Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Normoglykemisk ketoacidos

FÖRFATTARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-03-07

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Patienter med diabetes mellitus typ 1 och 2 kan vid insulinbrist i särskilda situationer utveckla ketoacidos (DKA), vanligtvis orsakad av samtidig sjukdom eller uteblivna insulininjektioner. Vanligtvis föreligger hyperglykemi med blodsockernivåer > 13,9 mmol/L, men detta är inte obligat.

Normoglykemisk, eller euglykemisk, ketoacidos (KA) definieras som förhöjda blodketoner samtidigt som blodsockervärdet är under 11,1 mmol/L. Tillståndet är ovanligt men viktigt att känna till, då patienter med diabetes och samtidigt illamående/kräkningar kan ha allvarlig ketoacidos trots normalt blodsocker. Det är därför viktigt att mäta blodketoner och syra-bas-status.


Patofysiologi

Ketoacidos uppstår hos diabetiker vid absolut insulinbrist, då glukagon stiger och stimulerar lipolys, vilket leder till ketonkroppsansamling.

Euglykemisk DKA kan förekomma vid typ 2 diabetes och ses bl a vid behandling med SGLT-2-hämmare. Vid båda tillstånden ses högre nivåer av glukagon i förhållande till insulin, vilket leder till ökad lipolys och stigande ketonnivåer. Den relativt normala glukosnivån kan då bero på otillräcklig glukoneogenes eller p g a sockerförluster via urinen.

Ofta föreligger ett visst inslag av insulinbrist, då patienter som minskar sitt kolhydratintag också minskar sina insulindoser. Då kroppen producerar glukos av fettsyror och alanin behövs insulin även till en måltid utan kolhydrater. En riktlinje är lika mycket insulin per 100 kcal fett/protein som till 10 g kolhydrater.


Etiologi

Normoglykemisk ketoacidos orsakas ofta av tillstånd som leder till minskar mängd cirkulerande glukos i blodet, t ex:
 

 • Minskat matintag
  Vid svält p g a somatisk sjukdom, anorexia nervosa eller depression. Kan även ses vid särskild kosthållning såsom extrem LCHF. Vid för lågt kaloriintag och adekvata insulindoser svälter kroppen fortfarande, vilket leder till ketonbildning p g a lipolys.
   
 • Kräkningar
  Vid exempelvis graviditet, gastropares eller sekundärt till ketoacidos.
   
 • Leversjukdom
  Tillstånd som försämrar leverns förmåga till glukoneogenes, såsom levercirros eller glykogeninlagringssjukdomar.
   
 • SGLT-2-hämmare
  (t ex dapagliflozin (Forxiga), empagliflozin (Jardiance), canagliflozin (Invokana)).
  Leder till ökad utsöndring av glukos via urinen. Normoglykemisk ketoacidos har setts hos patienter som felbedömts ha diabetes typ 2, när de egentligen haft relativ insulinbrist. I 90 % av fallen finns en utlösande orsak, som t ex minskade insulindoser, alkoholöverkonsumtion eller samtidig infektion med ökade insulinbehov.
   
 • Metabol acidos av annan orsak
  - Metanol/etanol
  - Salicylatöverdos
  - Laktacidos
  - Renal tubulär acidos


SYMTOM
 

Vid dessa symtom bör individen uppmanas att söka vård på akutmottagningen:
 

 • Snabb viktminskning
 • Illamående eller kräkningar
 • Magont
 • Kraftig törst
 • Andningssvårigheter
 • Förvirring
 • Sömnighet eller trötthet
 • Sötaktig andedräkt p g a hög ketonproduktion
 • Söt eller metallisk smak i munnen
 • Annorlunda odör från urin eller svett p g a blodketoner


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Kartlägg symtombild
  Kräkningar, buksmärtor?
   
 • Sjukdomar
  Känd diabetes? Infektioner?
   
 • Läkemedel
  Nyinsatta läkemedel? Ändrade doser? Tagit ev insulin

Status
 

 • Trött
 • Hyperventilerande, andningsfrekvens ≥ 23/min
 • Lätt dehydrerad
 • Takykardi, ≥ 110 slag/min
 • Blodtryck lägre än vanligt - kan bli hypotension p g a vätskebrist

Lab
 

 • Blodstatus
 • Elstatus
 • Leverstatus
 • Venös/arteriell blodgas
 • P-glukos
 • B-ketoner
 • HbA1c


BEHANDLING
 

Ofta krävs akut behandling inneliggande på sjukhus. Patienten behandlas med glukosinfusion samtidigt som snabbverkande insulin ges som infusion. Noggrann monitorering av blodketoner och syra-basstatus krävs. Vätske- och elektrolytrubbningar korrigeras.

Se – PM - Ketoacidos, diabetes

Viktigt att finna underliggande orsaker till ev minskat födointag, för att tidigt kunna sätta in relevant stöd. Identifiera tecken på depression eller anorexia nervosa och initiera behandling av dessa. Kontakt med dietist för diskussion av kosthållning kan vara lämpligt.


 

ICD-10

Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidos E11.1A
Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma E10.0A
Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos E10.1A

 

Referenser
 

Joseph F, Anderson L, Goenka N and Vora J. Starvation-induced True Diabetic Euglycemic Ketoacidosis in Severe Depression. Gen Intern Med 2009;24:129-31. Länk
 

Läkemedelsverket - Granskning av SGLT-2-hämmare (160212).
 

Palmer BF and Clegg, DJ. Electrolyte and Acid–Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus. N Engl J Med 2015;373:548-59. Länk
 

Peters AL, Buschur EO, Buse JB, Cohan P, Diner JC and Hirsch IB. Euglycemic Diabetic Ketoacidosis a potential complication of treatment with Sodium-Glucose Cotransporter 2 inhibition. Diabetes Care. 2015;38:1687-93. Länk
 

Hanås R. Hur du blir expert på din egen diabetes. Betamed, 2014 227-31.
 

Trachtenberg DE. Diabetic Ketoacidosis. Am Fam Physician. 2005; 71:1705-14. Länk
 

Peters A. Diabetic ketoacidosis with canagliflozin, a sodium-glucose contransporter 2 inhibitor, in patients with type 1 diabetes. Diab Care 2016;39:532-8 Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev