Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Diabetesneuropati

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-06-30

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Cirka 400 000 personer i Sverige lider idag av diabetes mellitus typ 2. Ofta föreligger sensorisk neuropati, framförallt i fötter, redan vid diagnos. Då har sjukdomen funnits latent i många år innan den upptäcks. Patienter med lång duration av sin diabetes har inte sällan autonom neuropati, vilken tar sig uttryck som bl a gastropares, ortostatisk hypotension m m.

 

Definition

Någon allmänt accepterad definition på diabetesneuropati finns ej, men ett antal kliniska kännetecken förekommer. Ett vanligt sådant är distal symmetrisk neuropati, beroende på att distala axoner förstörs. Detta påverkar i sin tur de långa nervbanorna. En typisk form av diabetesneuropati är sensorisk neuropati i fötter.

 

Orsaker

Hyperglykemin i sig anses orsaka bl a sorbitolinlagring i nerver och mikrovaskulära komplikationer, vilket försämrar nervernas kärlförsörjning.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Vanligen ses, i olika stadier av sjukdomen:

 • Symmetrisk diffus sensorisk neuropati
  Medför bortfall av smärtförnimmelse, senare domningar, parestesier och köldkänsla, vanligen först i fötterna. Senare tillstöter allodyni och smärta. Tillståndet anses irreversibelt.
   
 • Mononeuropati
  Typexemplet är femoralisneuropati, vilken orsakar diabetesamyotrofi. Debuten är ofta relativt akut, vilket antyder en vaskulär genes. Patienten är oftast över 50 år, uppvisar värk i låret, atrofi och ibland också svaghet i quadriceps. Ibland viktnedgång. Patienten har svårigheter att gå i trappor eller resa sig ur en stol. Tillståndet är långsamt reversibelt.
   
 • Tryckpareser
  Typexemplet är medianuspares, som orsakar karpaltunnelsyndrom. Beror på att förtjockade mjukdelar i handleden komprimerar n. medianus. Åtgärdas operativt med goda resultat.
   
 • Diffus småfiberneuropati
  Drabbar huvudsakligen yngre kvinnor med typ 1 diabetes. Medför bortfall av värme- och smärtförnimmelser, medan vibrations- och beröringssinnet är intakt. Förknippas med svår autonom neuropati, t ex postural hypotension, Charcot-osteopati, diarré m m. Ofta föreligger neuropatiska fotsår. En autoimmun genes har föreslagits.
   
 • Akut smärtsam diffus neuropati
  Ofta associerat med kraftig viktnedgång (20-25 kg på ett par år). Ses ibland 2-3 månader efter att insulinbehandling påbörjats ('insulin-neurit').
   
 • Autonom dysfunktion
  Hos patienter med lång diabetesduration kan störning av allehanda autonoma funktioner uppträda. Vanliga sådana är:

  - Gustatorisk svettning (efter födointag)
  - Postural hypotension (>30 mmHg blodtrycksfall)
  - Diarré
  - Impotens

  Gastropares och blåsdysfunktion är mer sällsynt.

  Viktigt är att de klassiska symtomen på hypoglykemi (svettning, hjärtklappning, kallsvett m m) kan försvinna efter lång sjukdomsduration, s k 'unawareness'. Likaså förändras de sensoriska nerverna från bl a hjärtat, vilket innebär att diabetiker inte alltid har smärta som symtom på ischemisk kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt, angina pectoris) utan detta kan istället yttra sig som plötslig dyspné, oväntat synkope, buksmärta m m.


 

UTREDNING OCH PROVTAGNING
 

 • Glukosprofil, HbA1c, kreatinin.
   
 • Elektroneurografi, EKG (RR-intervall), ortostatiskt prov, ventrikelskintigrafi (mäter magsäckens tömningshastighet med radioaktivt märkt måltid).
   
 • B12, folat, S-metylmalonat, homocystein, thyreoideaprover, Ca2+ (för att utesluta annan behandlingsbar neuropati). Metformin kan ibland orsaka B12-brist.

 BEHANDLING
 

Livsstilsförändringar av typen kost och motion är basen i all behandling eftersom detta minskar insulinresistensen och därmed hyperglykemin, vilket får sekundärt gynnsamma effekter på neuropatin. Överdrivet alkoholbruk bör undvikas.

 

Farmakologisk behandling
 

 • Enklare analgetika (ASA, paracetamol, kodein e t c) har sällan någon större effekt på smärtsymtomen.
   
 • Antidepressiva (t ex amitriptylin, duloxetin) används med framgång som analgetikum.
   
 • Kapsaicin-kräm topikalt (Capsina) fungerar ofta bra med ett par timmars symtomfrihet. Ett nyare alternativ med avsevärt längre effektduration är kapsaicin-plåster (Qutenza).
   
 • Antiepileptika kan användas för behandling av radierade smärtor (pregabalin, gabapentin, karbamazepin, fenytoin eller valproat) eller mexitil.
   
 • 'Restless legs' kan behandlas med klonazepam medan nattliga vadkramper ofta svarar på kinin.
   
 • Allodyni kan ibland framgångsrikt behandlas med plastfilm (t ex Opsite).
   
 • Reflux behandlas med protonpumpshämmare, t ex omeprazol (Losec).
   
 • Svampöverväxt kan behandlas med nystatin.
   
 • Gallsaltdiarré kan behandlas med kolestyramin (Questran).
   
 • Obstipation behandlas fr a med bulkmedel.

Såväl DCCT som UKPDS bekräftar att strikt glykemisk kontroll kan förhindra uppkomsten och progressen av neuropati. Däremot kan man ej räkna med regress av symtomen genom förbättrad glykemisk kontroll. Ett välreglerat blodtryck kan också minska risken för neuropati-utveckling enligt UKPDS-studien vid typ 2 diabetes.
 

Överväg remiss till smärtenhet vid utebliven effekt av behandlingen.


 

ICD-10

Diabetes mellitus typ 1 med neurologiska komplikationer E10.4
Diabetes mellitus typ 2 med neurologiska komplikationer E11.4
Diabetes mellitus typ 2 med perifera kärlkomplikationer E11.5
Diabetes mellitus typ 1 med perifera kärlkomplikationer E10.5

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
E10 Diabetes mellitus typ 1
E11 Diabetes mellitus typ 2

Nationella riktlinjer
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvårdenReferenser

Williams and Pickup. Handbook of Diabetes. 2 uppl.

LeRoith, Taylor, Olefsky. Diabetes Mellitus. A Fundamental and Clinical Text.

EFNS (European Federation of Neurological Societies) guidelines on neurostimulation therapy for neuropathic pain.: European journal of neurology [1351-5101] Cruccu år:2007 vol.:14 nummer:9 sid:952. Länk

Behandlingsrekommendation, Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna, 2017. Länk

Tesfaye S et al; Toronto Diabetic Neuropathy Expert Group. Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments. Diabetes Care. 2010 Oct;33(10):2285-93. Länk

Review. Erratum in: Diabetes Care. 2010 Dec;33(12):2725. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev