Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Enkopres (avföringsinkontinens)

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Professor Anders Fasth, Avdelningen för pediatrik/Institutionen för kliniska vetenskaper/Sahlgrenska akademin

UPPDATERAD

2022-08-24

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Enkopres innebär att ett barn vid upprepade tillfällen, avsiktligt eller ej, har avföring på olämpliga ställen. Detta sker vanligen i kläderna eller blöjan.

För diagnos ska barnet vara > 4 år och händelsen upprepas > 1 gång/månad under minst 3 månader. Symtomen ska inte vara förorsakade av någon substans eller somatisk sjukdom/skada.

I 2-3 årsåldern känner oftast barnet när hen behöver bajsa, och efterhand lär sig barnet även att säga till och hålla sig till pottan eller toaletten.

Förbättrade blöjor har dock generellt förskjutit toaletträningen med ca 1 år. Medelåldern för dagtorrhet är nu 3,5 år och nattorrhet 4 år. Enkopres nattetid är ovanligt.

Enkopres står för 3 % av alla öppenvårdsbesök. Det är betydligt vanligare hos pojkar än flickor (4:1). Ca 5 % av alla fyraåringar, samt 1 % av alla 6-åringar lider utav detta. Förekomsten avtar med åldern.

Tillståndet brukar indelas i:
 

 • Primär (äkta) enkopres. Barnet har aldrig varit rent. Ingen samtidig sjukdom kan förklara besvären.

 • Sekundär enkopres. Barnet har varit rent tidigare minst 1 år. Orsakas av en annan bakomliggande sjukdom. Kan betraktas som en regressiv form.

 

Enkopres orsakad av förstoppning utgör 2/3 av fallen. Det kan dock också vara uttryck för psykologisk och/eller neuropsykiatrisk komorbiditet (incidensen ökar med åldern) vilket behandlingsmässigt kräver en längre och tätare uppföljning.

Somatisk orsak till enkopres är ovanligt, men måste uteslutas. Oftast räcker det med noggrant tagen anamnes och utfört status.

Enkopres är ett besvärligt tillstånd. För barnet är det ofta förenligt med skam och skuld vilket kan medföra ett lidande, inte minst socialt, samt påverka familjens sociala situation med möjlighet till fritidsaktiviteter och samvaro. Omgivningen kan reagera med avsmak eller motvilja men även få föräldrar att känna sig otillräckliga.

 

Riskfaktorer för primär/äkta enkopres
 

 • Obstipation (förstoppning)
 • Ärftliga anlag
 • Försenad mognad av inbyggda mekanismer som reglerar tarmmotorik
 • Kostvanor ex förstoppande mat
 • Oregelbundna toalettvanor
 • Sträng eller inkonsekvent toaletträningEtiologi 


 • Obstipation
  Vanligast. Långvarig förstoppning, eventuellt med fekalom och/eller fissurer runt ändtarmsöppningen som medför smärtsam avföring. Barnet håller sig och det uppstår en ond cirkel. Till slut läcker avföring ut.
   
 • Psykosocial problematik
  Stress. Rädsla. Fysiska eller psykiska övergrepp. Föräldrar som är resurssvaga på något sätt kan ha svårt för att ta tag i barnets problem. Enkopres i skolåldern brukar dock representera funktionshinder hos barnet självt.
   
 • Neurologisk sjukdom
  Ex cerebral pares, neurologisk skada, Hirschprungs sjukdom.
   
 • Anorektala missbildningar
  Ovanligt – ofta andra uppenbara symtom som talar för detta.

 

 

 

SYMTOM

 

 • Upprepade ofrivilliga tarmtömningar eller medveten avföring (trots normal tarmkontroll) på olämplig tid eller plats, t ex i byxan eller på golvet
   
 • Både normal, lös och hård konsistens av avföringen förekommer

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Det viktigaste är att utesluta förstoppning.


Anamnes 


 • Debutålder
  Primär eller sekundär enkopres?
   
 • Kostvanor
  Fiberrik mat? Tillräckligt vätskeintag?
   
 • Toalettvanor
  Potta? Blöja? Vart sker läckaget? Får barnet signaler om att hen behöver bajsa innan? Hinner barnet inte på toaletten? Tecken till förstoppning (hårt bajs, lång transit genom tarmen, bajsar sällan, ont vid avföring)?
   
 • Avföring
  Utseende? Använd gärna Bristolskalan för beskrivning. Om lös och slemmig kan det tyda på att ett fekalom släppt förbi avföringen på sidorna.
   
 • Ärftlig predisposition
  Föräldrar/syskon med liknande problem?
   
 • Mediciner
  Laxantia?
   
 • Psykomotorisk utveckling
  Har barnet utvecklats normalt och i tid?
   
 • Psykosocial anamnes
  Psykiskt mående? Stora förändringar inom familjen? Hur reagerar barnet på avföringsläckaget? Ledsen eller bryr sig inte? Ges signaler om psykiska eller fysiska övergrepp bör detta frågas om.
   
 • Behandling
  Utforska behandlingsmotivationen hos barn och föräldrar samt förmågan att förstå och följa behandlingsinstruktionerna

 

 

Status 

 • Allmäntillstånd
   
 • Bukpalpation
   
 • Längd och vikt
  Tillväxtkurva
   
 • Yttre rektal inspektion och palpation
  Anorektala missbildningar? Fissurer/sår? Normal känsel? Andra förändringar som kan tala för hudinfektion (uteslut stjärtfluss), anomalier, sexuella övergrepp? Vid långdragna, svåra besvär eller oklar genes rekommenderas rektalpalpation. Undersökning PR bör göras med försiktighet (lillfingret) och eftertanke. Notera sfinktertonus. Påvisas hård avföring i ampullen talar detta starkt för underliggande förstoppning och bevisar att det inte finns "stopp" längre upp.
   
 • Neurologiskt status
  Vid andra symtom som kan tala för försenad utveckling på andra områden.

 

 

Lab
 

 • Behövs vanligen inte för diagnos
   
 • Vid dålig tillväxt, buksmärtor, uppdriven buk, blod/slem i avföringen, och/eller allmänpåverkan bör provtagning utföras med:
  - Blodstatus
  - CRP
  - f-Calprotectin
  - TSH, fritt T4
  - Provtagning för celiaki (gliadin-antikroppar hos barn under 2 år, i övrigt S-transglutaminas - TGA)
   
 • Fecesodling rektalt vid diarréduration över 2 veckor, blodiga diarréer eller i anslutning till utlandsvistelse

 

 

Bilddiagnostik

Ytterligare utredning vid behov görs via barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM):
 

 • Anorektal tryckmätning utförs endast om anamnes och status talar för bakomliggande sjukdom
   
 • Kolonröntgen - ytterst sällan indikation

 

 

 

BEHANDLING


Barn med tydlig, bakomliggande förstoppning kan starta behandling i primärvården. Om avföringsläckaget inte försvinner när förstoppning behandlas adekvat bör barnet remitteras (se nedan, under remiss).

Vid primär enkopres läggs fokus på toaletträning, d v s schemalagda, täta toalettbesök, ofta i anslutning till måltider samt att behandla de vidare sociala och psykiska problem som ofta finns i familjen.

Den sekundära enkopresen betraktas vanligen som ett symtom på emotionell/beteendestörning, ofta i kombination med avvikande attityder hos föräldrarna. Här behövs ofta en kombination av behandlingsformer: insatser för att åtgärda eventuell förstoppning, toaletträning med belöningar och psykoterapi/familjeterapi.

Generellt avgörs behandlingsstrategin av barnets ålder, mognad, motivation och familjesituation. Individuell planering och behandlingsmål bör därför sättas. Barn med funktionsnedsättningar bör också toalettränas, med anpassningar till utvecklingsnivån, för att kunna bli rena/renare.
 

 1. Information och rådgivning

  Utbilda föräldrar/närstående och barnet. Avföringsinkontinens är vanligt i barndomen. Avdramatisera och neutralisera tillståndet. Målsättning bör vara att minska den emotionella stressen hos barnet. Det är viktigt att inte skälla på barnet. Visa empati och förståelse, då barnet oftast lider av symtomen. Tekna med fördel och förklara basal fysiologi vid avföring. Betona att behandlingen kan ta tid och återfall är vanligt.
   
 2. Behandla eventuell förstoppning

  Föreligger förstoppning ska detta behandlas enligt sedvanliga principer (kostråd, tarmtömning och laxantia) se under behandlingsavsnittet. Var dock uppmärksam på att det finns olika etiologiska förklaringar till tillståndet som kan kräva olika behandlingsmetoder.

  Det är inte ovanligt att farmaka sätts in (minimum 6 månaders behandling). För överblick och pedagogisk vinst kan en symtomdagbok användas.

  Vid samtidig förstoppning och urininkontinens ska förstoppningen åtgärdas först.

 3. Toaletträning och belöning

  (Åter-)etablera regelbundna vanor med avföring dagligen, där barnet går på toaletten när det känner behov. Förslagsvis görs regelbundna “toalettsittningar” efter måltid för att nyttja den gastrokoliska reflexen. Tag tid vid varje sittning. Informera barnet om hur man sitter på toaletten (ordentligt fotstöd) och använder bukpressen. Tarmen ska tömmas ordentligt vid avföring.

  Framgångar (kraven ökar gradvis) kan förslagsvis registreras i en dagbok/kalender och belöningar rekommenderas ifall barnet följer toaletträningsprogrammet. Belöning kan vara t ex klistermärken när barnet använder toaletten. Belöningssystemet bör vara enkelt och genomföras utan avbrott.

 

 

 

REMISS

 

Barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)
 

 • Barn med uttalad förstoppning som inte svarar på medicinsk behandling inom 3-6 månader
   
 • Barn med dålig tillväxt eller misstänkt somatisk sjukdom
   
 • Barn där behandlingsförsök misslyckats i primärvården eller vid stark misstanke om funktionshinder eller psykosocial problematik. Teamomhändertagande ofta nödvändigt

 

 

Barn och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) 

 • Barn med uppenbar psykosocial problematik där somatisk sjukdom uteslutits och där misstanke om underliggande psykiatrisk/neuropsykiatrisk problematik finns.

 

 

Dagavdelning 

 • Inläggning kan vara indicerad om poliklinisk behandling misslyckats (sällsynt). Detta görs i samarbete mellan Barnklinik och BUP alternativt barnmottagningens kuratorsteam.

 

 

Remissinnehåll

 

 • Aktuella symtom samt eventuella tecken på psykiatrisk/neuropsykiatrisk problematik
   
 • Relevant sjukhistoria
   
 • Psykosocial bakgrund
   
 • Behandlingsförsök och aktuella läkemedel, resultat av eventuella akuta (Klyx) eller långvariga behandlingar
   
 • Resultat av eventuell utredning
   
 • Längd- och viktkurva

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Barnet bör följas upp tills behandlingsmålet är uppnått.

 

 

 

PROGNOS

 

 • Prognosen beror på bakomliggande orsak. Primär enkopres anses allmänt vara svårare att behandla. För sekundär enkopres är prognosen god. De flesta blir bra med tiden. Information och bra stöttning till barnet och familjen kan ge snabbare utläkning.
   
 • Störningar i behandlingen kan ske om toaletträningen görs via olämpliga metoder som t ex stränga krav eller hot.
   
 • Komplikationer som kan förekomma är urinvägsinfektioner samt irriterad/ömmande stjärt efter frätande avföring och upprepat tvättande. Social stigmatisering ses fr a i skolåldern och kan resultera i utanförskap och mobbing. På grund av den psykiska belastningen kan vissa barn utveckla beteendestörningar eller andra psykiska symtom. Vid misstanke om detta rekommenderas kontakt med barnpsykolog.

 

 

 

ICD-10

Enkopres, funktionell, icke organisk F98.1A
Enkopres, psykogen F98.1B
Annan specificerad icke organisk enkopres F98.1W

 

Referenser
 

Rikshandboken. Förstoppning (Avföringsinkontinens (enkopres)). 2018-11-22. Länk

Bo Lindquist et al. Obstipation och enkopres hos barn kan kräva tvärprofessionellt samarbete. Rapport från sammankomst vid Svenska Läkaresällskapet. Läkartidningen. Nr 28–29. 2002. Volym 99. Länk

Karin Ahlberg et al. Toaletträning lönar sig även vid utvecklingsstörning. Läkartidningen. Nr 37. 2010. Länk

Enkopresbehandling - utveckling och utvärdering av Toalettskolan, ett behandlingsprogram vid Psykosomatikteamet i Örebro. 2002. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev