Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom (HNKS)

FÖRFATTARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2020-02-04

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Lätt dehydrering, exempelvis i samband med akut sjukdom, förefaller vara en utlösande faktor. Om sedan vätskeintaget per os är otillräckligt för att kompensera brist på vätska uppkommer ett hyperosmolärt syndrom.

 • Risken ökar hos patienter med redan nedsatt törstsensation, (ex post-stroke) begränsad tillgång till vatten (ex p g a sängläge, akut eller kroniskt) eller akut omtöckning (p g a hög feber eller liknande).

 • Tillståndet aggraveras om underliggande njuråkomma föreligger eller om 10 %-ig glukoslösning ges i samband med exempelvis akut stroke.

 • Även om mängden cirkulerande insulin är låg, så räcker denna för att förebygga lipolys - därför utvecklas ingen ketoacidos.

 • Tillståndet är relativt ovanligt, förekommer i mindre än 1 % av alla inläggningar med diabetes, och därför är upptäckten ofta fördröjd liksom behandlingen.

 • Detta förklarar den höga mortaliteten, 30-60 % i olika publicerade material.

Utlösande faktorer
 

 • Första manifestationen av typ 2 diabetes 30 %
 • Akut infektion 40 %
 • Andra akuta orsaker såsom hjärtinfarkt, ulcus, akut kirurgi eller trauma 30 %
 • Betablockad, kortison och diuretika har uppgivits vara läkemedel som ökar risken för HNKS.
 • I 30 % utvecklas HNKS först efter att patienten lagts in på sjukhus, då ofta doctors delay i genomsnitt på 5 dagar.


SYMTOM och KLINISKA FYND
 

Obligata tecken
 

 • Uttalad hyperglykemi
 • Dehydrering
 • Hyperosmolaritet
 • Avsaknad av svår ketoacidos
 • Ofta hos äldre patienter 60-75 år med känd eller nydebuterad typ 2 diabetes

Symtom
 

 • Trötthet 90 %
 • Polydipsi 70 %
 • Polyuri 70 %
 • Illamående 65 %
 • Feber 50 %
 • Konfusion/koma (direkt relation mellan osmolalitet och konfusionsgrad) 30 %
 • Kräkning 25 %
 • Yrsel 20 %
 • Kramper 15 %


DIAGNOS
 

Definitiva diagnostiska kriterier för HNKS saknas. Diagnostiska faktorer utgörs av:

 • P-glukos > 33 mmol/L.
   
 • S-osmolalitet > 320 mosmol/l.

  Akutprovet tar ofta 1-2 timmar att få. Osmolaliteten i serum kan istället räknas ut: P-osmolalitet = 2 x S-Na + P-Glukos + S-urea (referensvärde 285-295)
   
 • Frånvaro av ketoacidos.


BEHANDLING
 

Grundstenen i behandlingen är rehydrering, som har bäst dokumenterad effekt. Första timmen kan 1 liter Ringer-acetat eller NaCl ges.

Behov av insulin är mindre väl dokumenterat avseende positiv påverkan på prognosen.


Övervakning
 

 • Viktigt med uppmärksamhet på pulsoximeter (POX) hos mentalt påverkade patienter.

 • Överväg MAVA eller IVA för bäst övervakning av BT/puls (ev oscilloskop)/temp/diures (ev KAD)/behandling.

Screening för infektion och hjärtinfarkt

 • Rutinlab med Hb, Na, K, Ca, kreatinin, leverstatus, LPK, S-urea, P-glukos, osmolalitet (per lab eller uträknad), syra-bas status (arteriell provtagning), CRP, urinsticka för protein och blod, urinodling.
   
 • Infarktmarkörer och EKG.
   
 • P-laktat om patienten står på metformin.
   
 • Tag P-glukos, och initialt även S-Na, S-K och kreatinin, varje timme i det akuta skedet.

Vätske- och elektrolyttillförsel

P g a hyperton dehydrering. Ofta så mycket som 25 % vätskeförlust.
 

 • Vid hypotension ges initialt NaCl 1 liter på 1-2 tim tills stabilt BT.

 • Därefter ges vanlig isoton NaCl eller 50 % spädd NaCl med sterilt vatten 0,25-0,5 l/tim.

 • Hälften av vätskan ges de första 12 h, resten under 36 h. För full korrektion sålunda 48 h.

 • Långsammare tillförsel till äldre och patienter med känd hjärtsvikt.
  - Till hjärtsviktspatienter ges 0,25 liter per timma.
  - Till icke-hjärtsviktspatienter ges:
  1. Timme 2-3: 1-2 liter
  2. Timme 4-7: 1-2 liter
  3. Timme 8-11: 0,5 liter

Insulin
 

 • P g a risk för snabbt P-glukosfall och snabbt S-K fall rekommenderas lågdos insulin.

 • Ge som bolus i.v högst 0,1 E Actrapid/kg och sedan 0,05 (- 0,1) E/kg/tim i infusion.

 • Följ P-Glukos varje timme via bedsidenära P-Glukosmätare.

 • Ge extra glukostillsats i droppet då P-Glukos är under 15 mmol/L, ofta kan patienten då själv försörja sig peroralt utan behov av i.v dropp.

Kalium

Kaliumbristen är större än vid DKA, ofta 300-500 mmol, speciellt om pat har diuretika.
OBS! Vid känd njursvikt, ingen kaliumtillförsel!


 

 • Ge 10-40 mmol K till varje liter vätska i.v så fort S-K är under 5,5 mmol/L. (OBS! Oscilloskopövervakning om > 20 mmol K/tim ges. Se översikt: Ketoacidos, Diabetes)
Länk till: Ketoacidos, Diabetes


Heparin
 

FÖRLOPP och PREVENTION
 

 • I 1/3 av fallen behöver patienten insulin efter HNKS-insjuknande.

 • Viktigt för att förebygga ny episod av HNKS är information om förebyggande åtgärder till sjukhemspersonal liksom hemsjukvården vid eget boende (vätskelista vid infektion, extra tillsyn).

 • Ökad beredskap inom primärvården för screening för typ 2 diabetes kan förhoppningsvis minska frekvensen av HNKS.

ICD-10

Hyperosmolalitet och hypernatremi E87.0

 

Referenser

Denna sammanställning bygger på flera förebyggande konsensusrapporter från Europa och USA. Större material saknas, dessa rapporter bygger på mindre patientstudier med 50-150 patienter och kort uppföljningstid.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev