Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Vibrationsskador i hand och arm

FÖRFATTARE

Professor Lars Gerhardsson, Arbets- och miljömedicin/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Professor Olle Svensson, Avdelningen för ortopedi/Norrlands universitetssjukhus

UPPDATERAD

2022-05-29

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Vibrationsexponering i arbetet kan leda till besvär i händer och armar på grund av kärl- och nervskador. Detta kan bland annat yttra sig som Raynauds syndrom, parestesier och karpaltunnelsyndrom.

I Arbetsmiljöverkets statistikrapport Arbetsmiljön 2017 (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:2) framgår att ca 10 % av de sysselsatta hade varit utsatta för vibrationer från handhållna maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden. Siffran för män var ca 13 % och för kvinnor ca 3 %. Snickare, murare och anläggningsarbetare är de mest exponerade yrkesgrupperna. Där har nästan 70 % varit exponerade för vibrerande, handhållna verktyg minst en fjärdedel av arbetstiden. Siffrorna för metallhantverks- och reparatörsyrken samt installations- och serviceyrken inom el och elektronik ligger omkring 40 %. Totalt sett har ca 400 000 män och kvinnor en daglig exponering för vibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden enligt arbetsmiljöverkets uppskattning.

År 2020 anmäldes ca 19 500 arbetssjukdomar bland arbetstagare och egenföretagare till Försäkringskassan. Det är en ökning med ca 8 900 anmälningar sedan 2019. Orsaken till den stora ökningen kan hänföras till covid-19 pandemin. Av det totala antalet anmälningar härrörde 303 anmälningar från vibrationsexponering (266 män och 37 kvinnor).

AFA Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från TFA och TFA-KL måste sjukdomen vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas med i ILO-klassifikationen (1980). Besvären måste dessutom kvarstå i mer än 180 dagar från symtomdebuten. Enligt en sammanställning från AFA Försäkring 2016 har diagnospanoramat ändrats en hel del när det gäller godkända arbetsskador.

Under den senaste 20-årsperioden har man sett en betydande ökning av andelen godkända arbetssjukdomar som orsakats av vibrationsskador. Sammantaget utgjorde vibrationsskador inkluderande Raynauds syndrom 6 % av alla diagnoser 1994–1995 och ca 30 % av alla diagnoser under perioden 2014–2017. Det finns en stor skillnad mellan män och kvinnor i sammanställningen. Av de godkända arbetssjukdomar som sammanställts av AFA försäkring i rapporten
Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro (maj 2021) utgjorde vibrationsskador 35 % av godkända arbetssjukdomar för män med visandeår 2015–2019. Motsvarande andel för kvinnor var 11 %. Ca 75 % av de vibrationsskador som godkänts som arbetssjukdom får vanligtvis en invaliditetsersättning motsvarande 2-8 %.

Merparten av de män som drabbas arbetar inom industri, bygg- och anläggning eller med metallhantverk. Skador har även rapporterats bland tandvårdspersonal.

Vanliga yrken med exponering för hand-armvibrationer:
 

 • Motorfordonsmekaniker och -reparatörer
 • Fordonsmontörer
 • Metallhantverk, reparatörsarbete
 • Byggnadsträarbetare, inredningssnickare
 • Gjutare, svetsare, plåtslagare
 • Anläggningsarbetare
 • Gruvarbetare
 • Betongarbetare
 • Montörer inom metall-, gummi- och plastproduktion
 • VVS-montörer
 • Bilmaskin, mutterdragare, slipmaskin, tigersåg, vinkelslip, borrmaskin, skruvdragare och slagborrmaskin är de verktyg som ger upphov till flest vibrationsskador

 

 

Insats- och gränsvärde för vibrationsexponering

Genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) och medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) har kraven reglerats. Centralt är begreppen insatsvärde och gränsvärde. Om insatsvärdet överskrids innebär det krav på medicinska kontroller av de exponerade arbetarna, samt vidtagande av arbetsmiljöförbättrande åtgärder så att exponeringen kan minskas. Gränsvärdet på 5 m/s2 får inte överskridas och innebär krav på omedelbara åtgärder (AFS 2019:3). Vibrationsdirektivet anger för den dagliga hand-arm-exponeringen:
 

 • Insatsvärde 2,5 m/s2
 • Gränsvärde 5 m/s2

 

Enligt Arbetsmiljöverkets uppskattning kan cirka 35 000 arbetare ha en vibrationsexponering som överskrider insatsvärdet.

 

 

FÖRESKRIFTER OM VIBRATIONSEXPONERING

 

Den 1 november 2019 trädde Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet i kraft (AFS 2019:3). Arbetsgivarna ska anordna medicinska kontroller för arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i vibrationsexponerat arbete om exponeringen överskrider insatsvärdet (2,5 m/s2) eller om exponeringen misstänks ha orsakat vibrationsskador. Arbetsgivaren är också skyldig att tydligare dokumentera att man anordnat (tidigare benämnt erbjudit/ordnat) medicinska kontroller.

Riskbedömningen ska innehålla en uppskattning av den dagliga vibrationsexponeringsdosen och den ska utföras av en sakkunnig person, exempelvis en arbetsmiljöingenjör vid företagshälsovården. Arbetsgivaren är ansvarig för att vibrationsexponerade arbetare får information och utbildning om riskerna. Särskild anpassning får göras för arbetstagare med särskild känslighet för vibrationsexponering.

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda medicinsk kontroll vid nyanställning och därefter med högst tre års mellanrum. Nyanställningskontrollen och treårskontrollen bör innefatta läkarundersökning. Undersökningen ska innefatta yrkesanamnes, tidigare sjukdomar, läkemedelsanvändning, tobaksbruk, kartläggning av vibrationsrelaterade symtom samt fysikaliskt status (kärl, hud och nerver i händer och armar samt muskuloskeletal undersökning av händer, armar, skuldror och nacke). Om de två första läkarundersökningarna inte visar tecken på vibrationsskada kan varannan undersökning fortsättningsvis ersättas med en enklare hälsoundersökning eller ett screeningformulär (AFS 2019:3).

 

 

 

ORSAKER

 

Patofysiologi vid Raynaud syndrom

Vid exponering för kyla ses en högre vaskulär tonus i de digitala kärlen, vilket sänker hudtemperaturen och blodflödet i fingrarna. En ökad koncentration av endothelin-1 och katekolaminer samt en ökad reaktivitet i α2-adrenoreceptorer har rapporterats i kombination med minskade nivåer av kväveoxid och calcitonin genrelaterad peptid (CGRP), vilket ökar vasokonstriktionen. Andra bidragande faktorer till tillståndet är ökade halter av trombomodulin och von Willebrand faktor i plasma, ökad erytrocytaggregation och trombocytaktivering samt ökade nivåer av tromboxan A och intercellulära adhesionsmolekyler. Senare följer medial glattmuskelhypertrofi, vilket leder till minskad kärllumen och försämrad cirkulation i fingrarna.


Patofysiologi vid digital neuropati

Biopsier från vibrationsexponerade arbetare har visat strukturella förändringar i nervfibrerna där den primära lesionen sannolikt beror på demyelinisering. Demyeliniseringsprocessen som sannolikt är en viktig orsak till den neuropati som beskrivits hos vibrationsexponerade arbetare kan följas av ödem, perineural fibros och i vissa fall även av axonal degeneration. Även fina nervtrådar och känselsinneskroppar såsom exempelvis Vater-Pacinis mekanoreceptorer i handhuden, kan skadas. Tillståndet betecknas ofta som distal neuropati (tunn- och/eller grovfiberneuropati).

Flera studier visar samband mellan arbete med vibrerande verktyg och utveckling av karpaltunnelsyndrom. Förutom vibrationsexponeringen är även repetitivt handintensivt arbete och kraftgrepp relaterade till utvecklingen av karpaltunnelsyndrom.

 

 

 

SYMTOM

 

 • Ökad köldkänslighet
 • Kalla, vita fingrar (utbredning ritas på handdiagram, antal engagerade fingrar, attackduration, attackfrekvens)
 • Domningar, stickningar, parestesier i fingrar och händer (utbredning ritas på handdiagram)
 • Muskulär svaghet och trötthet
 • Minskad handkraft
 • Ökad fumlighetskänsla
 • Försämrad finmotorisk förmåga
 • Krampkänsla i hand/arm
 • Värk i fingrar och händer

 

 

 

KLINISKA FYND

 

 • Vita fingrar. Vid attacker engageras vanligen initialt fingertopparna på ett eller flera fingrar. Tummarna klarar sig oftast bättre. Det vita partiet sprider sig sedan sakta proximalt och kan efter längre tids exponering nå upp till MCP-lederna.
 • Nedsatt känsel
 • Försämrat vibrationssinne
 • Försämrad temperaturkänslighet
 • Försämrad smärtkänslighet för vasst
 • Minskad handkraft
 • Försämrad finmotorik

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

Yrkesanamnes

Använd frågeformulär som stöd (se frågeformulär inför läkarundersökning på fhvmetodik.se). Se även instruktioner för undersökning vid medicinska kontroller av hand- och armvibrationer i arbetslivet (se instruktioner för undersökning på fhvmetodik.se).


Allmän anamnes

Uppgifter om tidigare sjukdomar, läkemedelsanvändning, tobaksbruk m m.

Klarlägg latenstid mellan påbörjad vibrationsexponering och symtomdebut. Besvären debuterar vanligen under pågående vibrationsexponering eller i direkt anslutning till denna. Klarlägg hur ofta besvären uppträder, i vilka sammanhang och symtomdurationen. Föreligger besvär med vita fingrar även under sommarhalvåret vid exempelvis bad och fiske? Hämmar besvären patientens arbete och fritidssysselsättningar?


Exponeringsbedömning

Klarlägg när vibrationsexponeringen började, typ av verktyg (fabrikat, modell) och användning i minuter per dag eller timmar per dag, samt antalet exponeringsår för respektive verktyg. Fråga också efter vibrationsexponering på fritiden (mc-åkning, gräsklippning, snöskoteråkning).

Exponeringsvärdet under en arbetsdag (A(8)-värdet) kan beräknas för använda verktyg utifrån den Nationella Vibrationsdatabasen i Umeå. Där finns detaljinformation om vibrationsnivåerna för ett stort antal vibrerande, handhållna verktyg. Genom att söka fram det aktuella verktyget och ange användningstiden i timmar och minuter per dag räknar vibrationskalkylatorn ut dagens poängvärde. Detta baseras på Arbetsmiljöverkets poängmetod där insatsvärdet svarar mot 100 poäng och gränsvärdet mot 400 poäng. Under 100 poäng visas grön färg, mellan 100 och 400 poäng gul färg och över 400 poäng röd färg, vilket gör det lättare att bedöma storleken på dagens exponering. En annan vibrationskalkylator (Vibrationskalkylatorn 2.0) kan nås via Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vid svårbedömda exponeringsuppskattningar kan exponeringen beräknas av en yrkeshygieniker med fysikalisk inriktning.
 


Status

Neurologstatus
 

Basal läkarundersökning:
 

 • Extremitetsreflexer, Babinski
 • Vasst/trubbigt (nål)
 • Tryck, beröring (monofilamenttest)
 • 2-punktsdiskriminering (2-PD)
 • Vibrotaktil perception (stämgaffel 128 Hz)
 • Kyla/värme
 • Handstyrketest (Jamar dynamometer)

 

Utvidgad läkarundersökning:
 

 • Vibrametri
 • Termotest
 • Purdue pegboard (öga-hand-koordination)
 • Roos test (se nedan)
 • Tinells test, Phalens test (karpaltunnelsyndrom)
 • Nackstatus - rotationsprovokation (halsryggs-Lasegue, foramen kompressionstest)

 

Roos test utförs sittande med armarna abducerade till 90 grader, armbågarna i skulderhöjd och flekterade till 90 grader, händerna strax ovan huvudhöjd med handflatorna vända framåt. Patienten öppnar och knyter händerna repetitivt under minst 1 och upp till 3 minuter. Positivt test innebär domningar, stickningar och värk utefter underarmen, vanligen utefter dess ulnara sida.

Vid positivt test görs eventuellt röntgen thorax. Fråga efter extra halsrevben eller exostos på första revbenet eller klavikeln. Om cirkulatorisk påverkan (kärl-TOS) görs eventuellt angiografi.


Kärlstatus
 

 • Fråga om patienten har vita fingrar (se bild i screeningformulär)
 • Kärlstatus (perifera pulsar, Allens test - se nedan)
 • COP (critical opening pressure) - Mätning av fingerblodtryck för differentialdiagnos vid oklara besvär med vita fingrar. Ett positivt utfall är en sänkning av fingerblodtrycket vid hudtemperaturen 15 oC med minst 40 % av ursprungligt fingerblodtryck vid hudtemperaturen 30 oC

 

Allens test används för diagnostik av eventuell förträngning/ocklusion i a. radialis eller a. ulnaris. Båda artärerna komprimeras samtidigt som patienten öppnar och knyter handen tre gånger varefter fingrarna sträcks ut. Därefter tas kompressionen av a. radialis bort. Om det föreligger en organisk ocklusion i denna artär återfår handflatan inte sin normala färg inom 5-6 sekunder och testet bedöms då som patologiskt/positivt. Testet upprepas sedan varefter kompressionen över a. ulnaris istället tas bort. Om handflatan då återfår sin normala färg inom 5-6 sekunder bedöms testet som negativt, annars som patologiskt/positivt. Kärl auskulteras vid misstanke om kompression.


Muskulärt status
 

 • Muskelstyrka (Jamar handdynamometer)

 

Det är inte ovanligt att personer med vibrationsskada samtidigt har muskuloskeletala problem från nacke och axlar. Detta bör undersökas vid statusundersökningen med halsryggs-Lasegue och Spurlings test (foramen-kompressionstest).

Halsryggs-Lasegue utförs i sittande ställning. Skuldergördeln på ena sidan trycks ned genom ett tryck över acromion samtidigt som halsryggraden lateralflekteras åt motsatt håll. Testet töjer plexus. Ett alternativ är att ta tag i patientens handled och dra nedåt på ena sidan medan halsryggraden lateralflekteras åt motsatt håll.

Spurlings test utförs i sittande ställning med rotation och bakåtextension av huvudet åt höger respektive vänster sida samtidigt som ett lätt axialt tryck appliceras. Testet minskar diametern på foramina.

Positivt testutfall är för båda testerna radierande smärta med utstrålning i underarm, hand och fingrar.

 

Klassificering av kärl- och nervstatus enligt Stockholm Workshop Scale

Tabell 1. Traumatisk vasospastisk sjukdom - Vita fingrar

Stadium Svårighetsgrad Beskrivning
0 - Inga anfall av vita fingrar
1 Mild Enstaka attacker engagerande fingertopparna/distala falangerna på ett eller flera fingrar
2 Medelsvår Enstaka attacker engagerande den distala och mediala falangen (sällan den proximala) på ett eller flera fingrar
3 Svår Frekventa attacker engagerande de flesta falangerna på minst 3 fingrar
4 Mycket svår Symtom som i stadium 3 men med trofiska förändringar i fingertopparnaTabell 2. Sensorisk funktionsnedsättning

Stadium Symtom
0SN Exponerad för vibrationer, men inga symtom
Normala sensibilitetstester
1SN Periodvis återkommande domningar och/eller parestesier
Normalt eller lätt försämrat monofilament, temperatur- eller vibrationssinne
2SN Tätt återkommande eller konstanta domningar, försämrad känselförmåga
Patologiskt monofilament, temperatur- eller vibrationssinne
3SN Konstant domningskänsla, betydande känselnedsättning, fumlighet, nedsatt precision
Gravt patologiskt monofilament, temperatursinne, vibrationssinne,
2-PD och Purdue Pegboard


Graderingen ska anges separat för båda händerna.


Provtagning
 

 • SR, CRP
 • Blodstatus (Hb, Hct)
 • P-glukos
 • S-B12, S-folsyra
 • Homocystein
 • Tyreoideaprover
 • Ev S-CDT (alkoholanamnes)

 

 

Klinisk neurofysiologi

Nervledningshastighetsbestämning vid misstanke om karpaltunnelsyndrom.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 

 

 

BEDÖMNING

 

Sedan 2001 har risken för vibrationsskador baserats på standarden ISO 5349 där man beräknar att ca 10 % av en vibrationsexponerad grupp riskerar att drabbas av vita fingrar (sekundär Mb Raynaud) efter 10 års exponering vid insatsvärdesnivån 2,5 m/s2. En publicerad systematisk kunskapsöversikt (Nilsson et al 2016) visar emellertid att det föreligger en skillnad i latenstid mellan utvecklingen av vaskulära och neurologiska symtom vid långvarig vibrationsexponering. Exempelvis visar sammanställningen av vaskulär symtomutveckling (25 studier, 40 yrkesgrupper) respektive neurosensorisk symtomutveckling (17 studier, 21 yrkesgrupper) att man vid hög daglig exponering motsvarande dubbla gränsvärdesnivån (10 m/s2) uppnår en 10-procentig prevalens av Raynauds syndrom efter 6 år medan motsvarande siffra för neurosensorisk skada är 2 år.

Om patienten har utvecklat en vibrationsskada som klassificeras som grad 2 vaskulärt och/eller grad 2 SN neurologiskt bör patienten ej längre utsättas för vibrationsexponering i arbetet.

För en äldre arbetare som trivs väl på sin arbetsplats och som kan ha svårt att få något annat arbete kan patienten emellertid fortsätta sitt arbete om vibrationsexponeringen kan minskas till under 1 m/s2, en nivå vid vilken risken för ökad skada är begränsad. Detta kräver emellertid tätare kontroller hos företagsläkare eller behandlande läkare.

Vid behov sker uppföljning på arbetsplats av yrkeshygieniker med vibrationsmätning och rådgivning. Kan vibrationsdämpande material appliceras på verktygets handtag? Kan vibrationsdämpande handskar minska exponeringen?

Arbetsgivaren ska ta del av läkarbedömningen vid tecken på vibrationsskada hos de undersökta arbetarna, så långt det inte hindras av sekretess eller tystnadsplikt. I första hand bör detta ske på gruppnivå, men efter överenskommelse med respektive arbetstagare kan det även vara lämpligt på individnivå för att åstadkomma en förändring i arbetssituationen.

Om utredningen visat tecken på vibrationsskada hos en undersökt arbetare ska arbetsgivaren:
 

 • Revidera befintlig riskbedömning
   
 • Revidera åtgärder som vidtagits för att eliminera eller minska riskerna och i samband med detta vid behov anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.
   
 • Erbjuda medicinsk kontroll till övriga arbetstagare som exponerats på ett liknande sätt.

 

 

 

BEHANDLING

 

Vid symtom med vita fingrar bör patienten rekommenderas att sluta röka och/eller snusa helt.

Eventuell pågående behandling med betablockerare omprövas. Kalciumblockeraren nifedipin (Adalat) 5-10 mg kan ges ca 30 minuter före köldexposition. Eventuellt kan även 1%-ig nitroglycerinkräm förskrivas som ex tempore-beredning.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Kontroller inom 6-12 månader hos företagsläkare eller behandlande läkare. Vid tecken på karpaltunnelsyndrom får remiss till handkirurg eller ortoped övervägas.


 

ICD-10

Karpaltunnelsyndrom G56.0
Andra specificerade polyneuropatier G62.8
Raynauds syndrom I73.0
Parestesi R20.2
Effekter av vibration T75.2

 

Referenser

Arbets- och miljömedicin: Företagshälsovårdsmetodik. Länk

Arbetsmiljöverkets författningssamling, Medicinska kontroller i Arbetslivet, AFS 2019:3. Länk

Arbetsmiljöverkets författningssamling, Vibrationer, AFS 2005:15. Länk

Nilsson T, Wahlström J, Burström L. Systematiska kunskapsöversikter; 9. Kärl- och nervskador i relation till exponering för handöverförda vibrationer. Arbete & Hälsa Nr 2016; 49(4). Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev