022-03-06

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Binjurebarkscancer är en ovanlig och högmalign tumör som utgår från celler i binjurebarken. Den är snabbt progredierande och diagnostiseras ofta i avancerat stadium. Binjurebarkscancer utgör 0,2 % av dödligheten bland cancersjukdomar.

Den uppskattade årliga incidensen är 0,5-2 fall per miljon invånare, och i Sverige diagnostiseras cirka 16 nya fall varje år. kvinnor drabbas i högre utsträckning än män (1,5:1). Medianålder vid insjuknande är 30-50 år, men sjukdomen förekommer även hos barn.

25 % av binjureincidentalomen med en storlek på > 6 cm är binjurebarkscancer.


Etiologi

Den bakomliggande orsaken till binjurebarkstumörutveckling är okänd. De senaste molekylärgenetiska studierna har påvisat att kromosomrubbningar möjligen kan bidra i tumörgenesen.KLASSIFIKATION


Binjurebarkscancer indelas efter kliniska symtom i "functioning" (funktionella, hormonproducerande tumörer) och "non-functioning" (icke-funktionella) tumörer:


Funktionella tumörer

 • Karakteriseras av överproduktion av steroidhormoner t ex glukokortikoider, mineralkortikoider, androgener; samt mer sällan steroidprekursorer, t ex progesteron, 11-deoxykortikosteron och 11-deoxykortisol. Följden blir kliniska bilder som kan simulera andra tillstånd, såsom Cushings eller viriliserande syndrom.
   
 • Funktionella tumörer är vanligare hos kvinnor än hos män.
   
 • Drygt 50 % av binjurebarkscancrarna utgörs av funktionella tumörer.Icke-funktionella tumörer

 • Föranleder inga hormonella symtom.
   
 • Äldre patienter och båda könen drabbas i samma utsträckning.

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Funktionella tumörer

Cushings syndrom (överproduktion av kortisol) föreligger hos 30-40 % av patienterna:

 • Centripetal fetma
 • Muskelsvaghet, muskelatrofi
 • Hudatrofi, striae, blåmärken
 • Svår akne
 • Hypertoni
 • Glukosintolerans
 • Dysmenorré/amenorré hos kvinnor
 • Osteoporos
 • Sömnbrist, kognitiv störning
 • Hypokalemisk alkalos och perifera ödem ses vid sprid sjukdom


Viriliserande syndrom hos kvinnor (överproduktion av androgen och dess metaboliter) ses hos 10-15 %:

 • Akne
 • Oligo-/amenorré
 • Abnormt ökad ansikts- och kroppsbehåring
 • Hirsutism (ökad kroppsbehåring av manlig typ hos kvinnor)
 • Mörk röst


Feminiserande syndrom hos män (överproduktion av östrogen) föreligger hos 3-5 %:

 • Gynekomasti


Conns syndrom (överproduktion av mineralkortikoiden aldosteron) ses hos ≤ 1 %:

 • Hypertoni
 • Hypokalemi (orsakar ofta muskelkramp och svaghet)
 • Metabol alkalos


Blandsyndrom förekommer ofta, t ex Cushings syndrom/viriliserande syndrom ses hos 12-18 % av patienterna.


Icke-funktionella tumörer

 • Ofta asymtomatiskt binjureincidentalom vid DT/MRT
   
 • Viktminskning, trötthet, lätt illamående eller andra cancersymtom
   
 • Palpabel tumör i buken
   
 • Ihållande buksmärtor i övre buk, flank- eller ryggsmärtor
   
 • Känsla av uppkördhet/tyngdkänsla i buken
   
 • Sällan tecken på binjurebarksinsufficiens

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

UTREDNING

 

Blodprover tas och DT buk-thorax utförs. Välgrundad misstanke om binjuretumör (bilddiagnostiskt fynd och/eller hormonella förändringar) utreds enligt standardiserat vårdförlopp (SVF). Kompletterande hormonprover tas och remitteras till en universitetsklinik för bedömning på MDK (multidisciplinär konferens). Det är viktigt att identifiera kortisolproducerande tumörer inför eventuell kirurgi.

Man bör inte ta biopsi från en binjuretumör p g a risken för spillning av cancerceller från en eventuell binjurebarkscancer, vilket omöjliggör en radikal kirurgi.

Om kurativt syftande behandling bedöms vara aktuell utförs en 11C-Metomidat-PET-DT. Vid misstanke om metastasförändringar tas biopsi och görs kompletterande bilddiagnostik. Vid histopatologiskt fynd av binjurebarkscancer ska kontakt tas skyndsamt med neuroendokrin kompetens enligt SVF och PAD skall eftergranskas av en endokrinpatolog.

MDK tar beslut om behandlingsrekommendation och tumören klassificeras enligt senaste TNM-klassifikation (Tabell 1). Alla nydiagnostiserade binjurebarkscancrar bör skötas på en universitetsklinik.
 


Specifik provtagning

Bestämning av olika steroidhormoner och dess metaboliter i urin och plasma/serum utförs för att detektera överskott av hormoner som frisätts från tumören. Stigande hormonnivåer efter behandling indikerar återfall.

 • Överproduktion av glukokortikoider:
  • 1 mg dexamethasonhämningstest
  • S-kortisol
  • 24 timmars U-kortisol
  • S-ACTH vid misstanke om Cushings syndrom/ektopiskt ACTH-syndrom, samt vid uppföljning av mitotanbehandling

 • Könssteroider och steroidprekursorer:
  • S-DHEA-S
  • S-17-hydroxyprogesteron
  • S-androstenedion
  • S-testosteron (bara hos kvinnor)
  • S-östradiol (bara hos män och postmenopausala kvinnor)
  • 24 timmars u-steroidprofil
  • S-SHBG, S-LH, S-FSH och S-prolaktin vid tecken på hirsutism och gynekomasti

 • Överproduktion av mineralkortikoider:
  • S-kalium
  • P-aldosteron
  • P-renin (vid högt blodtryck och/eller hypokalemi)

 • Fritt P-metoxykatekolaminer, 24 timmars U-katekolaminer och P-kromogranin A kontrolleras för att utesluta eventuellt feokromocytomSpecifika undersökningar

När ett binjureincidentalom upptäcks måste alltid binjurecancer uteslutas. En binjurebarkscancer visualiseras som en ensidig, oregelbunden, stor tumörförändring i binjuren. Olika undersökningstekniker används för att identifiera, karakterisera och utvärdera utbredningen av tumörförändringen.

 • Datortomografi av thorax och buk (eller MRT) är förstahandsmetod för diagnos och tumörutbredning. Används även vid uppföljning, terapiutvärdering och vid uppföljning av tidigare upptäckt incidentalom.
   
 • Datortomografi av binjure rekommenderas till alla patienter med misstänkt binjurebarkscancer.
   
 • Ultraljudsledd biopsi tas endast om det finns evidens av metastaserande sjukdom som utesluter kirurgi och en histopatologisk verifierad diagnos behövs inför onkologisk behandling eller för utvärdering av känd spridd annan malign sjukdom för att utesluta metastaser. Binjurebiopsi rekommenderas inte om det inte finns evidens av metastaserande sjukdom p g a risken för tumörspill av en eventuell binjurebarkscancer, vilket kan omöjliggöra kurativ kirurgi.
   
 • 11C-metomidat-PET används för lokalisering av binjurebarkscancer, differentiera binjurebarkstumör från binjuremärgstumör, utvärdera tumörutbredning, samt utesluta kvarvarande tumörvävnad postoperativt. 11C-metomidat är ett binjurebarksspecifikt radioaktivt ämne.
   
 • Histopatologi: vävnadsprov från tumör för histopatologisk diagnos (operationsmaterial, biopsi från misstänkt metastas) används för att skilja benign/malign tumör, primär tumör/sekundär metastas, samt stadiebestämning.
   
 • Immunohistokemi: Weiss kriterier används mest för att diagnostisera binjurebarkscancer. > 3 Weiss poäng talar för malignitet. Celldelningsindex (Ki67) utförs för att tillgripa skillnaden mellan låg- och högproliferativ binjurebarkscancer, Ki67 > 3 % stödjer diagnosen binjurebarkscancer. Binjurebarkscancer är positiv för D11, inhibin, calretinin och melan-A, samt har överuttryck av IGF-II. Binjurebarkstumörer är positiva för SF1 (steroidogen faktor 1) och binjuremärgstumörer är synaptofysin- och kromogranin A-positiva (neuroendokrin tumörmarkör). PAD bör eftergranskas av en endokrinpatolog och det inkluderas Weiss kriterier, Ki67 index, resektionsstatus, pTNM stadium (ev kapselinvasion och eller invasion i omgivande vävnader/strukturer).

 • Högrisk kriterier inkluderar positiv resektionsmarginal, Ki67 > 10 %, kapselruptur, stor (> 8 cm) och låg differentieringsgrad.

 

STADIEINDELNING

 

Tabell 1. ENSAT:s stadieindelning och TNM-klassifikation enligt AJCC version 8

Stadium Tumörutbredning TNM
I Tumör ≤ 5 cm utan lokal invasion, lymfkörtel- eller distala metastaser T1N0M0
II Tumör > 5 cm utan lokal invasion, lymfkörtel- eller distala metastaser T2N0M0
III Tumör med lokal invasion eller lymfkörtelmetastaser T1-2N1M0
T3-4N0-1M0
IV Tumör med eller utan lokal invasion/lymfkörtelmetastaser. Förekomst av distala metastaser T1-4N0-1M1

(ENSAT: European Network for the Study of Aderenal Tumors; AJCC: American Joint Committee on Cancer)


Fjärrmetastaser förekommer oftast i lever, lungor, lymfkörtlar och skelett.BEHANDLING


1. Behandling vid lokaliserad sjukdom

Kirurgi

Operativt avlägsnande av binjure och alla eventuella lokala lymfkörtelmetastaser utgör primär behandling. Kan vara kurativt vid stadium I-III.

Kirurgi bör utföras vid en specialiserad universitetsklinik för att undvika tumörspillning och inkomplett resektion.

Resektion av närliggande organ bör övervägas i stadium II-III på grund av direkt tumörinvasion av dessa strukturer. "Debulking"-kirurgi utförs för att minska tumörbörda och mängden hormonutsöndrande vävnad vid avancerade tumörer.

Vid inoperabel lokal avancerad eller metastaserad binjurebarkscancer bör kirurgi övervägas när en radikal operation bedöms vara möjlig efter neoadjuvant kemoterapi.

Kirurgisk åtgärd kan vara effektivt vid lokalrecidiv och/eller med en liten tumörbörda.

Patienter med överproduktion av glukokortikoider skall ha steroidsubstitution (hydrokortison t ex 150 mg per dag) både peroperativt och postoperativt, för att förhindra postoperativ binjureinsufficiens. Postoperativ vård för hormonproducerande tumörsjukdom är nödvändig för att säkerställa adekvat glukokortikoidsubstitution.

Binjureincidentalom som är > 3 cm eller ger upphov till endokrina symtom bör opereras bort på grund av potentiell cancerrisk.

 

Adjuvant behandling

Det är vanligt med recidiv efter radikal operation av binjurebarkscancer och metastasering sker snabbt inom två år efter diagnos. Adjuvant behandling används därför i syfte att minska risken för återfall, samt förlänga den recidivfria överlevnadstiden. Adjuvant behandling bör påbörjas så snart som kliniskt möjligt, dock inom tre månader efter operation och ges minst i tre år.


Mitotan (Lysodren, även känt som o,p’DDD) används som primär terapi i adjuvant syfte efter radikal operation. Retrospektiva data visar att Mitotanbehandling associeras med längre median sjukdomsfri överlevnad och den totala överlevnaden. Ki67 10 % eller mindre anses ha lägre risk för recidiv jämfört med patienter med högre Ki67 %. Adjuvant mitotanbehandling rekommenderas framför allt till patienter efter radikal operation som har en hög risk för återfall (ENSAT stadium III, eller R1-resektion, eller Ki67 > 10 %, intraoperativ tumörspill, kärl eller kapselinvasion).

Mitotan är det enda hittills kända läkemedel med adrenolytisk verkan som leder till snabb sänkning av adrenokortikoidsteroider och metaboliter i blod och urin framför allt vid Cushings syndrom. Läkemedlet används även vid recidiverad sjukdom och kan övervägas vid icke-operabel binjurebarkscancer, då ofta i kombination med andra cytostatikaregimer.

Den rekommenderade startdosen för vuxna är 1,5 g per dag (T Lysodren 500 mg, fördelat på två eller tre doser, tas i samband med måltid). Dosen bör ökas till 3 g inom några dagar och titreras successivt (t ex med 1 g/två veckors intervall) till 4-5 g per dag eller upp till en serumnivå på 14-20 mg/liter beroende på patientens performance status. Detta kontrolleras genom serum mitotankoncentration. Maximal tolererad dos (MTD) av mitotan är individuellt (varierar mellan 2 och 12 g/dag). Det tar flera veckor att nå den terapeutiska måldosen då mitotan ackumuleras i fettvävnaden och halveringstid av mitotan i plasma varierar mellan 18 och 159 dagar.

All konkomitant medicinering bör kontrolleras för CYP3A4-interaktioner och ersättas med ett alternativ om det är nödvändigt och tillgängligt.


Toxicitet:

Biverkningsfrekvensen av mitotan synes vara dosberoende. Plasmanivåer som är högre än 20 mg/liter kan associeras med allvarliga toxiska biverkningar:

 • Trötthet
 • Gastrointestinala biverkningar (anorexi, diarré, illamående, kräkningar)
 • Binjurebarksinsufficiens
 • Påverkan på centrala nervsystemet (apati, dåsighet, neuropati och yrsel)
 • Förhöjda leverprover, hyperkolesterolemi, hypotyreos
 • Gynekomasti, hudutslag


Binjurebarksinsufficiens:

Samtidigt med mitotans insättning bör steroidsubstitution (hydrokortisonbehandling) påbörjas till alla patienter förutom de med förhöjt kortisol. Detta då mitotan även slår ut den friska binjuren. Det finns studier på att mitotan även ökar metabolismen av kortison varför patienterna oftast skall ha T. Hydrokortison 40–50-75 mg dagligen. Dosen anpassas gradvis och individuellt; höjes vid tecken till kortisonsvikt, feber eller magsjuka enligt gällande regler. Dosjustering vid behov i samband med förändring av mitotandosen. Vid gastrointestinala biverkningar ges tillägg av symtomatisk terapi (se punkt 5 nedan) samt eventuell högre hydrokortisondos. Vid akut binjurebarksvikt ges Solu-Cortef intravenöst.

Vid utsättande av mitotan måste kortisonet kvarstå om än långsamt trappas ned. Detta då mitotans långa halveringstid gör att mitotan kan uppmätas i blodet flera månader efter utsättandet. Oftast måste patienten kvarstå på substitutionsdos (20-30 mg) av kortison livet ut.

Vissa patienter kan även behöva mineralkortikoidsubstitution beroende på blodtryck samt kalium-och reninnivå.
 

Behandlingsöversikt: Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") - vuxna

Uppföljning av mitotanbehandling:

 • Mitotannivå i serum bör kontrolleras ofta för att fastställa optimal dos (målnivå s-mitotan 14-20 mg/l). Täta kontroller av serum-mitotan rekommenderas, initialt var 2-4:e vecka.
   
 • När man uppnått terapeutiskt intervall tas prov var 4-12:e vecka eller vid toxiska symtom. Observera att dosen ofta behöver sänkas efter några månaders behandling.
   
 • Mitotandosen bör justeras vid biverkningar. Behandlingen kan utsättas temporärt vid svåra biverkningar, därefter återinsättas med lägre dos.
   
 • Nivåer av S-mitotan bör utvärderas efter varje dosjustering och med täta intervall (t ex varannan vecka), tills den optimala underhålldosen har nåtts, Kontroll bör vara mer frekvent (t ex varje vecka) när en hög startdos har använts.
   
 • Patienterna följs kliniskt avseende biverkningar, lever och njurprover regelbundet och mitotandos justeras vid behov. Illamående kan behandlas med metoklopramid (Primperan) eller serotonin (5-HT3)-antagonist (Ondansetron). Avbryt mitotanbehandling om leverenzymerna stiger 3 gånger över referensgränsen och vid tecken till grad 3-4 CNS-biverkningar.
   
 • Elektrolyter, kreatinin, ACTH och 24h U-kortisol kontrolleras regelbundet för att undvika binjureinsufficiens och hyperkalemi. Tyreoideafunktion, S-testosteron och lipider följs och korrigeras vid behov.

 

Adjuvant kemoterapi

Vid aggressiv sjukdom (Ki67 > 20 %, utbredd kärlinvasion eller tumörtromb i vena cava) är mitotan inte tillräckligt som adjuvant behandling och kan övervägas i kombination med andra cytostatikaregimer. Kombinationen Streptozotocin (licenspreparat) + mitotan har använts i adjuvant syfte och visats förlänga det recidivfria intervallet och överlevnaden. Kontrollerade studier saknas dock.


2. Behandling av återfall

Kirurgisk åtgärd kan vara effektivt vid tecken till sjukdomsåterfall och/eller med en liten tumörbörda och om sjukdomsfria intervallet har varit på minst 12 månader, där radikal kirurgi verkar genomförbart. Alternativt kan andra lokala behandlingar också övervägas.


3. Behandling vid avancerad sjukdom

Neoadjuvant kemoterapi

Patienterna med borderline resektabel sjukdom eller mer avancerade sjukdom kan neoadjuvant systemisk kemoterapi övervägas.


Kirurgi

Vid inoperabel lokal avancerad eller metastaserad binjurebarkscancer bör kirurgi övervägas när en radikal operation bedöms vara möjlig efter neoadjuvant kemoterapi.


Systemisk behandling vid metastaserad sjukdom

De flesta patienter presenteras med metastaserande eller icke-operabla sjukdomar, dessutom, trots initialt kurativt syftande kirurgi, utvecklar 70-80 % av patienterna recidiv eller progredierande sjukdom och kräver systemisk behandling. Vid snabb progredierande och metastaserande sjukdom är kemoterapi indicerad.


Kombination kemoterapi plus mitotan

Få studier avseende effektiviteten av systemiska antitumörbehandlingar (mitotan- och cytostatika) vid avancerad binjurebarkscancer har gjorts. De två mest lovande regimer är hittills streptozotocin + mitotan (Sz-M) och kombinationen etoposid + doxorubicin + cisplatin + mitotan (EDP-M) (FIRM-ACT-studien). Bättre behandlingsalternativ behövs dock vid avancerad sjukdom. 
 


Möjliga val av medicinsk behandling

1. Kombinationen etoposid + doxorubicin + cisplatin (EDP) + mitotan (EDP-M)

EDP-M regimen bör övervägas som första linjens behandling om sjukdomsåterfall är mindre än 6 månader efter kirurgin snarare än upprepa lokoregionala åtgärder. Om sjukdomen progredierar under singel mitotanterapi kan tilläggas EDP-M regimen. Etoposid + doxorubicin + cisplatin ges intravenöst var 4:e vecka enligt schema (dag 1: doxorubicin 40 mg/m2, dag 2: etoposid 100 mg/m2, dag 3-4: etoposid 100 mg/m2 + cisplatin 40 mg/m2), mitotan ges peroralt dagligen.

Vanliga biverkningar av cytostatika:
 

 • Generellt: anemi, nedsatt aptit, illamående, kräkningar, diarréer, blödningsrisk, reversibel benmärgspåverkan, infektionskänslighet och alopeci.
   
 • Etoposid: leverpåverkan, hudutslag, hypersensitivitet
   
 • Doxorubicin: hjärtsvikt
   
 • Cisplatin: njurtoxicitet, nedsatt hörsel, perifer neuropati


2. Kombinationen streptozotocin + mitotan (Sz-M)

Vid dokumenterad tumörprogress eller vid oacceptabel toxicitet (svåra biverkningar) under EDP-Mbehandling övervägs terapibyte till Sz-M kombinationen som andra linjens behandling. Streptozotocin (licenspreparat: Streptozocin, STZ, Zanosar) ges intravenöst var 3:e vecka enligt schema (dag 1-5: induktionskur 1 g/dag, därefter 2 g var 3:e vecka). Peroralt mitotan ges dagligen med lägre startdos, 1 g/dag, och titreras därefter upp till en serumnivå på 14-20 mg/liter eller maximalt tolererad dos.

Vanliga biverkningar av streptozotocin:
 

 • Gastrointestinala (illamående och kräkningar)
   
 • Njurpåverkan och övergående förhöjda leverprover kan förekomma vid förlängd behandling samt vid högre doser.3. Immunterapi

Pembrolizumab (check point hämmare) har visat god sjukdomskontroll vid tumörer med hög tumörmutationsbörda (TMB) oavsett PD-L1 positivitet eller mikrosatellitinstabilitet (MSI).


4. 
Kombinationen gemcitabin (Gemzar) 800 mg/m2 dag 1 resp 8 + capecitabin 1500 mg dagligen var 3:e vecka (mitotan kan ev fortsättas).


5. Målriktad terapi

Nya molekylärt inriktade terapier, såsom tyrosinkinashämmare t ex sunitinib (Sutent) 50 mg dagligen i 4 veckor följt av 2 veckors uppehåll var 6:e vecka, erlotinib (Tarceva), cixutumumab (IGF-1R monoklonala antikroppar) + temsirolimus (Torisel), erlotinib (Tarceva) + gemcitabin, sorafenib (Nexavar), 131-jod-metomidat eller en vaskulär tillväxthämmare (Bevacizumab) skulle kunna vara nya terapeutiska alternativ som dock fortfarande är på experimentstadiet. Ingen specifik tyrosinkinashämmare rekommenderas förnärvarande.


6. Vid fortsatt progress och vid fortsatt gott allmäntillstånd kan övriga cytostatika prövas, exempelvis paklitaxel (Paclitaxel), docetaxel (Taxotere) + gemcitabin (Gemzar), vinorelbin (Navelbine), vinkristin (Oncovin), cyklofosfamid (Sendoxan) och 5-FU (Fluorouracil).


Val av behandlingsalternativ bör alltid diskuteras i en multidisciplinerad konferens.
 


Symtomatisk behandling

Hämning av effekterna som binjurebarksproducerade steroider har kan vara värdefullt för att minska symtomen av en funktionell och metastaserande eller icke-operabel tumör. Steroidsynteshämmare ketokonazol, metyrapon, osilodrostat (Isturisa), aminoglutetimid (licenspreparat), etomidat (licenspreparat) och/eller mitotan kan användas. Blodtryckssänkande (spironolakton, amilorid, amlodipin, metoprolol m m) används vid hyperaldosteronism. Kaliumsupplement i både infusion och tablettform (Kaleorid) kan krävas vid svår hypokalemi. Spironolaktion kan ges vid hypokalemi. Antidiabetika används vid hyperglykemi. Denosumab kan övervägas som förebyggande skelettskador vid skelettmetastaser.

ketokonazol bör sättas ut minst 24 timmar innan kemoterapi då det ökar risken för toxicitet av cytotoxiska medel. Kan återinsättas 24 timmar efter avslutad kur.


Strålbehandling

Strålbehandling kan vara effektivt i palliativt syfte för att avlasta hormonproducerande vävnad, smärta eller hotande organskador orsakade av tumören samt mot ev skelettmetastaser.PROGNOS

 

Binjurebarkscancer är i regel förenad med mycket dålig prognos. Den medianöverlevnaden för alla binjurebarkcancerpatienter är cirka 3-4 år. Den totala överlevnaden beror oftast på stadium vid diagnosen. Den rapporterade 5-års överlevnaden enligt ENSATs stadieindelning är 82 % för stadium I, 61 % för stadium II, 50 % för stadium III och 13 % för stadium IV.

Faktorer som påverkar sjukdomsprognos och bedömning av behandlingsalternativ är tumörstadium, resektionsstatus, Ki67-index, kortisolproducerande tumör och patientens allmäntillstånd.UPPFÖLJNING

 

Kontroll av hormonprofil, DT och eventuellt metomidat-PET görs postoperativt för bedömning av radikalitet och andra behandlingsalternativ.

Kontrollerna inkluderar klinisk, biokemisk/hormonell och radiologisk undersökning.

 • Hormonmarkörer kontrolleras enligt preoperativ hormonprofil ovan var 3:e månad.
   
 • DT thorax och DT/UL/MR buk var 3:e månad under första två åren postoperativt. Därefter var 3-6:e månad i ytterligare 3 år, därefter 1 gång/år.


Regelbundna terapiutvärderingar sker varannan till var tredje månad efter behandlingsstart. Tumörprogression definieras som förhöjning av hormonnivåer/storleksökning av tumörmassa > 20 % eller förekomst av nytillkommen tumörförändring. Förnyad individualiserad riskvärdering bör utföras efter varje utvärdering utifrån primärt behandlingssvar för att handlägga behandlingsstrategin. Hos patienter som svarar bra på onkologisk behandling (inklusive de som uppnår en långvarig stabil sjukdom) kan lokala åtgärder vara effektivt för att syfta till långvarig tumörkontroll.

Recidiv upp till 10 år efter radikal operation är vanligt förekommande. Även metastasering till lever, lungor, lymfkörtlar och skelettet kan uppkomma. Livslång uppföljning är därför viktig. Reoperation eller terapibyte bör övervägas vid återfall, metastaser/progression eller svår toxicitet.


 

ICD-10

Sekundär malign tumör i binjure C79.7
Sekundär malign tumör (metastas) i levern och intrahepatiska gallgångarna C78.7
Sekundär malign tumör i intraabdominella lymfkörtlar C77.2
Sekundär malign tumör i lunga C78.0
Malign tumör i binjurebarken C74.0
Binjurehypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.6

 

Referenser

Hammer GD, Else T, eds. Adrenocortical Carcinoma: Basic Science and Clinical Concepts. New York, NY: Springer Science+Business Media, LLC, 2011.

Lacroix A, Hammer GD. Treatment of adrenocortical carcinoma. UpToDate. 2020.

Khan TS et al. 11C-metomidate PET imaging of adrenocortical cancer. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2003, 30(3):403–410. Länk

Terzolo M et al, Adrenocortical carcinoma: Diagnosis and Therapy. Encyclopedia of Endocrine Diseases (Second Edition) 2019, 3:308-316.

Calabrese A et al. Adjuvant mitotane therapy is beneficial in non-metastatic adrenocortical carcinoma at high risk of recurrence. Eur J Endocrinol. 2019, 180(6):387–396. Länk

Khan TS et al. Streptozocin and o,p'DDD in the treatment of adrenocortical cancer patients: long-term survival in its adjuvant use. Annals of Oncology 2000, 11(10): 1281-1287. Länk

Varghese J et al. Update on adrenocortical carcinoma management and future directions. Current opinion in endocrinology, diabetes, and obesity. Jun 2017, 24 (3): 208–214. Länk

Fassnacht M et al. Adrenocortical carcinomas and malignant phaeochromocytomas: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2020 nov, 31(11): 1476–1490. Länk

Raj N et al. PD-1 Blockade in Advanced Adrenocortical Carcinoma. J Clin Oncol. 2020 Jan;38(1):71–80. Länk

Regionala cancercentrum. Binjuretumörer. Nationellt vårdprogram binjuretumörer. 2020-02-11. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev