Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kontinuerlig subkutan glukosmätning (CGM) – Vuxna patienter med typ 1 och typ 2 diabetes

FÖRFATTARE

Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-08-11

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

En kontinuerlig glukosmätare (CGM) mäter glukosnivåerna kontinuerligt. Det finns några olika mätare, dels realtids CGM (rtCGM) som mäter dygnet runt var 5:e min, samt mätare som man behöver scanna för att se glukosvärdet, sk intermittent scanning CGM (isCGM). Vidare finns det ett system med implanterbara sensorer. I många kontinuerliga glukosmätare ingår ställbara larm som utlöses om glukosvärdet blir alltför högt eller för lågt.

Beroende på typ av glukosmätare sätts en liten sensor in precis under huden på magen, överarmen eller ryggslutet. Sensorn mäter glukosnivån i interstitialvätskan. Mätningar görs tätt med några sekunders mellanrum och skickar avläsningarna via en trådlös sändare till glukosmonitorn eller överförs till smartphone eller smartwatch.

Många system har en följarfunktion så att personer (vanligen upp till 5 st) som patienten väljer kan följa patientens glukosvärden och få larm/notiser i sin egen mobiltelefon/surfplatta.

En kontinuerlig glukosmätare kan hjälpa patienter med diabetes att bli medvetna om glukosnivån och hur den påverkas av mat, motion och läkemedel.
Flera rtCGM-system kan integreras till insulinpumpar (SAP) och vissa har även en funktion så att insulintillförseln minskar eller stängs av temporärt om blodsockernivåerna når alltför låga nivåer. Andra pumpsystem med sk avancerad hybrid closed loop (AHCL) kan både minska och öka insulintillförseln baserat på glukossensorvärdet. Kopplingen insulinpump och CGM har i studier visats sig leda till bättre glukoskontroll, ökad time in range, lägre frekvens av både hypoglykemier och hyperglykemier, och visats vara kostnadseffektiv.INDIKATIONER

 

Användning av CGM ska övervägas vid typ 1 diabetes hos vuxna, med eller utan insulinpump, om minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllt:

 1. Återkommande problem med hyper- och hypoglykemi
   
 2. Personen har haft allvarlig hypoglykemi senaste året som krävt hjälp av annan person
   
 3. Personen har kvarstående HbA1c ≥ 70 mmol/mol eller inte har uppnått individuellt HbA1c-mål
   
 4. Personen testar blodglukos frekvent och är i behov av minst 10 blodglukosmätningar per dygn för att undvika hypoglykemi och/eller för att uppnå individuellt HbA1c-mål
   
 5. Hypoglykemisk omedvetenhet (hypoglycaemic unawareness)
   
 6. Inför och under graviditet om svängande blodglukos, hypoglykemi eller otillfredsställande HbA1c
   
 7. Uttalad oro och rädsla för hypoglykemi
   
 8. Om risk för hypoglykemi utgör hinder i arbetet
   
 9. Ökade möjligheter för fysisk aktivitet utan negativa effekter som episoder av hypoglykemi

 

Användning av isCGM kan övervägas vid typ 2 diabetes om minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllda:

 1. Patienter med typ 2 diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och som har ett Hba1c över 70 mmol/mol.
   
 2. Vid allvarliga och ofta återkommande hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna (med återkommande avses 2 eller fler hypoglykemier som krävt hjälp av utomstående under de senaste sex månader).

 


Krav på uppföljning och utvärdering

Diabetesteamet ska tillgodose patientens behov av utbildning och feedback vid införandet av CGM med regelbunden kontakt under det kommande kvartalet.
Nedladdning av CGM-data rekommenderas vid varje besök. Regelbunden nedladdning och utvärdering hemma rekommenderas.

Om rtCGM eller isCGM inte har bidragit till att lösa det problem som var anledningen till att CGM initierades, liksom vid bristande patientföljsamhet, bör CGM avslutas.

Utvärdering och omprövning bör ske minst varje halvår. En förutsättning för att användning av CGM under längre tid ska vara meningsfull är att patienten är motiverad att använda utrustningen under merparten av tiden. Vid nyttjandegrad under 70 % av tiden bör avslutning av CGM övervägas alternativt att patienten motiveras till högre nyttjandegrad.

Vid avbrytande av CGM ska patienten återlämna utrustningen till behandlande klinik.


Krav på behandlande klinik

Behandlande klinik skall ha erforderlig kunskap om CGM-teknik, nedladdning av CGM-data samt kunna utvärdera CGM-data och ge feedback till patienterna. Vidare skall personal från deltagande klinik regelbundet delta i fortbildning kring CGM regionalt och nationellt. Detta gäller både läkare och diabetessköterska. En fördel är att flera i personalgruppen behärskar tekniken så att kunskap finns hos flera på kliniken.


 

ICD-10

Diabetes mellitus typ 1 utan (uppgift om) komplikationer E10.9

 

Referenser

Beck RW and the Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group (JDRF). The Effect of Continuous Glucose Monitoring in Well-Controlled Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1378-1383. Länk

Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor augmented insulin pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med 2010;363:311-320. Länk

Pickup JC, Freeman SC, Sutton AJ. Glycaemic control in type 1 diabetes during real time continuous glucose monitoring compared with self monitoring of blood glucose: meta-analysis of randomised controlled trials using individual patient data. BMJ 2011;343:d3805. Länk

Conget I, Battelino T, Giménez M, et al. The SWITCH study (sensing with insulin pump therapy to control HbA(1c)): design and methods of a randomized controlled crossover trial on sensor-augmented insulin pump efficacy in type 1 diabetes suboptimally controlled with pump therapy. Diabetes Technol Ther. 2011;13:49-54. Länk

Poolsup N, Suksomboon N, Kyaw AM. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of continuous glucose monitoring (CGM) on glucose control in diabetes. Diabetol Metab Syndr. 2013;5:39. Länk

S Roze, A-S Brandt, S De Portu, N Papo, J Jendle. Health-Economic analysis of real-time continuous glucose monitoring in people with type 1 Diabetes. Diabetic Medicine 2015. Länk

K Trysell. Kontinuerlig glukosmätning aktuell även vid typ 2-diabetes. Länk

T Battelino, T Danne, RM Bergenstal et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diab Care. 2019 Jun; dci190028. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev