Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Diabetes, makrovaskulära komplikationer

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-03-29

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Makrovaskulära komplikationer är en vanlig dödsorsak hos diabetespatienter. Framför allt gäller detta kardiovaskulära komplikationer, vars prevalens är 2-4 gånger högre än hos icke-diabetiker.

Kvinnor med diabetes typ 2 är särskilt drabbade, men redan insulinresistens och nedsatt glukostolerans (ett förstadium till diabetes typ 2) innebär ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

Vid upptäckt av diabetes typ 2 har 50 % av patienterna redan utvecklat någon form av senkomplikation i form av subklinisk eller manifest angiopati. Detta beror på att hyperglykemi gradvis kan ha utvecklats asymtomatiskt under 10-12 år innan den upptäcks.

Makrovaskulära diabeteskomplikationer utgörs av:
 

 1. Koronar hjärtsjukdom

  Diabetes ökar starkt risken för prematur koronar hjärtsjukdom omfattande hjärtinfarkt och angina pectoris.

  Symtomen på hjärtsjukdom är hos diabetiker ofta mer diffusa och ospecifika än hos icke-diabetiker. Exempelvis kan synkope, illamående, dyspné eller profusa svettningar föreligga istället för den klassiska centrala bröstsmärtan. Insjuknandet kan alltså vara förvillande likt ett hypoglykemitillstånd.

  Både korttids- och långtidsmortalitet efter hjärtinfarkt är signifikant förhöjd hos diabetiker jämfört med icke-diabetiker. Betareceptorblockerare och strikt blodsockerkontroll förbättrar prognosen.


   
 2. Ischemisk stroke

  Orsakas av utbredd och diffus ateromatos i cerebrala och precerebrala artärer, t ex arteria carotis. Prevalens och dödlighet, liksom hemorragisk transformation i stroke är ökad hos diabetiker, möjligen beroende på hyperglykemin. Likaså är risken för recidiv ökad. Odiagnostiserad diabetes och prediabetes är vanligt vid stroke.


   
 3. Hypertoni

  Diabetiker uppvisar en 1,5–2 gånger högre prevalens av hypertoni än normalbefolkningen.


   
 4. Diabeteskardiomyopati

  Kronisk hjärtinsufficiens hos diabetiker, vanligen på basen av hypertoni eller ischemisk hjärtsjukdom.


   
 5. Perifer kärlsjukdom

  Typexemplet är claudicatio intermittens, d v s effortrelaterade vadsmärtor.

  Accentuerad claudicatio och tillkomst av vilosmärtor kan indikera kritisk ischemi, vilket skyndsamt bör bedömas av kärlkirurg. Diabetiker löper en 16-faldigt förhöjd risk att underbensamputeras jämfört med icke-diabetiker.

 

Patofysiologi

Utveckling av ateroskleros hos diabetiker sker enligt samma principer som hos icke-diabetiker (se nedan). Processerna är dock prematura, mer utbredda, allvarligare och har ett aggressivare förlopp.

Möjligen kan den hyperinsulinemi och insulinresistens som förekommer vid diabetes typ 2 stimulera aterosklerosprocessen genom insulinets tillväxtfaktorliknande effekter.

Den klassiska diabetiska dyslipidemin, som är starkt kopplad till insulinresistens, utmärks av lågt HDL-kolesterol, höga triglycerider och abnormt utdragen postprandiell hyperlipidemi. Nivåerna av LDL-kolesterol är dock relativt sällan förhöjda även om LDL-partiklarna vid diabetes tenderar att vara mindre och tätare och därmed mer aterogena. Samtliga dessa störningar påskyndar ateroskleros.

Det tillstånd av hyperkoagulabilitet och ökad trombocytadhesion som utmärker diabetes typ 2, ökar risken för trombosbildning och predisponerar därmed för ischemisk stroke och myokardinfarkt.

Förekomst av mikroalbuminuri indikerar generell endoteldysfunktion (således ej enbart i njuren) och skall uppfattas som en markör för ökad kardiovaskulär risk. Mikroalbuminuri signalerar ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.

 

Visa behandlingsöversikt: DiabetesdyslipidemiSYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

 • Ofta övervikt, framför allt visceral fettansamling (typisk bukfetma hos män).
   
 • Claudicatio intermittens och anginösa symtom (ibland atypiska sådana; se ovan).
   
 • Ofta hypertoni och dyslipidemi av typiskt ”diabetiskt” utseende (se ovan).
   
 • Ofta förekomst av mikroalbuminuri.
   
 • I sällsynta fall förekommer acanthosis nigricans (hudförändring).
   
 • Övriga uppenbara kliniska symtom saknas i regel.
   
 • Labmässigt noteras hyperglykemi, dyslipidemi (se ovan), många gånger förhöjt S-urat och tecken till hyperkoagulabilitet (t ex förhöjda nivåer PAI-1).


 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • I klinisk praxis mäts:
  - C-peptid
  - fP-glukos
  - HbA1c
  - Fraktionerade lipider, gärna också apolipoproteiner
  - S-kreatinin
  - Mikroalbuminuri
   
 • Kontrollera ett fastande och ett icke-fastande plasmaglukos (t ex 1-2 timmar efter måltid) för att detektera postprandiell hyperglykemi.
  Allra helst bör ett oralt glukostoleranstest utföras på högriskindivider för att kunna diagnostisera IGT (nedsatt glukostolerans).

 • Mät blodtrycket samt efterfråga rökvanor och symtom på ischemisk hjärtsjukdom (ofta atypiska; se ovan). Kontrollera EKG.

 • Liberal remittering för arbets-EKG, ekokardiografi och hjärt-lungröntgen.

 • Vid claudicatiosymtom bör man palpera fotpulsar, mäta ankeltryck och vid behov utföra perifer cirkulationsutredning. Auskultera hjärta och karotider.


 

BEHANDLING
 

Livsstilsintervention och annan behandling

Eftersom rökstopp och förbättringar avseende kost och motion direkt stimulerar glukosupptaget i framförallt skelettmuskulatur utgör de basen i all behandling av diabetes.

Livsstilsintervention kan ge långsiktiga effekter (t ex viktnedgång) med bibehållen minskad insulinresistens, vilket kan minska utvecklingen av diabetes typ 2 hos individer med nedsatt glukostolerans.

Förekomst av mikroalbuminuri, även utan samtidig hypertoni, bör föranleda behandling med RAS-blockerande läkemedel (ACE-hämmare eller angiotensinreceptorantagonister) som har direkt renoprotektiva egenskaper oberoende av blodtryckssänkningen. Det är ett konstfel att inte behandla mikroalbuminuri hos patienter med diabetes typ 2, även de med normalt blodtryck.

Dessutom skall nedanstående tillstånd behandlas parallellt (klicka på länkarna för att se separata översikter om dessa):
 

Hyperglykemi

Hypertriglyceridemi

Hyperkolesterolemi

Hypertoni

Stroke

Angina pectoris

Claudicatio intermittensUPPFÖLJNING
 

 • Plasmaglukosprofilen monitoreras regelbundet
 • Kontroller av BMI, midjemått, HbA1c, blodtryck, S-lipider och mikroalbuminuri

Kommentar

Det är inte tillräckligt att endast behandla hyperglykemin vid diabetes typ 2 för att minska morbiditet och överdödlighet betingad av makrovaskulära komplikationer. En multifaktoriell strategi där man samtidigt behandlar övriga störningar inom syndromet insulinresistens är nödvändig:

 • Hypertoni (< 130/80, vid mikroalbuminuri 120/70)
 • Dyslipidemi (med t ex statiner; målnivå enligt Europeiska riktlinjer LDL < 1,8 mmol/l)
 • Mikroalbuminuri (med t ex angiotensinreceptorantagonister)

ASA (acetylsalicylsyra) kan användas primärprofylaktiskt till diabetiker som uppvisar minst en ytterligare riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom (t ex rökning, hypertoni eller stark hereditet), även om detta numera inte uttryckligen rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Alla typ 2 diabetiker har nytta av statinbehandling för att förebygga kardiovaskulär sjuklighet och överdödlighet, oavsett om de har hyperlipidemi eller ej. Senare studier har mycket konklusivt visat att ju lägre LDL-nivå, desto mindre kardiovaskulär risk.

Vissa studier indikerar att behandling med pioglitazone eller akarbos (Glucobay) kan minska risken för makrovaskulära skador. Pioglitazone uppvisar även betydande sekundärpreventiva effekter mot hjärtinfarkt och stroke.

Flertalet outcome-studier med inkretinbaserade läkemedel visar neutrala effekter på makroangiopatiska effektmått hos patienter med typ 2 diabetes. Den första randomiserade studien med SGLT-2-hämmare visade däremot remarkabelt goda effekter av Jardiance på mortalitet och makrovaskulär sjukdom hos dessa patienter. Liknande effekter sågs med Invokana men även ökad frekvens av amputationer. Även Forxiga har övertygande dokumentation på kardiovaskulära utfallsmått i populationer med mindre kardiovaskulär riskfaktorbelastning än övriga SGLT2-hämmare. Likaså finns positiva data på hårda end-points med Victoza, Ozempic, Rybelsus och Trulicity (GLP-1-analoger). Indikation enligt FASS finns nu också för att minska risken för kardiovaskulär död vid typ 2 diabetes med Jardiance och europeiska läkemedelsmyndigheten har nyligen också godkänt detta för Victoza.

I CVD-REAL, en retrospektiv s k Real World-studie, visades att behandling med SGLT2-hämmare var associerat med en kraftigt minskad risk för totalmortalitet (41 %) och slutenvårdskrävande hjärtsvikt (38 %). En tydlig, och potentiellt betydelsefull, skillnad mellan den senare studien och de två förra är att en överväldigande majoritet av patienterna inte hade en känd kardiovaskulär sjukdom.

I DECLARE-studien gav behandling med dapagliflozin 17 % mindre kardiovaskulär död eller sjukhuskrävande hjärtsvikt hos typ 2 diabetespatienter där drygt 60 % enbart hade multipla riskfaktorer, d v s inte enbart etablerad kardiovaskulär sjukdom.

På basen av den sk DAPA-HF-studien fick dapagliflozin nyligen indikation för vuxna för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion, oavsett om diabetes föreligger eller ej.

I COMPASS-studien rapporterades nytta av tillägg av rivaroxaban i vaskulär dos (2.5 mg 1 x 2) till ASA hos patienter med olika typer av kardiovaskulär sjukdom i stabilt skede, t.ex. perifer kärlsjukdom (claudicatio).

 

ICD-10

Essentiell hypertoni I10.9
Cerebral infarkt, ospecificerad I63.9
Hjärtinsufficiens, ospecificerad I50.9
Andra former av angina pectoris I20.8
Akut hjärtinfarkt, ospecificerad I21.9
Claudicatio intermittens I73.9B
Diabetes mellitus typ 2 med multipla komplikationer E11.7
Blandad hyperlipidemi E78.2
Hyperlipidemi, ospecificerad E78.5
Insulinresistens E16.8F
Diabetes, latent (prediabetes) R73.0B

 

Sjukskrivning
 

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
 

E11 Ej insulinberoende diabetes

I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)

I20 Anginösa bröstsmärtor (kärlkramp i bröstet)

I50 Hjärtinsufficiens


Nationella riktlinjer
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård


Referenser

LeRoith, Taylor, Olefsky. Diabetes Mellitus. A Fundamental and Clinical Text.

Läkemedelsverket: Behandlingsrekommendation; Behandling av typ 2 diabetes. Länk

Williams and Pickup. Handbook of Diabetes. 2 uppl.

Heart Protection Study Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002; 360: 7-22. Länk

Norhammar A, Tenerz A, Nilsson G, Hamsten A, Efendic S, Ryden L, Malmberg K. Glucose metabolism in patients with acute myocardial infarction and no previous diagnosis of diabetes mellitus: a prospective study. Lancet 2002 Jun 22;359(9324):2140-4. Länk.

van den Berghe G, Wouters P, Weekers F, Verwaest C, Bruyninckx F, Schetz M, Vlasselaers D, Ferdinande P, Lauwers P, Bouillon R. Intensive insulin therapy in the critically ill patients. N Engl J Med 2001 Nov 8;345(19):1359-67. Länk

Turner NC, Clapham JC. Insulin resistance, impaired glucose tolerance and non-insulin-dependent diabetes. Pathologic mechanisms and treatment: Current status and therapeutic possibilities. Prog Drug Res 1998;51:33-94. Länk

Chiasson JL, Josse RG, Gomis R, Hanefeld M, Karasik A, Laakso M; STOP-NIDDM Trial Research Group. Acarbose treatment and the risk of cardiovascular disease and hypertension in patients with impaired glucose tolerance: the STOP-NIDDM trial. JAMA. 2003 Jul 23;290(4):486-94. Länk

Hanefeld M, Cagatay M, Petrowitsch T, Neuser D, Petzinna D, Rupp M. Acarbose reduces the risk for myocardial infarction in type 2 diabetic patients: meta-analysis of seven long-term studies. Eur Heart J. 2004 Jan;25(1):10-6. Länk

Colhoun HM et al. CARDS investigators. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2004 Aug 21;364(9435):685-96. Länk

Cannon CP et al. Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 Investigators. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2004 Apr 8;350(15):1495-504.12. Länk

Sjöholm Å, Nyström T. Endothelial inflammation in insulin resistance. Lancet. 2005;365:610-612. Länk

Dormandy JA et al. PROactive investigators. Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events): a randomised controlled trial. Lancet. 2005 Oct 8;366(9493):1279-89. Länk

Rizza R, Henry R, Kahn R. ADA commentary on the results and clinical implications of the PROactive study. Diabetes Care. 2005 Dec;28(12):2965-7. Länk

Gaede P, Lund-Andersen H, Parving HH, Pedersen O. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 Feb 7;358(6):580-91. Länk

Erdmann E, Dormandy JA, Charbonnel B, Massi-Benedetti M, Moules IK, Skene AM; PROactive Investigators. The effect of pioglitazone on recurrent myocardial infarction in 2,445 patients with type 2 diabetes and previous myocardial infarction: results from the PROactive (PROactive 05) Study. J Am Coll Cardiol. 2007 May 1;49(17):1772-80. Länk

Wilcox R, Bousser MG, Betteridge DJ, Schernthaner G, Pirags V, Kupfer S, Dormandy J; PROactive Investigators. Effects of pioglitazone in patients with type 2 diabetes with or without previous stroke: results from PROactive (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events 04). Stroke. 2007 Mar;38(3):865-73. Länk

Lincoff AM, Wolski K, Nicholls SJ, Nissen SE. Pioglitazone and risk of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of randomized trials. JAMA. 2007 Sep 12;298(10):1180-8. Länk

Graham DJ, Ouellet-Hellstrom R, MaCurdy TE, Ali F, Sholley C, Worrall C, Kelman JA. Risk of acute myocardial infarction, stroke, heart failure, and death in elderly Medicare patients treated with rosiglitazone or pioglitazone. JAMA. 2010 Jul 28;304(4):411-8. Länk

Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, Mattheus M, Devins T, Johansen OE, Woerle HJ, Broedl UC, Inzucchi SE; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015 Sep 17. Länk

Green JB et al. TECOS Study Group. Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015 Jul 16;373(3):232-42. Länk

Scirica BM et al. SAVOR-TIMI 53 Steering Committee and Investigators. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2013 Oct 3;369(14):1317-26. Länk

White WB et al. EXAMINE Investigators. Alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2013 Oct 3;369(14):1327-35. Länk

Marso SP et al. LEADER Steering Committee.; LEADER Trial Investigators. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2016 Jul 28;375(4):311-22. Länk

Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondu N, Shaw W, Law G, Desai M, Matthews DR; CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2017 Aug 17;377(7):644-657. Länk

Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jódar E, Leiter LA, Lingvay I, Rosenstock J, Seufert J, Warren ML, Woo V, Hansen O, Holst AG, Pettersson J, Vilsbøll T; SUSTAIN-6 Investigators. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016 Nov 10;375(19):1834-1844. Länk

Wiviott SD et al. DECLARE–TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2019 Jan 24;380(4):347-357. Länk

Birkeland KI, Jørgensen ME, Carstensen B, Persson F, Gulseth HL, Thuresson M, Fenici P, Nathanson D, Nyström T, Eriksson JW, Bodegård J, Norhammar A. Cardiovascular mortality and morbidity in patients with type 2 diabetes following initiation of sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs (CVD-REAL Nordic): a multinational observational analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Sep;5(9):709-717. Länk

Husain M, Birkenfeld AL, Donsmark M, Dungan K, Eliaschewitz FG, Franco DR, Jeppesen OK, Lingvay I, Mosenzon O, Pedersen SD, Tack CJ, Thomsen M, Vilsbøll T, Warren ML, Bain SC; PIONEER 6 Investigators. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2019 Aug 29;381(9):841-851. Länk

Gerstein HC et al. REWIND Investigators. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2019 Jul 13;394(10193):121-130. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev