Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Diabetesfoten, antibiotikabehandling

FÖRFATTARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2022-06-13

SPECIALITET
INNEHÅLL

Hudinfektion är den vanligaste typen av infektion hos diabetiker.

För mer information om diabetesfoten, fotinfektioner och karakterisering av fotsår, vänligen se behandlingsöversikten "Diabetesfoten".
 

 

 

BAKGRUND

 

INDELNING AV FOTINFEKTIONER

 

Fotinfektioner kan delas in i:


Okomplicerad erysipelas och ytlig infektion med intakt hud kan primärt handläggas i primärvården.

Behandling av djupa fotinfektioner och fotinfektioner kombinerade med fotsår ska föranleda kontakt med diabetes-fotmottagning alternativt infektionsläkare.BAKTERIOLOGISK UTREDNING

 

Sårodling

Odling bör tagas i princip i samtliga fall där antibiotikabehandling planeras om tekniska förutsättningar för odling föreligger, d v s förekomst av sår eller ingångsport.

Odling bör även tagas vid terapisvikt inför eventuellt antibiotikabyte.

Odling tas efter att såret rengjorts. Odling tas från sårkant eller från djupast möjliga vävnadsstruktur för att undvika kontaminanter.


Blododling

Vid feber eller allmänpåverkan tas blod vid två olika sticktillfällen för såväl aerob som anaerob odling.ALLMÄNT OM BEHANDLING

 

Antibiotikabehandling är enbart indicerad när kliniskt misstänkt eller verifierad infektion föreligger. Förekomst av sår är ej en antibiotikaindikation.

Observera att inga sår är bakteriefria! Enbart förekomst av bakterier vid odling är ej antibiotikaindikation (undantaget Streptokocker grupp A).

Behandling av fotsår och fotinfektioner är komplex och kräver i allmänhet multifaktoriellt och multidisciplinärt omhändertagande med beaktande av förekomst av perifer kärlsjukdom, smärta, ödem, nutrition, metabolism, lokal sårbehandling samt eventuellt behov av ortopedteknisk eller kirurgisk intervention.BEHANDLING AV YTLIGA INFEKTIONER

 

Infektion utan fotsår

Kliniska tecken på erysipelas är rodnad, värmeökning och smärta.

Orsaken är huvudsakligen av streptokocker grupp A (men även grupp B, C och G kan ge celluliter hos denna typen av patienter).

Vid okomplicerad klinisk bild behandlas med:

 

Vid allmänpåverkan eller stor utbredning behandlas initialt med:

 

Behandlingstiden är i båda fallen 10-14 dagar.


Ytlig infektion med fotsår

Kliniska tecken är rodnad, värmeökning och ökad sekretion med eller utan pus.

Som patogen dominerar grampositiva bakterier, framför allt S. aureus.

Behandlingen utgörs av:

  • T flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 i första hand.
     
  • K klindamycin (Dalacin) 300 mg x 3 kan ges vid penicillinallergi eller om samtidig anaerob täckning eftersträvas, t ex vid nekroser, ischemi eller anaerobdoft.

 

Behandlingen skall sättas ut när infektionen är läkt. Omvärdering bör ske fortlöpande, senast efter 10-14 dagar.

Om terapisvikt eventuellt justering enligt odlingssvar och då gärna i samråd med specialist.

Obs! Fortsätt ej antibiotikabehandlingen om infektionen är utläkt även om såret kvarstår. Lokal antibiotika bör undvikas!BEHANDLING AV DJUPA INFEKTIONER

 

Infektion i mjukdelar med eller utan osteit eller enbart osteit

Hos diabetiker kan denna typ av infektion förekomma utan feber och med ringa eller ingen stegring av SR, CRP och LPK. 50 % saknar klassiska kliniska tecken som inger misstanke om djup infektion.

Dessa typer av infektioner medför 50 % amputationsrisk.

Vid odlingar från djupa fotinfektioner föreligger i allmänhet en polymikrobiell flora med förekomst av S. aureus, men andra grampositiva bakterier, gramnegativer och anaerober är också vanliga.


Akut djup fotinfektion

Vid misstanke föreligger alltid indikation för att inleda behandlingen intravenöst:

 

Vid primär misstanke om eller verifierad stafylokockinfektion föreligger ofta behov av längre tids i.v. antibiotikabehandling.
 

Överväg tidigt om indikation för kirurgi föreligger, tag då kontakt med ortopedkonsult. Studier talar för att 80 % av de djupa infektionerna kräver kirurgisk intervention för att läka.

Justera antibiotikabehandlingen efter odlingssvar och klinisk bild och förlopp.

Övergång till peroral behandling så fort klinisk bild medger detta i form av regress av kliniska fynd respektive laboratoriemässiga parametrar samt beroende av odlingssvar:

 

Överväg om osteit föreligger. Undersök gärna med röntgen (svårt att se på slätröntgen, men ofta är det bra att ha en utgångsbild). Eventuellt MR om osäkerhet om infektionens vävnadsutbredning.
 

Behandlingstidens längd individualiseras beroende bl a på osteitförekomst, kliniskt förlopp, ledengagemang och hur radikal kirurgi som genomförts.

Vid långvarig behandling måste risk för resistensutveckling och kliniska biverkningar beaktas. Kinoloner ger påtaglig risk för resistensutveckling, klindamycin kan ge diarré, ibland orsakad av clostridium difficile, metronidazol kan förvärra tidigare neuropati. Flukloxacillin är ett väl beprövat medel även för långtidsbehandling.

Fortlöpande odlingar vid långtidsbehandling.

Omvärdera behandlingen fortlöpande. Ändring beroende på odlingssvar endast vid utebliven klinisk effekt.
Rådgör gärna med infektionsspecialist, särskilt vid komplicerade och långa behandlingar.


Nationella riktlinjer
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården

 

 


ICD-10

Diabetes mellitus typ 2 med (diabetiskt) fotsår E11.6D
Diabetes mellitus typ 1 med (diabetiskt) fotsår E10.6D

 

Referenser
 

1. Sveriges infektionsläkares consensus doc från 2005.

2. Int consensius of diabetic foot infection edited by B Lipsky 2003.

3. B Lipsky, review in J Infect Disease 2004.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev