Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rinit, yrkesrelaterad

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet

UPPDATERAD

2022-10-20

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Yrkesrelaterad rinit är ett inflammatoriskt tillstånd i näsans slemhinnor orsakat eller försämrat av exponering i arbetsmiljön genom immunologiska (t ex IgE-förmedlad allergi) eller andra, icke-immunologiska mekanismer.


 

ORSAKER

 

Exponering i arbetsmiljön för hög- eller lågmolekylära ämnen eller irritanter.

Högmolekylära ämnen (allergen framför allt från växt- eller djurriket) som orsakar astma kan även orsaka IgE-förmedlad rinit, se Tabell 1.

De flesta lågmolekylära ämnen som kan orsaka astma kan ge upphov till yrkesrelaterad rinit. För vissa exponeringar tycks rinit vara en vanlig effekt (akrylater) medan andra exponeringar förefaller att i första hand orsaka astma och sällan rinit (diisocyanater), se Tabell 2.

Exempel på irritanter är:
 

 • gaser, såsom klor eller ammoniak
 • aerosoler, såsom brandrök, svetsrök eller damm

 


Tabell 1. Exempel på och användningsområde för högmolekylära ämnen som kan orsaka rinit

Ämne Användning
Mjöl Bagerier, kvarnar
Kaffebönor Kafferosterier
Handskar av latexgummi Hälso- och sjukvård
Kryddor Kryddhantering
Tropiska växter Växtskötare
Försöksdjur (möss, råttor) Laboratoriepersonal
Kor, svin, (kvalster) Lantbruk
Fisk, skaldjur Beredningsindustri
Enzymer (t ex papain, amylas) Laboratoriekemikalier, mjöltillsatser



Tabell 2. Exempel på och användningsområde för lågmolekylära ämnen som kan orsaka rinit

Ämne Användning
Diisocyanater Målarfärg, lack, hård- och mjukplast, gjuterier, lim
Syra-anhydrider Färg- och elektronikindustri
Aminer Dietanolamin och trietanolamin finns i bl a skärvätskor
Akrylater, t ex metakrylat Plastindustri, tandvård, nagelskulptering, lim
Cyanoakrylat Lim
Reaktiva textilfärger Textilfärgning
Persulfater Frisörkemikalie vid blekning av hår

 

 

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Symtom
 

 • Nästäppa, rinnsnuva, nysattacker, näsblödningar med mer eller mindre tydligt tidssamband med arbetet.
 • Förekomst av nästäppa, rinnsnuva och värk i ansikte/huvud eller nedsatt luktsinne kan tyda på yrkesrelaterad rino-sinuit

 

 

Kliniska fynd

Vid inspektion av nässlemhinnan kan man ibland iaktta:
 

 • Rodnad
 • Svullnad
 • Sekretion

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

Det är vanligt att rinit och astma förekommer hos samma person och att riniten debuterar före astman. Rinit, särskilt vid sensibilisering mot högmolekylärt allergen, är en riskfaktor för astma.


 

UTREDNING

 

 • Sjukdoms- och yrkesanamnes - Tänk särskilt på tidssamband mellan exponering och symtom. Latenstid mellan exponeringens början och symtomdebut kan tyda på sensibilisering mot ett enskilt ämne. Fråga om eventuell förbättring under helger och ledigheter. Ett sådant mönster kan vara mest uttalat vid debuten men upphöra senare. Allergisk rinit orsakad av exponeringar i omgivningsmiljön, t ex hemmet, medför ofta en allmänt ökad slemhinnekänslighet för exponeringar på arbetsplatsen.
   
 • Inspektion av nässlemhinnan med främre rinoskopi.
   
 • Allergiutredning - Screening av allergi mot vanliga omgivningsallergen med pricktest eller IgE-test kan göras i primärvården liksom total IgE. Utredning av allergi mot yrkesallergen bör göras vid specialistmottagning (allergi eller arbetsmedicin).
   
 • Var frikostig med remiss till öron-näsa-halsspecialist för undersökning med t ex avsvällning och fiberoptisk inspektion. Remittera också vid uttalade besvär som misstanke om yrkesrelaterad rino-sinut.

 

 

 

BEHANDLING

 

 1. Begränsa exponeringen som orsakat riniten. Det kan krävas tekniska åtgärder som inbyggnad eller punktutsug. Andningsskydd kan bäras under kortare tid men inte under hela arbetsdagen. Omplacering om inte andra åtgärder är tillräckliga. Det kan vara komplicerat med åtgärder på arbetsplatsen. I dessa fall överväg alltid kontakt med företagshälsovård (FHV) eller remiss till arbetsmedicin om FHV inte finns.
   
 2. Intranasala steroider, t ex:
  - Mometason (Nasonex, Nasomet)
  - Budesonid (Rhinocort Aqua)
  - Flutikason (Flutide Nasal)
  - Beklometason (Becotide Nasal)

 

ICD-10

Kronisk rinit J31.0

 

Referenser


Hox V, Steelant B, Fokkens W, Nemery B, Hellings PW. Occupational upper airway disease: how work affects the nose. Allergy 2014; 69: 282–291. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev