Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Övergång från insulinpump till penna, akut

FÖRFATTARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-10-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Patienter med insulinpumpbehandling kan behöva avsluta pumpbehandlingen och övergå till subkutana injektioner, t ex i händelse av sjukhusvistelse, felaktig funktion eller felaktigt handhavande av pumpen. Patienter med insulinpump ska känna till vilka reservdoser som rekommenderas vid akut eller planerad övergång till pennbehandling. Ibland kan patienten ej medverka eller vet inte vilka reservdoser som bör ges. Potentiellt utgör detta en säkerhetsrisk.

 

Patofysiologi

Vid typ 1 diabetes föreligger oftast en avsaknad av egen insulinproduktion. Redan efter 3-4 timmar börjar blodketoner att stiga som tecken på insulinbrist. Efter ytterligare några timmar kan situationen bli allvarlig. Förloppet är snabbare för barn.

Vid behandling med insulinpump används endast direktverkande insulin (Novorapid, Humalog, Apidra eller Faster aspart). Med insulinpumpen ges insulin som basdos och bolusdos. Basdosen utgör den mängd insulin som ges kontinuerligt och ersätter det långverkande insulinet medan bolusdoserna är de doser som tas i anslutning till varje måltid. Vid problem med insulinpumpen eller tillhörande infusionsset kan tecken på insulinbrist snabbt uppkomma i form av högt blodsocker och stegrade blodketoner. Viktigt att snarast tillföra insulin vid en insulinbristsituation.

 

 

 

SYMTOM

 

Nedanstående symtom på uppseglande diabetes ketoacidos (DKA)/insulinbrist hos patient med insulinpump bör föranleda individen att söka vård på akutmottagningen:
 

 • Illamående eller kräkningar
 • Magont
 • Kraftig törst
 • Andningssvårigheter
 • Förvirring
 • Sömnighet eller trötthet
 • Sötaktig andedräkt p g a hög produktion av ketoner

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes
 

 • Kartlägg symtombild
  Kräkningar, buksmärtor, allmänpåverkan?
   
 • Sjukdomar
  Känd diabetes? Infektioner? Trauma?
   
 • Läkemedel
  Pumpproblem hur länge? Ändrade doser? Tagit ev extra insulin med penna? Hur har insulinet förvarats?

 

 

Status
 

 • ABCDE, vitalparametrar
 • Blodtryck
 • Puls
 • Andningsfrekvens

 

 

Lab
 

 • Elstatus
 • P-glukos
 • Blodketoner
 • Venös blodgas inklusive blodlaktat
 • CRP
 • LPK

 

 

 

BEHANDLING

 

Akut behandling

Vid blodketoner > 1,5 mmol/L finns det en risk för uppseglande ketoacidos och vid blodketoner > 3,0 mmol/L är risken uppenbar. Kontrollera pH i blod med syra-basstatus. Notera att detta gäller oberoende av aktuellt blodsocker!

Vid pH < 7,3 föreligger ketoacidos, vilket kräver akut behandling inneliggande på sjukhus. Patienten behandlas med koksaltinfusion samtidigt som snabbverkande insulin ges som infusion. Noggrann monitorering av blodketoner och syra-basstatus krävs. Vätske- och elektrolytrubbningar korrigeras.


Se behandlingsöversikt - Ketoacidos, diabetes

 

 

Vid glukosvärde > 14 mmol/L och en ökad mängd blodketoner (> 0,5 mmol/L) kan detta bero på ett problem med insulintillförseln eller ett plötsligt ökat insulinbehov (exempelvis vid infektion/trauma). Stäng av insulinpumpen och ge extra insulin (0,1 E/kg s.c.) med penna eller spruta. Små barn och de med viss kvarvarande egen insulinproduktion är mer insulinkänsliga – utgå då från en halv middagsdos istället.

Monitorera plasmaglukos och blodketoner en gång i timmen. Upprepa insulindosen 0,1 E/kg med penna varannan timme tills normalisering sker av plasmaglukos och blodketoner. Viktigt med vätsketillförsel per os.

 

Felsökning

Det är viktigt att finna underliggande orsaker till att insulin ej givits via pumpen. Be patienten göra en felsökning för att försöka finna orsaken till problemet.

Gör nedanstående:
 

 1. Fyll nytt insulin i pumpen
 2. Byt infusionsset (”slang”)
 3. Se efter att pumpen levererar insulin (”prima”)
 4. Sätt ny infusionsnål

 

 

Övergång från pump till penna

Om inte pumpen kommer igång kan man övergå till de reservinsulindoser via penna som patienten ordinerats av PAL/diabetesteam. Totalt insulinbehov är ca 0,5-0,7 E/kg kroppsvikt/dag. Fördela den totala insulindosen på 50 % bas och 50 % bolus.

Dela upp basdosen i 2 lika stora delar basinsulin som ges morgon och kväll. Fördela bolusdosen på 3 lika stora delar frukost/lunch/middag. D v s 1/6 av totala dosen till frukost/lunch/middag.

Alternativt kan man utgå från den i insulinpumpen angivna totala insulindosen, vilken fördelas enligt ovan. Notera att totaldosen kan vara missvisande om patienten ej tagit bolusdoser vid måltider/mellanmål eller om basdosen ej givits som ordinerat.

Vanligen behöver doserna ökas med 10-25 % vid övergång från pump till penna.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Återbesök till diabetesmottagning 1-3 månader efter utskrivning. De flesta kan återgå till pump.

 


Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
E10 Diabetes mellitus typ 1
E11 Diabetes mellitus typ 2

 ICD-10

Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos E10.1A
Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma E10.0A
Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidos E11.1A
Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma E11.0A
Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer E11.8

 

Referenser

Hanås R. Hur du blir expert på din egen diabetes. Betamed, 2018.

Trachtenberg DE. Diabetic Ketoacidosis. Am Fam Physician. 2005; 71:1705-14. Länk

Fors P. Insulinpump som krånglar, Diabeteshandboken.se

Fors P. Diabeteshandboken.se

Gubrianska D, Moberg E och Palmér M. Behandling med insulinpump vid vård på sjukhus bör ifrågasättas. Läkartidningen. 2009-07-28 nummer 32. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev