Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Monogen diabetes (MODY)

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-12-17

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

I Skandinavien har under överskådlig tid diabetes mellitus klassificerats som typ 1 (T1D) eller typ 2 (T2D), med vissa undantag. Bland dessa undantag finns bl a sekundära diabetesformer, t ex:
 

 

T1D karaktäriseras av en progressiv autoimmun destruktion av de insulinproducerande β-cellerna, något som på sikt resulterar i total insulinbrist. T2D är mer en kardiovaskulär livsstilssjukdom där motionsbrist och kaloriöverskott medför visceral fetma med åtföljande insulinresistens som hos genetiskt predisponerade individer resulterar i manifest diabetes. Både T1D och T2D är polygena sjukdomar där både miljöfaktorer och ärftlighet (fr a vid T2D) spelar roll, men där de precisa genetiska defekterna och dessas arvsgång och penetrans är okända.

Utöver dessa grupper finns monogen diabetes, t ex olika former av MODY ("maturity-onset diabetes in the youth"), varav det f n finns inte mindre än elva kända subtyper. MODY svarar för blott 2-3 % av all diabetes i västvärlden, även om mycket talar för en kraftig underdiagnostik. Vid MODY är de genetiska defekterna (vanligtvis heterozygota) kända och ärvs autosomalt dominant, vilket innebär att ett barn till en MODY-patient i princip löper 50 % risk att själv drabbas av sjukdomen (den faktiska risken beror på mutationens penetrans). Enligt rådande diagnoskriterier karaktäriseras MODY av frånvaro av autoantikroppar mot β-cellsantigen. Nedan diskuteras MODY 1-5 som är de vanligaste MODY-formerna.


MODY-1

MODY-1 orsakas av mutationer i transkriptionsfaktorn HNF-4α (hepatocytnukleär faktor 4α), vilket leder till defekt insulinfrisättning. MODY-1 och MODY-3 har snarlika kliniska karaktäristika med långsamt progredierande naturalförlopp och liknande risk för angiopati. MODY-1 har dock, till skillnad från MODY-3, en normal njurtröskel för glukosutsöndring och låga nivåer av triglycerider och lipoprotein(a). MODY-1 svarar för 5-10 % av all MODY i flertalet populationer.


MODY-2

MODY-2 beror på inaktiverande mutationer i enzymet glukokinas, som uttrycks i de insulinproducerande β-cellerna och i levern. Glukokinas är en kritisk komponent i β-cellens glukosavkänning och heterozygota defekter i detta enzym resulterar i mild fastehyperglykemi som kan vara asymptomatisk i många år och upptäcks ofta som bifynd. MODY-2 progredierar inte och komplikationer är sällsynta. i Europa svarar MODY-2 för 20-25 % av all MODY.


MODY-3

I Europa är MODY-3 den dominerande formen av monogen diabetes och orsakas av mutationer i transkriptionsfaktorn HNF-1α (hepatocytnukleär faktor 1α). Eftersom HNF-1α är mycket betydelsefull för β-cellens funktionella differentiering och tillväxt samt förmåga att syntetisera och frisätta insulin, leder mutationer i denna transkriptionsfaktor till defekt insulinfrisättning. Dock tar det ofta lång tid innan overt diabetes diagnosticeras, då mutationer i HNF-1α kompensatoriskt nedreglerar uttrycket av SGLT2 i njurarna. Detta medför sänkt njurtröskel med ökad glukosuri vilket sänker P-glukos. Samma mekanism utnyttjas av den senaste klassen antidiabetiska läkemedel, SGLT2-hämmare. MODY-3 har ett progressivt naturalförlopp och liknande glukosberoende riskökning för mikroangiopati som vid övrig diabetes. Dessa patienter har vanligen samma insulinkänslighet som normalbefolkningen men har en klart ökad risk för graviditetsdiabetes.


MODY-4

MODY-4 beror på mutationer i transkriptionsfaktorn PDX-1 (pancreatic and duodenal homeobox 1), även kallad IPF-1 (insulin promoter factor 1), som bl a styr den embryonala utvecklingen av pankreas. Homozygota mutationer resulterar i agenesi av pankreas. Heterozygota mutationer orsakar vanligen icke-ketotisk och icke-insulinopen diabetes. MODY-4 är extremt sällsynt.


MODY-5

Patienter med MODY-5, som beror på mutationer i HNF-1β (hepatocytnukleär faktor 1β), har ofta cystiska njurförändringar och MODY-5 kallas därför även RCAD (renal cysts and diabetes syndrome). Inte sällan ses även missbildningar i urogenitala organ, pankreasatrofi och förhöjda levervärden. Dessa patienter är oftast mer insulinresistenta än övriga MODY-former. MODY-5 svarar för 5-10 % av all MODY i Europa.


 

DIAGNOS

 

Vid familjär anhopning av diabetes debuterande innan 30 års ålder bör misstanke om MODY väckas. Lågt insulinbehov, förekomst av graviditetsdiabetes och frånvaro av autoantikroppar mot β-cellsantigen stärker ytterligare misstanken. Ärftlighet är dock inte obligat; nya data visar att ca 50 % av fallen har spontana (de novo) mutationer och i vissa fall visar det sig att patienten har en annan far än han/hon trott.

I Sverige utförs diagnostik av MODY 1-3 vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Se länk.

Vid misstanke om ovanligare former av MODY (eller annan monogen diabetes, t ex neonatal eller mitokondriell diabetes) kan kontakt tas med University of Exeter som är världsledande i fältet och mycket hjälpsamma och tillmötesgående även med rådgivning, se länk. De kan analysera förekomsten av samtliga 50 idag kända orsaker till monogen diabetes och kan också utesluta T1D. På deras hemsida finns även en kostnadsfri och användbar risk-kalkylator, se länk.

Ett negativt utfall av diagnostiken utesluter emellertid inte MODY utan innebär endast att med dagens tillgängliga sekvenseringsmetodologi detekterbara avvikelser i nuvarande kända MODY-gener ej kunnat påvisas. Icke-kodande mutationer och epigenetiska störningar undslipper exempelvis upptäckt. ”Typiska” MODY-patienter, men med negativ diagnostik, brukar benämnas MODY-X.

Korrekt diagnos är viktigt inte endast för genetisk vägledning (ärftlighet hos barn) utan också betydelsefull för information om prognos, komorbiditet och val av bästa behandling.


 

UTREDNING

 

Se behandlingsöversikt - Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning

I Västra Götaland har det tagits fram och fastställts en regional medicinsk riktlinje som skall implementeras. Riktlinjen är framtagen i samarbete mellan vuxendiabetologi, barndiabetologi, klinisk genetik och primärvården. Länk

 

 

 

BEHANDLING

 

MODY-1 och 3

Patienter med MODY-1 och 3 har en ca fyra gånger högre känslighet för sulfonylurea jämfört med patienter med T2D, vilket innebär att dessa patienter får grav och långdragen hypoglykemi om standarddoser av sulfonylurea används. Ultralåga doser (10 % av maximalt rekommenderad dos) sulfonylurea har dock traditionellt varit behandlingsvalet med goda resultat. GLP-1-receptoragonister (Byetta, Bydureon, Victoza, Lyxumia, Trulicity, Ozempic) har också visat sig fungera väl. Sent i förloppet kan insulinbehandling behöva tillgripas.


MODY-2

Ingen behandling är vanligen nödvändig, annat än under graviditet.


MODY-4

De ytterst få fall av MODY-4 med heterozygota mutationer som beskrivits har kunnat behandlas med kost eller perorala antidiabetika.


MODY-5

Patienter med MODY-5 är mycket heterogena beträffande endogen insulinproduktion, vilken kan evalueras i form av måltidsstimulerad C-peptidsekretion. Patienter med svag till måttlig insulinproduktion bör tidigt ges insulin, medan däremot insulinotropa läkemedel (t ex GLP-1-receptoragonister) kan ges till övriga.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Med reservation för MODY-2 bör blodglukosprofilen monitoreras regelbundet liksom HbA1c och övriga kända och behandlingsbara angiopatiska riskfaktorer (vikt, midjemått, blodtryck, lipider, mikroalbuminuri). Vid MODY-5 rekommenderas nära samverkan mellan diabetologer och njurmedicinare eftersom dessa patienter har en hög risk att utveckla dialyskrävande njursvikt innan 45 års ålder.

Varje barndiabetesteam i Sverige på sjukhusnivå tar hand om patienter under 18 år.


 

ICD-10

Icke specificerad diabetes mellitus, utan (uppgift om) komplikationer E14.9
Annan specificerad diabetes mellitus, utan (uppgift om) komplikationer E13.9

 

Referenser

Sjöholm Å. Atypical diabetes: a diagnostic challenge. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020 Aug;8(1):e001470. Länk

Karlsson E, Groop L. MODY – en autosomalt dominant form av diabetes. Läkartidningen. 2007;104(37):2600-2602. Länk

Hattersley AT, Patel KA. Precision diabetes: learning from monogenic diabetes. Diabetologia. 2017 May;60(5):769-777. Länk

Yang Y, Chan L. Monogenic diabetes: What it teaches us on the common forms of type 1 and type 2 diabetes. Endocr Rev. 2016 Jun;37(3):190-222. Länk

Flannick J, Johansson S, Njølstad PR. Common and rare forms of diabetes mellitus: towards a continuum of diabetes subtypes. Nat Rev Endocrinol. 2016;12:394-406. Länk

Owen KR. Monogenic diabetes in adults: what are the new developments? Curr Opin Genet Dev. 2018 Jun;50:103-110. Länk

Bishay RH, Greenfield JR. A review of maturity onset diabetes of the young (MODY) and challenges in the management of glucokinase-MODY. Med J Aust. 2016 Nov 21;205(10):480-485. Länk

Owen KR. Treating young adults with type 2 diabetes or monogenic diabetes. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2016 Jun;30(3):455-67. Länk

Amed S, Oram R. Maturity-onset diabetes of the young (MODY): Making the right diagnosis to optimize treatment. Can J Diabetes. 2016 Oct;40(5):449-454. Länk

Timsit J, Saint-Martin C, Dubois-Laforgue D, Bellanné-Chantelot C. Searching for maturity-onset diabetes of the young (MODY): When and what for? Can J Diabetes. 2016 Oct;40(5):455-461. Länk

Kleinberger JW, Pollin TI. Undiagnosed MODY: Time for action. Curr Diab Rep. 2015 Dec;15(12):110. Länk

Zhang H, Colclough K, Gloyn AL, Pollin TI. Monogenic diabetes: a gateway to precision medicine in diabetes. J Clin Invest. 2021 Feb 1;131(3):e142244. Länk

Østoft SH et al. Glucose-lowering effects and low risk of hypoglycemia in patients with maturity-onset diabetes of the young when treated with a GLP-1 receptor agonist: a double-blind, randomized, crossover trial. Diabetes Care. 2014 Jul;37(7):1797-805. Länk

Haddouche A et al. Liver adenomatosis in patients with hepatocyte nuclear factor-1 alpha maturity onset diabetes of the young (HNF1A-MODY): Clinical, radiological and pathological characteristics in a French series. J Diabetes. 2019 Jun 5. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev