Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom (HNKS)

FÖRFATTARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2022-06-13

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Lätt dehydrering, exempelvis i samband med akut sjukdom, förefaller vara en utlösande faktor. Om sedan vätskeintaget per os är otillräckligt för att kompensera brist på vätska uppkommer ett hyperosmolärt syndrom.

 • Risken ökar hos patienter med redan nedsatt törstsensation, (ex post-stroke) begränsad tillgång till vatten (ex p g a sängläge, akut eller kroniskt) eller akut omtöckning (p g a hög feber eller liknande).

 • Tillståndet aggraveras om underliggande njuråkomma föreligger eller om 10 %-ig glukoslösning ges i samband med exempelvis akut stroke.

 • Även om mängden cirkulerande insulin är låg, så räcker denna för att förebygga lipolys - därför utvecklas ingen ketoacidos.

 • Tillståndet är relativt ovanligt, förekommer i mindre än 1 % av alla inläggningar med diabetes, och därför är upptäckten ofta fördröjd liksom behandlingen.

 • Detta förklarar den höga mortaliteten, 30-60 % i olika publicerade material.

 

 

Utlösande faktorer

 • Första manifestationen av typ 2 diabetes 30 %
 • Akut infektion 40 %
 • Andra akuta orsaker såsom hjärtinfarkt, ulcus, akut kirurgi eller trauma 30 %
 • Betablockad, kortison och diuretika har uppgivits vara läkemedel som ökar risken för HNKS.
 • I 30 % utvecklas HNKS först efter att patienten lagts in på sjukhus, då ofta doctors delay i genomsnitt på 5 dagar.

 

 

 

SYMTOM och KLINISKA FYND

 

Obligata tecken

 • Uttalad hyperglykemi
 • Dehydrering
 • Hyperosmolaritet
 • Avsaknad av svår ketoacidos
 • Ofta hos äldre patienter 60-75 år med känd eller nydebuterad typ 2 diabetes

 

Symtom

 • Trötthet 90 %
 • Polydipsi 70 %
 • Polyuri 70 %
 • Illamående 65 %
 • Feber 50 %
 • Konfusion/koma (direkt relation mellan osmolalitet och konfusionsgrad) 30 %
 • Kräkning 25 %
 • Yrsel 20 %
 • Kramper 15 %

 

 

 

DIAGNOS

 

Definitiva diagnostiska kriterier för HNKS saknas. Diagnostiska faktorer utgörs av:

 

 • P-glukos > 33 mmol/L
   
 • S-osmolalitet > 320 mosmol/l. Akutprovet tar ofta 1-2 timmar att få. Osmolaliteten i serum kan istället räknas ut: P-osmolalitet = 2 x S-Na + P-Glukos + S-urea (referensvärde 285-295).
   
 • Frånvaro av ketoacidos

 

 

 

BEHANDLING

 

Grundstenen i behandlingen är rehydrering, som har bäst dokumenterad effekt. Första timmen kan 1 liter Ringer-acetat eller NaCl ges.

Behov av insulin är mindre väl dokumenterat avseende positiv påverkan på prognosen.


Övervakning

 • Viktigt med uppmärksamhet på pulsoximeter (POX) hos mentalt påverkade patienter

 • Överväg MAVA eller IVA för bäst övervakning av BT/puls (ev oscilloskop)/temp/diures (ev KAD)/behandling

 

 

Screening för infektion och hjärtinfarkt

 

 • Rutinlab med Hb, Na, K, Ca, kreatinin, leverstatus, LPK, S-urea, P-glukos, osmolalitet (per lab eller uträknad), syra-bas status (arteriell provtagning), CRP, urinsticka för protein och blod, urinodling
   
 • Infarktmarkörer och EKG
   
 • P-laktat om patienten står på metformin
   
 • Tag P-glukos, och initialt även S-Na, S-K och kreatinin, varje timme i det akuta skedet

 

 

Vätske- och elektrolyttillförsel

 

P g a hyperton dehydrering. Ofta så mycket som 25 % vätskeförlust.

 • Vid hypotension ges initialt NaCl 1 liter på 1-2 tim tills stabilt BT

 • Därefter ges vanlig isoton NaCl eller 50 % spädd NaCl med sterilt vatten 0,25-0,5 l/tim

 • Hälften av vätskan ges de första 12 h, resten under 36 h. För full korrektion sålunda 48 h

 • Långsammare tillförsel till äldre och patienter med känd hjärtsvikt
  - Till hjärtsviktspatienter ges 0,25 liter per timma.
  - Till icke-hjärtsviktspatienter ges:
  1. Timme 2-3: 1-2 liter
  2. Timme 4-7: 1-2 liter
  3. Timme 8-11: 0,5 liter

 

Insulin

 • P g a risk för snabbt P-glukosfall och snabbt S-K fall rekommenderas lågdos insulin

 • Ge som bolus i.v högst 0,1 E Actrapid/kg och sedan 0,05 (- 0,1) E/kg/tim i infusion

 • Följ P-Glukos varje timme via bedsidenära P-Glukosmätare

 • Ge extra glukostillsats i droppet då P-Glukos är under 15 mmol/L, ofta kan patienten då själv försörja sig peroralt utan behov av i.v dropp

 

 

Kalium

Kaliumbristen är större än vid DKA, ofta 300-500 mmol, speciellt om pat har diuretika.
OBS! Vid känd njursvikt, ingen kaliumtillförsel!
 

 • Ge 10-40 mmol K till varje liter vätska i.v så fort S-K är under 5,5 mmol/L. (OBS! Oscilloskopövervakning om > 20 mmol K/tim ges. Se översikt: Ketoacidos, Diabetes)

Länk till: Ketoacidos, Diabetes


Heparin

 

 

FÖRLOPP och PREVENTION

 

 • I 1/3 av fallen behöver patienten insulin efter HNKS-insjuknande

 • Viktigt för att förebygga ny episod av HNKS är information om förebyggande åtgärder till sjukhemspersonal liksom hemsjukvården vid eget boende (vätskelista vid infektion, extra tillsyn)

 • Ökad beredskap inom primärvården för screening för typ 2 diabetes kan förhoppningsvis minska frekvensen av HNKS

 

 

 

ICD-10

Hyperosmolalitet och hypernatremi E87.0

 

Referenser

Denna sammanställning bygger på flera förebyggande konsensusrapporter från Europa och USA. Större material saknas, dessa rapporter bygger på mindre patientstudier med 50-150 patienter och kort uppföljningstid.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev